19.02.2005

 

Ankara�da Frans�z Canland�rma Sinemas�

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

Ankara Sinema K�lt�r� Derne�i, Altyaz� Sinema Dergisi, Ankara ve �stanbul Frans�z K�lt�r Merkezi�nin i�birli�i ile 24-27 �ubat tarihleri aras�nda Ankapol Sinemas��nda Frans�z Canland�rma Sinemas� t�m y�nleriyle mercek alt�na al�n�yor. Son 15 y�lda Fransa�da yap�lm�� bu t�re ait en iyi k�sa filmler be� ba�l�k alt�nda ve elliye yak�n k�sa canland�rma filminden olu�an bir se�kiyle Ankaral� sinemaseverlerin kar��s�na ��k�yor.

Fransa canland�rma filmlerinin �retiminde Avrupa�n�n lideri ve d�nyada ���nc� s�rada. �zellikle son zamanlarda daha fazla canland�rma filmleri �retiliyor. Son y�llarda yap�lan �Belleville�de Randevu (Les Triplettes de Belleville)� ve �Krikou ve B�y�c� (Kirikou et la Sorci�re)� gibi uzun canland�rma filmleri bir�ok �lkede g�sterime girdi. Uzun canland�rma filmleri �retiminin arkas�nda ciddi bir k�sa film birikimi yat�yor ��phesiz.

Programda yer alan be� ayr� tema ve bu tema alt�nda g�sterilecek k�sa filmler ise �unlar:

�Hayvanat Bah�esi�
Gece ve Toro / Talihsiz Zebra / Guano! / Arena�n�n S�f�r Noktas� / Kilisenin Tepesinden Atlamak Isteyen Inek / B�y�k M�zikhol Vermillon / Ev Kedisi / L�on�un Maceralar�: Vah�i De�iliz Herhalde / Zebralar / Ren� ve Gis�le / D�nyan�n Sonunda

�Al���ld�k ve Tuhaf D�nyalar�
S���nak / Hurdalar / Son Icat / Suskun Adam / Karnaval / Maaz / A�ustos�un Ilk Pazar� / Bir Kentten Di�erine / Banyo / Denizin �ocu�u

�Modern Masallar�
Karl� Da�lar / ��p�� / Malveillos Gece yar�s� Oldu Yavrum / Iki Da�c� / Elini Kolunu Sallayan Adam / Sevgilim, Gel bak!/ Dolab�m / Paris�in t�m �i�leri ayd�nlan�yor / Raoul ve Jocelyne

�U�u�a Ge�mek�
Pilotlar / Ke�i� ve Bal�k / Wright Karde�lerin U�u�u / G��ler / Havada U�u�an S�zler / Kuyu / B�y�k G�� / Devrim / Kafesteki Ku�lar U�amazlar

�Takip ve Polisiyeler�
Bir K�pe�in Hayat� / Pit Parker �r�mce�e Kar�� / Gece Taksisi / Oyun D��� / Mistik Yo�urtlar / Sonuna Kadar...

Son 15 y�lda Fransa�da yap�lm��, t�r�n�n en iyi �rneklerinin yer ald��� program, Frans�z canland�rma sinemas�n�n zenginli�ini, yarat�c�l���n� ve farkl� tekniklerini, k�sacas� t�m y�nlerini g�rmek a��s�ndan ka��r�lmamas� gereken bir program. Etkinlikte yer alan canland�rma filmlerinde, bu t�re ait b�t�n teknikler yans�t�lm��: kilden modeller, kuklalar, kamera alt�nda boyamalar, filme �izimler ve hatta bilgisayarla �retilen g�r�nt�ler. K�sa filmlerin hepsinde de zengin bir mizah anlay���, �iirsellik, ger�ek�st�c�l�k ve alegorilerle bezenmi� birbirinden de�i�ik temalar i�lenmi�.


PROGRAM:

24 �ubat Persembe
19.30 Karma Program

25 �ubat Cuma
11.00 Hayvanat Bah�esi
17.00 U�u�a Ge�mek
18.30 Modern Masallar


26 �ubat Cumartesi
11.00 Hayvanat Bah�esi
12.30 Takip ve Polisiyeler

27 �ubat Pazar
11.00 U�u�a Ge�mek
12.30 Al���ld�k ve Tuhaf D�nyalar

(Filmler 35mm ve T�rk�e altyaz�l�d�r)

Yer: ANKAPOL SINEMASI
(K�z�l�rmak Sok. No:14 K�z�lay Ankara, Tel: 419 39 59)

Ayr�nt�l� bilgi i�in:
Ankara Sinema K�lt�r� Derne�i
Tel: (0312) 467 2002
Faks: (0312) 466 4824
e-mail: info@askfest.org
www.askfest.org

En Son Eklenen 5 Haber

"Sith'in �ntikam�" G�rsel Efekt Zengini
04.05.2005
Bilimkurgu sinemas�n�n efsanele�en filmi Y�ld�z Sava�lar�'n�n yeni b�l�m� "Star Wars: Episode III -Revenge of Sith (Y�ld�z Sava�lar�: ���nc� B�l�m - Sith'in �ntikam�)"nda tam 2 bin 151 g�rsel efekt kullan�ld�. Bu haftaki kapak konusu olarak...

Haberler... Haberler...
01.05.2005
İ�inden �izgi roman ge�en fimlerle ilgili haberlerin ilki, Sin City'sini hen�z buralarda izleme fırsatı bulamadığımız Robert Rodriguez'le ilgili: Sin City ile yaratıcılığın&...

Star Wars Beyazcama
28.04.2005
"Star Wars"un (Y�ld�z Sava�lar�) yarat�c�s� George Lucas, milyonlar� pe�inden s�r�kleyen serinin, televizyon i�in 30'ar dakikal�k animasyon versiyonlar�n� haz�rlaneca��n� a��klad�. Hafta sonunda Indianapolis'te toplanan 'Star Wars' hayran...

Donnie Darko'nun Ardından Southland �yk�leri
26.04.2005
Donnie Darko'dan beri yeni projesi Southland Tales'i merakla bekledigimiz gen� y�netmen Richard Kelly k�şesinde yeni gelişmeler var. Filmin basın a�ıklamasında yeralan bilgilere g�re �yk� �� ana...

�ocuk Filmleri Festivali'nde Miyazaki Animasyonlar�
25.04.2005
T�RSAK (T�rkiye Sinema ve Audiovisual K�lt�r) Vakf� ve Garanti Bankas� i�birli�iyle bu y�l ikincisi d�zenlenen Mini Bank Uluslararas� �ocuk Filmleri Festivali 28 Nisan�a kadar devam ediyor. T�rkiye�de ilk kez Mini Bank 2. Uluslararas� �ocuk... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|