29.03.2005

 

�slam alemine T�rk �izgisi

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

T�rkiye'de �izgi filmin tarihi �nl� karikat�rist Cemal Nadir'e kadar uzan�yor. Karikat�rleriyle tan�nan Cemal Nadir, bir d�nem �izgi film yap�m�yla da ilgilenmi�. Profesyonel anlamda ilk �al��malar, 1970'li y�llarda karikat�rist Yal��n �etin ile ba�lad�. Disney St�dyolar�'nda �al��m�� bir Almandan �izgi film yap�m�n� ��renen Yal��n �etin, bu sanat� T�rkiye'ye ta��d�. Ancak bu sanat yeterli ilgi g�rmedi�i i�in beklenen geli�imi g�steremedi.

Yeti�mi� eleman a��s�ndan, sekt�r�n hakimi ABD ve Japonya'dan geri kalmayan T�rkiye'de yeterli deste�i bulamayan �izgi film yap�mc�l���, i� pazarda istenen d�zeye ula�amad�. Bu nedenle sekt�rdeki bo�lu�u '�slami kesim' doldurdu.

Suudi sermayesi

T�rkiye'de yabanc� sermayeli ilk �izgi film yap�m �irketi 1982 y�l�nda kuruldu. Suudi Arabistan k�kenli bir i�adam� taraf�ndan T�rkiye'de kurulan Ella Prod�ksiyon, 1990'l� y�llarda sekt�r�n hakimiyetini ele ge�irdi. T�rk animat�rlerin �al��t��� Ella, T�rkiye'de ucuza mal etti�i dini i�erikli �izgi filmleri �slam �lkelerine satarak b�y�k paralar kazand�. 'Fatih Sultan Mehmet' adl� �izgi film, sadece Suudi Arabistan'da 250 bin satt�. �u anda faaliyetlerine son veren Ella, 24 uzun metrajl� �izgi film �retti. Bu filmler �slam �lkelerinin yan� s�ra T�rkiye'de dini i�erikli yay�n yapan televizyon kanallar�nda da g�sterildi. Ella'n�n baz� filmleri bu yerli kanallarda halen oynuyor.

T�rkler devrald�

Suudi k�kenli Ella kapand�ktan sonra dini i�erikli �izgi film �retimini 'D��ler Evi', 'Elif Video' gibi prod�ksiyon �irketleri devrald�. �o�unlukla sipari� �zerine �al��an bu �irketlerin �rettikleri filmler Ortado�u'daki �slam �lkelerine pazarlan�yor. Sipari�ler ise daha �ok Suudi Arabistan'dan geliyor.

D��ler Evi Prod�ksiyon'un sahibi Orhan Bal, '�slam �lkelerinde �izgi film pazar� 10 milyon dolarl�k potansiyele sahip. Ancak biz �u anda bu pazardan sadece birka� y�z bin dolarl�k bir pay al�yoruz' dedi.

T�rkiye'de �retildikten sonra �slam �lkelerine sat�lan ba�l�ca �izgi filmler �unlar:

Fatih Sultan Mehmet, Hazreti �sa ve Efraim, Hazreti �brahim, Fil Vakas�, Filistin'de �ld�r�len Muhammed Ed Dura adl� �ocu�un ya�am �yk�s�n� anlatan �l�ms�z �ocuk, Habil ve Kabil, Ey�p Sultan.

Sera Prod�ksiyon'un haz�rlad��� Said-i Nursi de piyasaya s�r�lmeyi bekliyor.

Yerliler pahal�

Uzun metrajl� bir �izgi filmin �retim s�resi sekiz ay ile 1.5 y�l aras�nda de�i�iyor. Sekt�r �al��anlar�na g�re bir saatlik bir yap�m�n maliyeti ortalama 100 bin dolar. Ancak yerli televizyon kanallar�, bu fiyatlar� pahal� bulduklar� i�in i�in Japonya ve ABD'den film almay� tercih ediyor.

TRT ve �zel kanallarda yay�mlanan �izgi filmler ayda iki bin saate yak�n. Ancak bu filmler i�inde yerli yap�mlar�n pay� y�zde 5'i bile bulmuyor. Pazar�n toplam b�y�kl��� 2 milyon dolar civar�nda. Yerli �izgi filmler pazar pay�n�n y�zde 1'ini ancak olu�turuyor.

�izgi Filmciler Derne�i Ba�kan� Dervi� Pasin: HOLLYWOOD'dan geri de�iliz
�izgi filmcilerimiz, Amerikal� ve Japon meslekta�lar�ndan geri de�il. T�m d�nyada izlenen Tarzan, Balto ve Herk�l'�n grafikerleri Tahsin �zg�r ve �ahin Ers�z. T�rkiye'de �izgi film alan�nda d�nya �ap�nda ba�ar�l� i�lere imza atan bir isim de Dervi� Pasin. 1970'lerde reklamc�l��� b�rakarak bu sekt�re giren Dervi� Pasin, yerli �reticilerin parasal destek d���nda Hollywood'dan geri olmad�klar�n� dile getirdi.

Sekt�r�n yasas� yok

�izgi film �irketlerinin ba�l�ca �ikayet konusu, kendileriyle ilgili bir yasan�n bulunmamas�. AB �lkelerinde, televizyonlar, yay�nlar�n�n belli bir y�zdesini yerli yap�m filmlere ay�rmak zorunda. Yunanistan'da TV'lerin yay�mlad��� �izgi filmlerin en az y�zde 25'i yerli yap�m. Bir d�nem Yunan TV kanal� ERT i�in film �reten �izgi Filmciler Derne�i Ba�kan� Dervi� Pasin, �u ilgin� de�erlendirmeyi yapt�: 'Bizde yay�nlanan �izgi filmlerin tamam�na yak�n� ABD ve Japon yap�m�. Bunlar�n i�inde 1950, 1960 tarihli olanlar� var. Verdikleri mesajlar da �ocuklar�m�za zarar veriyor. Ben bu i�e iki �ocu�umun televizyon kar��s�nda ge�irdi�i vakti g�r�nce girdim. �izgi filmi sadece ticari a��dan g�rmemek laz�m, bunun daha �nemli k�lt�rel bir boyutu var. T�rkiye'de bunun �nemi hen�z kavranmad�.'

Orhan Bal: �anakkale'yi filme aktard�

Ge�mi�te Ella Prod�ksiyon'da dini �izgi filmler �reten Orhan Bal, karl� g�rd��� bu pazara 'D��ler Evi Prod�ksiyon' �irketini kurarak girmi�. �mraniye Belediyesi'nin sponsorlu�unda '�anakkale Ge�ilmez' adl� �izgi filmi D��ler Evi �retti. Atat�rk'�n de canland�r�ld��� ve �anakkale Sava�� hakk�ndaki ilk �izgi film olan '�anakkale Ge�ilmez', 400 milyar liraya mal oldu.

Marmara �ni. ��r. �yesi Prof. Dr. Zekeriya Beyaz: Arap milliyet�ili�i tehlikesi

Marmara �niversitesi �lahiyat Fak�ltesi ��retim �yesi Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, T�rkiye'de �retilen �izgi filmlerin �slam �lkelerine sat�lmas�n� olumlu buldu�unu, ancak sak�ncal� bir yan�n�n da bulundu�unu savundu. �izgi filmin �slami a��dan hi�bir sak�ncas�n�n bulunmad���n� belirten Beyaz, �unlar� s�yledi: '�izgi filmin hi�bir sak�ncas� yok, haram de�il. �ocuklar�n yabanc� kahramanlar yerine bizim milli, dini kahramanlar�m�z� izlemelerinde fayda var. Ancak ben ��yle bir yanl�� g�r�yorum; �izgi filmlerde sadece Arap alimleri ve din adamlar�n�n hikayeleri anlat�l�yor. Bizim milli ve dini kahramanlar�m�z� da anlatmalar� gerekir, aksi halde Arap milliyet�ili�ine hizmet ederler.'

S�leyman ARIO�LU- Fahri T�RE / Ak�sam 29/3/2005--------------------------------------------------------------------------------ABD �R�NLER� G��E REKORLARI KIRDI

T�rkiye ve Arap �lkelerindeki �izgi film pazarlar�n�n b�y�kl���, ABD �r�nlerinin yaratt��� pazar�n yan�nda olduk�a c�l�z kal�yor. �rne�in 'Shrek 2' filminin net kar� 361 milyon dolar oldu. Filmin maliyeti ise 75 milyon dolard�. Amerikan �r�n� di�er �izgi filmler de ola�an�st� paralar kazand�, gi�e rekorlar� k�rd�. 'Kay�p Bal�k Nemo' 245, 'Shrek 1' 207, '�nan�lmaz Aile' 166 , 'Oyuncak Hikayesi 1' 161, 'Oyuncak Hikayesi 2' 155, 'Sevimli Canavarlar' 140, 'Bir B�ce�in Hayat�' 117, 'Buz Devri' 116 milyon dolar kar etti.

�nl�ler seslendirdi

Bu filmlerin b�y�k ilgi g�rmesinde seslendirmeyi �nl�lerin yapmas�n�n da etkisi oldu. Hollywood'un �nl� starlar� Brad Pitt, Eddie Murphy, Antonio Banderas, Val Kilmer, Ralph Fiennes, Cameron Diaz, Catherine Zeta Jones, Michelle Pfeiffer, Joseph Fiennes, Dennis Haysbert, gi�e rekorlar� k�ran bu filmlerde karakterleri seslendirdi. T�rkiye'de de b�y�k ilgi g�ren Shrek 2 filminin T�rk�e seslendirmelerini �nl� �ovmenler Mehmet Ali Erbil ve Okan Bay�lgen yapm��t�.En Son Eklenen 5 Haber

"Sith'in �ntikam�" G�rsel Efekt Zengini
04.05.2005
Bilimkurgu sinemas�n�n efsanele�en filmi Y�ld�z Sava�lar�'n�n yeni b�l�m� "Star Wars: Episode III -Revenge of Sith (Y�ld�z Sava�lar�: ���nc� B�l�m - Sith'in �ntikam�)"nda tam 2 bin 151 g�rsel efekt kullan�ld�. Bu haftaki kapak konusu olarak...

Haberler... Haberler...
01.05.2005
İ�inden �izgi roman ge�en fimlerle ilgili haberlerin ilki, Sin City'sini hen�z buralarda izleme fırsatı bulamadığımız Robert Rodriguez'le ilgili: Sin City ile yaratıcılığın&...

Star Wars Beyazcama
28.04.2005
"Star Wars"un (Y�ld�z Sava�lar�) yarat�c�s� George Lucas, milyonlar� pe�inden s�r�kleyen serinin, televizyon i�in 30'ar dakikal�k animasyon versiyonlar�n� haz�rlaneca��n� a��klad�. Hafta sonunda Indianapolis'te toplanan 'Star Wars' hayran...

Donnie Darko'nun Ardından Southland �yk�leri
26.04.2005
Donnie Darko'dan beri yeni projesi Southland Tales'i merakla bekledigimiz gen� y�netmen Richard Kelly k�şesinde yeni gelişmeler var. Filmin basın a�ıklamasında yeralan bilgilere g�re �yk� �� ana...

�ocuk Filmleri Festivali'nde Miyazaki Animasyonlar�
25.04.2005
T�RSAK (T�rkiye Sinema ve Audiovisual K�lt�r) Vakf� ve Garanti Bankas� i�birli�iyle bu y�l ikincisi d�zenlenen Mini Bank Uluslararas� �ocuk Filmleri Festivali 28 Nisan�a kadar devam ediyor. T�rkiye�de ilk kez Mini Bank 2. Uluslararas� �ocuk... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|