14.10.2004

 

S�permen'in son u�u�u

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

Attan d��t��� i�in dokuz y�ld�r fel�li olarak ya�ama sava�� veren S�permen filmlerinin efsanevi y�ld�z� Christopher Reeve kalp yetmezli�i sonucu �ld�. 52 ya��ndaki Reeve 10 ya��ndan beri sahnedeydi. "Bu bir ku�, bir g�kta��, hay�r bir u�ak, hay�r o S�permen..." Bu s�zlerle tan�d�k onu... Amerikal� akt�r Christopher Reeve ge�ti�imiz g�n son kez g��e y�kseldi. Reeve kalp yetmezli�i nedeniyle pazar gecesi hayata veda etti. 9 y�ld�r fel�li olan Reeve, cumartesi g�n� kalp krizi ge�irerek komaya girdi. Ancak bir daha g�zlerini a�amad�.

EN B�Y�K SAVA�I
Unutulmaz akt�r, 1995'te bir binicilik yar��mas�nda at�ndan d��t� ve boynu k�r�ld�. Boynundan a�a��s� fel� olan Reeve tekerlekli sandalyeye mahkoldu. 1996'da Oscar t�reninde sevenlerinin kar��s�na ��kan oyuncu, film yap�mc�lar�n� sosyal sorunlar� ele alan filmler yapmaya �a��rd�. 1998'de ise Reeve y�netmenlik ve oyunculuk kariyerine geri d�nerek, Alfred Hitchcock'un unutulmaz
filmi "ArkaPencere" nin yeni versiyonunda kamera kar��s�na ge�ti. Bu rol ona Televizyon Oyuncular� Birli�i'nin en iyi TV oyuncusu �d�l�n� getirdi.

M�NAZARA KONUSU

2000 y�l�nda fel�lilerin tedavisi i�in k�k h�cre ara�t�rmalar�na verdi�i destekle g�ndeme gelen Reeve, bu konuda bir de vak�f kurdu. ABD ba�kanl�k se�imlerinde yar��an George W. Bush ve John Kerry, k�k h�cre tart��malar�nda s�k s�k Reeve'in ad�n� telaffuz etmi�ti. Bush ara�t�rmalara kar�� ��karken, John Kerry tedavinin milyonlarca insana umut olabilece�ini s�ylemi� ve "S�permen" e destek vermi�ti. Christopher Reeve, insan �st� yeteneklere sahip bir karakteri oynamas�na ra�men, bilge ve olgun g�r�n���yle S�permen'i daha sonra sinemaya uyarlanan bir�ok s�per kahramandan farkl� k�ld�.

YARIM KALAN F�LM

Hayata veda eden beyazperdenin S�permen'i Christopher Reeve'in g�z� arkada kalmayacak. Reeve'in y�netmenli�ini �stlendi�i "Yankee Irving", yeni bir y�netmen taraf�ndan tamamlanacak. �nternetteki "hollywoodreporter" sitesinin haberine g�re, attan d��erek ge�irdi�i fel� sonucunda hayat�n�n son 9 y�l�nda tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve iki g�n �nce de 52 ya��nda hayata veda eden Reeve'in emaneti el de�i�tiriyor.

Reeve'in ya�ad��� sa�l�k sorunlar�na ra�men y�netmen koltu�una oturdu�u film, yeni bir y�netmen bulunarak tamamlanacak. Filmin yap�mc�l���n� �stlenen IDT Entertainment �irketi, hen�z bir y�netmen
bulamad�klar�n�, ancak prod�ksiyonun kesinlikle durdurulmayaca��n�, planland��� gibi devam edece�ini duyurdu.

Fiziksel engellerine ra�men beyzbol oynama d��lerini ger�ekle�tirmeye �al��an bir baba ile o�ulun �yk�s�n� konu alan filmin 2006 y�l�nda izleyiciyle bulu�mas� planlan�yor.

Fel�li olmas�na ra�men ya�ama k�smeyen Christopher Reeve, Glenn Close'un rol ald��� "In the Gloaming" isimli filmi y�netmi�ti. Reeve, bir televizyon kanal� i�in Alfred Hitchock'un "Arka Pencere" filminin yeni versiyonunda kamera kar��s�na ge�mi�, buradaki tekerlekli
iskemleye mahkum karakteri canland�rm��t�.


En Son Eklenen 5 Haber

Valerian Harvey �d�llerine Aday oldu!
03.05.2005
Eisner �d�l� adaylar�ndan sonra Harvey �d�l adaylar� da a��kland�. Amerika�da �o�u �izgi roman merakl�s� iki b�y�k �d�l�n adaylar�n� kar��la�t�rmaktan zevk al�r. Eisner�in bu y�lki adaylar�n� mainstream bulanlar hayli fazla. �lgin� olan nok...

Sergio Ser�ven�de
01.05.2005
May�s ay�n�n ���nc� haftas� ��kacak Ser�ven�in 6.Say�s�nda Fatih Okta�n�n Sergio Bonelli ile yapt��� r�portaj yer al�yor. T�rkiye�de �ok sevilen �talyan �izgi romanlar�n�n yay�nc�s� ve kimilerinin de yarat�c�s� olan 1932 do�umlu ��htiyar Ku...

Yeni�a��n �izgi Roman Skandal� Haberi
01.05.2005
Ge�ti�imiz hafta i�inde Yeni�a� Gazetesi man�et �st�nde ��izgi Roman Skandal�� ba�l�kl� bir haber verdi. Haberin spotunda �Mehmet Akif �v�lmek istenirken Atat�rk�e hakaret ediliyor� yaz�yordu. Detays�zl��� nedeniyle gazetecili�in temel ilke...

Bir Dedikodu
26.04.2005
�stanbul'da bir yay�nevi �nl� yazarlara ve edebiyat�m�z�n �nl� isimlerine yazd�rd��� k�sa senaryo-hikayelerden olu�an bir �izgi roman serisi yapmak i�in �al���yormu�.Bu k�sa hikayeler yerli �izerlerimiz taraf�ndan �izilecekmi�, g�r��meler s...

Ser�ven 6 Haz�rlan�yor
25.04.2005
Ser�ven�in 6.say�s� her zamanki tarihinden erken ��kacak. Yaz aylar�n�n rehavetinden kurtulmak ve k�� say�m�z� Kas�m ay�na �ekebilmek i�in bu say�m�z� iki ya da �� hafta erken ��kartaca��z. Tahmini olarak May�s�n son haftas� ��kacak olan de... 

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|