25.03.2005

 

Frans�zca �izgi Roman �evirisi Yar��mas� Sonu�lan�yor

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

Daha �nce haber olarak duyurdu�umuz gibi Ankara Frans�z K�lt�r Merkezi �izgi Roman �eviri yar��mas� d�zenledi. 5 Mart Cumartesi g�n� yap�lan yar��man�n sonu�lar� hafta i�inde duyurulmak �zere bug�n kesinle�iyor. Yar��mada ilk ��e girenler Fransa tatili �d�l�n� kazanacaklar. Yar��ma Enki Bilal�in La Foire aux Immortels alb�m�nden 3 sayfa, Binet�in Kador serisinden tek sayfa, LArcenet�in Les superh�ros injustement m�connus �al��mas�ndan 5 sayfa olmak �zere �� ayr� �izgi roman�n T�rk�eye �evrilmesine dayan�yordu. Yar��ma ile ilgili ayr�nt�lar Ser�ven'in �n�mzdeki say�s�nda yer alacak.


En Son Eklenen 5 Haber

Yeni ��kanlar
09.08.2005
Yaz rehavetinde �izgi roman dergileri ��kmaya devam ediyor. Ge�ti�imiz g�nlerde Dampyr�in 10.Cildi ��kt�; Deh�et Nehri, Beyaz Villadaki Kad�n, Son Gece, Vathek! adl� 4 say�dan olu�uyor. Bu arada bu ay ��kan yay�nlardan Teks�in 44, Teks Alt�...

Timsah ve Daral 15 Ya��nda
09.08.2005
Mehmet �a��a��n �nl� �izgi kahramanlar� Daral ve Timsah 15 ya��nda. Limon ve LeMan dergilerinde pop�ler olan dizi on be� y�ld�r aral�klarla yay�nlan�yor. Ba�lang��ta Daral daha sonra Timsah karakterine yo�unla�an dizi ile ilgili Haftal�k d...

Penguen'den O�uz Aral Heykeli
23.07.2005
Penguen dergisi O�uz Aral'�n �l�m y�ld�n�m�nde onun bir heykelini yapt�rm��. O�uz Aral heykelini Bahad�r Baruter tasarlam��, uygulamay� �ekil Heykel At�lyesi ile beraber yapm��lar. Penguen�deki herkesin de fikri katk�s� olmu�. 3 ayl�k �al��...

Tenten'in Festivali
15.07.2005
Tenten i�in, �izerinin ana yurdu Bel�ika'da bir festival d�zenleniyor. Bu y�l ilk kez ger�ekle�tirilecek olan festival, Bel�ika K�rall���n�n 175.y�ld�n�m�nde ba�layacak. Festival, 20 ile 23 Temmuz tarihleri aras�nda Br�ksel �ehrinin �e�itli...

B�y�k Bulu�ma
06.07.2005
Birg�n gazetesinde yer alan Esra Okutan imzal� habere g�re polisiye roman yazar� Ahmet �mit�in hik�yelerinden a�ina oldu�umuz Komiser Nevzat karakteri �smail G�lge�in �izgileriyle �izgi roman d�n���yor. Do�an Kitap taraf�ndan ��kart�lacak ... 

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|