07.04.2005

 

T�rk �izere ABD'den �d�l

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

T�rk karikat�r sanat��s� Necdet Y�lmaz, Amerikan �llustrat�rler Derne�i taraf�ndan bu y�l 47'ncisi d�zenlenen sergi kapsam�nda yap�lan yar��mada, karikat�r ve grafik dal�nda alt�n madalyaya de�er g�r�ld�. Y�lmaz, derne�in 104 y�ll�k tarihinde bu �d�l� kazanan ilk T�rk sanat�� oldu. Necdet Y�lmaz, d�nyaca �nl� sanat��lar�n eserlerinin yer ald��� sergi kapsam�nda, �d�l�n� cuma ak�am� Amerikan �llustrasyon M�zesi'nde d�zenlenecek t�renle alacak. Sergi 9 Nisan-7 May�s aras�nda a��k kalacak.

Ayn� eseriyle 2004 y�l�nda Uluslararas� Ayd�n Do�an Karikat�r Yar��mas�'nda ikincilik �d�l� kazanan Y�lmaz, �d�ller kazanan karikat�r� i�in Irak sava��ndan esinlendi�ini ifade etti. Sanat��, son g�nlerde Amerikal�lar taraf�ndan kendisine s�k�a �T�rkiye Amerikan kar��t� m�?� sorular� y�netildi�ini belirtti. Sanat��, bu sorulara y�nelik cevab�n�n ise �T�rkiye'nin ABD'ye ya da Amerikan halk�na hi�bir d��manl��� yok. Sadece i�inde bulundu�u bir co�rafyada kendisini yak�ndan etkileyen sava�a kar��d�r ve art�k bar�� istemektedir� oldu�unu s�yledi.

1970 y�l�nda �stanbul'da do�an Necdet Y�lmaz, Marmara �niversitesi G�zel Sanatlar Fak�ltesi'nde grafik e�itimi g�rd�. �lk karikat�r� 14 ya��ndayken G�rg�r dergisi taraf�ndan yay�mland�. Bir�ok uluslararas� reklam ajans�nda sanat y�netmeni ve illustrator olarak �al��t� ve �ok say�da �d�l kazand�. Sanat�� ayr�ca, T�rkiye ve ABD'de yay�nlanan yedi �ocuk kitab�n� resimledi.

2003 y�l�nda yapt��� bir �al��ma, afi� olarak bas�larak, g�nde 7 milyon insan�n ziyaret etti�i Londra metro istasyonlar�nda sergilenen Y�lmaz, 2000 y�l�ndan bu yana New York'ta ya��yor. Necdet Y�lmaz'�n di�er �d�lleri aras�nda 2003 Londra Underground Poster �llustrasyon Yar��mas�'nda birincilik, 2003 Uluslararas� Ayd�n Do�an Karikat�r Yar��mas�'nda birincilik, 2004 Uluslararas� Ayd�n Do�an Karikat�r Yar��mas�'nda ikincilik, 2005 Londra Underground Poster �llustrasyon Yar��mas� ikincilik �d�lleri de bulunuyor.

Bir grup sanat�� taraf�ndan, 1901'de New York'ta kurulan Amerikan �llustrat�rler Derne�i, kurulu�undan bu yana m�ze olarak da hizmet veren binas�nda Amerikan ve d�nya sanat�na ili�kin sergiler, konferanslar, e�itim programlar� d�zenleyerek ve burslar vererek �llustrasyon sanat�na katk�da bulunuyor.

(aa)


En Son Eklenen 5 Haber

Yeni ��kanlar
09.08.2005
Yaz rehavetinde �izgi roman dergileri ��kmaya devam ediyor. Ge�ti�imiz g�nlerde Dampyr�in 10.Cildi ��kt�; Deh�et Nehri, Beyaz Villadaki Kad�n, Son Gece, Vathek! adl� 4 say�dan olu�uyor. Bu arada bu ay ��kan yay�nlardan Teks�in 44, Teks Alt�...

Timsah ve Daral 15 Ya��nda
09.08.2005
Mehmet �a��a��n �nl� �izgi kahramanlar� Daral ve Timsah 15 ya��nda. Limon ve LeMan dergilerinde pop�ler olan dizi on be� y�ld�r aral�klarla yay�nlan�yor. Ba�lang��ta Daral daha sonra Timsah karakterine yo�unla�an dizi ile ilgili Haftal�k d...

Penguen'den O�uz Aral Heykeli
23.07.2005
Penguen dergisi O�uz Aral'�n �l�m y�ld�n�m�nde onun bir heykelini yapt�rm��. O�uz Aral heykelini Bahad�r Baruter tasarlam��, uygulamay� �ekil Heykel At�lyesi ile beraber yapm��lar. Penguen�deki herkesin de fikri katk�s� olmu�. 3 ayl�k �al��...

Tenten'in Festivali
15.07.2005
Tenten i�in, �izerinin ana yurdu Bel�ika'da bir festival d�zenleniyor. Bu y�l ilk kez ger�ekle�tirilecek olan festival, Bel�ika K�rall���n�n 175.y�ld�n�m�nde ba�layacak. Festival, 20 ile 23 Temmuz tarihleri aras�nda Br�ksel �ehrinin �e�itli...

B�y�k Bulu�ma
06.07.2005
Birg�n gazetesinde yer alan Esra Okutan imzal� habere g�re polisiye roman yazar� Ahmet �mit�in hik�yelerinden a�ina oldu�umuz Komiser Nevzat karakteri �smail G�lge�in �izgileriyle �izgi roman d�n���yor. Do�an Kitap taraf�ndan ��kart�lacak ... 

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|