17.10.2004

 

Hellboy’un Sa� Eli

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

�thaki yay�nc�l�k taraf�ndan yay�nlanan Hellboy’un 4.alb�m� K�yamet’in Sa� Eli ge�ti�imiz g�nlerde yay�nland�. Ba�lang��ta tipik bir s�per kahraman �yk�s�n� and�ran Hellboy, yazar-�izer Mike Mignola’n�n ironik ve h�nz�r �slubuyla daha melez bir bi�ime d�n��t�. Avrupa �izgi roman� ile Amerikan Grafik Roman tarz� aras�nda duran Hellboy’un son alb�m� ayn� tarz� geli�tiren �yk�lerden kurulmu�. Halk hikayeleri, gotik ��eler, Lovecraft etkileri ve Mignola mizah� ile Hellboy, T�rk�e’de yay�nlanan �izgi romanlar aras�nda �zellikli bir yeri �imdiden kazanm�� durumda. Son alb�m�n �evirmeni Ege G�rg�n ne�eli bir �ns�z yazm��:

“(...) Ha sak�n ola ki Hellboy'un en zor durumda bile d��man�na "can�n�z cehenneme" diyebilmesini bir kahraman z�ppeli�i veya beylik �izgi roman edebiyat� olarak g�rmeyin. Bu hataya d��erseniz, Hellboy'un asi ruhunu ve kendine kar�� "nihilist" yakla��m�n� anlamaya te�et ge�ersiniz. Evet, �dettendir, her �izgi roman kahraman� �l�m tehdidi alt�nda -sonu�ta hi� �lmezler ya- d��man�na "can�n cehenneme" der. Ama bunu, �lmeyi ger�ekten "umursamad���" i�in s�yleyen belki de tek kahraman Hellboy'dur. Bundan daha "cool" bir �ey olabilir mi? Geyik burada sona eriyor. Size keyifli okumalar”.


En Son Eklenen 5 Haber

T�rk Hamlesi, Akunin ve �izgi Roman
25.02.2005
Boris Akunin�in kitab�ndan uyarlanan ve Rus sinema tarihinin en pahal� yap�m� olan T�rk Hamlesi (Turetskii Gambit) adl� film �lke �ap�nda 364 sinemada birden g�sterime girdi. "Rusya�n�n Hollywood�a yan�t�" olarak nitelendirilen filmin y�net...

Ser�ven�in Yeni Kapa�� Y�ld�ray ��nar�dan
24.02.2005
15 Mart�ta ��kacak olan Ser�ven�in Bahar say�s�n�n kapa��n� gen� �izer arkada�lar�m�zdan Y�ld�ray ��nar �izdi. ��izgi romanda Kad�n� dosyas�na uygun olarak �izilen kapakta ��nar kad�n-erkek ayr�m�na ironik bir g�nderme yapm��. �al��man�n me...

Kaypakkaya �izgi Roman Oldu
23.02.2005
Yetmi�li y�llar�n �nemli devrimci sol isimlerinden biri olan �brahim Kaypakkaya �izgi romana konu oldu. T�rkiye�de bu konuda yap�lm�� ilk �rnek olan �izgi roman�n �izeri Raif Zor. Dinmedi Halk Tufan� adl� alb�m Kaypakkaya�n�n siyasi g�r��le...

Aram�za Kat�lan Tombul Arkada�
23.02.2005
L�l Kitap, Zagor�u ilk ser�veninden itibaren yay�nlayaca�� �Klasik Maceralar Dizisi� adl� �ok sayfal� (koleksiyoncular�n dobi�ko dedi�i t�rden)yeni bir seriye ba�lad�. �� say�n�n birle�iminden olu�acak yeni dizi iki ayda bir yay�nlanacak. B...

�izgi Roman �evirisi Yar��mas�
19.02.2005
Ankara Frans�z K�lt�r Merkezinin d�zenledi�i �izgi Roman �eviri Yar��mas� i�in ba�vurular 25 �ubatta bitiyor.. 5 Mart Cumartesi g�n� saat 10.00-14.00, Ankara Frans�z K�lt�r Merkezinde yap�lacak yar��ma �e�itli Frans�zca �izgi... 

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|