25.10.2005

 

Parantez'den Manara Dizisi

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

Parantez Yay�nlar� yeni bir �izgi roman dizisine ba�lad�. B�ylelikle �nl� �izer Manara�n�n kendisi ve ustas� Hugo Pratt�� bir arada tiple�tirerek kulland��� Guiseppe Bergman & HP dizisi T�rk�eye �evrilmi� oldu. �lk alb�m� Venedikli �stad ad�yla yay�nlanan alb�m�n �evirisi Tucay Y�lmaz�a ait. Dizi ile ilgili olarak Parantez Yay�nlar�n�n Yay�n Y�netmeni Metin Celal�e birka� soru sorduk.

Manara'y� se�erken hangi k�staslar� g�z �n�nde bulundurdunuz?
Bir dizi olmas�n� istiyorduk. Guiseppe Bergman, Manara�n�n �izdi�i en uzun dizi, benim tespitime g�re.
Dizinin kapsam� nedir? Guiseppe Bergman ser�venlerini mi yay�nlayacaks�n�z yoksa Manara'n�n t�m eserlerini yay�nlamak gibi bir hedefiniz var m�?
�ncelikle Guiseppe Bergman dizisini yay�nlayaca��z. E�er ilgi g�r�rse Manara'n�n di�er eserlerini de yay�nlayabiliriz.
Yeni �izgi roman dizileri projeniz var m�?
Bak�yoruz, umar�m Frankfurt�ta yeni bir �izgi roman dizisi bulaca��z.
Bu arada yeri gelmi�ken H�zl� Gazeteci'de neden t�m ser�venler k�lliyata eklenmedi?
Kelo�lan ve Deja Vu maceralar� halen Remzi Kitapevinde var. O nedenle tekrar basmad�k.


En Son Eklenen 5 Haber

Y�l�n En �ok Satan �izgi Roman� Ba�komser Nevzat Oldu
28.12.2005
http://www.ideefixe.com dan ald���m�z verilere g�re 2005 y�l�n�n en �ok satan �izgi roman� Ahmet �mit-�smail G�lge� i�birli�inin �r�n� olan Ba�komser Nevzat oldu. Bir dizi olarak tasarlanan Ba�komser Nevzat'�n Ekim ay�nda ��kan ilk alb�m�n�...

Ta��nd�k...
23.12.2005
mutfaktan bir haber: ser�ven ekibinden kimi arkada�lar�m�z�n 5,5 y�ld�r s�rd�rd���, bir d�nem dergimizin e-posta grubu olma i�levi de g�ren koloni'yi kapatt�k. koloni�nin giri� sayfas�nda yaz�lan ifadeyle grubu uyutmaya karar verdik. gerek�...

Anadolu �niversitesi E�itim Karikat�rleri M�zesi 1 Ya��nda
16.12.2005
Anadolu �niversitesi E�itim Karikat�rleri M�zesi 1 Ya��nda. D�nyada say�lar� �ok da fazla olmayan karikat�r m�zelerinden biri olan m�ze, 20 Aral�k 2005 Sal� g�n� birinci kurulu� y�ld�n�m�n� kutluyor. T�rkiye�de ilk ve tek olan Anadolu �nive...

Mangakalar ��kt� Meydane....
15.12.2005
Copic Manga Yar��mas� sonu�land�. Firman�n sitede yapt��� duyuruda sonu�lar gerek�eleriyle a��klan�yor. Buna g�re ��l�strasyon kategorisinde �zg� �ks�z birinci, �a�la Dikel ikinci, ve Yusuf G��l� ise ���nc� se�ildi. �lk ikiye giren mangakal...

Bir Haber Bir Dedikodu
05.12.2005
�izgi roman d�nyas�nda dedikodu kazan� yine kayn�yor. Bu y�l i�erisinde �ok say�da �izgi roman ��kartan bir yay�nevinin hem yeni ortaklar�yla maddi anla�mazl��a girmesi hem de yay�na haz�rlayan ki�ilere kar�� bor�lu olmas� nedeniyle zorda o... 

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|