30.11.2005

 

�anakkale Ge�ilmez �izgi Filmine Soru �nergesi

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

Do�an Haber Ajans�n�n verdi�i habere g�re CHP �anakkale Milletvekili Ahmet K���k, �stanbul �mraniye Belediyesi'nin yapt�rd��� ��anakkale Ge�ilmez� adl� �izgi filmde, �anakkale Sava�lar�'n�n baz� ��st�n g��ler� taraf�ndan kazan�ld���n�n anlat�lmak istendi�ini belirterek, TBMM�ye soru �nergesi verdi. Soru �nergesini, Milli E�itim Bakan� H�seyin �elik�in cevapland�rmas� istemiyle verdi�ini belirten CHP'li Ahmet K���k, ��mraniye Belediyesi taraf�ndan haz�rlanan �izgi filmde �anakkale Sava�lar��n�n baz� �st�n g��ler taraf�ndan kazan�ld��� anlat�lmaktad�r. D�nya tarihinin �ekillenmesine, ulusal bilincin uyan���na sahne olan bir b�lgede ger�ekle�en zaferi, tarihi yan�ltarak ��rencilere ��retmeye �al��mak yanl��t�r� dedi. Milletvekili K���k��n haz�rlad��� �nergede ��yle denildi: ��mraniye Belediyesi'nin haz�rlad��� �izgi filmin i�eri�ini bakanl�k olarak onayl�yor musunuz? �izgi filmin ��rencilerimize da��t�lmas� ve okullarda g�steriminin yap�lmas� konusunda bakanl���n�zdan gerekli izin al�nd� m�? Bu �izgi filmin bug�ne kadar herhangi bir okulda da��t�m� veya g�sterimi yap�ld� m�? Bir kamu kurulu�unun, Milli E�itim Bakanl��� okullar�na ve ��rencilerine y�nelik �anakkale Sava�lar�'yla ilgili bilim d��� �e�itli hurafelere at�fta bulunan bir �izgi film haz�rlatarak, �e�itli yay�n organlar�nda g�sterilmesi, okullarda ��rencilerimize da��t�lmas� veya g�sterilmesi konusunda ne gibi bir i�lem yapmay� d���n�yorsunuz?�En Son Eklenen 5 Haber

Y�l�n En �ok Satan �izgi Roman� Ba�komser Nevzat Oldu
28.12.2005
http://www.ideefixe.com dan ald���m�z verilere g�re 2005 y�l�n�n en �ok satan �izgi roman� Ahmet �mit-�smail G�lge� i�birli�inin �r�n� olan Ba�komser Nevzat oldu. Bir dizi olarak tasarlanan Ba�komser Nevzat'�n Ekim ay�nda ��kan ilk alb�m�n�...

Ta��nd�k...
23.12.2005
mutfaktan bir haber: ser�ven ekibinden kimi arkada�lar�m�z�n 5,5 y�ld�r s�rd�rd���, bir d�nem dergimizin e-posta grubu olma i�levi de g�ren koloni'yi kapatt�k. koloni�nin giri� sayfas�nda yaz�lan ifadeyle grubu uyutmaya karar verdik. gerek�...

Anadolu �niversitesi E�itim Karikat�rleri M�zesi 1 Ya��nda
16.12.2005
Anadolu �niversitesi E�itim Karikat�rleri M�zesi 1 Ya��nda. D�nyada say�lar� �ok da fazla olmayan karikat�r m�zelerinden biri olan m�ze, 20 Aral�k 2005 Sal� g�n� birinci kurulu� y�ld�n�m�n� kutluyor. T�rkiye�de ilk ve tek olan Anadolu �nive...

Mangakalar ��kt� Meydane....
15.12.2005
Copic Manga Yar��mas� sonu�land�. Firman�n sitede yapt��� duyuruda sonu�lar gerek�eleriyle a��klan�yor. Buna g�re ��l�strasyon kategorisinde �zg� �ks�z birinci, �a�la Dikel ikinci, ve Yusuf G��l� ise ���nc� se�ildi. �lk ikiye giren mangakal...

Bir Haber Bir Dedikodu
05.12.2005
�izgi roman d�nyas�nda dedikodu kazan� yine kayn�yor. Bu y�l i�erisinde �ok say�da �izgi roman ��kartan bir yay�nevinin hem yeni ortaklar�yla maddi anla�mazl��a girmesi hem de yay�na haz�rlayan ki�ilere kar�� bor�lu olmas� nedeniyle zorda o... 

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|