23.10.2004

 

Karde�ler Birli�i: Batman Europa!!

Haberi Ekleyen:
Erdem Denizlio�lu

DC Comics, ge�ti�imiz g�nlerde ba�� Jim Lee taraf�ndan �ekilen, hem Amerikal� hem de Avrupal� yazar ve �izerlerin, beraber �al��aca�� ‘Batman Europa’ ad�nda yeni bir mini seri projesi oldu�unun haberini verdi. Batman Europa’n�n yazarl���n� Brian Azzarello (100 Bullets, Superman, Sgt. Rock,) ve Matteo Casali (Bonerest, Quebrada) �stlenecek. Her say�da, gizemli d��man�n izini Paris, Berlin, Prag ve en sonunda Roma’da takip edecek olan Batman ve beklenmeyen m�ttefi�i Joker’in illustrasyonlar�; her biri kendilerine �zg� stillerini sergileyecek sanat��lar taraf�ndan �izelecek.

DC Comics’e ba�l� Wildstorm St�dyolar�n�n kurucusu olan Jim Lee, ailesiyle beraber �talya’dan ge�enlerde d�nd� ve kendini �talyan �izgiroman toplulu�unun i�ine att�.

�lk say� Jim Lee taraf�ndan �izilirken, ikinci say�y� Giuseppe Camuncoli, d�rd�nc� say�da da Gabriele Dell'Otto taraf�ndan �izilecek. ���nc� say�y�n illustrasyonlar�n� kimin yap�ca�� ise hen�z belli de�il.

Lee, birbirinden farkl� yazar ve �izerlerle bir�eyler yapma fikrinin, Giuseppe’yle (ya da daha iyi bilinen ad�yla Cammo’yla) , bir y�lla yak�n bir s�redir beraber �al��t�klar� Reggio Emilia’daki st�dyoda ortaya ��kt���n� belirtiyor. Gece ge� saatlerde Brain Azzerollo'yla yap�lan birka� telefon konu�mas�n�n ard�ndan �talyan yazar ve �izerlerin Amerikal� meslekta�lar�yla beraber yetenekleri sergileyebilecekleri ve Batman’in en b�y�k d��manlar�yla kar�� kar��ya gelece�i bir hikaye ortaya ��km��.

Cammo, daha �nce Swamp Thing, Hellblazer, Robin gibi DC dergileri i�in �al��m��t�. Jim Lee bu proje de birlikte �al��aca�� �talyan �izer Gabriele Dell'Otto’nun Secret War’daki �al��malar�na hayran oldu�unu s�ylerken, Dell’Otto’nun Marvel’daki karakter yorumlar�n�n inan�lmaz buldu�unu ve Batman’de yapacaklar�n� d�rt g�zle bekledi�ini s�ylemi�. Gabriele Dell’Otto uzun y�llar Panini i�in kapak ill�strasyonlar� yapt�ktan sonra Marvel i�in �izmeye ba�lam��t�.

Batman Europa yay�n� i�in 2005’in ���nc� �eyre�i tarih veriliyor.

Humanoids Publishing logosu alt�nda, ge�en A�ustos ay�nda birinci say�s� yay�nlanan ‘I am Legion: The Dancing Faun’ (Fabien Nury / John Cassaday) gibi farkl� projelerle Frans�z yazar ve �izerleri Amerikal� yazar ve �izerlerle bir araya getiren DC Comics, anla��ld��� kadar�yla ‘Batman Europa’ projesiyle �zellikle �talyan yazar ve �izerleri Amerikal� meslekta�lar�yla bir araya getirecek.

www.seruven.org


En Son Eklenen 5 Haber

S�leyman G�k��n At�lyesi Yandı
05.01.2005
Yakın d�nemin �retken gazete ressamlarından biri olan S�leyman G�k��n Antalya Kalei�i�nde bulunan at�lyesi yandı. Yangının �ıkış nedeninin at�lyenin yan binalardan birine yapılan kundaklamadan �...

Will Eisner �ld�
05.01.2005
�izgi roman d�nyasının yaşayan efsanelerinden biri olan Will Eisner �ld�. Ge�tiğimiz pazartesi g�n� vefat eden Eisner, 88 yaşındaydı. �lkemizde neredeyse hi� tanınmayan Eisner, �izgi roman sanatı...

Ultimates T�rk�e'de!
04.01.2005
Arkabah�e Yayıncılık, Ultimate Spiderman ve Ultimate X-Men'in ardından, Ultimates'ı da T�rk�e'ye kazandırdı. Marvel Comics'in Ultimate serileri, yakından tanıdığ...

Marvel'den Fransa'ya Mektup Var
02.01.2005
ABD'nin d�nyaca �nl� �izgi roman kahramanları, k�lt�rel bir misyonun par�ası olarak Fransa'ya bağışlandı. B�ylece ABD'li rakipler, Bel�ika ve Fransa'daki g��l� �izgi roman geleneğinin kalesine sızm...

Elveda Nick Raider!!
31.12.2004
Fumetti d�nyasından, İtalya�dan k�t� haberlerimiz var. Nick Raider renkli 200.sayı ile Bonelli'den ayrılıyor. B�ylelikle daha �nce dedikodu diye duyurduğumuz bu �veda� kesinleşiyor. Şubat 2004'...  Maceraperest'in katkilariyla

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|