29.11.2004

 

Ser�ven - ID�EFIXE Ortakl���

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

T�rkiye’nin �nemli kitap sat�� sitelerinden biri olan ID�EFIXE ile Ser�ven dergisi olarak �nemli bir i�birli�ine gidiyoruz. ID�EFIXE, sat��a sunulan �e�itli �izgi romanlarla ilgili ele�tiri ve yorumlar�m�z� www.seruven.org linkiyle birlikte kullanmaya ba�lad�. Ser�ven �izgi roman ara�t�rmalar� dergisi olarak amac�m�z �izgi roman ele�tirisinin bas�nda yayg�nla�mas�n� sa�layabilmek, �izgi roman� konu�ulur k�larak bir canl�l�k kazand�rabilmek.


En Son Eklenen 5 Haber

Yolda� S�permen Ser�ven’de
14.12.2004
Ser�ven’in yeni ��kan K�� say�s�nda Tanyel Ali Mutlu’nun ilgin� bir incelemesi yer al�yor. Yazar Mark Millar, Superman:Red Son (S�permen: K�z�l Evlat) adl� seride alternatif tarih denemesinde bulunmu� ve S�permen Amerika...

2005 y�l�nda Bizi Bekleyenler
14.12.2004
�n�m�zdeki y�l yeni �izgi roman alb�mleri bizleri bekliyor. Yeni projeler, dedikodular ve konu�ulanlara bak�l�rsa �n�m�zdeki y�l –hen�z kim taraf�ndan yay�nlanaca�� belli olmayan �ok �nemli bir grafik roman T�rk�eye kazand�r�lacak. Do...

Ser�ven 4 Bug�n Da��t�ma Giriyor
14.12.2004
Dergimizin 4.Say�s� bug�n ��leden sonra �stanbul’da da��t�ma giriyor. Yar�n ve sonraki g�nler Ankara, �zmir ve di�er illerdeki b�y�k kitap��larda bulunabilecek. Ser�ven’in bu say�daki k�lavuz ilavesi ilk b�l�m� ge�en say� verile...

Da��t�mdaki Sorunlar (!)
12.12.2004
�izgi roman da��t�m�ndaki sorunlar s�r�yor. �stanbul d���ndaki hi�bir �ehre zaman�nda gitmeyen dergiler rahats�zl�k yarat�yor. �rne�in Resimli Roman dergisinin ay ba��nda ��kan son say�s� Ankara’ya ancak 10 Aral�k’ta gel...

18 Aral�k’ta Ankara Dipnot Kitabevindeyiz
11.12.2004
Ser�ven dergisi �al��anlar� olarak Ankara'da Dipnot Kitabevinde 18 Aral�k Cumartesi g�n� saat 15:oo’de bir sohbet toplant�s� yapaca��z. Ser�ven �izgi Roman Ara�t�rmalar� Dergisi Okur Bulu�mas� ba�l��� alt�nda yap�lacak s...  Maceraperest'in katkilariyla

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|