Serüven’in fikir olarak ortaya çıkışıyla, “dergi” olması arasında iki buçuk ay gibi kısa bir zaman var. Raşit Çavaş’a, “Bir dergi düşünüyorum” dediğimde, “Tamam, yapalım!” dedi. Sadece bu kadar… Bana “aşk, gözyaşı, kan, ter ve ihtiras” vaad eden bir serüvene atılmak kalmıştı. Daha önce Çizgili Hayat Kılavuzu’nu (İletişim Yayınları, 2002) birlikte hazırladığımız arkadaşlarla konuştum. Hemen herkesin beni heyecanla desteklemesiyle daha da heveslendim. Bazen sırf adettendir, şıklık olsun diye duygusal ifadeler kullanılır. Ama bütün samimiyetimle yazıyorum: Serüven hayata geçtiyse eğer, bunun nedeni tek kelimeyle “paylaşmaktan kaçınmayan” insanlardır. Umut ediyorum ki, bizi vareden bu heyecan, Serüven’i kimselerin görmediği ayrıntıların tarihçisi, neşeli ama iddialı bir yorumcu ve alanın haysiyetli bir dergisi yapmaya da yeter.

Dergi çıkmadan önce, “Nasıl bir dergi?” diye soranlar oluyordu. Bir şeyler anlatıyordum elbet ama hep söylediğim bir söz vardı: “Hele bir yola çıksın, kervan yolda düzelir”. Ama bu, kervan’ın yola çıkış nedeni olmadığını veya bir tavrımız bulunmadığını göstermez.

Serüven’in alt başlığı olan “çizgi roman araştırmaları dergisi” ibaresinin oldukça açıklayıcı olduğunu sanıyorum. Çizgi romanı üretici, okuyucu, koleksiyoncu, meraklı veya akademisyen ilgilerini kapsayacak biçimde ele almaya kararlıyız. Çizgi roman kavramını bilinen, tartışılmaz bir bilgi kategorisi olarak ele almaya niyetli değiliz. Çizgi roman denildiğinde akla gelen her türlü ürün, anlayış ve tutumlara karşı eşit mesafede durmak istiyoruz. Çizgi romanı kapalı bir metne, fetişleştirilmiş bir nesneye dönüştürmemeye çalışacağız. Çizgi romana içeriden bakan “fan” metinleri kadar onun doğasını sorgulayan denemeleri de kullanacağız. Bu, kimi zaman tutarlılık ve birliğe direnen, birbirleriyle çelişen metinlere yer vereceğimiz anlamına da geliyor. Böylesi bir “karmaşa” Türkiye’de çizgi roman araştırmaları gibi bir alanın sınırlılıklarıyla da maluldür kuşkusuz. Serüven adını seçişimizin bir nedeni de bu: bilinmeyen, daha önce keşfedilmemiş bir kıtanın kaşifleri gibi hissediyoruz kendimizi. Daha önce konuşulmamış çizgi romanlar, kayıp çizerler, unutulmuş ayrıntılar, görünenin arkasındakiler bizi hep meşgul edecek. Serüven’in seyir defteri, umarız, geleceğe güçlü bir arşiv olarak kalır.

Levent Cantek (Sayı 1: Önsöz)

YAZARLAR


Memo Tembel�izer
N�kte-perd�z. �l� hik�yecisi. www.porno.edu.tr

Soner Tuna
A Suivre m�messili. Tarkovski m�h�rl� kare. 4.Say�m�z�n kapak �izeri.

Y�ld�ray ��nar
Maskeli �ini. �apa'n�n Teri. �stanbul'da bir Ankaral�.

Tolga C�cen
Ser�ven�i payla�an bir dost!

Hakan Tacal
�apa�n�n par�as�, en �ok da yazar�.

Murad G�men
Bir d�nemin efsane �izeri Sururi�nin o�lu. �izgi romanc� ve film y�netmeni. Amerika�da ya��yor.

Kerem Beyit
Dervi�in yevmiyesi, ay �����n�n minesi. Fantastik dize. Gelecekte daha �ok konu�ulacak kapak �izeri.

Murat Altun
1981 do�umlu, Antalya Anadolu Lisesinden. �� SBF mezunu, Bo�azi�i A.�.�.T�de fanzinler �st�ne y�ksek lisans yap�yor.

Eylem Alt�nta�
Silent Mobius, 1974 do�umlu. Saint Joseph ve Galatasaray �leti�im Fak�ltesini bitirmi�, Pazarlama y�netimi master'� yapm��. Otomotiv sekt�r�nde �al���yor. �zmit yak�nlar�nda bir k�y evinde ya��yor.

Burcu Y�lmaz
Bilim a�k�na! Karizmas� burnunda! ODT� Medya ve K�lt�rel �al��malarda y�ksek lisans yap�yor

S�leyman Sipahi
D�nyan�n �b�r ucunda ya��yor. Okuyabilece�inden �ok �izgi roman al�yor. Hat�r� say�l�r bir koleksiyonu var. Hayat� bir oyun olarak g�r�yor ve ama kurallara ba�l� olmay� da seviyor. Gambit olarak da biliniyor.

Fatih Okta
�izer, �evirmen, grafiker, rehber, g�lery�zl� �ini m�rekkebi.

Emre Kuzuo�lu
Ankara�da b�y�d�. S�navla ��letme b�l�m�ne yerle�tirildi. �stanbul�da ya��yor.

Firuz Kutal
Oslo�da ya��yor, Oslo Tatbiki G�zel Sanatlar Okulu mezunu. Grafik tasar�mc� ve ill�strat�r. �izgi filmleri ve �izgi romanlar� var.

Kemal Reha Kavas
1979 Antalya do�umlu mimar. Okulunda ODTܒde y�ksek lisans yap�yor.

Menderes Cemgil
�ok g�zel a��z m�z�kas� �al�yor. Bir zepline binip �giacometti!� diye ba��rmak istedi�ini yazm�� bize. Kanatlar� olsaym�� hi�bir masraf� olmazm��. K�rolas� hayat!

Zeynep Akku�
1968 do�umlu. �stanbul �niversitesi Amerikan Filolojisi '90 mezunu. �.�. Yabanc� Diller B�l�m�'nde �ngilizce okutman�; O�lak Yay�nlar� / Maceraperest �izgiler'de �evirmen ve yay�n dan��man�. �ngilizce'den roman, �talyanca'dan �izgi roman �eviriyor.

�mit Kire��i
1972 do�umlu. DTCF Tiyatro-Dramatik Yazarl�k mezunu. Jongl�rl�k , oyunculuk, tiyatro y�netmenli�i yapt�. �nemli �izgi roman fanzinleri ��kard�, �e�itli tv dizilerine senaryolar yazd�.

Tanyel Ali Mutlu
1971 Eski�ehir do�umlu. Ankara Hukuk Mezunu, Bankac�l�kla u�ra��yor. ��tahl� bir okur ve iyi bir koleksiyoncu. Mesai saatlerinin d���nda �izgi filmle u�ra��yor.

Taner Duran
1978 do�umlu, Eski�ehir’de Animasyon okuyor. 3M Hayran�: Moebius, Milazzo ve Mignola.

�enol Bezci
1968 �ank�r� do�umlu. ODT� Yabanc� Dille E�itim B�l�m�’nden sonra Ankara �niversitesi �ngiliz Dili Edebiyat� b�l�m�nde y�ksek lisans yapt�. Bilkent �niversitesi'nde ��retim g�revlisi olarak �al���yor. �e�itli yay�nlarda karikat�rleri yay�nland�, yay�nlan�yor.

�ahin Karako�
En �nl� Teks yay�nc�s� �etin Karako�’un o�lu. T�rkiye’nin �nemli ill�strat�rlerinden.

Simge K�rcan
1980 �zmir do�umlu. Bo�azi�i �niversitesi Rehberlik ve Psikolojik Dan��manl�k mezunu. �ocukluk y�llar�nda Red Kit ile tan��t�, o g�n bu g�nd�r �izgi roman okuyor. Psikolojinin labirentlerinde dola��yor.

simge g�ksoy (simg)
1978'de ankara'da do�du. odt� end�stri �r�nleri tasar�m�'nda lisans, bilgi �niversitesi g�rsel ileti�im tasar�m�'nda y�ksek lisans okudu. bah�e�ehir �niversitesi g�rsel sanatlar ve g�rsel ileti�im tasar�m�'nda ara�t�rma g�revlisi.

Serdar K�k�eo�lu
1975 do�umlu. Ekonomi ve sinema e�itimi ald�, ikincisinden mezun oldu. �izgi roman, sinema ve elektronik m�zik seviyor. Sadece ikincisiyle u�ra�maya niyetli, ilk uzun metraj film senaryosu �zerinde �al���yor.

Se�kin Erdi
1981 y�l�nda �zmit'te do�du. Sar� sayfalara bas�l� tozlu �izgi romanlar ve Jules Verne'le b�y�d�. �stanbul �niversitesi �ngilizce �ktisat B�l�m�n� bitirdi, iflah olmad� �imdi bir de Kalk�nma �ktisad� y�ksek lisans� yap�yor, velakin inad�na zibidi inad�na �izgi roman okuru.

Re�it �mrahor
Vakt-i zaman�nda me�hur olmu� �iirleri var, �imdilerde a�k �st�ne uzun konu�malar yap�yor. Bankadan emekli.

Orhun Yak�n
1960 Ankara do�umlu. Warwick �niversitesi Kar��la�t�rmal� K�lt�rel �al��malardan doktoral�. Hacettepe �niversitesi M�tercim-Terc�manl�k’ta ��retim G�revlisi. Ken Parker’i hi� sevemedi, Teks ile aras� bozuldu, �imdilerde Mister No ve korku hikayeleri okuyor..

Orhan Berent
�zmirli, Dokuz Eyl�l’de uzman, evli ve �ocuklu: b�c�r�k bir k�z� var. Gerisi; az �eker, bol �ay, iki paket Samsun, biraz zarf biraz mazruf, makam�: Zagor ‘dan.

O�uz Eren
1974 Eski�ehir do�umlu; evli, bir kedi sahibi. �stanbul'da oturuyor. Bir bankada programc�l�k yaparak ge�imini sa�l�yor. Bonelli �izgi romanlar� haricinde, polisiye (�zellikle Simenon) okuyor, Stravinsky ve Bartok dinliyor..

Nur�en G�ll�o�lu
Ankaral�, Antalya’da ��retmenlik yap�yor. Amat�r tarih�i.

Necdet �en
H�zl� Gazeteci’nin yarat�c�s�, art�k �izmiyor. Hayatla ve kendiyle hesapla�mas�n� yazarak s�rd�r�yor. http://www.derkenar.com adl� sitesiyle ilgileniyor

Muzaffer Yelek.
“Muzo”. Biraz hukuk, biraz sinema okudu, bankac�larla u�ra�t�. �izgi roman� ve uyumay� seviyor. Tercih yapmas� gerekirse uykuya �ncelik tan�yor.

Murat Deniz
K�demli ��renci, alayl� grafiker. Ser�ven’in logo ve dergi tasar�m�n� yapt�. Pazartesileri �al��m�yor.

Mehmet Meng�
�zmir’de ya�ad���ndan belli g�ne�li havalar� ve sahil �ehirlerini seviyor. Fumetti tutkunu. Heiddegger yorgunu.

Mehmet Avni Ar�duru
Remzi Kitabevi �izgi Roman Dizisi edit�r�. K�rm�z�l� adam. Ne�e z�vanas�.

Linda Stark
Ankaral�, Lyc�e Charles de Gaulle ve ODT� End�stri �r�nleri Tasar�m� B�l�m� mezunu. Modern dansla cebelle�ti, kurguculuk yapt�, �evirmenlikle u�ra��yor.

Levent G�nen�
Ankara Hukuk’ta ��retim �yesi. 1982-1990 y�llar� aras�nda Turkish Daily News Gazetesi’nde g�nl�k karikat�rler �izdi. �izgili g�nl�kleri "Zaman�n �izgili Tarihi" ismiyle YKY taraf�ndan yay�mlad� (1992). Halen Hayvan dergisine �iziyor.

Levent Cantek
Eski fanzinci. On y�la yak�n s�redir akademisyen. �izgi roman ve mizah hakk�nda yay�mlanm�� kitaplar� var. Memleketin k�lt�r tarihiyle ilgili �al��malar yap�yor.

Kutsi Ak�ll�
1965 �stanbul do�umlu. MS� Mimarl�k B�l�m�n� bitirdi. �izgi romana Avrupa'daki baz� ajanslar i�in �izgi roman konular� haz�rlayarak ba�lad�. G�rg�r, LeMan, Pi�mi� Kelle ve Deli dergilerinde �al��t�. Rh+ �izgi roman dergisini ��kard�. Halen internette yay�nlanan rhdergi.com'un edit�rl���n� yap�yor.

Kosta Ceran
T�rkiye’nin �nemli koleksiyoncular�ndan. Kolonist. �izgi roman hakk�nda yazd�klar�n� kitapla�t�rmas� y�llard�r bekleniyor. e-mail: ceranko@superonline.com

Kenan Yarar
�ini atlaslar�n�n sab�rl� i��isi. Son parlak y�ld�zlardan. Halen Lombak’ta �iziyor.

Kemal Kavas
1979 Antalya do�umlu. Mimar. Mezuniyet sonras� Michigan �niversitesinde bulunduktan sonra okuluna, ODT�’ye d�nd�. Master tezini yaz�yor. Salzburg’ta Yaz Akademisine kat�ld��� Kitap ill�strasyonlar� konusunda �al��malar yapmak istiyor

Kemal Karatayl�
Sahhaf. Israrlar�m�z kar��s�nda Ser�ven’e �izgi roman hakk�nda yazd�. Gazetecilik ge�mi�i var. Sevmedi�i m��terilere kitap satm�yor. D�kkan�nda kimi zaman g�re� tuttu�u s�yleniyor. Hi� yemedi�i halde p�rasay�, �smet Berkan’� ve “B�y�k Usta Kayahan’�” sevmiyor.

Kay�han F�rat
�ok �al���lan, insan�n kendine vakit ay�ramad��� bir d�nyada ya��yor. Arada, “son anda”, ma� biterken Ser�ven’e Aziz Bey’i �iziyor. Aziz Bey, “ foto�raf�m� bile g�rmemi�, bu ben de�ilim” diye �ikayet ediyor

Kaya �zkaracalar
Bah�e�ehir �niversitesi �leti�im Fak�ltesi’nde ��retim �yesi. Geceyar�s� Sinemas� Yay�n Y�netmeni.

K. Y. US
Ezelden �R meftunu, ebedi ��renci. H� BK&FT; kurucular�ndan, halen H� M�t-Ter'de okuyor. K�saltmalar� seviyor.

Isabelle Delauney-Kaplan
“Zaza”. 1975’te Fransa’da Arles’te do�du. Fas’ta tan��t��� T�rk e�i nedeniyle T�rkiye’de ya��yor. Tardi, Manara ve K�t� Kedi �erafettin’i seviyor. Rehberlik yap�yor.

Haluk Kalafat
1967 do�umlu. ODT� Siyaset Bilimi mezunu. Soyu t�kenen m�tevaz� “adamlardan” ve Ankara’dan �stanbul’a g�� edenlerden. Para kokan sevimsiz bir d�nyan�n i�inde gazetecilik yapmaya �al���yor.

G�khan Demirkol
1977 do�umlu. G� �leti�im Fak�ltesi mezunu. Aral�k ay�nda asker!!

Funda �enol
�leti�im sosyolojisi alan�nda yaz�lar yaz�yor. Doktora tezi “Yaban”lar ve Yerliler, Ba�kent Olma S�recinde Ankara (�leti�im Yay�nlar�, 2003) ad�yla kitapla�t�.

Foti Benlisoy
1976 do�umlu. Bo�azi�i �niversitesi Tarih B�l�m�'nde doktora ��rencisi. Red Kit ve Tenten'le ba�layan �izgi roman seyahatinde, Alaska gidilebilecek son istasyondur. Conan'� da sevmez de�il hani. S�per kahraman olamayaca��n� anlamak i�in epey b�y�mesi gerekmi�tir.

Fehmi Ardal�
1964 do�umlu, Alman Lisesi ve �stanbul ��letme mezunu. M�nih’te ya��yor. S�kunetli koleksiyonculardan.

Fatih Hasbudak
1978 Londra do�umlu. www.hasbudak.com adl� web sayfas� var. Sanki hep sonbaharda ge�en kendine �zg� bir d�nyas� var �izgisinin. Korku, kaybolmu�luk ve k�f kokuyor “insanlar�”. Oksijeni �iniden.

Esin Bayraktar
Yazmay�, polisiyeleri ve c�mlelerle oynamay� seviyor. Polisiye roman t�r� �zerine y�ksek lisans tezi haz�rlad�. �izgi roman d�nyas�yla yeni tan��t�; bu d�nyay� ��renmeye �al���yor.

Ersin Karabulut
Penguen ve Lombak’ta �iziyor. M�tevaz� ve sab�rl� bir �ini i��isi.

Erdal Da�ta�
Akademisyen, gazetelerin Magazin ilaveleriyle ilgili bir doktora tezi yazd�.

Engin Deniz
1979 do�umlu, ODT� Fizik ��rencisi. Djinn yazarlar�ndan. Pop�ler sanatlar�n gen� ve sayg�l� allamelerinden.

�a�r� Sert
Ser�ven’in yay�n sekreteri. Bilgi �niversitesi Kar��la�t�rmal� Edebiyat mezunu

Can Yal��nkaya
1981 Eski�ehir do�umlu. ODT� Medya ve K�lt�rel �al��malar�da Master yap�yor. Ana s�n�f�nda kendi kalesine gol att���ndan beri �izgi roman okuyor ve her ne kadar futboldan zerrece anlamasa da halı sahada top tepiyor, ofansif bir futbol sergiliyor.

B�lent Tellan
A� �LEF Mezunu. Y�ksek lisans yap�yor. Web tasar�mc�s�. MangAnime dergisi edit�rlerinden. e-mail: bulenttellan@yahoo.com

Batuhan Cant�rk
1967 do�umlu. Doktor, Radyoloji uzman�. Eski�ehir’de ya��yor L�l Mister No dizi dan��man�. Sevmedi�i �eyleri s�ylemekten �ekinmiyor. Demlenmeyi ve ho� sohbeti, Mangalar ile menfaat kokan insan ili�kilerine tercih ediyor

Ba�ak �nsal
ODT� Medya ve K�lt�rel �al��malar B�l�m�nde Y�ksek Lisans yap�yor.

Ba��� Erten
Edit�r, spor yazar�, avukat oldu�una dair de bir s�ylenti var. Koltu�unun alt�na s�k��t�rd��� karpuzlardan biri de �izgi roman d��k�nl���. Hepsini sever, kahraman ay�rmaz ama Teks'e h�rmeti ba�kad�r, bir de Alaska'ya. �imdilerde Corto'yla sefere ��kt� yeniden. H�l ve gidi�at�ndan mutlu.

Aziz Tuna C.
“B�y�k T�rk G�le�i” olarak tan�n�yor. Fellini filmlerini, bando tak�mlar�n�, hamur i�lerini ve �izgi romanlar� seviyor. Moskova’da ya��yor. A�a��dan yukar�ya, yukar�dan a�a��ya yolculuk ediyor. R�yalar�nda g�rd��� �izgi roman dolu k�t�phaneyi ar�yor. B�y�k sular b�y�k gemileri sever diye d���nd���nden, Ser�ven’de yaz�yor, gelene ge�ene g�l�yor.

Aykut & Erkut Erdem
1980 do�umlu ikiz karde�ler. Her ikisi de ODT� Bilgisayar M�hendisli�i B�l�m�’nde ara�t�rma g�revlisi olarak imge i�liyorlar. T�rk insan�ndaki Japon hayranl��� onlarda "anime" ve "manga" sevgisi olarak kendini g�steriyor. �izgi romanlar konusunda Alan Moore'un herhangi bir eserini okuyan birinin daha sonra bu medyaya daha farkl� bakaca��na inan�yorlar. En �ok maruz kald�klar� soru ise "Pardon, siz ikiz misiniz?".

Altu� I���an
En “yava�” ser�ven yazar�. K�br�s’ta, kaderin, tesad�f�n, tevekk�l�n bi�imlendirdi�i bir hayat ya��yor, Do�u Akdeniz �niversitesinde sinema dersleri veriyor, Gurbet elde en �ok ailesini ve dostlar�n� �zl�yor. Fonda “Bueno Vista Social Club” �al�yor.

Ahmet G�rata
SBF Mezunu. Bilkent �niversitesi Grafik Tasar�m B�l�m�nde Y�ksek Lisans, Londra �niversitesi’nde K�lt�rel Ara�t�rmalar alan�nda doktora yapt�. Sinema dersleri veriyor.

Acar Kad�
Rivayete g�re �� padi�ah ve dokuz reisicumhuru �mr�ne s��d�rm�� bir beyefendi. Pa�a dedesinden kalma emvalin akar�yla imrar-� hayat ediyor.

Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网| 帕拉森雪茄|

上車盤| 搵樓| 豪宅| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 沙田第一城|

electric bike| e bike| electric bicycle| electric bikes for adults| electric tricycle| electric trike| folding electric bike| mid drive electric bike| electric fat bike| fat tire electric bike| best electric bike|

private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong|

地產代理| 租辦公室| office for lease| office leasing| Hong Kong Office Rental| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| Rent Office| 地產新聞| office for sale|

太古廣場| 海富中心| 中港城| 統一中心| 瑞安中心| 力寶中心| 信德中心| 新港中心| 中環中心| 合和中心| 康宏廣場| 星光行| 鷹君中心| 遠東金融中心| 港晶中心| 無限極廣場| 光大中心| 中遠大廈| 海港中心| 新世界大廈| 永安中心| 南洋中心| 永安集團大廈| 華潤大廈| 永安廣場| 朗豪坊| 時代廣場| 新世紀廣場| 太古城中心| 希慎廣場| 交易廣場| 創紀之城| 港威大廈| 企業廣場| 新文華中心| 置地廣場| 怡和大廈| 世貿中心| 太子大廈| 中信大廈| 禮頓中心| 中銀大廈| 銅鑼灣廣場| 環球大廈| 海濱廣場| 新鴻基中心| 萬宜大廈| Tower 535| 高銀金融國際中心| 海濱匯| 皇后大道中9號| 國際金融中心| 半島中心| 利園三期| 天文臺道8號| 信和廣場| 娛樂行| 南豐大廈| 帝國中心| 中環廣場| 美國銀行中心| 尖沙咀中心| 新東海商業中心| Chater House| Nexxus Building| One Island East| 中匯大廈| Fairmont House| 華懋廣場| 中建大廈| 北京道1號| 胡忠大廈| Central Plaza| The Centrium| LHT Tower| China Building| AIA Central| Crawford House| Exchange Tower| AIA Tower| World Wide House| One Kowloon| The Gateway | One Island South| Jardine House| Millennium City | Exchange Square| Times Square | Pacific Place| Admiralty Centre| United Centre| Lippo Centre| Shun Tak Centre| Silvercord| The Center| Mira Place| Ocean Centre| Cosco Tower| Harcourt House| Cheung Kong Center|