09.12.2005

 

Galip Tekin S�zl���

Levent Cantek

Galip Tekin, hi�bir polemi�e girmeden, tekrara d��meden, pop�lerlik tela��na kap�lmadan �izen birka� �izgi romanc�dan biri. S�zl�k, �al��malar�, �evresi ve ki�ili�i hakk�nda k���k bir k�lavuz niteli�inde.

Galip Tekin, mizah dergilerinde komik olmayan �izgi romanlar yapan ilk �izer de�il. Akbaba�n�n son on y�l� incelenirse komik olmayan, bir mizah dergisinde yeri olamayacak t�rden �al��malara rastlamak m�mk�n �rne�in. Ancak Tekin�i farkl� k�lan bir �zellik var. Korku, gerilim, bilim kurgu gibi farkl� t�rleri bir arada kulland��� fantastik �yk�ler anlat�yor ki, bu onu memleket �izgi roman� a��s�ndan bir ilk yap�yor. �lgin� olan, �ok s�k� bir edit�r kontrol� olan dergide bunu ba�arm�� olmas�. G�rg�r gibi �komik� olmay� ama�layan bir dergide fantastik �yk�ler anlat�lmas�, edit�ryal anlamda ger�ekten riskli bir tercih. Komik olmamak d���nda, t�r�n �yk�lerinin yerel bir aidiyetinin olmamas� da ta en ba�tan bir sorun. O�uz Aral��n b�yle bir farkl�l��a �m�saade� etmesi, muhtemelen Tekin�e olan sempatisinden kaynaklanm�� olmal�... Y�ksek sat��� bir dergide Galip Tekin�e �yol vermek�, onu bug�ne ta��yan bir �isim� olmas�n� da sa�lad� hi� ku�kusuz.
Ba�lang��ta komik ��eler olmad� de�il anlatt�klar�nda, mutlaka bir espri katmak �abas� g�r�l�yordu. Her �eyden �nce �izginin kendisi komikti. Galip Tekin�in O�uz Aral��n t�revlerinden biri olan komik �izgisinin farkl�la�mas�, kendine �zg� bir h�l almas�, uzun zaman ald�. Bu farkl�la�man�n doksanl� y�llar�n ikinci yar�s�nda yo�unla�t���, �oturdu�u� s�ylenebilir. Tekin�i ba�tan beri u�ra�t�ran ise yerellikti. Fantastik olan �yk�y�, bu topraklarda ge�en bir bi�imde anlatabilmekle daha �ok me�gul oldu. �izgisinden �ok yerel aidiyetler bulmakla u�ra�t��� anla��l�yordu. �te yandan arkl� bir kurgu ve kareleme tekni�i denedi. Bu, okumay� g��le�tiren, �zellikle G�rg�r�da hissedilir bi�imde etkili olan frankofon �izgi romanlar�n kareleme ve kurgu anlay���n�n d���nda bir anlay��t�. Bir kareden �b�r�ne oklarla-i�aretlerle gidilen, yukar�dan a�a��ya ya da a�a��dan yukar�ya �akan� karelerle okunuyordu sayfas�. �yk�lerin ba��nda veya sonunda kendini �izerek, �yk� ya da hayat hakk�nda yorumlar yap�yordu. Bu, hem derginin komik duru�una hem de bat��da bu t�rden fantastik anlat�larda g�r�len hikaye anlat�c�s� gelene�ine yakla�t�r�yordu kendisini. Galip Tekin�in uyu�turucu kulland���, ak�l hastahanesinde yatt��� gibi iddialar onun pop�lerle�ti�ine i�aret ederken, �yk�lerini yaratt��� mitle okutan bir �izer olmas�n� sa�lam��t� bile.

Fantastik �yk�lerini �Uzayl�lar� temas�yla harmanlayarak kuruyordu ama as�l ilgiyi, ayn� �er�eveyi dinle ili�kilendirdi�inde yakalad�. Peygamberlerin uzaydan geldi�ine veya uzayl�lar taraf�ndan korundu�una ili�kin iddialar� vard� �yk�lerinin. Dine y�nelik ele�tiri gibi g�r�nen �yk�lerle Tekin�in kurdu�u ili�ki zamanla netle�ti. Bir yarat�c�ya ve �M�sl�manl��a� inan�yordu Tekin. �nan�s�zl��a ise daima mesafeyle yakla��yordu, sempati g�stermiyordu en az�ndan. Birdenbire ortaya ��kan mucizevi olaylar, canla �denen kefaretler, cezaland�r�lan sapk�nl�klar iyilik ve k�t�l�k kavramlar�yla a��klan�yordu. Dine ili�kin �yk�ler/yorumlar onu korku edebiyat�n�n ��eytan� �yk�lerine yakla�t�rmad� de�il. �eytanla girilen pazarl�klar tema olarak bir �ok �yk�de yer ald� �rne�in. Yak�n d�nem �yk�lerinde resmedilen �iddet sahnelerine, cinsel a�mazlara ve te�hire y�nelik ilgiyi dahi iyilik ve k�t�l�kle ilgili bir �er�evede ele ald��� s�ylenmeli. Hemen belirtelim: Uzayl�lar�n in�a etti�i din, d�nya d���ndan gelen peygamberler gibi konulara �zel bir ilgi g�stermesine ra�men bir t�r de�inmeden/imadan �teye gitmedi.

Tekin, �zel hayat�ndan bahsetmeyi de seven �izerlerden biri asl�nda. Kendisinin kahraman oldu�u �ok az �yk� �izmesine ra�men, ge�mi�i hakk�nda ayr�nt�lar vererek ki�isel tarihini de anlatt�. Babas�n�n cinayet i�lemesi, daha sonra intihar etmesi, bir �ok �yk�de intihar ve kan davas�n�n tema olarak i�lenmesinin muhtemel sebebi. �lgin� olan Tekin�in kendini de�ifre etmesi, �Bu y�zden �iziyorum� demek istemesi. �rne�in aile efrad�ndan, annesinden veya muhtemel karde�lerinden bahsetmemesi, s�rekli Konya�daki makinistlikten s�z a�mas� ya da G�rg�r hakk�nda �ok da ayr�nt�l� konu�mamas� ise ayr� bir ilgin�lik. Baz� olaylar� se�erek ki�ileri te�hir arzusu neye ba�lanabilir bilinmez. Bir sanat��n�n �evren� yaratma �abas� m� yoksa ger�ekten ge�mi�le bir hesapla�ma m�? San�yorum, �ehov�un veciz ifadesinde kar��l���n� bulan bir �ey: Ger�ek ikisi aras�nda bir yerde.

A�a��da m�tevaz� bir Galip Tekin s�zl��� bulacaks�n�z. Ayr�nt�l� bir d�k�mden ziyade Galip Tekin �yk�lerinden ��kart�lm�� �al��ma notlar� olarak okunmas� gereken s�zl�k, al�nt�lara, yorum ve �a�r���mlara dayan�yor.


Adana: Tekin�in memleketi olarak �yk�lerde mekan olarak geni� yer tutar.
Alavarza: Galip Tekin�in �nl� �yk�lerinden biri. Uzayl�lar�n bir k�yde kurdu�u koloninin ad�.
Altan Erbulak: Y�llar �nce yeni yeni tarama ucunu m�rekkebe bat�r�rken t�m ve her zamanki al�ak g�n�ll���yle Altan abi bize �Biz sanat�� de�iliz bu i�in orospusuyuz �ocuklar� demi�ti.
Arada Kalanlar: �ntihar edenlerin ruhunu ifade eden bir terim. Ceza olarak Cennete veya Cehenneme al�nmayan, sonsuza kadar arada kalan insanlar� anlat�r (Ayn� adl� �yk�den)
Arif Sa�: Kemanc� Bar�� a�ana kadar sadece t�rk� ve �zellikle Arif Sa� dinledi�ini s�k�a yazd� Galip Tekin.
Art of Animation: Galip Tekin�in Bo�azi�i �niversitesi�nde verdi�i dersin ad�.
Asistan �izer: Galip Tekin�e aral�klarla yard�mc� olan �izerler: Mustafa Yavuz, Mert Ho�g�r, Tamer �nder...
Atom: Atomun oldu�u her yerde hayat vard�r (5.1.1997)
Beden ve Ruh: �eytan, insan�n bedeniyle de�il ruhuyla ilgilenir (Abdallah �yk�s�nden). S�k�a kullan�lan temalardan biri �eytan�la pazarl�k, ruhunu satan h�rsl� insanlard�r.
Ben D�necem: P��ya mektuplar dizisinin sonuncu �yk�s�.
Bir �ki: Do�u�tan kollar� ve bacaklar� olmayan, fahi�elik yapmaya zorlanan Cemile adl� bir kad�n�n s�rekli tekrar etti�i s�zler. Cemile, vajina kaslar�n� g��lendirerek kendisini pazarlayan Torbac��n�n hayat�n� de�i�tirir.
Bo�lukta: Ay Sar�yd� �yk�s�ndeki ay patlamas�, d�nyadan baz� par�alar�n koparak bo�lu�a d��mesine neden olur. Bo�lukta, Tekin�in o d�nem moda olan Magandalarla ilgili �yk�s�: Entelekt�el bir �ift sevgili ile onlar� yakalamaya �al��an bir grup maganda anlat�l�yor.
Burak: Uzay arac�na d�n��en, M�sl�manl�kta yeri olan peygamber at�.
B�y�k Tufan: Nuh�un Gemisini ve t�m canl�lardan birer �ifti Uzayl�lar�n kurtard���na ili�kin Galip Tekin Yorumu.
Cerrare: Galip Tekin�in Atla ku� aras� yarat�k dostlar�ndan biri.
�irkin: Fare-�nsan. Bir fahi�enin la��ma att���, fare gibi b�y�yen �yarat�k�.
�izer Katk�lar�: Kimi �yk�lerdeki tiplemeleri veya sahneleri ba�ka �izerler �izerek Tekin�e katk�da bulundular. �rne�in Nuri Kurtcebe Che portresi, Kemal Aratan arka fonda ko�an adamlar veya Cem Y�lmaz Mehmet �a��a� portesi �izdi.
�izgi Roman Tanr�s� Ne Demi�: [Moebius mu?] K�t� hikaye �izece�ine hi� �izme!!
�izgi Romanc�lar: Durup dururken d�nyan�n en sa�ma �eylerini d���nen insanlar, hikaye bulmaya �al��an �izgi romanc�lard�r.
�izgi Romanc�lara Notlar: �nsanlar genellikle b�cek filan g�rd���nde ya eline bir aeresol ya da bir terlik al�p, onu yok eder... Ama iyi bir �izgi romanc� bunu hi�bir zaman yapmaz. �nce bir eline al�r, ka�� g�z�, aya�� baca�� nas�l bir bakar, biraz deforme ederse ne elde edece�ini d���n�r. Hatta ona g�re bir elbise tasarlar. ��te o elbiseyi giydi�i zaman o B�cek size harika bir uzayl� olur (...) Hi�bir zaman unutmay�n. Romanc�lar beyinlerini de�il beyinleri romanc�lar� zorlar. Onun sizi kontrol etmesine izin vermeyin. Her kareyi ayr�nt�l� �izin. Unutmay�n �eytan ayr�nt�da gizlidir. Tanr� da!! Gelelim uyu�turucu meselesine...�izmek veya iyi bir hikaye bulmak i�in hi�bir zaman uyu�turucu kullanmay�n. Bizim bu tip �eyler kulland���m�za da inanmay�n!! De�il �izmek isminizi bile yazamazs�n�z. Zaten �izginin kendisi en iyi uyu�turucudur ve bundan kurtulu� yoktur. �nsan� bitirir. Ama ben hi� uyu�turucu kullanmad�m diyenin aln�n� kar��lar�m. ��nk� v�cut kendi uyu�turucusunu kendi salg�lar: Endorfin. Sak�n �izdi�iniz �eyleri ka��t �zerindeki cans�z fig�rler olarak g�rmeyin, herkes sizi terk etse bile onlar yaln�z gecelerde sizin ba�ucunuzda bekleyen dostlar�n�zd�r.
Delilik: Delilik, bir hastal�k de�ildir, bir zihinsel tercihtir.
Dersler: Ders bir; g�rd���n �eyi de�il, g�rmek istedi�in �eyi �izeceksin. Ders iki, Tanr� bile her �eyi yaratmadan �nce yaratacaklar�n� hayal etmi�tir.
Din ve Mitoloji: Galip Tekin, �e�itli dinlere ili�kin �yk� ve meselleri yorumlam��t�r. El Baraka ve D�n��, peygamberlerin Uzaydan geldiklerine dair hat�rda kalan �nemli �yk�ler. Bir d�nem T�rkiye gazetesi bu t�r �yk�leri nedeniyle kendisini hedef g�steren fanatik yay�nlar yapm��t�.
Edison: Elektrikli Sandalye denilen aleti Edison Amerikan h�k�meti i�in kendi r�zas�yla icat etmi�, �st�ne �stl�k an�nda �ld�r�r diye yalan s�ylemi�tir. 1890�daki ilk kurban dakikalarca sandalyede tepinmi�tir. Fizik ve tarih kitaplar�, bunlardan pek bahsetmez, bize hep Edison cici �eyler icat etti diye anlat�l�r.
Elbi: Tekin�in yaratt���, kendisiyle konu�an, onu delili�e s�r�kleyen resim/yarat�k (Bir Yarat�k Resmi ile �izerinin Karanl�k Hikayesi).
En K�t� Sabah: Bir �izgi romanc� i�in en k�t� sabah, uyan�nca bo� ka��tlarla kar��la�t��� sabaht�r. Bu yeni hikaye yok anlam�na gelir.
En �nemli Kural: �izer hikayeden s�k�l�rsa okuyucuyu da s�kmaya ba�lar.
Eski �yk�ler (1): �Eski �yk�ler, ya�l� �izerlerin hat�ra defteridir� (11.8.1996)
Eski Hikayeler (2): Her hikayeyle birlikte, o hikayeyi �izerken neler ya�ad���n� an�msars�n, ama beni en �ok �zen, k�t� �izilmi� iyi hikayelerdir. Bunla t�pk� k�t� davran�lm�� iyi sevgililer gibidir ve hadi bir daha deneyelim der gibi bakarlar sana... Art�k daha ustas�n, daha az hata yapars�n. K�t� davrand���n iyi kad�n ne yaparsan yap affetmez ama hikayeler �yle de�ildir, biz hikayelerimizi de, sevdi�imiz kad�nlar� da kendimiz yarat�r�z. Aralar�ndaki tek fark kad�nlara de�il ama hikayelere kendimizi affettirebiliriz. Asl�nda buna k�saca ger�ekle hikayeleri paralel ya�aman�n dangalakl��� denebilir (24.6.2000)
Evlilik: Bir �izgiciyle evlenen kad�n�n iki kocas� olur, biri kendi kocas�, �teki �izgi (O�uz Aral�dan).
Fabrika: Tekin�in ilk d�nem �yk�lerinden. Bir fabrikan�n at�k sular�n�n yaratt��� tahribata direnen k�y imam�n�n �yk�s�.
F�tt�n: Galip Tekin�le konu�an, Tuhaf �ehir�de g�r�len kedisinin/yarat���n ad�.
Galip Tekin Mek�nlar�: Beyo�lu, Konya, Adana, Do�u Anadolu k�yleri s�k kar��la��lan �yk� mekanlar�d�r.
G�rg�r: Orman� sel basm��, akrep bo�ulmak �zereyken kurba�a�ya rastlam��. �Ne olur kurba�a karde�, beni s�rt�na al, kar��ya ge�ir, yoksa �l�cem� demi�. Kurba�a �ya beni yar� yolda sokarsan� deyince �hi� yapar m�y�m� demi�. Neyse, uzun s�re dil d�k�p kurba�an�n s�rt�na binmi�, kar��ya y�zmeye ba�lam��lar. Tam suyun ortas�ndayken Akrep kurba�ay� sokmu�, ikisi birden batarken, kurba�a �lmek �zere sormu�: �Niye? Hani s�z vermi�tin, sokmayacakt�n?� Akrep, �Ama benim tabiat�m bu, ben bir Akrebim� (G�rg�r da��ld�ktan sonra O�uz Aral��n anlatt��� �yk�).
G�r-zara: Galip Tekin belki de en �nl� ve tart��ma yaratan �yk�s�. Bir gezegene d��en G�rg�r cildini kutsal kitap sayan ahalinin ya�ad�klar� anlat�l�r �yk�de.
G�zel Bah�eler: Cennetin bir ad�.
Hal�sinasyon: Neyin ger�ek neyin hayal oldu�una dair farkl� alg�lamalar�n Galip Tekin �yk�lerinde a��rl�kl� bir yeri vard�r. Bir e�ya, bir ara� ya da bir insan� herkes farkl� bi�imlerde (yarat�k, Uzayl�, Canavar vs) g�rebilece�i fikri s�rekli kullan�l�r.
Hayal G�c� Otu: Sanat��lara ve politikac�lara ilham verdi�i s�ylenen ot. �ifal� Galip Tekin otu.
Hisseli Harikalar Kumpanyas�: Konya ovas�nda Uzayl�lar taraf�ndan kurulmu� bir sirk.
H�lag�: Galip Tekin�e ilham veren yarat�k dostlar�ndan biri.
Hz. Ali: �yk�lerde kimi zaman k�l�c�yla kimi zaman da Aslana d�n��en bir dervi� olarak resmedilen din b�y���.
�lk �nsanlar: Alavarza �yk�s�ne g�re ilk insanlar, uzaydan d�nyaya g�nderilen zihinsel �z�rl�lerdir.
�ntihar: Tekin, 14 ya��ndayken intihar eden babas�n�n cesediyle kar��la�t��� sahneyi birka� kez �izdi/anlatt�.
�ntihar �irketi: M��teri talebine g�re intihar mizanseni haz�rlay�p uygulayan �irket.
�stanbul Kanatlar�m�n Alt�nda: Tekin�in Hezarfen�in kanatlar�n� �izdi�i, tasar�mc� olarak katk�da bulundu�u film. Tekin, filmin �retim a�amas�nda y�netmen Mustafa Alt�oklar��n y�llar �nce izini kaybetti�i kan daval�s� oldu�unu fark ederek bunu LeMan�a �izdi (13.8.1995).
Kabil: Habil �yk�s�nde ge�en profesyonel katil.
Kan Davas�: Hikayelerde a��rl�kl� bir yeri vard�r. �Olur mu B�yle Fantastik Hikaye�de� Uzayl�lar ile D�nyal�lar aras�nda s�rd�r�len bir kan davas� anlat�l�r.
Kedibo�an: Galip Tekin�in �yk�lerinde dertle�ti�i arkada��. B�y�k serseri, �yk� anlat�c�s�.
Kemanc� Bar: Galip Tekin�in sahibi oldu�u �nl� e�lence mekan�. Tekin, ayn� bar�n i�indeki k���k bir oday� at�lyesi olarak kullanmaktad�r. Kimi �yk�lerinde bu oda ve ziyaret�ileri resmedilir.
Konya: �lk, orta ve liseyi bitirdi�i, 1958 y�l�nda do�du�u, ayr�lmak zorunda b�rak�ld��� �ehir.
Kurt: Bir Anadolu k�y�nde �evreye deh�et salan ola�and��� nitelikli Reis ad� verilen bir Kurt. Galip Tekin�in �lk�c� harekete, Susurluk kazas�na g�ndermelerde bulundu�u tart��mal� �yk�s�.
Kurtlar�n Dans�: A� kalan kurtlar�n bir halka olu�turup, i�lerinden en zay�f olan� yorulup d��ene kadar d�nmeleri ve ilk yorulup d��en arkada�lar�n� yemelerine verilen isim.
LSD: Lucky in the Sky with Diamonds.
Mandadeviren: Rohipnol ilac�. Uyu�turucu hap.
Mengele: Nazi bilim adam�. Tekin, Mah�erin Son Atl�s� �yk�s�nde onu, deney ve �al��malar�n� gizlice T�rkiye�de s�rd�ren biri olarak anlatt�.
Mirza: Tekin�in bir �izgi roman �izeri olan tiplemesi.
Mobydick: Led Zeppelin�in davul solosu. M�zi�iyle insanlar�n birbirini �ld�rmesini sa�layan bir m�zisyenin intikam �yk�s�.
Morbenli: Adana-�skenderun karayolunda �al��an, ��kard��� terin kokusu birlikte oldu�u insanlar� ��ld�rtan fahi�e/yarat�k.
M�sy� Tristus: �ki keman yay� boyunda (76x2) ya�l� bir kemanc�. Mah�erin d�rt atl�s�na (Hastal�k, a�l�k, sava� ve �l�m) e�lik eden H�z�n adl� be�inci atl�.
Mucizeler D�kkan�: Tekin�in �izim masas�na verdi�i ad.
Neoplan: D�nyada ya�ayan bir canl�. Tekin�in insanlar�n uzaydan geldi�ine ili�kin yorumlar�ndan biri.
Nihayet ��kmaz�: �stanbul�un en �k�yt�r�k� ��kmaz soka��. Soka�a girenin ba�ka bir boyuta, tarihin bir an�na ge�ti�i hayali bir �kap��.
O�uz Aral: Galip Tekin �yk�lerinin ilk karelerinden s�k�a yer alan ustas�.
18 ya��ndan K���klerin Okumas� Sak�ncal�d�r: El Bebek (1998) �yk�s�n�n alt�na d���len uyar�c� ibare.
Orjana: Uzaydan d�nyaya gelen bir �e�it Havva.
Orpta: Fahi�eler D�nyas�. Cinsel fanteziler �zerine kurulu, kad�nlar�n egemenli�indeki hayali bir ortam. Bir t�r kara delik. Yar�n tanr�/y�netici kad�n�n ad�.
�zden ��r�k: Karikat�rist. Tekin�in G�rg�r dergisinde tesad�fen foto�raf�n� g�rd���, y�llar sonra �stanbul�da tan���p evlendi�i ilk e�i.
Patlama: Eroinin ilk etkiye ba�lamas�. Eroinden sonra i�ilen sigara daha d���k dozda ikinci bir eroin etkisi yapar.
P��ya Mektuplar: HBR�de ba�layan, LeMan�da s�rd�r�len Galip Tekin �yk�lerinin �st ba�l���.
Ramazan: Galip Tekin�in Konya�da film makinistli�i yapt��� d�nemdeki ��ra��n�n ad�. Tekin, kimi �yk�lerinde ondan bahsetti�i gibi ayn� adl� bir �yk� de �izmi�tir.
Sandalye: Tekin�in kimi e�yalar�n canl� oldu�una ili�kin yorumu vard�r. Bir baca�� K�r�k Sandalye �Tiki �yk�s� bu tema �zerine kuruludur.
Sayfan�n Sakinleri: Galip Tekin�in okurla konu�tu�u ilk (veya son) karelerde kendisine e�lik eden yarat�klar.
Sevgili: Galip Tekin dipnotlar�ndan: ��nsanlar t�yl� ve kuyruklu da olsa sevgililerini sevebilirler� (LeMan, 2.7.1995); ��nsanlar, gerekti�i zaman sevgililerini vurabilirler� (LeMan, 18.6.1995).
Shanna ile Ziva: Adem ile Havva yorumu. Shanna ile Ziva�n�n �ocuklar�n�n zaman i�erisinde birbiriyle �iftle�ecek olmalar� nedeniyle, bug�nk� insanl���n temelini zihinsel �z�rl� ku�aklar�n olu�turdu�una ili�kin �yk�.
S�rr�: S�radan bir insan�n hi� beklenmedik bir anda ba�role ��kmas�n�n anlat�ld��� Ba�roldekiler �yk�s�n�n kahraman�. D�nyaya ar�za nedeniyle inmek zorunda kalan bir uzay gemisi, kromozomlar� nedeniyle s�radan (hatta marjinalle�tirilen) birini, S�rr��y� aramaya ba�larlar. S�rr�, e�er kendi iste�iyle kromozomlar�n� vermezse d�nya yokolacakt�r.
Sinema Makinistli�i: Galip Tekin�in Konya Saray Sinemas�nda alt� y�l s�rd�rd��� ilk mesle�i. Hayat hikayesinden k�sa bir kesit: Devrimci bir genci saklad��� gerek�esiyle �lk�c�ler taraf�ndan �l�me mahkum ediliyor ve Muammer Kar adl� bir ba�ka �lk�c� taraf�ndan kurtar�l�yor. Konya�dan, i�inden ve y�ksek okuldan ayr�lmak zorunda kalan Tekin, �stanbul�a g�� ediyor.
Sirkten Ka�anlar: Bilinmeyen bir ar�zayla d�nyaya inen uzay gemisinden ka�an iki yarat�k. Din mitolojisine, Adem ile Havva�ya g�nderme.
Speedball: Eroini kokainle kar��t�rarak kullanmak.
�eytan (1): �eytan, insanlar�n g�nah ke�isidir. K�t�l�k yapar, g�nah i�ler �eytana uydum dersiniz. Ben [�nsanlar�n] vicdan�n� rahatlatmak i�in yarat�ld�m. Tanr�yla aram�n a��k olmas�n�n sebebi kibir de�il bir g�revi �stlenmek istemeyi�im. Sizin hatalar�n�z�, g�nahlar�n�z�, bencilli�inizi, a� g�zl�l���n�z�, cinayetlerinizi �stlenme g�revi. [Tanr�] yok edebilirse beni niye yok etmiyor. ��nk� �ok i�ine yar�yorum. Ben olmasam siz de [insanlar da] varolamazd�n�z (Abdallah adl� �yk�den).
�eytan (2): �eytan�� yok edemezsiniz. Onu ancak isterse Yaradan yok eder. Demek ki istemiyor. Demek ki kurdu�u dengenin bozulmas�n� istemiyor. K�t�l�k olmasa iyili�in ne anlam� kal�r? (Sat�lm��lar adl� �yk�den)
Tuhaf �ehir: Mirza, Trio ve Kontrols�z gibi �yk�lerin ya�and��� hayali �ehir.
T�rkmen: Bir T�rk nas�l s�per kahraman olur esprisine dayal� �yk�n�n ad�.
Utanmak: Korktu�u i�in utanmaktan daha i�ren� bir duygu var m�yd� d�nyada (16.3.1997).
Vah Vahap Vah: Galip Tekin�in yaz�p Kemal Aratan��n �izdi�i, doksanl� y�llar�n en pop�ler maganda �yk�s�.
Vooloou: H�y�k E-54 �yk�s�nde �nsanlar�n Tanr� sayd�klar� Uzayl�.
Yeni Nesil: Okuyucu art�k uzun hikaye okumuyor. Yeni nesil sab�rs�z ve aceleci. Hikayenin d�rd�nc� haftas�nda s�k�l�yor ve hikayeden kopmaya ba�l�yor. �stedikleri bir iki haftal�k vurucu hikayeler.
Yetenek Ticareti: Tuhaf �ehirde, beynin s�n�rlar� ��z�l�rken ortaya ��kan devlet kontrol�ndeki yetenek sat���. �nceleri ya�l� sanat��lar, �ocuklar� veya torunlar�na miras olarak yeteneklerini b�rak�rken sonralar� paras�zl�ktan bunalan sanat��lar yeteneklerini satmaya ba�l�yorlar. Ancak al�c�n�n yetenekle beraber psikolojik rahats�zl�klar� da almas� ticaretin en �nemli a�maz�.
Zeki: Kemanc� Bar� birlikte a�t�klar� arkada��.
Zorba: Uzaydan gelmi�/b�rak�lm��, otomatik deney d�lleme makinesine k�yl�n�n verdi�i isim.En Son Eklenen 5 İnceleme

James Bond �izgili Romanları
07.12.2009
James Bond, son y�zyılın pop�ler mitlerinden biri. T�rkiye�de polisiye romanın en �nl� araştırmacısı sayılan Erol �yepazarcı, Bond�u �izgi romanlarına da değinerek irdeliyor. ...

Rh+ ve Yayınlanan �izgi Romanların Listesi
22.01.2009
1993 yılında �ıkmış, kısa �m�rl� �zigi roman dergilerimizden biri olan RH+ ile ilgili bir d�k�m yayınlıyoruz....

Hakkım Sana Haram Olsun
16.12.2008
Mizah dergilerimizde tefrika �izgi roman geleneği neredeyse unutuldu. Hakkım Sana Haram Olsun, bu geleneğin son �rneklerinden başarılı bir siyasi �izgi roman....

Fevkal Beşer
06.12.2008
Memo Tembel�izer�in Penguen dergisinde �Ge�miş Zaman� adıyla yayınlanan k�şesinde �nceleri g�n�m�z�n d�nyasının bundan yaklaşık 100 yıl �nceki Osmanlı İmparatorluğuna taşı...

Persepolis: Kederli Kahkaha
25.11.2008
Persepolis, İranlı Marjane Satrapi�nin Fransızca yayımlanmış otobiyografik �izgi romanı. Yakın zamanda �izgi film uyarlaması �lkemizde de g�sterime giren Persepolis, yayımlandığ... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|