15.12.2005

 

Faruk Ge�, Ger�ek Hayat Hik�yeleri: ��hretin Bedeli

Burcu Y�lmaz

Faruk Ge�in �nemli �al��malar�ndan, yerli �izgi roman�n kay�p hik�yelerinden biri ��hretin Bedeli. Bir d�nemi sembolize eden ilgin� kad�n y�ld�zlar�m�zdan birinin hayat�yla olan benzerlikleri ise hik�yeyi daha ilgin� k�l�yor.


Faruk Ge�, (m�ptelalar�n�n d���nda) elinizdeki derginin ilk say�s�nda kendisiyle yap�lan s�yle�iden tan�d���m�z bir �izer. Fakat yine ayn� sayfalarda yay�mlanan ve 1990 y�l�na kadar s�rd�recek oldu�u Ger�ek Hayat Hik�yeleri serisinin ilki olan Bo�azi�i R�zg�rlar� adl� dizisinin ele al�nd��� yaz� d���nda, �retimleri hakk�nda neredeyse hi� �al��ma yap�lmam�� bir isim. Oysa �zellikle 1968�de ba�lad��� Ger�ek Hayat Hik�yeleri, o y�la kadar daha �ok �talyan fotoromanlar�n� �izgiye uyarlayan Faruk Ge�i �ok okunur k�lan ve emeklilikten al�koyan bir seri olmu�tur. Ge�, 1981�de verdi�i emeklilik karar�ndan G�ne� gazetesinden gelen teklifle cayar ve 19 �ubat 1982�de ba�lad��� ��hretin Bedeli�yle (1) �al��malar�na devam eder.

��hretin Bedeli, hen�z lise ikinci s�n�fta olan �Gen� K�z��n okul d�n��� eve geldi�inde, kap� kilidinin �st�nde �iple ba�lanm�� k�rm�z� balmumuyla m�h�rl� bir k���t�� as�l� bulmas�yla ba�l�yor. Salon kap�s�n�n yan�nda, yerdeki telefon d���nda evde hi� e�ya yoktur. Akl�ndan babas�n� aramay� ge�irir, vazge�er: �Yok yok� Aramayaca��m onu.� Gen� k�z, babas�n� aramayacakt�r ama bu duygusal gerginli�i kald�racak h�li de yoktur: �Yakla�makta olan ak�am�n karanl��� gelip k�rpe y�re�inin �st�ne oturmu�tu t�m a��rl���yla� Duvar�n dibine ��kt�. Ba��n� ellerinin aras�na ald�. H��k�rarak a�lamaya ba�lad�.

Bir s�re sonra okul kitaplar�na ba��n� koyar ve ge�mi�i d���nmeye ba�lar. Yedi ya��nda, benzer bi�imde bir olay daha ya�am��, kap�n�n �n�ne y���lm�� e�yalarla kar��la�m��t�r. Annesi, Asl��ya art�k babas�yla kalaca��n� s�yleyerek evi terk etmektedir. On be� g�n sonra babas� onu annesine, ziyarete g�t�r�r. Asl�, annesine kar�� �rkek davran�r: ��bu so�uklu�un nedenini bilemez(�) Ama babaannesinden duyduklar�n�n etkisi b�y�kt� ku�kusuz.�

Asl��n�n ailesi olduk�a varl�kl�d�r. Babas� �apk�n bir adam, annesi ise �g�zel, zengin ve ma�rur� bir kad�nd�r. Annesinin ilk evlili�inden bir o�lu vard�r. �Yuvas�n� da��t�p� sevdi�i adamla (Asl��n�n babas�) evlenir. Kocas�n�n ba�ka kad�nlarla olan ili�kisi nedeniyle bu da mutsuz ve huzursuzluklarla s�ren bir evlilik olur. Asl� da bu ortamda giderek h�r��n ve asi bir �ocuk olup ��kacakt�r. Arkada��n�n �g�z�n� ��karan�, hocas�na moruk deyip kafas�na k�ll�k f�rlatan Asl��n�n annesi s�k s�k okula �a�r�l�r. Okulu de�i�tirilir, anne ve babas�n�n evleri aras�nda mekik dokur (�Baban da sen de �ld�receksiniz beni. Biraz da o u�ra�s�n seninle��, �Haz�rlan annene gidiyorsun��), intihar giri�imlerinde bulunur ve herhangi bir karede g�sterilmese de belli ki s�k�a dayak yemektedir: �Yeni bir dayak korkusuyla..� ifadesinden anla��laca�� gibi� Kopya �ekerken yakaland��� bir g�n, okulda iki saat cezal� kal�r. ��kt���nda onu her g�n okula getirip g�t�ren �zel arabay� bulamaz: �Otob�s dura��nda beklerken �zel otolar�n �n�nde durarak g�t�rme teklifini �ok yad�rgad�. Ya�� hen�z on d�rtt� ama iri v�cudu daha olgun g�steriyordu onu. Otob�ste �evresindekilerin g�z�n�n hep �zerinde oldu�unu fark etti. Biraz s�k�lmakla birlikte ho�lanm��t� bundan� Garip bir his kaplad� i�ini: Neden bak�yorlar �yle? Beni g�zel mi buluyorlar yoksa? Ger�ekten �yle miyim ben?� Bu bak��larla gelen d���nceler, Asl��ya, annesi ve babas�ndan alaca�� �intikam�n� bi�imi hakk�nda ilham vermeye ba�lar.

Bir g�n annesiyle birlikte babas�n�, bir �ay bah�esinde, yan�nda bir kad�n ve k���k bir k�z �ocu�uyla g�r�rler. Asl� hemen yanlar�na gidip tepki g�sterir: �Babas�n� �ok seviyordu ama onu ba�ka kad�nlarla g�rmek �fkelendirmi�ti(r) Asl��y�...� Kar��l���nda tokat yiyen Asl�, babas�n�n yan�nda kald��� g�nlerde onun eve ge� geldi�i ya da hi� gelmedi�i g�nlerde de h�r��nla�maktad�r. Yine bir g�n, plajda, babas�n�n arabas�nda ayn� kad�n ve �ocu�u g�r�r, araban�n �n�ne at�l�r. Babas� frene bas(a)maz ve Asl��ya �arpar. Asl� kaza sonras�nda kendisine yard�mc� olmak isteyen gence (Sami), �nceleri biraz teredd�t ederek, kendisini b�rakmas� i�in annesinin adresini verir. �Teredd�t�, Asl��n�n ya�am�nda daha sonra da uzat�lacak olan yard�m ellerine verece�i kar��l�k �ncesinde, hep anahtar kelime olacakt�r. �lk a�amada �bilmem ki nas�l olur� deyip d���nen Asl�, �srarlar sonucunda hep yanl�� kararlar verir. Asl�, Sami�yle �e�itli vesilelerle tekrar kar��la�acak, teklifleri kar��s�nda yine �teredd�t� edecek ve sonunda yine �yanl��� karar� verecektir.

Faruk Ge�, geriye d�n��lerle Asl��n�n ge�mi�ine dair ipu�lar� vermi�tir. Asl� uyan�p kendine geldi�inde, evdeki tek e�ya olan telefonu s�k�p g�t�ren annesini g�r�r. Anne, babas�n�n haciz koydurdu�u e�yalar� ka��rd���n� s�yleyip adres vermeden ��k�p gider. Asl�, babas�na durumu anlatmaz, ondan biraz para al�r ve Taksim�de bir otele yerle�ir. Ertesi g�n okul ��k���nda Sami ve arkada�lar�na rastlar: Sami�nin �Diskoteke gidiyoruz. Siz de gelir misiniz?� sorusuna Asl�, ba�lang��ta �teredd�t� etse de bu ortam� �ok sever ve okulu k�r�p diskote�e gitmeye devam eder. Diskotekte arkada�lar�n�n i�ki i�mesi y�n�ndeki �srarlar�na yine k�sa bir �teredd�t� s�recinden sonra evet dedi�i bir g�n, polis bask�n�nda annesiyle kar��la��r. Annesi on sekiz ya��ndan k���k olan Asl��n�n okulu k�r�p diskoya gitti�ini ��renmi�tir. Oradan, hemen bek�ret kontrol� i�in doktora g�t�r�r Asl��y�. Genelinde �ok da fazla ��plakl�k bulunmayan hik�yede, Asl��n�n ilk ve en a��k g�r�nt�s� doktorda oldu�u karelerde �izilir. Bek�ret kontrol� i�in doktora g�t�r�l��� de son kez olmayacakt�r. Anne h�l� bakire olan k�z�n�n bir an �nce evlenmesini istemektedir: �Senin pe�inde ko�maktan b�kt�m art�k.� Ve Asl�, �nceleri itiraz etse de sonunda raz� olur, k�sa s�rede bir ni�an t�reni yap�l�r aile aras�nda. Hatta Asl��n�n da ho�una gitmeye ba�lar bu i�: �Be�enilmek, ilgi g�rmek, bir de�eri oldu�unu hissetmek... Tatl� bir oyun oynan�yordu sanki.� Bu oyundan �abuk s�k�l�r Asl� ve k�sa zamanda ni�anl�s�ndan ayr�l�r. �te yandan bu ni�anl�l�k s�reci ona daha rahat d��ar�ya ��kabilme, gezebilme �ans� tan�m��t�r. Bu f�rsat� en iyi �ekilde de�erlendiren Asl�, Beyo�lu�nda yaln�z ba��na dola��rken yolunu kesip kart�n� uzatarak y�netmen oldu�unu ve onunla �al��mak istedi�ini s�yleyen bir adamla kar��la��r. K�sa bir �teredd�t� s�reci sonunda annesini de ikna eden Asl�, ��hretler d�nyas�na ad�m atar. Bir s�re film artistli�i yapacak, sonra da �ark�c�l��a ba�layacakt�r. ��in ba�lang�c�nda abisinin ve babas�n�n sert itirazlar�yla kar��la�sa da ald�rmaz ve yoluna devam eder.

Faruk Ge�, hik�yenin bundan sonraki k�s�mlar�nda sinema, m�zik ve e�lence sekt�r�n� ele�tirir. Asl� da sekt�r�n olumsuzluklar�ndan pay�na d��enleri ya�ar ve oradan oraya savrulur durur. Oyunculuk deneyimi s�ras�nda deneyimsizli�i istismar edilir, do�ru d�zg�n �ark� s�ylemeyi bilmemesine ra�men birka� saatlik ders al�p be� on �ark� ezberleyerek �ark�c�l��a ba�lar, tecav�ze u�raman�n e�i�inden bakire oldu�unu s�ylemesiyle kurtulur. Bu kez tecav�z etmek isteyen adam onu bek�ret kontrol�ne zorlar ve bakire oldu�unu anlay�nca evlenmek ister. Bu adamdan yakas�n� kurtar�r bir ba�kas�ndan hamile kal�r, evlenir, k�rtaj olur, �al��t��� gazinolar�n kulisleri pe�ini b�rakmayan adamlar taraf�ndan bas�l�r, bo�an�r, terk eder, terk edilir vs� Ya�ad�klar� ne olursa olsun hayat�na giren erkeklerle ba� etmek zorundad�r. Kulise g�nderilen m�cevherler, edilen iltifatlar, onunla tan��mak isteyen zengin i� adamlar�, art�k ���hretli� biri olan Asl��n�n ya�am�n�n bir par�as� olmu�tur: �Koskoca neon ���klar�yla ad� yaz�l�yordu gazino kap�lar�nda. Gen�li�i ve g�zelli�i yetiyordu salonlar� doldurmaya. Gazete ve dergilerde boy boy resimleri ��k�yordu. Bir�ok gen� k�z�n d��ledi�i bir ��hrete eri�mi�ti. Ama mutsuzdu Asl�. Severek evlendi�i Nahit de terk etmi�ti onu sonunda� Bunca g�n�l maceras�ndan geriye ne kalm��t�? D�� k�r�kl��� ve elem��.

Hik�yenin sonlar�na do�ru, Banker K�smet ad�yla tan�nan zengin bir adam�n �srarl� tan��ma talepleriyle kar��la��r. Asl� reddetse de Banker K�smet vazge�ecek gibi de�ildir. Banker K�smet, d�zenleyece�i bir kokteylde Asl��n�n sahneye ��kmas�n� istedi�ini iletir. Asl� kar��layamayaca�� bir miktar talep ederek (�on dakika i�in iki milyon isterim�) bu tekliften s�yr�laca��n� d���n�r. Ancak sonu� d���nd��� gibi olmaz. Banker K�smet, Asl��n�n talebini kabul eder. Asl� bu olaylar geli�irken sevgilisinin onu aldatt���n� ��renir ve Banker K�smet�in verdi�i kokteyldeki i�inden sonra, dinlenebilmek i�in �al��maya �� ay ara verir. Bu �� ayl�k i�siz ge�irdi�i ara sonras�nda, gazeteden, kokteyl s�ras�nda sadece k�saca selamla��p tan��t��� Banker K�smet�in intihar etti�ini ��renir. Haberde onu as�l heyecanland�ran, kendisinden de bahsedilmesidir. Ertesi g�n gazeteciler, konuyla ilgili bir r�portaj yapmak i�in Asl��n�n evine gelirler. Asl�, a�larken g�r�nd��� foto�raflar�n� �ekmek isteyen gazetecilere itiraz etmez ve Banker K�smet�in ne kadar iyi bir insan oldu�una, kendisinin de bu �l�m haberine ne kadar �z�ld���ne dair s�zler s�yler. Haberin, �poz verdi�i� foto�raflar�yla birlikte, gazeteye birinci sayfadan girdi�ini g�ren Asl�, �ok sevinir. Bir iki g�n sonra menajeri Bekir, bir s�r� teklifle Asl��nn kap�s�n� �ald���nda �Ne tuhaf� Banker K�smet�in intihar� yarad� bana galiba.� der. Asl��n�n bu s�zlerine kar��l�k Bekir�in verdi�i yan�tla hik�ye son bulur: �Sende bu g�zellik ve gen�lik oldu�u m�ddet�e daha �ok Banker K�smetler ��kacak kar��na.� ��hretin bedeli, bu ��hreti ta��may� gerektiren yolda, Asl��n�n ya�ad�klar�n�n yan� s�ra, gerekirse bir ki�inin �l�m haberini �teredd�t� bile etmeden istismar edecek kadar ac�mas�z olmakt�r.

Faruk Ge�, kendisiyle yap�lan bir s�yle�ide, ��hretin Bedeli�nde anlat�lan �ger�ek ya�am hik�yesi�nin Ahu Tu�ba�ya ait oldu�unu s�ylemi�tir. Fakat bu serideki Ger�ek Hayat Hik�yeleri ifadesi, Ahu Tu�ba�n�nki de d�hil olmak �zere, biraz abart�l�d�r. Hik�yede ge�en bir�ok olay�n Ahu Tu�ba�n�n ya�am�nda bir kar��l��� bulunmakla birlikte �o�undan dolayl�/y�zeysel olarak bahsedilmektedir. Ayr�ca Asl��n�n ba��ndan ge�enlerin bir k�sm�, hik�yenin kurgusal b�t�nl���n� zedelememek i�in Ahu Tu�ba�n�nkinden farkl� tasarlanm��t�r. �rne�in Ahu Tu�ba �ilk filmini 9, ikinci filmini 12 ya��nda �evirmi�tir� (2) veya babas�n� bir kad�n ve k���k bir k�zla g�rd�kten sonra kaybolan Ahu Tu�ba�y� arayan Ayval�k polisi, onu, �otelin merdiveninin alt�na girmi�, bah�e hortumunu beline ba�lay�p uyuyakalm��� (3) olarak bulmu�tur. Perihan Ma�den, Pazartesi dergisi i�in yapt��� s�yle�ide Ahu Tu�ba�y� �T�rk sinema ve sahnelerinin en �iddetli, depremli Elektra vakas�� olarak tan�mlar. Ma�den�e anlatt�klar�na g�re, bir d�nem bileklerini kesip kan�yla duvara �Baba seni seviyorum� yazm��t�r Ahu Tu�ba. S�yle�i s�ras�nda yan�nda bulunan annesi i�in �Bu okulun m�d�ran�m� anneniz galiba?� diye soran Ma�den�e �Hayat�m�n m�d�r�! Hayat�m�n!� diye cevap verecektir. Faruk Ge� ise Asl��n�n annesinin hayat�ndaki etkisinden �ilk cinsel deneyimini� ya�ad��� gecenin sonunda, ona �Neden yapt�m bunu? Anneme inat olsun diye mi?� dedirterek de�inir. Asl�, �ilk kez bir erke�in oldum� dedi�inde �bir eziklik ve pi�manl�k� duyar i�inde: �Herkesten her �eyden nefret ediyordu o anda... Bir inat u�runa nas�l bir hata i�ledi�ini daha iyi anl�yordu �imdi. Telefonu a��p annesini arad�...

-Alo! Anne! Sana bir m�jdem var.
-Hayrola ne oldu?
-Art�k bakire raporlar�yla u�ra�maktan kurtuldun.
-Ne demek bu Asl�?
-Yani art�k bakire de�ilim. ��fal edildim ben.
-Nas�l yapars�n bunu...
-Sana inat olsun diye yapt�m bunu, evlenmek i�in de�il.�

Hik�ye boyunca Asl�, babas�yla buna benzer �ekilde, do�rudan bir �hesapla�ma� i�ine girmez. Faruk Ge�, elindeki Ahu Tu�ba�n�n ya�am�na ili�kin verileri, hik�yesinde, annenin bask�n ve h�kmedici �varl����yla, babas�n�n ise �yoklu�u�yla i�ler. Bu a��dan bak�ld���nda yaln�zca ya�anm��, �ger�ek bir a�k hik�yesi� de�ildir ��hretin Bedeli. Asl��n�n merkezdeki karakter oldu�u hik�yede, ili�kiye girdi�i erkekler de, aile i�i sorunlar�n onun hayat�ndaki izd���m� ve ���hretli bir kad�n� olman�n zorluklar�n� yans�tan birer fig�rd�r. Genel olarak melodramlarda g�zlendi�i �zre, hi�bir karakter �k�t�� olarak resmedilmemi�tir ya da ba�lang��ta �k�t�� diye adland�raca��m�z herhangi bir karakter hakk�nda, birka� kare sonra, yapt��� k�t�l���n �anla��l�r� bulunaca�� bilgiler verilir. Asl� ise saf iyi bir melodram karakteri olarak sunulmaz. �zellikle hik�yenin ba��nda, �ba��na geleceklerin fark�nda olmayan�, ya�am�n�n kontrol�n� elinde tutamayan ve kaderinin onu g�t�rd��� y�ne savrulan bir dram kahraman� gibi g�r�nse de hik�yenin sonunda kontrol� eline alm�� ve �n�ne gelen f�rsatlar� ��kar� i�in kullanabilecek k�vama gelmi� bir anti-kahramana d�n���r. Bu noktada hik�yenin yay�mland��� y�l ve temel al�nan hik�yede kimin ya�ant�s�ndan esinlenildi�i b�y�k �nem ta��yor. ��hretin Bedeli, �nceki Ger�ek Hayat Hik�yeleri�yle kar��la�t�r�ld���nda, hemen her yaz�da bir �milat� olarak kar��m�za ��kan �80�ler�le ilgili yarg�lar� hakl� ��kar�r niteliktedir. Asl��n�n zaman i�inde d�n��t��� karakter ve Faruk Ge�in hik�yeyi herhangi bir olayla ya da d���mle de�il de; tam da Asl��n�n karakterinde gelinen bu noktada sonland�rmas�, gelece�e ili�kin birtak�m ipu�lar� verir. Bunun i�in Ahu Tu�ba�n�n se�ilmesi de anlaml�d�r (ya da bu, anlaml� bir tesad�ft�r). 1950�li ve 60�l� y�llarda kendine �zg� i�leyi�iyle bir gelenek olu�turdu�unu s�yleyebilece�imiz Ye�il�am melodramlar�n�n T�rkan �oray, Filiz Ak�n, Fatma Girik ve H�lya Ko�yi�it�in isimleriyle an�lan �d�rt yaprakl� yonca�s�n�n 80�lerdeki kar��l���n�n Banu Alkan, Oya Aydo�an, Serpil �akmakl� ve Ahu Tu�ba oldu�u s�ylenebilir. 50�li ve 60�l� y�llar�n her daim �iyi niyetli�, �aresiz ve kadersiz kad�nlar�n�n yerini, 80�lerde, sistemin i�leyi�ini ��zm�� ve pastadan alacaklar� pay i�in becerilerini sergilemekten ka��nmayan vamp kad�nlar alm��t�r (4). ��hretin Bedeli�nde Asl��n�n karakterindeki d�n���m de bundan farkl� de�ildir. Bu d�n���m�n, hik�yenin sonunda a��k b�rak�lan ucuyla ortaya ��kan bo�luk ise, y�llar i�inde, artist k�zlar�n�n pe�inden ayr�lmayan, onlar�n etinden s�t�nden iktisadi verimlilik ilkesiyle azami �l��de faydalanan anneler ve varl�klar� yokluklar�ndan menkul babalar�n ��hretli k�z �ocuklar� taraf�ndan doldurulacakt�r.

Ger�ek Hayat Hik�yeleri, Faruk Ge�in ilk hik�yesi olan ve �kimsesiz Dalila ile John Sally�yi anlatt��� A�k Arzusu�nu (1955) izleyen yabanc� kaynakl� uyarlamalar�n �tesine ge�meyi ba�arabilmi�; ad�yla daha �ok merak uyand�rmay� ama�lam�� g�r�nse de bu kez T�rkiye�den �ger�ek� ya�amlar�n uyarlanmas�yla, onu daha somut problemlere ve sorunlu alanlara e�ilmeye zorlam��t�r. Fakat 1968 y�l�ndan 1990�a kadar yay�mlanan ve elliye yak�n hik�yeyi i�eren bu dizi, yay�ld��� zaman dilimi itibariyle, topyek�n de�erlendirilemeyecek kadar geni�tir. Bu bak�mdan, hik�yeler, i�lerinde, yay�mland�klar� zamana ili�kin ipu�lar�n� ta��d�klar� i�in de olduk�a �nemlidir. Ger�ek Hayat Hik�yeleri ba�l���yla tek bir �at� alt�da bulu�mu� olmalar� ise hik�yeler aras�ndaki farkl�l�klar� ve de�i�imi kolayl�kla fark edilir a��kl�kta ortaya koymu�tur.

Faruk Ge�e gelince... �izgi romanlar�n olduk�a geni� ilgi g�rd��� ellili y�llarda mesle�e ad�m atan Ge�, sava� hik�yeleri ya da tarihi roman denemelerinin yan� s�ra (ya da bunlardan ziyade), kendi aralar�nda birbirlerinden farkl� alt metinleri bulunsa da, �a�k hik�yeleri�yle an�lan, hat�rlanan bir �izer olmu�tur. �u anda ellili ya�lar�n� s�rd�renlere Faruk Ge�i sorsan�z muhtemelen size ��yle diyeceklerdir: �Biliyorum Faruk Ge�i. �ok okurduk biz. A�k hik�yeleri �izerdi. G�zel kad�nlar, yak���kl� adamlar olurdu. �ok okurduk. Babam k�zard�, gizli gizli okurduk�� (5)

Dipnotlar
1-Hik�ye, 278 g�n, 7 Aral�k 1982�ye kadar s�rm��t�r.
2 Ma�den, Perihan (1998), �T�rk mal� Elektra: Ahu Tu�ba�, Pazartesi Yaz�lar� ya da Hi� Bunlar� Kendine Dert Etmeye De�er mi i�inde, �leti�im yay�nlar�, �stanbul, s.26.
3 agy.
4 Buradaki yarg�lar, bahsi ge�en isimlerin ger�ek karakterlerinden ba��ms�zd�r ve rol ald�klar� filmler ya da o d�nemde verdikleri r�portajlarda oynad�klar� ki�ilikler do�rultusundad�r.
5 Annem.
En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|