08.01.2006

 

Tenten �stanbul�da

Sadi Konuralp

Konu malzemesi a��s�ndan �izgi roman her zaman sinema i�in zengin bir kaynak olmu�tur. �nl� �izgi roman kahramanlar�n� ve onlar�n maceralar�n� beyaz perdeye uyarlama fikri tabii ki ilk olarak seriyal filmlerle Hollywood�da ba�lad�. Avrupa sinemas� ise uzun bir s�re bu tarz filmlerin �retimine kar�� kay�ts�z kald� (...)

Konu malzemesi a��s�ndan �izgi roman her zaman sinema i�in zengin bir kaynak olmu�tur. �nl� �izgi roman kahramanlar�n� ve onlar�n maceralar�n� beyaz perdeye uyarlama fikri tabii ki ilk olarak seriyal filmlerle Hollywood�da ba�lad�. Avrupa sinemas� ise uzun bir s�re bu tarz filmlerin �retimine kar�� kay�ts�z kald� ama 50�li ve 60�l� y�llardan itibaren ciddiyetini bozarak bu alana da kay�verdi. �zellikle Frans�z sinemas� i�in bu alanda b�y�k bir potansiyel vard�. Ne de olsa, kendi �izgi roman �r�nleri d���nda Red Kit (ya da orjinal ad�yla Lucky Luke), Asterix, Spirou, Tintin gibi bir�ok Bel�ika kaynakl� �izgi roman �r�nlerini de kendisine mal edebilmi� bir �lke idi. ��te bu mal edilenler aras�ndan Tintin (yani bizde okundu�u gibi yaz�l���yla bilinen ad�yla Tenten), Frans�z sinemas�n�n ilk el att��� �izgi roman olmu�tur.

Tintin�in sinemadaki ilk filmleri teknik y�nden olduk�a zay�ft�. Sanki bir masal kitab� okunuyormu��as�na �izgi karelerin sabit g�r�n�mleri �zerine bir anlat�c� ses �yk�leri yorumluyordu. Tintin filmlerinde ilk animasyon tekni�inin uygulanmas� 1947�de olmu�tur. ��in ilgin� taraf�, Le Crabe aux Pinces d'Or (Alt�n K�ska�l� Yenge�) adl� bu film, �izgi animasyon olarak de�il, kukla animasyon olarak haz�rlanm��t�.

1960 y�l�na gelindi�inde ise sinemac�lar tekrar kollar�n� s�vazlayarak bir Tintin filmi daha yapmaya koyuldular. Bu sefer canl� oyuncularla filmin �ekilmesi d���n�lmekteydi. Tintin rol� i�in Jean-Pierre Talbot ad�nda, tan�nmam�� bir oyuncu �zerinde karar k�l�nm��t�. Talbot ger�ekten de Tintin�i and�rabilecek g�r�n�mdeydi. Kaptan Haddock i�in uygun bulunan isim ise Georges Wilson idi. Filmin senaryosu Andre Barr�t ve Remo Forlani�ye aitti. Ertesi sene Tintin et la myst�re de la Toison D�Or (Tenten ve Alt�n Postun S�rr�) ad�yla g�sterime giren bu film i�in tamam�yla �zel bir konu yaz�lm��t�. �stelik filmdeki mek�nlar aras�nda �stanbul da bulunmaktayd�.

Film Kaptan Haddock�a �stanbul�dan bir mektubun gelmesiyle ba�lar. Mektupta, Haddock�un eski arkada�� Kaptan Th�mistocle Paparanic�in �ld��� bildirilmektedir. Paparanic kendi gemisi �Alt�n Post��u miras olarak Kaptan Haddock�a b�rakm��t�r. Tintin ve Haddock, gemiyi devralmak �zere �stanbul�a gelirler. Fakat gelir gelmez hayal k�r�kl���na u�rarlar; ��nk� vasiyet edilen gemi olduk�a eski ve d�k�nt� bir haldedir. �lgin�tir ki, Karexport �irketinin ba�kan� Anton Karabine bu gemiyi y�ksek fiyatlarla sat�n almak istemektedir. Kaptan gemiden ho�lanmam�� olmas�na kar��n teklifi geri �evirir. Ancak bu satmama karar�n�n ard�ndan Tintin ve Haddock�a kar�� �stanbul�da �e�itli sald�r�larda bulunulur. Bu arada ikili, geminin kaptan kamaras�nda Paparanic�e ait e�yalar�n aras�nda bir gazete kup�r� ke�feder. Kup�rdeki haber ufak bir Latin Amerika �lkesi Tetaragua�daki bir ihtilal ile ilgilidir. Film ilerledik�e Tetaragua-Alt�n Post-Paparanic-Karabine etraf�ndaki gizem yava� yava� a���a ��kmaya ba�lar (ileride seyretme �ans�n� yakalayacak okuyucular i�in filmin sonunu s�ylemiyoruz. Filmin DVD�si mevcuttur).

�lkemizde Tenten �stanbul�da ad�yla g�sterilen bu Tintin filmi i�in filmin oyuncular� da �stanbul�a gelmi� ve sahneler direkt kendi mek�nlar�nda �ekilmi�tir. Bu arada �ekimlere bizim T�rk oyunculardan da katk� olmu�tur. �zellikle Ulvi Uraz, Malik adl� bir T�rk�� oynamak suretiyle filmdeki �nemli karakterlerden birini canland�rm��t�r. Uraz��n ad� jenerikte de bulunmaktad�r. Ayr�ca T�rk sinemas�n�n vazge�ilmez karakter ve fig�ran oyuncular� da filmde yer alm��lard�r (�rne�in meyhaneci, kahveci rolleriyle belleklerimizde yer edinen Faik �o�kun bu filmde yine bir kahveciyi canland�rmaktayd�). Bunun yan� s�ra filmde iki �nl� �ark�c� Charles Vanel ile Dario Moreno da rol almaktayd�.

Film, �ok i� yapmasa da kendisini kurtaracak kadar has�lat yapm��t�. Yap�mc�lar, 1964�de Tintin et les Oranges Bleues (Tenten ve Mavi Portakallar) ad�yla ikinci bir Tintin filmi daha �ektiler. Filmde bu sefer Haddock rol� Jean Bouise�e aitti. Olay bu kez �spanya�da ge�mekteydi. Ancak gerek konunun zay�fl���, gerek Bouise�in selefi kadar ba�ar�yla Kaptan�� canland�ramamas� ve hedef kitle olarak bu sefer �o�uklara y�nelinmesi sonucu bu film ilki kadar be�enilmedi.

Asl�nda Tintin hayranlar� Toison D�Or�u da ba�ar�s�z bulmu�lard�. Onlara g�re tiplerin hi�biri ba�ar�yla canland�r�lamam��t�. Hele Tintin�in k�pe�i Milou (F�nd�k), filmde bir s�s k�pe�i olarak g�z�kmekten ba�ka bir �ey yapm�yordu. Fakat oyuncular� be�enmeseler de Tintin hayranlar� filmin konusuna bay�lm��lard�. Onlara g�re konu tam anlam�yla bir Tintin �izgi roman maceras� olabilecek kalitedeydi. Oysaki Tintin�in yarat�c�s� ve �izeri Herg� ne filmden ho�lanm�� ne de bu konuyu �izgilerle tekrar yorumlamay� d���nmekteydi. Tabii bu durumda hemen bu maceray� i�eren 32 sayfal�k bir sahte Tintin �izgi roman� piyasaya ��k�verdi. Bu sahte �izgi roman�n �izeri daha �nce L'Aventure � Moulinsart ad�yla bir ba�ka sahte Tintin maceras� daha haz�rlam��t�. Bu iki �izgi roman asl�nda orjinal Tintin maceralar�na ait karelerin kolajlar�ndan ve bu karelerin �zerinde hafif oynamalardan olu�turulmu�tu. Bu arada 1960�larda T�rkiye�de yay�nlanan �Tenten Istanbulda� adl� Tenten maceras�n�n da kuvvetle muhtemelen Toison D�Or maceras�n� i�eren bu sahte �izgi roman�n bir versiyonu oldu�unu s�yleyelim (*). Ne var ki, ikinci filmin konusu Tintin hayranlar�n� pek sarmad���ndan Les Oranges Bleues�den uyarlama bir sahte Tintin ��kmam��t�r.

Tabii oyunculara dayal� bir Tintin filmi �ekilmesinde en b�y�k sorun do�rudan karakterin kendisiydi. �izgilerde saf, �ocuksu (ve kimilerince de cinsiyetsiz) olarak g�z�ken Tintin, beyaz perdede ayn� �ekilde g�r�lemiyordu. Belki de baz� �eyler �izgide kalmaya devam etmeliydi. Bu d���ncelerden �t�r� olsa gerek, Frans�zlar sonraki Tintin filmlerini �izgi film olarak �retti.

Toison D�Or ve Oranges Bleues filmleri d���nda canl� oyunculu Tintin filmleri �ekilmemi�tir. Dolay�s�yla Frans�zlar�n bu iki filmlik serisi tek �rnek olma �zelli�ini korumaktad�r. Ancak, �u s�ralar ortal��a yay�lan haberlere bak�l�rsa filmler bu �zelliklerini kaybetmek �zere. 1983 y�l�nda Steven Spielberg, �� filmlik bir seri yapmak �zere Tintin�in film �ekme haklar�n� sat�n alm�� ama bir t�rl� i�e giri�ememi�ti. S�ylentilere g�re rafa kald�r�lan bu projeye tekrar el at�lm��. Oyuncular �imdilik belli de�il. Kaptan Haddock rol� i�in adaylar aras�nda Jack Nicholson ile Sean Connery bulunmakta. Tintin i�in ise durum biraz daha kar���k: Christopher Lambert ve Leonardo Di Caprio gibi oyuncular�n yan� s�ra adaylar aras�nda bir kad�n oyuncunun da bulundu�undan s�z edilmekte. Kimi haberlere g�re kad�n oyuncunun se�ilme �ans� y�ksekmi�. Bu proje ger�ekle�ti�inde ortaya nas�l bir�ey ��kaca��n� kestirebilmek �imdilik olduk�a zor ama �u kesin ki, Tintin �stanbul�a bir kez geldi ve bir daha da gelmeyecek..

NOT:
(*) �lkemizde yay�nlanan sahte Tintin maceralar� i�in bkz.: Levent Cantek ve Kaya �zkaracalar, �Tenten�in T�rkiye Ser�veni�, �izgili Hayat K�lavuzu: Kahramanlar, Dergiler, T�rler, der. Levent Cantek, i�inde sf. 233-235.

Ser�venin Notu: 2003 y�l�nda kaybetti�imiz arkada��m�z Sadi Konuralp�in bu yaz�s� "Durun! Bir Misafirimiz Daha Var: Tenten �stanbul�da" ba�l���yla daha �nce Geceyar�s� Sinemas� dergisinin 18.say�s�nda (�l�m�nden sonra) yay�nlanm��t�r.En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|