12.03.2006

 

Gto, Japon Toplumsal Değerlerine Naif Bir Başkaldırı �zerine K���k Notlar

Eylem Altıntaş

Fujisawa, Gto �alışmasında yarattığı Onizuka tiplemesiyle Japon eğitim sisteminin baskıcı, bir�rnekleştirici uygulamalarına karşı duran �haylaz bir �ğretmenin� başından ge�enleri anlatıyor.

Eikishi Onizuka parlak bir idealizmin kişilik bulmuş sureti veya parlak bir gen� �ğretmen adayı değildir. 22 yaşındadır ve entelekt�el aktivitelerdense okul karate kul�b�ndeki fiziki başarılarıyla kendini tanımlamayı tercih etmiş, ���nc� sınıf bir �niversiteden zar zor mezun olabilmiştir. Eski bir bosozoku, bir motosiklet serserisidir, otorite ve kanun tanımaz; aksine otorite ve d�zenden rahatsız olur. İşsizlikten kurtulma ve gen� kızlarla fiziksel yakınlık hayallerinin motivasyonuyla �ğretmenlik kariyerine Musashino lisesinde kısa başlangı� yaptıktan sonra Tokyo Kissh� kolejinde denenmek i�in işe alınır. Bu kez ortaokulda sınıf �ğretmenliği yapacaktır ve işi eskisinden de zordur. Seri boyunca başına gelmeyen kalmayan Onizuka kendine has y�ntemleriyle g��l�klerin altından kalkmayı başarır.

Great Teacher Onizuka�dan �nce, GTO�ya giriş niteliği taşıyan Shonan Jun Ai Gumi�yi �izen Fujisawa, lise �ağındaki Eikishi Onizuka�nın erken d�nem maceralarıyla iyi bir �izgi yakalar ama asıl başarı GTO ile gelecektir. Japon halkı Onizuka�yı adeta bağrına basar ve mangayı bir live tv dizisi ile anime izler.

Peki, nedir Onizuka�yı bu kadar başarılı kılan? Japonya sosyal sorumlulukların belirlediği bir değerler sistemi �zerine kurulmuş bir toplumdur ki bu h�r d�ş�nce ve �zg�r iradenin bastırılması anlamına gelir. İsyank�rlık ve kural tanımazlık, GTO�nun yaşandığı d�nem olan 80�lerin sonu 90�ların başında, bir başka deyişle ekonomik bunalımın, y�ksek orandaki işsizliğin (Japonya�nın alışık olmadığı bir kavram) ve suiistimallerin a�ığa �ıktığı yıllarda bile hoş g�r�lemez. �G�r�neni� muhafaza etmek i�in harcanan �abalar, a�ık �atışmalardan ka�ınma ve bunları bastırmaya y�nelik sayısız ince y�ntem Japonya�da adeta gelenekselleşmiştir. Japonların �atışması ve bunun bastırılması, bastırılamayacak duruma gelince sonucun nasıl olduğu GTO�da abartılı ve stilize bir kara mizahla sergilenmekte. G�nl�k hayatta insanların oflayıp puflamaları tam olarak duyulmamaktadır. Ama bir Japon�a yakından (ve dikkatle) bakılırsa sakin bir y�z�n altında, b�yle bir oflayıp puflama duyuluyormuş gibi hissedilir; gerilimi gidermenin en yaygın şekli olan sarhoşluğa ve geleneksel Japon eğlencelerine de d�d�kl� tenceredeki emniyet supabı muamelesi yapar Fujisawa. Onizuka cesaret edilemeyeni yapar ve kesinlikle h�r iradesinin yansıması olarak g�sterir eylem ve reaksiyonlarını. D�r�st�e, saf bir mertlikle ve hi� bir şeyden, kimseden korkmadan �ekinmeden aksiyona ge�er. İfade bi�imi geleneksel normlara uymasa da hayranlık uyandıran samuraylara �zg� samimiyet ve al�ak g�n�ll�l�k onda fazlasıyla vardır.

GTO�daki (k�t� adamların) okul m�d�rleri, �ğretmenler ve kurumsal hiyerarşinin �st d�zey elemanlarının i� d�nyalarına yapılan yakın �ekimler (zoomlar), Japonya�nın d�ş�nce ve �nceliklerde birleşmiş tek / t�rdeş bir mutlu aile olduğu mitini yalanlar. Bu mitin zorlu neferlerinin kendi sorunları i�inde nasıl boğulduklarını g�sterir bize. Sistemdeki b�y�k katı �ekirdek, sarariiman�lerdir, maaşlı adamlar� Japonya�daki meslek hiyerarşisinde iş�ilerden farklı bi�imde �cretlendirildikleri i�in bu isme hak kazanan maaşlı adamlar, b�ro katibi ve beyaz yakalı iş�iden ayrı bir anlam taşırlar. Onlar arzulanan bir davranış standardını da ifade etmektedirler. Maaşlı adamın rit�elleri, kaygıları farklıdır ve kendilerine ait bir k�lt�rleri vardır. Maaşlı adam olabilmek i�in ge�ilmesi gereken sınav ise zorludur: İşe aday olan gencin eski �ğretmen ve komşularından ilk gen�liğindeki davranışları ve yaşama bi�imi �ğrenilir; temiz oldukları kanıtlanmalıdır, beklenenden farklı davranmamaları i�in gen�lerin sadakati denetlenmelidir. İşe alım s�recinden sonra yeni gelenin zihni yeniden şekillendirilir: Buz gibi bir nehirde peştamalla saatlerce kalmak, kilometrelerce y�r�mek, tuvaletleri temizlemek Japon iş �evrelerinin yeni işe aldıkları �niversite mezunu gen�lerin diren�lerini kırmak i�in buldukları aşırı ��z�mlerden bazılarıdır. Nihai ama� bireysel başkaldırıyı kırmak ve itaat alışkanlığını yerleştirmektir. Onizuka�dan da sadakatini aktif olarak g�stermesi beklenir, bunun en bilinen yolu ge� saatlere kadar �alışmak ve mesai dışındaki zamanını meslektaşları ve iş arkadaşları ile ge�irmektir; bu da en iyi ihtimalle kendine ait zamanların gece 11 ile sabah 7 arasına sıkışması demektir. Oysa Onizuka i�in bunlar pek de bir zorunluluk değildir, hayatı idame ettirme kaygısıyla şartlara uymaktadır. Okulda yatıp kalkar; ama bu okula bağlılığının ifadesi olmaktan uzaktır ��nk� bir dairede kalmaya parası yetmemektedir. Yine de Hayatı boyunca kendisini potansiyel bir sorun olarak g�rm�ş idareci ve eski �ğretmenlerine-şimdiki meslektaşlarına yakın olmaya katlanamaz. Shonan b�lgesindeki eski tanıdıkları ve �ğrencileri ile vakit ge�irir. Zaten hayat şartları olduk�a ağırdır; her g�n sınavlardan ge�mektedir; okul damındaki yalaktaki buz gibi suyla yıkanır, ne bulursa yer, yani iradenin disipline edilmesi uygulamaları hayatını o denli değiştirmiş değildir.

Japon eğitim sistemi d�nyadaki en iyi veya en iyiler arasında yer almakla �n yapmıştır. Bu �n kısmen Japon �ğrencilerinin uluslararası testlerde �oğunlukla en y�ksek puanları almalarından ve Japonların ekonomik başarılarıyla bu puanların ilişkili olduğu varsayımından kaynaklanır. Oysa bu başarı şaşırtıcı değildir ��nk� �ğrenciler ilkokuldan liseye kadar bu sınavlara hazırlanırlar. Şayet bu testler, sonu� �ıkartma, �zetleme, soyutlamaları birbiriyle ilişkilendirme, d�ş�ncelerini bir makaleye d�n�şt�rme, kendini başka bir lisanda ifade etme ya da sadece soru sorabilme yeteneklerini değerlendiriyor olsaydı, Japon eğitim sisteminin eksikliği ortaya �ıkardı. GTO�da da yakından g�rebildiğimiz gibi, Japonya�da b�t�n okullarda i�ten (doğal) davranış ve muhakeme, sistemli olarak bastırılır, yaratıcılığa izin verilmez. �ğrencilere mantıklı d�ş�nme veya doğru sorular sorabilme (hatta soru sorabilme) izini verilmez. Ama� hassas kurumsal bir �evrede g�revini g�venilir bir şekilde yerine getirmektir, bunun sonucunda da Onizuka gibi olmaması gereken sarariiman�ler yetişir. Vasatın �st�nde değerlendirilen liselerdeki �ğrenciler zamanlarının �oğunu sınavlara �alışarak ge�irirler ve sınavları hazırlayan �ğretmenler veya eğitimciler doğru cevaplar konusunda keyfi davranır, dolayısıyla okulların amacı konuyu �ğretmekten �ok �ğretmenlerin aklından ge�enleri tahmin edebilecek uzmanlar yetiştirmektir. GTO�daki kendisi İngilizce konuşamayan İngilizce �ğretmeninin yaptığı testten ge�ebilmek (onun konuşamadığı gibi İngilizce konuşamamak) gerekir. Onizuka ise ilgin� tarzıyla aslında ders anlatmaz. Zaten matematik ve benzeri konularda �ğrencilerinin �oğundan da k�t�d�r. O �ok daha derin şeylerden naif bir dille bahseder; ilgin� kost�mleri ve a�ık sarı boyalı sa�larıyla bu basit adam, �ğrencilerinin karşısına hi� alışık olmadıkları bi�imde sorgulamayı, paylaşmayı ve katılımı getirir. Okula gelmeyenleri derse sokar, tek tek �ğrencilerinin saygı ve sevgisini kazanır. ��nk� sadece kendisi gibi davranır ve karşısındakileri kendileri gibi davranmaya zorlar.

Bir yabancı g�z�yle Fujisawa�nın yaptıkları bizim i�in �ok b�y�k bir �nem taşımayabilir. Ama İleri Japon toplumunun ardında yatan tıkanmış toplumsal değerleri bu kadar derin ve eğlenceli bir anlatımla nakledebilmek ger�ekten kolay bir iş değil. Aslında en b�y�k zorluk bu değerlere şartlanmış ve yaşamı bu şekilde kabullenmiş bir topluma y�nelik hazırlanmış �izgi romanın yine o toplumda muazzam bir ilgi g�rmesini sağlayabilmek. Fujisawa her ikisini de başararak istisnai bir manga yaratmış�En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|