26.11.2004

 

Resimli Roman ��kt� (veya destekliyoruz ama..)

www.seruven.org

Bu ay i�erisinde ��kmaya ba�layan Resimli Roman dergisi hakk�nda �e�itli g�r��ler ileri s�r�l�yor. Bizim de bir ka� s�z�m�z var, umutlu oldu�umuz kadar endi�e olarak okunabilecek hat�rlatmalar�m�z var, payla�mak istedik.

Yerli �izgi roman �retiminin s�rd��� tek alan olan mizah dergilerinde okuyucunun tefrika edilen hik�yelere olan ilgisinin azald��� d���n�l�yor. S�rf bu nedenle uzunca bir s�redir tek say�da ba�lay�p biten �izgi romanlar kullan�lmaya �al���l�yor. Her ge�en g�n daha h�zl� ya�anan hayat�n okuru de�i�tirdi�i s�yleniyor, hat�rlamak ve okumak i�in insanlar�n daha az vakti oldu�u kabul ediliyor. Mizah dergilerinde �izgi romana ayr�lan (bantlar hari�) 1 ya da 1,5 sayfal�k yerin azl���n� bu s�n�rlamayla bir arada d���n�rsek, ortaya ilgin�-bize �zg� bir tarz ��k�yor. Bizde Frankofonlarda oldu�u gibi alb�m, �talyanlarda ya da Amerikal�larda oldu�u gibi seri �retime dayanan bir gelenek yok. End�stri olmamas�n� hesaba katarak yaz�yoruz, nicelin niteli�i belirledi�ini de iddia edecek de�iliz. T�rkiye’de �izerler Bat�’daki meslekta�lar�yla k�yasland���nda daha az �iziyorlar. Bunun nedeni bize g�re daha �ok beklentilerle, 1 ya da 1,5 sayfal�k hikayeler istenmesiyle, �al��ma tarz�yla ilgili.

D�nyan�n her yerinde �izerlerin �al��ma bi�imlerini, hik�ye tarzlar�n� maddi ko�ullar belirler. T�rkiye’de son on y�lda �retilen �izgi romanlar�n ne anlatt���na bak�l�rsa sonu s�rprizle biten h�zl� hik�yelerle kar��la��r�z. Okuyucuyu beklenmedik bir sonla �a��rtmaya �al���lmaktad�r. Bu t�r hik�yecili�in �zellikle D�g�l dergisiyle yayg�nla�t���n� s�yleyebiliriz. D�g�l’da okuyucuyu �ok d���nd�rmeyen ama zihin a��c� olmas� da beklenen hikayeler tercih edilmi�ti. Tasavvur edilen okur, giderek daha az okuyan, daha az vakti olan biriydi. Ge�mi�i tart��maya gerek yok, yayg�nla�an bir �slup dayanaks�z varolamaz. Bir d�neme, bir anlay��a denk d��m�� bir tercih olarak g�rmek gerekiyor. Ancak �izgi roman denildi�inde neyin akla geldi�ini belirliyorsa bu tarz �zerinde ayr�ca d���nmek gerekiyor. Galip Tekin, hikayeleri ile belirleyici bir etki yaratt�, bu mutlaka s�ylenmeli.

Bug�ne gelirsek, t�m d�nyada daha yava�, daha insani �yk�ler pop�lerle�ti, tiplemelerin nas�l kazand���ndan �ok ne d���nd���, ne hissetti�i �nem kazand�. Sinemadan �ok edebiyata yakla��ld� ya da eskisinden daha �ok yaz�/duygu kullan�ld�. Kahramanlar�n psikolojisi, duygusal krizleri, insani zaaflar� ola�anla�t�r�larak anlat�ld�. �izgi roman, sinema ya da televizyonla rekabet etmeye de�il kendi dilini olu�turmaya gayret etti. T�rkiye’de ise konu�kan �izgi romanlar �ne ��kt�lar, yak�n zamanlar�n en hareketli �izgi roman� K�t� Kedi �erafettin dahi uzun diyaloglara sahip, uzun konu�malar i�eriyor. G�ndelik dilin kullan�ld���, uzun konu�malar�n-s�radan ayr�nt�lar�n, �o�u zaman hikayeden ba��ms�z olarak i�lendi�i bir tarz olu�turuldu ki, onlar� sahici ve hayata yak�n k�lan da buydu.

Resimli Roman diye heyecanla destekledi�imiz, ya�amas�n� diledi�imiz yeni bir dergi ��kt�. Gazetelerde �izgi roman�n yok denecek kadar azald���, Lombak’�n komik hik�yecili�inin memleket �retimlerini belirledi�i (benzerlerini yaratt���) bir d�nemde Resimli Roman ba�ka t�rl� bir mecra yaratmak i�in yay�nland� diye d���n�yoruz. En az�ndan bunu bekliyoruz. D�g�l’da ya da Lombak’ta yay�nlanabilecek bir hik�yeyi kullanmayan, yenilik�i olan, kendi �reticilerini ve en �nemlisi hayata kar�� duru�unu belirleyen bir dergi olabilirse Resimli Roman varolabilir. Yoksa al��k�n�z, ah vah ederiz, �ok ettik. Ba�armalar�n� istiyoruz.
En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|