02.12.2004

 

Ger�ek Herkese G�re De�i�ir mi?

www.seruven.org

Bu soru y�zy�llard�r b�t�n normatif bilimcilerin, d���n�rlerin bir anlamda kal�tsal sorunlar�ndan biridir. "Rhetoric Question" diye adland�r�lan, cevab� beklenmeyen ama konuyu b�t�nler t�rden bir sorudur. Ger�ek nedir? �yi veya k�t�, do�ru veya yanl�� nedir? Kime g�re, neye g�re de�i�ir? Ken Parker'in Ger�ek adl� ser�venini yorumlayan bir yaz� aktar�yoruz.


Bu soru y�zy�llard�r b�t�n normatif bilimcilerin, d���n�rlerin bir anlamda kal�tsal sorunlar�ndan biridir. "Rhetoric Question" diye adland�r�lan, cevab� beklenmeyen ama konuyu b�t�nler t�rden bir soru�dur. Ger�ek nedir? �yi veya k�t�, do�ru veya yanl�� nedir? Kime g�re, neye g�re de�i�ir? Akira Kurosawa bu sorular�n �����nda, ilk g�rkemli ba�yap�t� olan Rashomon’da (Ormanda) “ger�e�i”, �e�itli ki�ilerin tan�kl���na da ba�vurarak, hep seyircinin beklentileri do�rultusunda verir. Asl�nda vermez ya da b�yle bir mesaj verme, "ger�ek budur" deme y�k�ml�l���n� ta��maz. Mahkeme, j�ri ve yarg�� seyircidir. Yorum ve karar yine seyircinindir.

Giancarlo Berardi ise Ken Parker’�n “Ger�ek” adl� maceras�nda, �ld�r�len Samu�ray ve ba�tan ��karan kad�n yerine iki alt�n aray�c�s�n� koyar. Alt�n burada; insanlar�n mal-m�lk, servet u�runa her �eyi g�ze alabilece�i ger�e�i �����nda �zellikle se�ilmi� bir fakt�rd�r. �kinci �nemli unsur ise; Ken Parker'�n �l� madenciyle kasa�baya girdi�i anda vurgulanan, kasabal�lar�n muhafazak�r ya�am iste�i (ve buna ba�l� olarak olaylara s�rekli kendi tek tarafl� hakl�l��� i�inde bakan etnosentrik, �rk�� y���n psikolojisidir.)

Berardi, toplumsal ba�ar�s�zl�klar�n ve g�nahlar�n her zaman boy hedefi ya da nedeni olarak g�r�len bir g�nah ke��isi profili ��kart�r: Navajolar... Onlar yaln�zca ilkel vah�ilerdir. Ve "onlar" i�in kayg�lanmak gereksizdir. Navajolar d�zeni tehdit eden, d��ar�dan gelen yabanc� bir g��t�r.

Berardi yaln�zca kazanan� destekle�yen y���n �st�nde bir ka� fig�r daha ��kart�r: Kasa�bada herkesin bor�lu oldu�u (vergi veren halk), yasama-y�r�tme-yarg� yetkisine sahip olan ve “d��zen”i temsil eden Noel Tavernier; kasabal� olmayan (b�t�n az geli�mi� �lkelerde ayd�nlar yabanc� k�lt�r veren okullarda veya yabanc� �lkelerde yeti�irler) ve adaleti korumaya �al��an (hukukun temel prensibi “su�u ispatlanana kadar herkes masumdur”) burjuvaziyi temsil eden �erif; b�t�n er�demleriyle ve �l�mc�l kabulleni�iyle K�z�l�derili Reis (Ayd�n), insanlardan �ok atlara al��k�n oldu�unu s�yleyerek tavr�n� en ba�tan koyan, yerle�ik hayat kural�lar� ve tabular�n� reddeden Ken Parker (Tan�k)... Babas�yla kocas� aras�nda kalm��, gerek yeti�me tar�z� gerekse ya�ad��� ortam y�z�nden kocas�n�n davran��lar�n� bir t�rl� anlayamayan �erif’in Kar�s�...

Yukar�da bah�setti�imiz be� ayr� fig�r�n d���nda; s�rekli olarak y���n�n tela��, korkusu ve �iddete y�neli�ini a��klayan kareler atmosferin s�reklili�ini yarat�r. �erif, kar�s� Mary Joe ve kay�npederi Tavernier aras�nda ge�en m�cadele �erifin yenilgisiyle sonu�lan�r. Tavernier kendisine kar�� koyan ki�i damad� bile olsa affetmez ve ona o makam� verdi�i gibi geri al�r. Kasabadaki devlet Tavernier'den ba�kas� de�ildir. D�zene her kar�� ���kan�n ba��n� ezmekte vakit kaybetmez. K�z� bile onun bu g�c�n� kasaba ya�am�n�n s�rmesiyle birlikte d���n�r:

- Babam�n yard�m� olmadan ne yapabilirdin?

Gen� �erif kendi do�rular� y�z�nden kasaba halk�na kar�� sava��r. Ve kaybeder. O hi� bir zaman kasabal� olmam��t�r. Kar�s�n� ona ihanet etti�inden, kasabay� ise kendisine ya�att��� yaln�zl�k y�z�nden terk eder. Yaln�zca kar�s� a�lar, ��nk� kocas�yla babas� aras�nda tercihini yapm��, babas�n�n deste�i olmadan yeni bir hayat� g�ze alamam���t�r. Kasaba halk� ise her �eye ra�men d�zeni korudu��u ve g�nl�k ya�ant�s�na d�nebildi�i i�in mutludur, unutmu�tur. Tavernier yine liderdir. Toplumun sa�l����n� �yle ya da b�yle korumu�tur. Ken Parker ve �e�rif, do�ruyu s�yleyip kovulmayacaklar� bir kasabaya do�ru g��erler.

Ger�e�in, Bert'in getirdi�i ger�e�in bir anlam� kalmam��t�r. ��nk� kasaba kendi ger�e�ini, kendi do�rusunu, kendi iyilerini ve k�t�lerini se�mi�, h�km� ve infaz� onaylam��t�r. Bert'in getirece�i belki onu hakl� da ��kartabilecekken, �erif kendi ger��e�i ve erdemleriyle kasabadan bir daha geri d�nme�mek �zere ayr�l�r.

Ger�ek diye bir kavram var m�d�r? �nsanlar�n benzer temalar ve d���nceler �st�nde durmalar�, bunlara inanmalar� ve bunun d���na ��kanlar� d��la�malar� normal midir? Elbette ki hay�r! Bireysel d���n�ce ile �zg�r irade toplumun �st�ndedir. Toplum; ferd� d���nce sahiplerinin gerekti�inde tabular� ve normlar� y���n psikolojisinden uzakla�arak yorumlayabildi�i oranda sa�l�kl�d�r. Yoksa ne bug�n ne de yar�n y���n psikolojisiyle koyunlar�n, k�z�l derili reisi asmaya �al��an tatmin bekleyen insanlar�n olmayaca��n� iddia edemeyiz.

Berardi'nin "Ger�ek" �yk�s�ne as�l �z�n� veren son be� sayfad�r. Tavernier �srarla K�z�lderili reisten y�z�ne bakmas�n� ister. K�z�lderili ona "seni g�remem ��nk� y�z�n yok senin" der. Burada kaste�dilen elbette y�zs�zl�k de�il, onun y���n i�inde�ki di�er koyunlardan ay�rt edilemedi�idir. Taverni�er idam sonras� yapt��� konu�mayla hem kasaban�n vicdan�n� rahatlat�r hem de cinayeti onaylar. G�nah ke�isi "anar�ist" �lm��t�r. Art�k �fke e�lenceye d�n��melidir.
E�lence ba�larken Berardi ���nc� sillesi�ni indirir. K���k bir �ocu�u (masum olan, kirlenme�mi�) ve ninesini (g�rm�� ge�irmi�) bir arada kullanarak �ocu�un �l�m�n gerek�esi ve sonraki geli��meler (e�lence) ile ilgili masum idrak yetersizli�ini vurgular. �ocuk bir t�rl� onun neden �ld���n� ve temelde kavram olarak duysa da �l�m�n ne oldu�u�nu anlayamaz. �iddet ve masumiyet ayn� anda veri�lerek etki g��lendirilir.

Son sayfada ise Bert'le birlikte gelen Ger�ek, tan�k Ken Parker ve kovulmu� bir �e�rif bir arada verilir. �yk� boyunca tekrarlanan ger��ek bu kez de son sorunun kendisidir:

- Ger�e�i ��renmek istemiyor musun?En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|