03.12.2004

 

Hi� De Komik De�il

Barbaros Devecio�lu

Muhalif �izgi romanc�lar h�k�metlerin ald�klar� baz� kararlara an�nda tepki g�steriyorlar. �rne�in 1987 y�l�nda �ngiliz h�k�metinin e�cinsellerin kamusal haklar�n� k�s�tlamaya y�nelik bir yasa tasar�s�n� parlamentoya sunmas� �zerine Miller ve Moore ekibi, "AARGH" adl� �izgi roman� yay�nlay�verdiler.

Hi� De Komik De�il

Olay, CIA'in b�rolar�ndan birinde ge�iyor... Nikaragua, ABD i�gali alt�ndad�r. Amerikan Deniz Kuvvetleri, Sandinist direni�i k�rmak i�in ellerinden geleni ardlar�na koymuyorlar. Bu �abalara, ayn� Vi�etnam'da yap�ld��� gibi �lkenin ye�il �rt�s�n� yok etmek �zere, "Agent Orange" t�r�, kimyasal bom�balar�n kullan�ld��� operasyonlar da dahildir...

Kimyasal madde harekat�n� d�zenleyen CIA g��revlilerinden biri �lkesine d�ner. ��i tamamlaman�n rahatl��� ile b�rosunda taze salatal� sandvi�ini at��t�r�maktad�r. Birden �l�r!... Ama nas�l?... Sandvi�in i�indeki ye�il salata b�y�m��, dallan�p budaklanm�� ve ajan� bo�uvermi�tir...
Bu olay�n, daha do�rusu bu �yk�n�n ad� "Swamp Thing" (S�v���k �ey). Yazan Alan Moore. �izgi romana ad�n� veren Swamp Thing ise, "�evre tanr�s�"; organik olan her �eye h�kmeden bir tanr� bu... Ve bu "�izgi tanr�" �ocuklardan daha �ok yeti�kinlere hitap ediyor.


B�Y�KLERE FANTEZ�LER

Uzun s�re sadece k���klere y�nelik olarak haz�rlanan �izgi romanlar yakla��k on y�ld�r b�y�kleri de hedef al�yor. Bat�'daki bu geli�me yak�n bir tarihte di�er �lkeleri de etkileyecek b�y�k bir olas�l�kla. Bunun nedenini Moore ��yle a��kl�yor: "�izgi romanlar 90'l� y�llar�n en �nemli ileti�im arac� olmaya aday..."

�izgi roman alan�ndaki de�i�im ABD'de 68 ku�a���n�n �nl� "underground" �izeri Roger Crumb'la birlikte ba�lad�. Crumb'�n, en belirgin tutkusu iri kad�nlar olan zay�f karakterli anti-kahramanlar�n�n ba��ndan ge�enler, �izilip yaz�ld�ktan sonra yine yeralt� matbaalar�nda bas�l�yor ve birka� saat i�inde Los Angeles'in Height Ashbury park�nda elden ele dola��arak t�ketiliyordu. Crumb, 68'in radikal e�ilimlerini kalbinden yakalam��t�. Onunla birlikte, ikinci plana at�lm�� olan metin yaz�m� da hayat buluyor, hatta �izginin �n�ne ge�iyordu.

K�sa boylu, kal�n �er�eveli �i�e dibi g�zl�kl� ve olduk�a �irkin bir adam olan Crumb, kendi tutku ve tak�nt�lar�n� aktar�yordu �izgilere. Ayn� kendi ya�a�m�nda oldu�u gibi, t�m kad�nlar erkeklerden nere�deyse �� kat daha iriydi. Bug�n, zaman�nda kazan�d��� paralarla ald��� �iftli�inde, kocaman g���sl� kar�s�, "cigaral�klar�" ve 68 nostaljisiyle ya��yor.

Roger Crumb sonras� �izgi romanc�lar aras�nda en ilgi �eken adlar Roger Sheridan, Gilbert Shelton ve Paul Mavrides oldu. Bu ��l�n�n yaratt��� "Freak Brothers" (��lg�n Karde�ler) tiplemesi, yeralt� �izgi roman gelene�ini Crumb'�n bile ula�amad��� nokta�lara ta��d�. Bu �� "freak" karde�; zorunlu kalmad�k�a �al��mayan, kira �demeyen, vergi vermeyen ve her f�r�satta kendilerini birtak�m kimyasal maddelerle zehirleyen tipler. Hayattaki en yak�n dostlar�, �� kar�de�ten �i�man olan Freddy'nin "ads�z" kedisi. Garfield bu kedinin yan�nda melek say�l�r!

Freak Karde�ler'in "kahramanl�k"la uzaktan yak�ndan ili�kileri yok asl�nda. S�rekli olarak onlar� izleyen narkotik polisi "Norbert the Nark"tan ("Narko" Norbert) m�thi� korkuyorlar. Ancak verdikleri t�m a��klara ra�men Norbert onlar� bir t�rl� yakalayam�yor. Freewheelin Franklin, Phineas, Fat Freddy ve kedisi, Noel a�ac� olarak marihuana saks�s�n� kulla�narak ya�amlar�n� "cool" bir bi�imde s�rd�r�p gidi�yorlar...

TAKINTININ HER �ESIDI VAR

Sheridan, Shelton ve Mavrides ��l�s� "Freak Brothers"�n yan� s�ra, "Knockabout Comics Publication"�n bir ba�ka yay�n� olan "Slow Death"in de (Yava� �l�m) alt�na imzalar�n� at�yorlar. "Slow Death", ekolojiden kimyasal silahlara ve kansere kadar bir�ok konuyu sayfalar�na getiriyor. "Knockabout" �irketi, bu iki derginin yan� s�ra, "Tits and Clits" (Memeler ve Klitorisler), "Young Lust" (Gen� �ehvet), "Anarchie" (Anar�i), "Commies from Mars" (Marsl� Kom�nistler) ve "Bizarre Sex" (Acaip Sex) gibi �izgi roman dergilerini d�zensiz aral�klarla yay�nlamay� s�rd�r�yor.

"Knockabout" yay�nlar�n�n d�zensizli�ine kar��n, "yer�st�"nde yer al�p da underground havas�n� ta��yan "Heavy Metal" (A��r Metal) on y�l� a�k�n bir s�redir piyasada. Bu uzun �mr�n�, s�rekli olarak en usta �izer ve yazarlara yer vermesine bor�lu. Richard Corben, Enki Bilal, Moebius, Milo Manara, Jimenez ve Tanino Liberatore gibi �nl� ve "u�uk" �izerler "Heavy Metal"in sayfalar�ndan hi� eksik olmad�lar. Dergi, sadece �izgi romanlardan da olu�muyor asl�nda. Her t�rden "progressive" sanat hareketine ili�kin habere yer veriyor.

"Heavy Metal"deki en ilgin�, en "�rk�t�c�" tip�lerden biri Liberatore'nin yaratt��� "Ranxerox". Yar� insan yar� robot, belirsiz ama yak�n bir gelecekte ya��yor. Ranxerox, kafas� k�zd���nda bir kompart�man dolusu adam� elektrikli testere ile bi�ecek kadar �iddet dolu. Buna kar��l�k, sevgilisi Lubna'n�n �n�nde kuzu kesiliyor. Derginin di�er bir �nl� ad� olan Moebius ise "psychodelic" �izgi yorumlar� ve ger�ek�s�t� mekanlar� ile Dali'nin tablolar�n� hat�rlatan fanteziler yarat�yor.


BATMAN CIA'E KAR�I

"Heavy Metal"in egemenli�i s�rerken 80'li y�llar�n ortalar�nda birdenbire iki yeni ad beliriverdi: Frank Miller ve Alan Moore. �lk �izgi roman dene�yimleri �ngiliz yay�nevi "2000 AD"de ba�layan Miller ve Moore, daha sonra Amerikan "DC Comics"e ge�tiler. Miller, 50 y�ld�r yay�nlanmakta olan "Batman" serisini yeniden yazd�. Yeni "Batman" �izgi roma�n� "The Dark Knight Returns" (Kara ��valyenin D��n���) ad�yla yay�nland�. Bu yeni metnin en �nemli �zelli�i "politize" olmas�yd�... Miller Batman'i, CIA komplolar�n� bozan, Superman'i d�ven bir tip haline getirmi�ti. Ge�en y�l gi�e rekorlar� k�ran "Batman" filminin senaryosu da yine Miller’�n metninden esinlenerek yaz�ld�. Ayn� d�nem, Moore'un "Watchmen" (G�zc�ler) ve "Swamp Thing" adl� dizileri Kuzey Amerika ve Avrupa'da sat�� re�korlar� k�rd�.

1987 y�l�nda Moore ve Miller'in ba��n� �ekti�i bir grup �izer ve yazar, "Real War Stories" (Ger�ek Sa�va� Hikayeleri) ad�nda bir �izgi roman serisi ba�latt�. Bu �izerler aras�nda Mavrides de vard�. Ve daha yay�nlanmadan Pentagon bu �izgi roman�n ABD okul�lar�na da��t�m�n� engellemeye �al��t�. Ancak ba�ar�l� olamad�. Miller ve Moore, yaratt�klar� �izginin ABD ordusunun okullarda y�r�tt��� kendi lehindeki propagandan�n kar�� tezi oldu�unu s�yl�yorlar. ��in ilgin� yan� ise, bu olaydan bir y�l kadar �nce Pentagon'un yay�nlad��� bir raporda, �izgi romanlar�n g��n�m�zde bilgi aktarman�n en etkin yolu oldu�unu yazmas�.

Ger�ekten de �ok ucuza mal olan �izgi romanlar sayesinde baz� ger�ekler ve bu ger�eklerin yorumlar� gayet kolay bir bi�imde geni� kitlelere iletilebiliyor. "Real War Stories", Amerikan d�� politikas�n�n sald�rganl���n�, G�ney Amerika'y� i�gal eden �spanyol s�m�rgecilere g�nderme yaparak anlatt��� i�in yetkililerin �im�eklerini �zerine �ekiyor.

"�KT�DARINI �IZERIM!"

Muhalif �izgi romanc�lar h�k�metlerin ald�klar� baz� kararlara an�nda tepki g�steriyorlar. �rne�in 1987 y�l�nda �ngiliz h�k�metinin e�cinsellerin kamusal haklar�n� k�s�tlamaya y�nelik bir yasa tasar�s�n� parlamentoya sunmas� �zerine Miller ve Moore ekibi, "AARGH" adl� �izgi roman� yay�nlay�verdiler. �ok b�y�k bir ilgi g�ren "AARGH", ilk say�s�nda prehistorik �a�lardan g�n�m�ze e�cinsel k�lt�r� konu ediniyordu.

"AARGH"�n ard�ndan politik �izgi romanlar�n en ilgin�lerinden biri olan ve ad�n� Washington merkezli bir liberal gruptan alan "Brought to Light" (A���a ��kart�lan), do�rusu konu bulmakta hi� g��l�k �ek�miyor. Nedeni basit: Ad�n� ald��� liberal grup ku�ruldu�undan bu yana CIA'nin yasa d��� faaliyetlerini ara�t�r�yor! Ve bunlar dergiye �izgi ve yaz� olarak yans�yor. �rne�in bundan birka� y�l �nce, ABD'li bir grup gazetecinin Nikaragua'da bir bas�n toplant�s� s�ras�nda, uzaktan kumandal� bir bomba sald�r�s� so�nucu �ld�r�lmelerinin ard�nda CIA'in oldu�unu orta�ya ��kartan, yine bu grup olmu�tu.

Alan Moore, politik mesajlar ta��yan �izgi roman�lar�n iktidarlar ve ortayolcu medya taraf�ndan s�rekli empoze edilen ideolojiye kar�� bir denge unsuru oldu��unu savunuyor. Moore bu s�zleri s�ylemeden �nce Moebius, "Double Escape" (�ifte Ka���) adl� �yk��s�nde bu d���nceye g�zel bir �rnek vermi�ti: Mah�kum, h�cresindeyken birden havalanmaya ba�lar. Parmakl�klar�n aras�ndan u�up giderken n�bet�i tara�f�ndan g�r�l�r ve bir ku� gibi vurulur. Ancak g�vde�si yere �ak�l�rken, kendisi u�arak ka�maya devam eder...

.................

6 May�s 1990, Tempo


En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|