06.12.2004

 

Yarim Y�zyillik Bir Fenomen: Bob Morane!

Batuhan Cant�rk

Bob Morane, �lkemizde �ok sevilen kimi �talyan �izgi romanlar�na ilham kayna�� olacak kadar zengin ve bereketli bir �izgi roman. Buna ra�men, �ocuk dergilerinin d���nda yay�mlanmad��� gibi, pek tan�nm�yor da...

Sanat var olmasayd�, ger�e�in kabal���
dayan�lmaz k�lard� d�nyay�
...
Bernard Shaw

�lkemizde pek tan�nmayan bu �nl� frankofon karakterini k�saca anlatmak ya da t�r olarak tan�mlamak ger�ekten zor. ��nk� Bob Morane’da her t�rl� konu ve kavram ile kar��la�mam�z m�mk�nd�r: Polisiye, ser�ven, casusluk, fantezi, korku ve bilimkurgu... S�k� bir Morane fanati�i olan Johny Hart onu ��yle tan�ml�yor: "Bob Morane! Bu ad� okudu�umda, Afrika, Yeni Gine ya da G�ney Amerika’n�n balta girmemi� ormanlar�ndaki gizemler ve tehlikelerle dolu maceralar ile ilgili bir�ok an� beynimde canlan�r. Bunlar, isimleri bir tehdit gibi ��nlayan, unutulamayan korkutucu an�lard�r: Ombre Jaune (Sar� G�lge), Dr. Xhatan (Dr. �eytan), Miss. Ylang-Ylang, Tigre (Kaplan), Roman Organetz ve di�er bir�ok k�t� karakterle ilgili. Hepsi, deh�etten �rpermemi sa�layan ve sadece masallarda kar��la�abilece�imiz tuhaf an�lard�r: Uzay canavarlar�, dinozor avc�lar�, Fenstone Ejderhas�, beyaz goril ve �l�m kurba�alar�..."

Bob Morane’�n �yk�s� 1952 y�l�nda ba�lar. Bel�ikal� yay�nc� Marabout, i�eri�inde gen�lere y�nelik ser�ven �yk�leri i�erecek yeni bir yay�n ��karmaya karar verir: Marabout Junior. M.Junior’da iki karakter hemen �ne ��kar: Andr� Fernez taraf�ndan yarat�lan ajan Nick Jordan ve Henri Vernes taraf�ndan 1953’te yarat�lan Bob Morane. Ger�ek ad� Charles - Henri Dewisme (1918-...) olan Bel�ikal� yazar Vernes, 1944 y�l�ndan beri, pop�ler gerilim, ser�ven ve casusluk �yk�leri yazmaktad�r. �lk �� ser�ven La Vall� Infernale (Cehennem Vadisi [1996, �nk�lap Kitabevi; Dinozor Avc�lar�, 1992]), La Gal�re Englouti (Batan Kad�rga) ve Sur La Piste De Fawcette (Fawcette’nin izinde) okuyuculardan b�y�k ilgi g�r�r. Pierre Joubert imzal� g�zel kapaklar da bu ilgiyi art�r�r. B�ylece say�lar� 188 roman� bulan Bob Morane efsanesi ba�lar...

Bob Morane’�n BD olarak yay�mlanmas� ise 1959 y�l�nda ger�ekle�ir (Frans�zca konu�ulan �lkelerde �izgi roman, Bande Dessin� , k�saca BD olarak adland�r�lmaktad�r): Bob Morane et L’oiseau De Fau (Bob Morane ve Ate� Ku�u), Dino Atannasio’nun �izgileriyle raflardaki yerini al�r. Ve ku�kusuz okuyucudan b�y�k ilgi g�r�r. Atannasio bir�ok Morane �yk�s�ne imza atacakt�r.

Sonralar� �izer kadrosuna 1962 y�l�nda G�rald Forton ve 1968 y�l�nda da William Vance kat�l�r. Bu sat�rlar�n yazar�n�n na�izane g�r���, Vance ve Forton’un, Vernes’in Morane karakterini yans�tmadaki becerilerinin Attanasio’dan bir ad�m �nde oldu�udur. Nitekim Vance, daha sonra Bruno Brasil ve XIII gibi iki �nemli BD’yi de resimleyecektir. 1994 y�l�nda Francisco Caria’n�n da ekibe kat�lmas�yla kadro tamamlan�r. �izgi romanlar�n metin uyarlamalar�n� nerdeyse her zaman Henri Vernes bizzat kendisi yapm��t�r. G�n�m�ze dek 72 adet BD yay�mlanm��t�r.

Gelelim bize. Bir�ok T�rk okuyucu gibi Bob Morane ile tan��mam 1973 y�l�nda Milliyet �ocuk dergisi ile oldu. Derginin 35. say�s�nda etkileyici bir kapak ile kar��la�m��t�m. Bu kapak, Les Yeux Du Bouilard (Sisin G�zleri) adl� alb�m�n kapa�� idi. Benim ya�lar�mda bir �ocuk i�in �yk�ye giri� o kadar etkileyiciydi ki... Londra’n�n sisli ve karanl�k bir gecesinde, g�zlerinden ���klar sa�an korkuluk benzeri tuhaf �eylerden ka�an �ok g�zel bir k�z, s�rekli bir ko�u�turmaca, araba takibi ve Miss Ylang Ylang... Morane’�n bu ser�venini hi� unutamad�m nedense. Milliyet �ocuk’ta ba�ka Morane ser�venleri de yay�nland�: Kurba�alar, Devlerin �fkesi, S�per Komando gibi. Daha sonra bayra�� Yaman �ocuk devrald�. Bu dergide de, Sar� G�lge’nin Toplar� ve Dinazorlar Vadisi adl� iki �nemli ser�ven yay�mland�. Ne yaz�k ki Morane da �lkemizdeki bir �ok BD’nin i�ine d��t��� "makus talihi" yenemedi ve �ocuk dergilerinin sayfalar�na s�k���p kald�. Hi�bir zaman alb�m format�nda hayat bulamad�.

Bob Morane, II. D�nya Sava��’nda Frans�z Hava Kuvvetleri’nde sava�m�� eski bir pilottur. Tek �zelli�i bu de�ildir tabi ki!.. Bir �ok roman kahraman� gibi hi� ya�lanmay�p otuzlu ya�lara �ak�l�p kalm��t�r. Eh, ne de olsa Bernard Shaw’un dedi�i gibi: "40 ya��n� ge�ebilmi� herkes al�akt�r!.." Morane �yk�lerinde ser�ven ve fantezi �ok g�zel harmanlanm��t�r. Zengin bir konu �e�itli�i vard�r. Ser�venlerin farkl� co�rafyalarda ge�mesi �yk�leri daha ilgin� k�lar. Bob’a, hemen her macerada g�zel bir kad�n e�lik eder. G�zdeleri, ara�t�rmac� gazeteci Sophia Paramount ve Tania Orloff’tur. Yak�n dostu, Bill Ballantine e�ine az rastlan�r bir "sidekick"tir. Hem iri hem zekidir! D��manlar� da e�siz tiplerdir: SMOG adl� uluslararas� bir casusluk kartelinin ba��, femme fatale Miss Ylang Ylang, ac�mas�z Sar� G�lge, ��lg�n bilim adam� Dr. Xhatan, Kaplan vb...
S�z�n �z�, Bob Morane’da bir �izgi roman okuyucusu i�in her �ey vard�r, t�pk� i�inde her t�rl� tat bulunan nefis salatalar gibi.

Kaynak�a
www.imaginere.ca/Bob Morane
www. moranebob.com
www.coolfrenccomics.com

Yay�m �zeti
Marabout Junior’da 1953’de bas�lan ilk �yk�n�n ard�ndan 1967 y�l�na kadar bir �ok Bob Morane ser�veni yay�mland�. 1967 y�l�nda yay�nevi isim de�i�tirerek Marabout Pocket ad�n� ald�. Kim Carnot, Gil Terrail, Jo Gaillarld, Dylan Stark gibi ser�ven, casusluk, western vb temalar i�eren bir �ok kahraman�n maceralar� yay�mland�.Ancak ilginin merkezi, o zamanlar kapaklar�n� sanat�� Pierre Joubert’in �izdi�i Bob Morane’d� ve di�erleri kal�c� olamad�. 1977’de Marabout Yay�nevi’nin iflas etmesiyle Bob Morane, detektif romanlar� yay�nlayan Libraire des Champs-Elys�es’in yay�n� olan Le Masque’a transfer oldu. Le Masque, eski ve yeni bir �ok Morane �yk�s� bast�. 1982 y�l�na gelindi�inde Bob Morane’�n telif hakk�n� Biblioth�que Verte ald�. 1988 y�l�nda, be� y�ll�k bir bo�luktan sonra Bob Morane �yk�lerini Editions Fleuve Noir yay�nlamaya ba�lad�. Zaten 1983 ve 1986 aras�nda, Henri Vernes, Fleuve Noir i�in James Bondvari bir karakter olan Don’un �yk�lerini yazmaktayd� (Vernes daha sonra Don’un baz� �yk�lerini Bob Morane’a da uyarlam��t�r). 1992 y�l�nda yine bir Bel�ikal� yay�mc�, Claude Lefrancq yay�n haklar�n� sat�n ald�ysa da yedi y�l sonra yay�nc�l�k i�inden �ekildi.

Ayr�nt�lar Defteri
Bob (Robert) Morane, do�du�u g�nden beri 33 ya��ndad�r! Bir 16 Ekim g�n� do�mu�tur. Bek�rd�r. Eski sava� pilotu, ge�ici olarak g�rev d��� olan filo komutan�, Yans�malar adl� derginin rastlant�sal muhabiri, m�hendis ve tipik bir modern �a� ��valyesidir. 1.85 m boyu, 85 kg a��rl��� oldu�u yaz�lm��t�r. Siyah ve g�r sa�lara sahiptir. Tipik bir jest: Sa�lar�n� sa� elinin parmaklar�n� a�arak tarar. G�zleri parlak gridir. Bir bayku� gibi gece g�renlerdendir. Arzulu bak��lara sahip oldu�unu s�yleyen kad�nlar �oktur. Y�z� kemikli ve sert g�r�n�ml�d�r. Kesinlikle "atletiktir". En iyi bildi�i spor t�rleri �o�unlukla, Judo, Aikido, Karate, Kendo gibi yak�n d�v�� sporlar�d�r. Bunlar�n yan�nda, dart, ok�uluk, y�zme, da�c�l�k ve su alt� sporlar�yla da ilgilenir. Denizlerde dola�maya tutkundur.

C�mert, kendinden emin ve al�ak g�n�ll�d�r. Merak ve adalet duygusu ona d�nyay� dola�t�r�r. Politeknik y�ksekokulundan mezundur. G�n�m�zde ge�erlili�ini koruyan ve korumayan bir�ok dili bilir. Haliyle �st�n zek�l�d�r ve say�s�z konuda bilgi sahibidir. ��lg�n bir koleksiyoncudur (Eski kitaplar�, orta �a�a ait silahlar� ve d�nyan�n d�rt bir yan�ndan buldu�u ilgin� �eyleri biriktirir). Do�aya hayrand�r ve ilkel topluluklarla ileti�im kurmaya merakl�d�r. Ailesine gelince annesi Bretagne (Br�tanya) k�kenlidir. Bu ge�mi�i nedeniyle Bob Morane’a Bretagne’da eski bir mezarl�k miras kalm��t�r.

Belirli bir ikametg�h adresi vard�r denemez : Paris 7. B�lge, Quai Voltaire’de g�zel bir apartman dairesinde, Venedik’te bir sarayda, Dordogne’da eski bir manast�rda ya�ar. Zaman zaman And’lardaki �ss�z ve cenneti and�ran Lac Bleu (Mavi G�l) vadisinde inzivaya �ekilir. B�t�n kara ve hava ta��tlar�n� kullanabilmekle birlikte �nl� metalik gri renkli Jaguar E ve metalik ye�il renkli Alfa Romeo Spider’la hat�rlan�r…

Yak�n dostu ve macera partneri Bill Ballantine’dir. Dr. Xhatan, Ylang Ylang, Ombre Jaune (Sar� G�lge) gibi az�l� d��manlar� vard�r. Ombre Jaune’nun ye�eni g�zel melez Tania Orloff’a kar�� g�sterdi�i zaaf ise en �nemli s�rr� say�labilir.

Bill (William) Ballantine ise Bob ile a�a�� yukar� ayn� ya�tad�r. �sko�yal�’d�r (�zellikle �ngiliz de�ildir! Bu onu �ok sinirlendirir). O da bek�rd�r (bu kadar maceraya kim dayan�r ki). Bir meslek say�l�rsa e�er, Bob ile birlikte d�nyay� dola�mad�klar� zaman kendini tavuk yeti�tiricili�ine adar. Yakla��k 2 m boyu vard�r, o c�sseyi dolduran 120 ile 130 kg aras� a��rl��� atlamayal�m. K�z�l ve da��n�k sa�lar�, mavi-ye�il g�zleri dikkat �ekicidir. Herk�l kadar g��l�d�r. Bob’un kararlar�na s�k s�k itiraz eder. Dikkatlidir, kendisini g�vende hissetmeden tehlikeye at�lmaz. Kendine sayg�s� olan t�m �sko�lar gibi bat�l inan�lara sahiptir. Sa�lam bir haf�zas� vard�r: Asla i�ti�i viskisini unutmaz. Genellikle ZAT 77 i�er (ki VAT 69’un aksine b�yle bir i�ki yoktur!). Pert yak�nlar�ndaki Grampians Tepesi’nde bulunan eski k���k bir �atoda veya Londra’daki bir apartman dairesinde ya�ar. Asl�nda ��yle s�ylemeli: Bob ile birlikte seyahat etti�i her yer onun evidir. Bob Morane’a “komutan” diye hitap etmektedir. Baz� konularda basit bir ilkesi vard�r, �ok d���nmez. �rne�in komutana sald�ran herkes onun d��man�d�r. B�t�n kad�nlar� sever ama Bob’un daha �nceden onlardan ho�lan�p ho�lanmad���n� bilmedi�inden kur yapmaya asla cesaret edemez.
Gelelim Ylang Ylang’a… Her �eyden �nce SMOG’un �efi, tehlikeli bir kad�n casustur. 1.68 m boyu, gece kadar siyah, uzun ve ipeksi sa�lar� vard�r. Saf ve lo� bir kristalin i�inde yontulmu� gibi duran g�zbebeklerinin de�i�meyen par�lt�s�ndan dolay�, tuhaf ���lt�l� ve hafif �ekik g�zlere sahiptir. E�ine az rastlan�r donuklukta ve etkileyici hatlar� olan bir y�z�, narin g�r�n�ml� atletik v�cudu tamamlar. Sakin ve a��r ba�l�d�r, en az�ndan Bob’un "k���k k�z" diye seslendi�i zamanlar hari�. Herhangi bir ikametg�h� yoktur. �� i�in bulundu�u her yer onun evidir. Yan�nda dev gibi g��l� ama utanmas� olmayan bir adam�, Boris’i g�r�r�z.

Dr. Nicolas-Athanese XHATAN, aslen fizik m�hendisidir. I��k fizi�i kadar, hipnotizma da uzmanl�k alan�na girer. Yumu�ak bir ses tonu, ince uzun bir fizik, ��gen bir y�z, hafif �ekik g�zler, kalk�k ka�lar, ince dudaklar, b�y�kl� ve top sakall� bir y�z d�� g�r�n�m�n� anlat�r. Yukar� Birmanya’daki bir tap�na��n alt�nda bulunan gizli bir �sse, ayn� zamanda Paris’in Marais Soka��’nda bir�ok eve sahiptir. Yard�mc�lar� �� H�naurmes’tir. Zavall� insanlar� �evresinde toplar ve onlar� ye�il renge d�n��t�ren �l�mc�l bir zehiri v�cutlar�na enjekte ederek kontrollerini ele al�r. �lk kez Kurt operasyonu/Marabout Junior No 250 ile ortaya ��km��t�r.

Ayr�nt�lar, Ser�ven-�izgi Roman Ara�t�rmalar� Dergisi Say� 1'de...



En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip......



 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|