08.12.2004

 

Cihangir’in Vicdani Erdo: Erdo�an Da�lar'�n Cihangir G�nl���

Funda �enol

Uzun y�llar Pi�mi� Kelle dergisinde ba��ndan ge�en �yk�leri anlatan Erdo�an Da�lar, �ehrin karanl�k bilin�alt�n�, tehlikeli ama k��k�rt�c� ve ��lg�nl�k vaat eden d�nyas�n� resmediyordu.

Lefebvre, bir �ehrin de bir insan gibi bilin�alt� oldu�unu savunur. Onun "yeralt� hayat�" dedi�i, norm d���, d�zensiz, ahlak ve yasalara boyun e�meyen, daha karanl�k, daha tehlikeli ama daha k��k�rt�c�, �zg�rl�k ve ��lg�nl�k vaat eden ya�ant�lar ve buna mek�n te�kil eden semtler, mahalleler, sokaklardan beslenir �ehrin bilin�alt�.

Cihangir bu t�r semtlerden biridir. Sakinleri, yap�lar�, hakk�nda �retilen s�ylenceler ve in�a edilen imgesiyle, �stanbul’un bilin�alt� oldu�u rahatl�kla s�ylenebilir. Semtin tarihine bak�lacak olursa, g�n�m�zdeki manzaras�ndan olduk�a farkl� bir foto�raf ��kar ortaya. �mparatorluk d�neminde semti cazip k�lan, kentin kalbi Beyo�lu’na yak�nl���, denize inen sokaklar� ve i� burkan hik�yesiyle c�midir. �stanbul gezginlerinin piri Murat Belge’ye g�re, Kanuni’nin �ok sevdi�i o�lu Cihangir sakat do�mu�tur. �iire ve estetik hazlara tutkuyla ba�l� bu talihsiz �ocuk, erken ya�ta �l�nce, babas� onun ad�na bu semtte bir c�mi yapt�r�p, �ehzadesinin ad�n� verir ve onu da c�minin avlusuna defneder. Bir ba�ka yoruma g�re, Halvetiye Tarikat� �eyhi Hasan Burhaneddin Cihangir’in t�rbesi bu c�mi i�indedir ve bu sebeple semtin ve c�minin ad� Cihangir olur. Son bir rivayet de, Osmanl� padi�ahlar�ndan birinin "bu semtte cihan� g�r" s�z�n�n Cihangir’e d�n��erek semtin ad� haline geldi�idir. Sonuncusu semtin dokusunu, kimli�ini ortaya koymak bak�m�ndan daha elveri�lidir. Daha �nce orta s�n�ftan ailelerin nezih semtiyken, son yirmi yirmi be� y�ld�r semt, ekmek paras�, macera aray��� veya "y�rtma arzusu"yla �stanbul’a gelen yerli ve yabanc� g��menlerin, �ehrin "sembolik kenar�"nda kalarak marjinalle�eceklerine inanan entelekt�ellerin, yazar-�izer taifesinin, �ov d�nyas�n�n pop�ler isimlerinin tercih ettikleri bir yer olmu�tur. �nceleri sefaleti ve tekinsizli�ine ra�men kiralar�n ucuzlu�u ve merkeze yak�nl��� sebebiyle garibanlar�n mek�n� iken, marjinal ve bohem bir semt olarak ��hreti artt�k�a g�zde bir yerle�im olacak ve al�m g�c� daha y�ksek bir kitleye hitap edecektir.

Cihangir’de bir semti olu�turan hi�bir unsur al���ld�k de�ildir. Tuhafl�k sokak adlar�yla ba�lar: Sormagir, P�rtela�, Lenger vb. Sakinleriyle devam eder: Travestiler, eroinmanlar, ka�ak g��menler, fahi�eler… �n� t�m �stanbul’a yay�lm�� Cihangir Camii, benzerlerinin aksine g�n�l ok�ayan, ruh dinlendiren bah�esinde, esrarke�leri, ���klar�, alkolikleri ve evsizleri bar�nd�r�r. Polis bask�nlar�, �fkeli mahalle delikanl�lar�n�n tasallutlar� ve dayaklar�, silahl� kovalamacalar vakay� adiyedendir.

Erdo�an Da�lar’�n y�llarca Pi�mi� Kelle’de yaz�p �izdi�i Cihangir G�nl���, �stanbul’un bilan�alt� olan Cihangir’in hal-i p�r melalini anlatmaktad�r. Bu �izgi �yk�n�n as�l kahraman�, marjinalli�i, anormalli�i abart�larak anlat�lan Cihangir’dir. Daha do�rusu, bir s�ylenceye d�n��en Cihangir imgesidir.

Her hafta farkl� bir �yk� anlatan Cihangir G�nl���’n�n sabit karakteri, "k�v�rc�k" lakapl� Erdo, yani �izerimizdir. Erdo, bu �yk�lerde, ger�ek hayattaki Erdo�an’a benzer bir karakterdir. Kelle’de �izerdir, k�v�rc�k sa�l� ve serseri k�l�kl�d�r, bir �at� kat�nda kedisi �a�k�n’la yaln�z ya�amakta ve t�m arzusu ve �abas�na kar��n gitar �almay� becerememektedir. Yufka y�rekli, cesur ve genelde "yolsuz", Kerouac, O�uz Atay, S�skind okuyan, bira seven, k�t� beslenen, �nyarg�l� ve �rk�� olmayan bir Cihangirli’dir. Cihangirli’dir ama semtin paranoyas�ndan, ac�mas�z ve erkek y�z�nden m��tekidir: "Buralar b�yle i�te. Uzun sa�l� gelse esrarke�, eli y�z� d�zg�n gelse ter�rist derler abi…" Da�lar karelerinde, kendisi de dahil, semtte ya�ayan norm d��� n�fustan hesap sormak, onlar� itham etmek ve cezaland�rmak i�in f�rsat kollayan semt sakinlerini, �ocuklar�, kad�nlar�, e�cinselleri s�m�rerek ge�inen s�zde ahlakl� az�nl��� te�hir eder. �yk�lerin anlat�c�s� Erdo arac�l���yla, onlar� etkisiz hale getirir, ezilenlerin koruyucusu, semtin vicdan�, s�per egosu, sa�duyusu olur. K�t�lere kar�� �ap� k���k, anlam� b�y�k anl�k zaferler kazan�r. Kimi zaman zekice hamleler, uygun stratejilerle, kimi zaman k�r� k�r�ne cesaret ve kas g�c�yle, kimi zaman da talihin yard�m�yla k�t�leri bertaraf eder, kader kurbanlar�n� yeni bir darbeden korur. Genel ge�er ahlak kurallar�ndan, rekabet�i zihniyetten itinayla uzak durur: "Eh, sonu�ta konforumuzu korumakta kulland���m�z ahlak yasalar�na dayanarak onu yarg�layacak de�ilim ya. Bu amans�z sokaklarda �elimsiz g�vdeleriyle ya�amak zorundalar."

Erdo, Cihangir’in kiras� g�rece d���k, ama dar ve pis bodrum ve �at� katlar�nda ya�ar hep. Marjinalli�i ve s�n�r mek�nlar� simgeleyen bu ya�ama alanlar�, g�n �����ndan mahrum lo� odalar�, k�f kokulu banyolar� veya bas�k tavanl�, k���n �s�tmay�, yaz�n serinletmeyi beceremeyen duvarlar�yla, yoksullar ve bek�rlar kadar, bohem bir hayat ya�amay� arzulayan entelekt�elleri de kendine �eker. ��nk�, yoksunluklar� ve peri�anl�klar�n�n yan�nda, i�inde ya�ayana ilham veren, kimlik kazand�ran bir cazibeleri de vard�r. Kedi, gitar, rock m�zik, bira, kitaplar, afi�ler, bodrum ve �at� katlar�n�n bek�r ve yar� entelekt�el sakinlerinin alameti farikalar�d�rlar. Erdo’nun hayat�nda da bunlar vard�r. Ama �a��rt�c� bi�imde, a�k ve cinsellik neredeyse yoktur onun hayat�nda. Onu bir ya da iki kez sevi�irken g�r�r�z. Birka� k�sa macera d���nda hayat�nda kad�n yoktur. S�n�rl� say�da arkada�� vard�r ancak vazge�ilmez de�illerdir. Hal b�yle olunca, penceresinin �n�ne yerle�tirdi�i �izim masas�ndan ba��n� kald�rd���nda dikizleyebildi�i marjinal kom�ular� ve onlar�n ister istemez ortak oldu�u maceralar�, hayat�n�n rotas�n� ve sosyalle�me imk�nlar�n� belirler. Mahalle bakkal�n� da unutmamak gerekir. Veresiyeci, dedikoducu, malumatfuru� ama iyi niyetli bakkal Nejat Abi (zaman zaman ad� de�i�ir), Erdo’nun en s�k� f�k� oldu�u ki�idir. D�nyayla ba�lant�s�n� da onun arac�l���yla kurar. Telefon etmek, bir tan�d��a haber b�rakmak, tamirci ve temizlik�i bulmak ve benzeri ihtiya�lar� bakkal Nejat Abi sayesinde g�r�r.

�ehrin bilin�alt�nda, semtin vicdan� ve Erdo�an Da�lar’�n s�per egosu olarak ya�ayan Erdo, �oktand�r ortalarda yok. Belki de paras�zl�k ve yaln�zl�ktan bezip, �ehrin nezih bir semtinde ya�ayan ailesinin yan�na yerle�mi� veya evlenip �oluk �ocu�a kar��m��, gitar� da bir daha eline almam��t�r. Ama zaman zaman Cihangir sokaklar�nda burnun dire�i s�zlayarak dola�t���na ��phe yok.

Ayr�nt�lar Ser�ven, �izgi Roman Ara�t�rmalar� Dergisi say�:1'de..


En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|