11.12.2004

 

�izgi Romanlar�n �ocuklar�

Nur�en G�ll�o�lu

Lise y�llar�m �izgi romandan ziyade gen� k�zl��a ad�m atman�n �rpertileri i�inde Fotoroman, Resimli Roman ve Cep Foto Roman okumakla ge�ti. �niversite y�llar�nda ise hayat�m�za muhalif dergiler, �ar�af ve G�rg�r girdi. Devrin politik kimli�i bize gen� ya�ta, �zerimizde i�reti duran bir olgunluk k�l�f� giydirmi�, �izgi romanlar� hafiften k���msemeye ba�lam��, �izgi roman piyasas�n� takip etmez olmu�tuk.


�izgi roman tutkunlar�n�n �o�unun, �ocukken kendilerine idol se�tikleri bir kahramanlar� olur. Benimki �aban G�ng�rm��’t� desem ne d���n�rs�n�z? G�lersiniz herhalde. De�ildi zaten. Ama kirpi sa�lar�, koca g�be�i, k�sac�k boyu ve a�z�ndan eksik etmedi�i purosuyla �ok �irin bulurdum onu. �stelik, ilerde se�ece�im koca i�in de parlak bir rol modeldi. Zengin, k�l�b�k, o simit topuzlu, pahal� ama r�k�� giysili, aksi ve kaknem kar�s� Tonton’a tahamm�l edebildi�i i�in ekstra takdiri hak eden ideal bir e�ti. Ara s�ra Meyhaneci Bekri’ye tak�l�p kafay� bulsa da, o kadar kusur kad� k�z�nda da olurdu art�k. Sevimli �aban’�n ve bu iki �ekilsiz insandan nas�l t�redi�ine �ocuk akl�mla bile �a��rd���m bir i�im su k�zlar�n�n hat�r�na, G�ng�rm��ler bant�n�n ve piyasaya dergi format�nda ��kan di�er yay�nlar�n�n fena halde tiryakisiydim. Tonton’un r�k�� ama �e�it �e�it giysileri, opera d�rb�nleri, yelpazeleri ve evlerindeki e�yalar ilgimi k�r�kleyen objelerdi. �elikbilek’e olan a�k�msa umars�z ve platonik bir bi�imde s�rmekteydi. ��nk� Tommiks-Teksas gibi vurdulu k�rd�l� kitaplar�n bizim eve girmesi babam taraf�ndan yasaklanm��t�. Anneannem ve di�er aile bireylerinin hemfikir olduklar� �zere, iyi aile k�zlar� "Tormikis" okumazd�. O y�zden, sans�r�n izin verdi�i yay�nlara y�nelmeliydim. �yle de yapt�m (daha do�rusu, zorunda kald�m, asl�nda i�im gidiyordu). G�ng�rm��ler ve sayfa kom�usu Fato�, H�rriyet gazetesinde �izgi bant olarak yay�nlan�yordu. Biz H�rriyet alm�yorduk. Serpiller al�yordu. Benim babam Cumhuriyet al�rd�, ��nk� daha sola yak�n ve entelekt�eldi. Serpil’in babas�ysa, g�r�nt� olarak t�pk� S�leyman Demirel’e benzerdi. Daha liberal ve halk tipiydi. Beni yolda durdurup matematik problemleri soracak kadar da pozitif ilme meyilli biriydi. Babalar�m�z�n –ve huylar�m�z�n– farkl�l���na ra�men, Serpil’le iyi anla��rd�k. O okuduklar� gazeteleri bize getirip G�ng�rm��ler ve Fato�’u takip etmemi sa�lard�. O Fato�’u sever, �aban’la Tonton’dan pek ho�lanmazd�. Bu sevgiyi bir �e�it kadermi� gibi yorumlar ve sar���n kafas�n� gazetedeki Fato� bant�n�n �zerine yat�r�r, benden de G�ng�rm��ler i�in ayn� �eyi yapmam� isteyip, ��yle bir a��klama getirirdi: "Senin kafan G�ng�rm��ler’le, benim kafam da Fato�’la ayn� boyda, onun i�in sen onlar�, bense Fato�’u seviyoruz." Asl�nda kafalar�m�z da, �izgi bantlar�n gazetede i�gal ettikleri yer de ayn� boyuttayd� ama Serpil’le bu konuda tart��amazd�n�z, �l��ler s�z konusu oldu mu taviz vermezdi. Zaten b�y�y�nce de matematik�i oldu.

�izgi bantlar�n okunmas� bitip, gazete de eskiyince, Serpil l�tfedip o b�l�mleri kesmeme izin verirdi. Bu �ok �nemli bir ayr�cal�kt�, zira onlar�n evinde gazete bile at�lmaz, ilerde kullan�lmak �zere saklan�rd�. Ben b�kmadan, usanmadan �izgi karakterleri, e�yalar� keser, biriktirirdim. Her f�rsatta bir y���n halinde ortaya d�k�p oynayaca��m konuyla ilgili sahneyi kurmak i�in aray��a girer, koltuk, kanepe, masa, avize bulmak i�in y�zlerce kesi�i de�er, bulunca hayali evimin i�ine yerle�tirir, kurgulad���m senaryoyu uygulamaya koyard�m. �o�u zaman dekorlar� kurmak o kadar uzun s�rerdi ki, oynamaya vakit kalmazd�. Neler uydurmazd�m ki. G�ng�rm��ler’in orijinal hik�yelerinin d���nda, benim yaratt���m y�zlerce olay ge�ti ba�lar�ndan. Hatta bir ba�ka karikat�rden kesti�im yak���kl� bir tiple g�zel k�zlar�n� evlendirmi�, Tonton’un �an�na lay�k, g�rkemli bir de d���n yapm��t�m.

Babam bana ara s�ra Fato� ve G�ng�rm��ler’in piyasada sat�lan ciltli dergilerinden al�rd�. Genelde uzun s�ren yalvarmalar sonucu elde ederdim bu hakk� ve bir ��rp�da okuyuverirdim. Bu ilk okuyu�tan sonra, sindire sindire birka� kez daha elden ge�irir, siyah-beyaz bir bask�ysa boyayarak renklendirir, tekrar okurdum. �lkokul d�rtteyken, �ok sevdi�im s�n�f arkada��m (ba�ka bir okula nakloldu�u i�in izini ne yaz�k ki kaybetti�im) Afife’ye bu ciltlerden birini okumas� i�in �d�n� vermi�tim. Nas�l olduysa, dergi Afife’de kayboldu. �ok utanan Afife, kaybetti�i dergiye kar��l�k hayal meyal hat�rlad���m ve her hat�rlad���mda i�imi bir g�ven duygusuyla dolduran uzun boylu babas�n�n g�nderdi�i bir miktar paray� bana getirdi. �imdi yazarken bile y�z�m k�zar�yor, paray� hi� itirazs�z kabul ettim. �ok yak�n arkada��ma bir dergiyi �detmemeliydim ama o parayla yeni bir cilt Fato� ya da G�ng�rm��ler alabilecek olman�n dayan�lmaz cazibesi arkada�l���n �n�ne ge�mi�ti.
Fato� ciltlerini okurken, akl�ma hep �u tak�l�rd�: Fato�’la Basri’nin biri k�z, biri o�lan iki �ocu�u, baz� ciltlerde �ocuk, baz�lar�ndaysa gen� olarak �izilirdi. Ciltleri tarih s�ras�na g�re okumad���m i�in, �izerin bunca uzun s�reden sonra �ocuklar� b�y�tt���n� d���nemez, bu tuhaf duruma s�rekli kafa yorard�m.

�lkokuldayken tak�nt� haline getirdi�im bir �izgi roman daha vard�. �lgin�tir ki, �u anda ad�n� hat�rlayam�yorum. Ciltli fasik�ller halinde sat�n al�rd�m. Bir mahallede ya�ayan bir grup afacan �ocu�un maceralar�n� anlatan, isimleri T�rk�e’ye uyarlanm�� bir �izgi romand�. B�y�k olas�l�kla Snoopy taklidiydi. Ba�kahraman olan k�z�n, iki yanda toplanm�� dolma gibi bukleli siyah sa�lar�, tombul bir y�z� ve nohut gibi bir burnu vard�. Okumaz, �deta ya�ard�m, o kadar �zde�le�tirirdim ki, bir s�re sonra mahalledeki arkada�lar�m�n her biri birer kahraman�n yerini al�rlard�. G�nl�k hayatta �izgi roman� m� ya��yorum, yoksa kitapta arkada�lar�m�n maceralar�n� m� okuyorum, kar��t�r�rd�m. Hele kahramanlardan iki tanesi, arkada�lar aras�nda "�i�ko Dilek" dedi�imiz g�zl�kl�, tombul k�zla, onun yine g�zl�kl�, �i�ko ve aptal karde�ine o kadar benziyordu ki, 30-35 y�l sonra bile �i�ko Dilek’i d���nd���m zaman g�z�m�n �n�nde beliren hayal o �izgi roman karakteridir.

Bizim evde Karao�lan ve benzeri �izgi romanlar�n tiryakili�i pek yoktu. (Ama bu, Karao�lan filmlerini izlemedi�im anlam�na gelmesin! Kartal Tibet o kadar yak���kl�yd� ki, hangi rolde oynarsa oynas�n seyrederdim). Tarihi bantlara olan ilgim, yaln�zca eve giren Cumhuriyet gazetesi nedeniyle Malko�o�lu ve Abd�lcanbaz okuyucusu olmakla s�n�rl� kald�. Onlar�n da pek s�k� takip�isi oldu�um s�ylenemez. Yaln�zca ilk gen�lik �a�lar�mda, ��renci olaylar�n�n yo�un oldu�u Yetmi�li y�llar�n sonunda, biraz da g�ndem d���, g�n�m�z deyimiyle "out" olmamak i�in, ciddi anlamda Abd�lcanbaz okuyucusu olmu�tum.

Karao�lan tiryakisi olan arkada�lar�msa, mebzul miktardayd�. K�z olsun, erkek olsun, y�llar sonra �al��t���m okulda, milliyet�i d�nya g�r���ne sahip bir arkada��m, t�m ailesi CHP’li olmas�na ra�men, okudu�u Karao�lan dergileri y�z�nden milliyet�ili�e y�neldi�ini s�yleyecekti. Bir ba�ka k�z arkada��m (ki g�nl�k hayat�nda son derece sakin, k�r�lgan, duygusal biriydi), sa�dan soldan Tommiks, Teksas, Zagor, Karao�lan vs ciltleri toplar, d�nyayla ilgisini keserek, �deta hu�u i�inde okur da okurdu. Yak�nl���m�z h�l� s�rd��� i�in biliyorum, �u anda bile bir sokak sat�c�s�nda ya da sahafta bunlardan herhangi birinin sat�ld���n� g�rd� m�, yapaca�� i�i, gidece�i yeri unutup ba��nda saatler ge�irir, hatta bir iki tanesini o anda okuyuverir.

Bense ortaokul y�llar�m�n, derslerden arta kalan bo�luklar�n�, Tina ciltleriyle doldurmaktayd�m. A��r� disiplinli ve kat� y�netimli bir okulda okumaktayd�m. �nsandaki her t�rl� albeniyi yok eden, uzun etekli kara �nl�kler (mini ete�in en ��lg�n �a�lar�yd�) ve kal�n siyah �oraplar giyip, sa�lar�m�z� k�sac�k kestirmek, uzunsa iki �rg� halinde toplamak zorundayd�k. Zaten ergenlik �a��ndayd�k. Y�zlerimiz sivilceli, organlar�m�z orans�z b�y�mekte, sa�lar�m�z ya�l�, �ocukla gen� aras� anormal bir vaziyetteyiz, bedenimizden hi� ho�nut de�iliz. Her aynaya bakt���m�zda oradaki ho�umuza gitmeyen g�r�nt�n�n, aynan�n eskili�inden kaynakland���na kendimizi inand�rmaya �al��maktay�z. Biraz hallice �� be� giysi ve uygun bir sa� modeliyle y�z�ne bak�l�r hale gelece�iz, ona da okul kurallar� engel. Has�l�, maddeten de, manen de bitik durumday�z. Hal b�yleyken, al eline Tina ciltlerini, bak o kapakta p�r�l p�r�l parlayan, pembe-beyaz tenli, ���lt�l� sa�l�, ceylan g�zl� ya��tlar�na. Sonra da mutlu ol! Hele ki, Tina karakteriyle tam ayn� ya�lardaysan�z. K�z bir giydi�ini bir daha giymiyor. V�cut dersen mankenler halt etmi�. Etraf�nda bir sevgi ve ilgi yuma��. T�m sorunlar� anlay��la ��z�l�yor. Aile sevgi dolu. ��retmenler ilgili. �imdiki Televoleler’in, orta s�n�f T�rk k�zlar�na yapt���n�, Tina bizim ku�a��n k�zlar�na yapmakta. Ezik mezik, okumadan da edemiyoruz, bir taraftan da ucundan k�y�s�ndan kendimizi �zde�le�tirecek bir nokta yakalamaya �al���yoruz.

Dergi, k�zlar i�in �ok cazip. Hepsi birbirinden g�zel ve yak���kl� kahramanlar, ��k giysiler giyip, g�zel yerlerde maceralar ya�amaktalar. En k�t� macera bile zaferle bitiyor. Biz televizyonsuz, bilgisayars�z (Fashion TV’nin eksikli�ini Manken K�z Barbie, MTV’nin eksikli�ini Deli Gen�lik ve Jackie ile gidermekteyiz) ku�ak i�in tam bir g�rsel ��len. �lk gen�li�ini yetmi�lerin ba��nda ya�ayan �ehirli k�zlar�n i�inde Tina okuru olmayan� �ok azd�r herhalde. Yaz gelip tatile girince, okulun bask�s�ndan kurtulup, ku�lar gibi hafifleyince, Tina’n�n piyasaya ��km�� ku�e kapakl�, kal�n ciltlerinden bir tane edindiyseniz de�meyin keyfinize. Ergenlik sorunlar�n�z bile unutulabilir.

Lise y�llar�m �izgi romandan ziyade gen� k�zl��a ad�m atman�n �rpertileri i�inde Fotoroman, Resimli Roman ve Cep Foto Roman okumakla ge�ti. �niversite y�llar�nda ise hayat�m�za muhalif dergiler, �ar�af ve G�rg�r girdi. Devrin politik kimli�i bize gen� ya�ta, �zerimizde i�reti duran bir olgunluk k�l�f� giydirmi�, �izgi romanlar� hafiften k���msemeye ba�lam��, �izgi roman piyasas�n� takip etmez olmu�tuk.

Alman K�lt�r Derne�i’nde Almanca kurslar�na devam etti�im bir d�nem, yeni evli bir han�mla s�n�f arkada�� olmu�tum. Hali vakti yerinde bir ailenin kolej mezunu k�z� olan bu k�sa boylu, tombul, sempatik gen� kad�n, zaman zaman kendisini kurs ��k��lar�nda almaya gelen uzun boylu, ince yap�l� kocas�n� sevin� ���l�klar�yla kar��lar, hele adam�n elinde bir Asteriks cildi g�r�rse sevinci enikonu ta�k�nl�k derecesine ula��rd�. Delice tutkun oldu�u Asteriks �izgi roman�, hen�z T�rkiye’de yayg�n hale gelmemi�ti. Ya yurtd���ndan getirtirdi ya da Hachette Kitabevi’nden temin ederdi bu beyaz parlak kapakl�, b�y�k ebatl�, p�r�l p�r�l renkli bask�lar�. Frans�zca olan ciltleri yutarcas�na okuyan gen� kad�ndan yay�lan ta�k�n sevin�, bir �izgi roman�n insan�n ya�am�na ne kadar b�y�k bir mutluluk katabilece�inin canl� �rne�iydi.

�ocukluk, ergenlik, deli dolu gen�lik, yeti�kinlik derken, k�rkl� ya�lar�n sonuna yakla�t���m �u g�nlerde, �izgi romanlarla evcilik oynay�p, idol�m haline d�n��t�rm�yorum belki ama h�l� g�rd���m bir �izgi roman, bende elimi uzat�p dokunma, sayfalar�n� kar��t�rma, okuma ve hatta koklama duygusu uyand�r�yor. Parlak kapaklar� ve canl� renkleriyle lolipop g�rd���nde a�z� sulanan bir �ocu�un saf mutlulu�unu hissettirmeye devam ediyor �izgi romanlar bana.

Ayr�nt�lar Ser�ven, �izgi Roman Ara�t�rmalar� Dergisi Say�:1'de


En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|