15.12.2004

 

T�rkiye’de Moebius Efsanesi: �zveri ve Sadakat

Levent Cantek

Ser�ven Dergisi olarak �n�m�zdeki y�l Ankara Frans�z K�lt�r Merkezi ile ortakla�a ger�ekle�tirece�imiz bir �izgi roman etkinli�i i�in Moebius’u T�rkiye’ye davet ettik. Bu yaz�, o �al��man�n bir par�as� olarak haz�rlanm��, Linda Stark taraf�ndan ayr�ca Frans�zcaya terc�me edilmi�tir. Frans�zca metin a�a��dad�r.

T�rkiye’de Jean Giraud’un �izgileri ilk kez Yetmi�li y�llar�n pop�ler dergilerinden Kara Murat adl� tarihi bir �izgi roman kahraman�n�n ser�venlerinden olu�an haftal�k bir dergide yay�nland�. Blueberry’nin bir ser�veni dergide dolgu malzemesi olarak kullan�lm��t�. Benzer bir uygulama, ayn� y�llarda H�rriyet �ocuk adl� haftal�k �ocuk dergisinde yap�ld�. Yine bir Blueberry ser�veni dergide tefrika edilmi�ti. Buleberry, T�rkiye’deki western t�r�ne duyulan sempatiden faydalanmak i�in kullan�lm��t�. Giraud’nun T�rkiye’deki as�l tan�n�rl��� Moebius imzas�yla yapt��� �al��malarla ger�ekle�mi�tir. Bir ba�ka ifadeyle Moebius ismi T�rkiye’de Gir imzas�ndan daha �ok tan�n�r. Bu tan�n�rl��� birka� nedene ba�lamak m�mk�n: �lki, Seksenli y�llarda �izgi roman yapmaya ba�layan T�rk �izerlerinin izlemeye �al��t��� Amerikan Heavy Metal dergisinde Moebius’a g�sterilen sayg�n�n etkisine ba�lanabilir. �kincisi, Moebius’un farkl� �inileme tarz�, fantastik imgeleri al���lmad�k bir bi�imde az �izgiyle tasvir etmesidir. ���nc�s�, Moebius, �izer ad�n�, kahraman� ve anlat�lan hikayeyi a�acak bi�imde �ne ��kartt��� i�in b�y�k ilgi g�rm��t�r. Ayn� d�nemde T�rkiyeli �izerler aras�nda her �eyi ba�aran ve hikayenin sonu mutlaka onun zaferiyle biten kahraman �izgi romanlar�ndan farkl� �al��malar yapma arzusu olu�mu�tur. Kendi ki�iliklerini ortaya koyabilecekleri hayata daha yak�n, olabilirli�i daha y�ksek hikayelerin �o�almas� bu d�nemin tipik bir �zelli�idir. Moebius ismi bu d�nemin �izerler aras�nda konu�ulan bir efsanesine d�n��m��t�r. �o�u �izer dil bilmedi�inden Moebius’un hikayelerinde ne anlatt���n� anlayamadan sadece �izgilerine bakarak ona hayranl�k beslemi�tir. Hakk�nda s�ylenenler ise �o�u kulaktan dolma yar� mitik hikayelerdir. �rne�in Moebius’un Gir isminin yeterince me�hur oldu�unu d���nerek ba�ka bir �lkeye -Amerika’ya- giderken kendine yeni bir isim se�mesi hep konu�ulmu� bir efsanedir. �izerlik a��s�ndan g�sterilen bu meydan okuma T�rk �izerlere �ok etkileyici gelmi�tir. Onun daha �nce �al��t��� �izgi tarz�n� bir kenara b�rakarak daha �nce denemedi�i i�lere ve yeni bir �sluba y�nelmesi, g��l� bir yaratma arzusu ta��mas�, s�rekli ayn� i�leri yapmak zorunda kalan T�rk �izerlere �ok �arp�c� gelmi�tir. Moebius’un hi� b�kmadan s�rekli olarak �izdi�i d���n�l�r, hakk�ndaki ilgin� hik�yelere g�re en az�ndan bir d�nem teknolojinin olmad��� bir evi olmu�, insanlardan uzak bir yere yerle�mi� ve sadece �izmi�tir. Moebius’un paray� �nemsemedi�i, g�r�lt�l� ve �a�al� hayattan ka�arak �retti�i d���n�l�r. Anlat�lan Moebius miti, T�rkiye’deki ba�ta Mevlevilik olmak �zere bilinen �e�itli �slami – Allah� aray�� y�ntemlerine olduk�a yak�nd�r asl�nda. Mevlevilikte de tarikata giren her aday en a��r i�lerden ba�layarak cemaat ve kurum i�in �al��makta, maddi d�nyan�n cazibesinden kendini tecrit ederek olgunla�maya �al��maktad�r. Y�zy�llar �ncesinin bir ba�ka dini cemaati olan Kalenderiler, hayatlar�n� k�y ve kasabalar� dola�arak, insanlara yard�m ederek kar�n toklu�una �al��arak s�rd�rm��lerdir. �nl� bir �izerin “kendini dinleyerek” mesleki rekabet ve hayat�n zorlamalar�n�n d���na ��kmay� tercih etmesi toplumsal haf�zada yer eden dinsel imgelerle �rt��m��t�r denilebilir. Moebius, bir masan�n ba��nda saatlerce �zveri ve sadakatle �al��mak zorunda kalan �izerler i�in uzakta bir yerde ya�ayan bir �zveri miti olmu�tur. �al��malar�ndan ziyade bu t�rden yar�-mitik �zellikleri konu�ulmu�tur denilebilir. Kimi dergilerde kendisinden �izgi roman�n tanr�s� olarak s�z edildi�i dahi olmu�tur. �te yandan yak�n zamanlarda yay�nlanan Blueberry ve Jim Cutlass gibi seriler d���nda Moebius (ya da Gir) imzal� �al��malar T�rk�e’de yay�nlanm�� de�ildir. Incal dizisine ba�lanm�� ama ilk alb�m�n d���nda devam� gelmemi�tir. T�rkiye’de Frankofon �izgi roman, ilgi g�ren �talyan ve Amerikan �izgi romanlar�yla k�yaslan�rsa marjinal bir pazar pay�na sahiptir. Ancak neredeyse hi�bir yabanc� �izgi romanc� Moebius kadar sayg�yla an�lmamaktad�r. Yerli �izerlerin be�endikleri yabanc� �izerler aras�nda Moebius kadar ismi ge�en bir ba�ka sanat�� yoktur.


En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|