21.12.2004

 

Red Kit ve Kad�nlar

Cahide Birg�l

S�z konusu olan Red Kit ise "kalmak", ge�ici bir eylemdir daima... Bir kad�n da k�k salmas�n� sa�layamaz onun. A��k olmaz, kimse ba��n� d�nd�rmez. O zaman d���nd�m, sahi, ���k olunacak kad�nlar� ge�tim, ya di�er kad�nlar? Red Kit ser�venlerindeki kad�nlar kimdir? ��enmedim, oturdum, inceledim, iki tane kad�n� konu alan hik�yeler se�tim sizler i�in...

Red Kit'i sever misiniz? Ben de... B�t�n maceralar� ciltlenmi� durur h�l� kitapl���mda... �ocuklu�um, ilk gen�li�im boyunca defalarca okudum onlar�. Nicedir uzakt�m ama... Galiba bir b�y���m�zle ayn�a�k� payla�t���m�z� ��rendi�imden beri... Ama ge�enlerde tekrar elime ald�m ve yeniden etki alan�na giriverdim onun... �lk maceran�n sonunda da g�l�mseyerek hat�rlad�m; beni en �ok her ser�venin sonundaki kare etkilerdi. G�z�m� diker, uzun uzun bakard�m o son kutucu�a... Red Kit orada hep giderdi. At�n�n �zerinde koyu bir g�lge olarak batmakta olan g�ne�e do�ru s�rerdi at�n�. Yorgun ama mutlu oldu�unu sezerdim. Sorunlar� ��zm��, g�revini verine getirmi�, yola koyulmu� olurdu. �ark� s�ylerdi bir yandan: "Ben yaln�z bir kovboyum,�ok �ok uzundur yolum..." Fon hi� de�i�mezdi. Bir iki ayr�nt� eklenir ya da ��kard� o kareden. Bu bazen iri bir kakt�s olur, bazen uzay�p giden telg�raf direkleri, bazen de iri bir a�a� g�l�gesi. Ve Red Kit hep giderdi... Birka�sayfa geride kalm�� kalabal�klar, kav�galar, b�y�k problemler sanki hi� ya��anmam�� gibi, onca badireyi bir ba��kas� atlatm�� gibi, belki de b�t�n ma�cera boyunca �izilmi� tek sakin ve hu�zur bulmu� o son karede, �ss�zl�klara do�ru mahmuzlard� D�ld�l�... �oktan ge�mi� zamana kar��m�� tozlu ka�sabalar�, oradaki insanlar� ve onca ca�zip teklifi geride b�rak�r, �o�u kez kimselere sezdirmeden yok olurdu.

Sadece o son karede biz �ahit olurduk gitti�ine... Yaln�z ve bir o kadar da �zg�r... S�z konusu olan Red Kit ise "kalmak", ge�ici bir eylemdir daima... �nsanl�k i�in, ya da ulvi bir ama� i�in. belirli bir zaman kal�r Red Kit...Ama o da biz de biliriz ki, nas�lsa gidecektir. B�t�n hikaye b�y�l� karede durulacak. Red Kit istedi�ine, asl�nda hep onun olana, k�sa bir s�re i�in ayr� kald��� yaln�zl���na kavu�acakt�r.

Bir kad�n da k�k salmas�n� sa�layamaz onun. 0 A��k olmaz, kim�se ba��n� d�n�d�rmez. O zaman d���nd�m, sahi, ���k olunacak kad�nlar� ge�tim, ya di�er kad�nlar? Red Kit ser�venlerindeki kad�nlar kimdir? ��enmedim, otur�dum, inceledim, iki tane kad�m konu alan hik�yeler se�tim sizler i�in (zaten toplam� be�i ge�mez); birincisi: Sarah Bernhardt..Bilirsiniz, efsanevi bir ka�d�nd�r Sarah... N�m-� di�er Tanr�sal Sarah. Belki �nce k�saca ondan s�z etmekte yarar var... Sarah Bernhardt, bir d�nem Avrupa’y� birbirine katm�� bir sanat��. 1905'de, yani altm�� ya���ndayken bir sahne kazas�nda incinen dizi d�zelmez ve kangren olur. 1915de kesilir baca��... Ama bu, ha�yata t�rnaklar�yla sar�lm�� kad�n� dur�durmaya yetmez. 1. D�nya Sava�� s�ras�nda cephedeki askerleri tekerlekli sandalye ile ziyaret eder. Amerika'ya son turnesini yapar, d�nd�kten sonra da oturarak oynayabilece�i rollere ��kar. Onun sakatl���na uygun yeni oyunlar yaz�l�r ve son filmini tamamlayamadan �l�r Sarah Bernhardt. Ar�d�nda zor ge�mi� bir �ocukluk, k�r�k a�k hik�yeleri, pek �ok oyun, ba�d�nd�r�c� bir ya�am�n yan�s�ra, bir roman, bir otobiyografi, tiyatro �zerine yaz�lm�� Tiyatro Sanat� adl� eserler b�rakan, �st�ne �stl�k resim ve heykel de yapan Sarah, bak�n Morris'in �izgileriyle nas�l �ekillenmi�...

�yk�, onun bir Amerika ziyaretini konu alm��. Sarah, bir turneye ��ka�cakt�r ve Red Kit de onu korumakla g�revlidir. B�t�n yol boyunca, trende, vapurda, konaklad�klar� yerlerde pek �ok badire atlat�rlar. Red Kit hep �ok sayg�l�d�r Sarah'a... O yabanc�s� olmad���m�z, Red Kit'e �zg�, hafif alayc�l�kla harmanlanm�� bir sayg�d�r bu. Ama biri vard�r ki, Sarah'�n pe�indedir ve niyeti k�t�d�r. Hik�ye ilerler, gittikleri yerler�den birinde, Sarah'�n anla�mas� iptal edi�lir ve rev� k�zlar� programa konur. Ama Sarah'a bir �ans tan�r organizat�r... Bir yar��ma d�zenler. Kim daha iyi yemek yaparsa, kim daha iyi ve h�zl� �rg� �rerse, o program yapacakt�r. Sonunda Sarah ve k�zlar berabere ka�l�rlar ve ayn� sahneyi payla��rlar. Hik�yenin finalin�de anla��l�r ki, Sarah'� �l�d�rmeye gayret eden o gizli d��man, ABD Ba�kan�n�n kara kuru kar�s� de�il miymi�? Ve kad�n, kocas�n�n Sarah'a g�ster�di�i ilgi y�z�nden g�z�n� karartmam�� m�? Eh, bu noktada kim olsa, "Yani bu kad�nlar da az de�il yani" der do�rusu...

Gelelim di�er hik�yeye... Bu da; Kalemiti Ceyn.

Hepiniz tan�rs�n�z Kalamiti yi. �n�cecik, kovboy kost�mleri i�inde, uzun �ehreli. �irkin bir kad�n... G��l� ve iyi silah �eken... K�t�lerin kar��s�nda, dolay�s�yla Red Kitin yan�nda... Birlikte K�z�lderililere silah satan haydutlara kar�� m�cadele verirler ve elbette kazan�rlar. Okuduk�a anlar�z ki, k���kl���nde di�er k�z �ocuklar�na benzemeyen bir �ocuk olmu�tur Ceyn... Evde "Rodeoculuk" oynay�p k���k danay� yakalam��, bu arada etraf� sava� alan�na �evirmi�, kendini oyunlar�na almayan besili o�lanlar� tepelemi�tir. Hep yakas� a��lmad�k k�f�rler savurur. �yle ki, erkeklerin bile y�z� k�zar�r onun k�f�rlerini i�i�tince. Sigara i�mez, hafif gelir. Onun yerine t�t�n �i�neyip sa�a sola t�k�r�r. Sanki erkeklere mal edilmi� davran�� bi�imlerini benimseyerek onla�r�n d�nyas�nda kabul g�rmeye �al��an biridir Ceyn. Bu nedenle de Red Kit'in dostlu�uyla �d�llendirilir. Hik�yenin sonunda, Kalamiti Ceyn de, t�pk� Red Kit gibi gider. Bir yol ayr�m�nda, "erkek�e" tokala��r ve ayr�l�rlar... Ve ben, ne�dense bir hemcinsimin ba�arabildi�i bu gidi�e hi� sevinemem..

Anlatt�klar�m, konu ba�l��� olan kad�nlard�. E�er b�yle ise, hik�ye bir ka�d�n �zerine kurulmu�sa, o za�man di�er kad�nlar da sokuluyor i�eriye.. Morris'in akl�na m� geliyorlar desek. Bir de kad�nlar�n ��yle bir g�r�n�p kayboldu�u, sadece hi�k�yeye biraz renk katmak, hayatta da var olduklar�n� ink�r edememek gibi gerek�elerle yer ald�klan ser�venler var... Onlarda durum daha i�ler ac�s�. �abucak anlar�z ki, kad�nlar ya "erkektir Red Kit'te, ya da "erke�e muhta�." K�t� birer kopya olarak �i�ilirler... Ellerine bir tencere, bir �o�cuk, as�lacak bir g�mlek tutu�turulmu�, yap��t�rma bir g�l�mseme gibi dururlar tek t�k karelerde. Oysa Red Kit ne kadar sahicidir de�il mi? At�n�n �zerinde duru�u, bara dayan���, g�l���, kavgas�, esprileri hi� yad�rgatmaz bizi. Kalenderli�ini, geni� y��reklili�ini, so�ukkanl�l���n� (kendi ad�ma bir de �zg�rl��e olan tutkusunu) severiz onun... Tamam, o bir kahraman ve sevimli olmak zorunda. Ama ben de �ok bir �ey istemiyorum ki... Dile�im kad�nlar�n da di�er bir g�r�n�p bir kaybolan K�z�lderili, araba s�r�c�s�, ya da mezar kaz�c�s� kadar inand�r�c� olmas�. O kad�nlar� biraz daha "kendim" gibi hissetmek. Abartt���m� d���nmenizi istemem. Bak�n hik�yelerden se�ilmi� bir ka� kad�n c�mlesi:

"Bay Casey, bizimle sebze �orbas� i�meye ne dersiniz?"
"�imdi s�ra dansa geldi. Benimle ilk dans� yapar m�s�n�z Bay Red Kit?" (Vallahi bravo!)
(Kocas�na- Bu s�rada erkekler kasaban�n kaderini de�i�tirebilecek bir konuyu tart��maktad�rlar.)
-Vernon, sakin ol, sinirlenince �lserin tutar biliyorsun
-Kavgay� kesin de kahvalt�ya gelin hepiniz. �ay demlendi."

Benzer �rnekleri �o�altmak m�mk�n.
Sak�n beni yanl�� anlamay�n. Ben h�l� Red Kiti �ok seviyorum. Tabii Morris'i de. Bana ya�att�klar� ne�eli zamanlar i�in m�te�ekkirim ikisine de. Sadece biraz beyin cimnasti�i yapmak istedim o kadar.

Beni g�ld�ren bir �eli�ki ile bitir�mek istiyorum Sevgili Red Kit'i ve kad�nlar�n�. Bir hik�yede posta arabas� soyulur, arabadaki kad�n ���l�klar atarak korku i�inde yan�n�daki erke�e sar�l�r. Bir ba�ka hik�yede ise yine posta arabas� soyulur ve ba�ka bir kad�n bu kez elindeki tava ile (nereden bulduysa) soyguncular� kovalar. Kendimi o kad�nlar�n yerine koyuyorum da, ikisine de benzemedi�i�mi g�r�yorum. B�yle bir durumda yapaca��m tek �ey. k�t� �ans�ma s�ylen�mek, bu arada da bana ait nelerle vedala�mak �zere oldu�umu hesapla�yarak ak�lc� bir ��k�� yolu aramak olurdu..

Peki ya siz... Siz ne yapard�n�z sahi?

Yaz�, daha �nce 29/8/1997 tarihli Pazartesi Dergisinde yay�nlanm��t�r.


En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|