15.02.2005

 

Yerli Olmak ve Okuyucuya Ula�mak

Kaan Ertem

Asl�nda T�rk insan� �izgi roman sever. �izgi roman�n bu memlekette epeyce bir okuyucusu ve ister amat�r ister profesyonel epeyce de �izeri vard�r. Ancak bu konuda maalesef bug�ne kadar ��yle �balyoz� gibi ses getirecek uzun soluklu bir �ey yap�lamad�.

Asl�nda T�rk insan� �izgi roman sever. �izgi roman�n bu memlekette epeyce bir okuyucusu ve ister amat�r ister profesyonel epeyce de �izeri vard�r. Ancak bu konuda maalesef bug�ne kadar ��yle �balyoz� gibi ses getirecek uzun soluklu bir �ey yap�lamad�.Bu kadar potansiyele ra�men bir �eylerin yap�lamamas�, �� taraf� denizlerle �evrili �lkemizde denizcilik sekt�r�n�n ne kadar geri ve yetersiz b�rak�lm�� olu�una benzetilebilir. �izgi romanla u�ra�an birisi, yapt�klar�n� insanlara ula�t�rmak ve payla�mak zorundad�r. Bu konuda ben her �eyden evvel % 80 �Amat�rl�k�, % 20 de �Profesyonellik� diyenlerdenim. �ok iyi �izerlerimiz vard�r. Bu insanlar y�llar boyunca dergi-gazete k��elerinde �� otuz paralara hayal �tesi d�nyalar yarat�p halk�m�za sunmu�lard�r.Kendi olanaklar�yla tek t�k yurtd���na gidenler ve oralarda ba�ar�l� i�ler ��kartanlar olmu�tur.Sa�dan soldan bor� al�p alb�m ��kartanlar olmu�tur.. Bunun art�k a��lmas� gerekti�ini d���n�yorum. �nternet ve medya ortam�n�n bu derece geli�ti�i bir d�nemde �izgi roman yapacak birisinin kendine yeni ufuklar a�mas� bu kadar zor ve eziyetli olmamal�.

Bununla beraber, bug�n�n �izeri art�k kar��s�nda otuz sene evvelki gibi bir �izgi roman� defalarca okuyup hatim eden ve en de�erli e�yas�ym�� gibi saklayan romantik bir okuyucu kitlesi de bulamayacakt�r o da ayr� konu.. Maalesef g�n�m�z okuyucusunun uzun ve kafa yorduracak hi�bir �eye tahamm�l� yok. Bir dergici olarak bu garip de�i�imi son on be� y�lda bizzat ya�ad�m. �rne�in Lemanyak ve Lombak, son y�llar�n en geni� okuyucu kitlelerine ula�an dergiler oldular. Bu dergilerde yukar�da yazd���m sorundan �t�r� uzun �izgi �yk�ler yerine ayn� say�da ba�lay�p biten k�sa �izgi �yk�ler konulmak zorunda kal�nd�. ��nk� bir s�re sonra okuyuculardan �takip edemiyoruz� diye baz� �ikayetler almaya ba�lam��t�k..! Sonradan anlad�k ki okuyucu okudu�u bir �yk�y� o say�da bitirmek istiyor. Bir sonraki say�ya kadar o �yk� ile kafa yormak istemiyor.

Uzun ve nitelikli bir �i�� ��kartmaya �al��an bir �izgi romanc�y� da ayn� tehlike beklemektedir... �izgi romanc�lar�n her �eyden evvel kendilerine ve yapt�klar�na sahip ��kacak bir okuyucu kitlesini yaratabilirlerse ba�ar�l� olabileceklerine ve bu �lkede �izgi roman konusunda baz� �eylerin de�i�ebilece�ine inan�yorum. Tabii bir aya��n�n bu memlekete basmas� ko�uluyla..."

Ayr�nt�lar Ser�ven, �izgi Roman Ara�t�rmalar� Dergisi Say� 4'te..


En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|