21.02.2005

 

Misyon Dergi

Hakan Tacal

T�rk �izgi roman�n�n ya da �izgi roman yay�nc�l���n�n en �nemli sorunu esas�nda bir tavuk-yumurta d�ng�s�; okuyucu yok, dolay�s�yla zevk/�e�ni i�in yap�lan yay�nc�l�kta para/�m�r yok, yani �izgi roman �reterek ya�ayacak �izerlerin ya�am �ans� yok, yani yerli �izgi roman yok (...)

T�rk �izgi roman�n�n ya da �izgi roman yay�nc�l���n�n en �nemli sorunu esas�nda bir tavuk-yumurta d�ng�s�; okuyucu yok, dolay�s�yla zevk/�e�ni i�in yap�lan yay�nc�l�kta para/�m�r yok, yani �izgi roman �reterek ya�ayacak �izerlerin ya�am �ans� yok, yani yerli �izgi roman yok, eh marjinal yay�nc�lar -do�al olarak- d�nyan�n en kaliteli/tan�nm�� i�lerini basmalar�na ra�men okuyucu toplayamad�klar�na g�re okuyucu yaratmak i�in k�resel �izgi roman anlay���n� yerli �zle mayalamaktan ba�ka �are yok. (biliyorum �ok beylik!) Tekrar ba�a d�nersek, yay�nc�lar�n bu zahmetli ve pahal� i�i g�ze almalar�na de�ecek okuyucu yok.

Bu noktada format, da��t�m, pazarlama, reklam, maliyet gibi etkenleri ikincil ��eler olarak tan�ml�yorum. Milyonlar� can evinden vuracak bir �ey ortaya ��kt�ktan sonra bunlar�n etkisi �nemsizle�ir.

��in �z�; talebi yaratmak i�in sihirli, mucizevi bir arz yaratmam�z laz�m, ama nas�l bir �ey olabilece�ine ili�kin hi�bir fikrimiz yok.

�te yandan bu tip �eyler �yle fikirle filan da olmuyor zaten zann�mca; �rete �rete, deneye deneye ��z�l�yor d���mler, y�r�d�k�e a��l�yor yollar. Ama bu denemeleri kanalize edecek bir editoryal vizyon gerekli.

�izgi roman yay�nc�lar�n�n durumunu g�rd�kten sonra medeti karikat�r dergileri cephesinden ve onlardan t�reyen genel olarak geyik/seks anlat�lar� �zerine kurulan ayl�k �izgi roman dergilerine ba�lamak ve yeni bir a��l�m� yaratmalar�n� beklemek gerekiyor (san�r�m bu giri�imler ba�lad�).
B�t�n bunlar� s�yledikten sonra tekrar "en �nemli" sorunun ne oldu�una d�nersek, arkama yaslan�p bir defa olsun anlaml� bir d���nce dizgesi yaratabilmi� olmay� umarak �u cevab� verebilirim; "para fazlas� olan battal y�rekli bir yay�nc�n�n do�ru bir vizyonla yay�nlayaca��, talep ara�t�rmalar� yapacak, deneme yan�lma sonra tekrar deneme �srar�nda bir misyon dergi yoklu�u"

Evet, misyon dergi. Y�llar �nce Koloni'nin i�aret etti�i a��k halen en b�y�k sorun. O vakitler �lkede hemen hi� �izgi roman yay�nlanm�yordu, �imdi �izgi roman yay�nlan�yor, yay�nc�lar �o�al�yor, mizah ekol� sava�a yeni bir cephe a��yor, ama sorun halen ayn�.

Misyon dergi tarifindeki kritik noktan�n yay�nc�/yay�n y�netmeni vizyonu oldu�una dikkat �ekmek isterim. Geli�ig�zel �r�nleri toparlayan de�il, toplumun nabz�n� yakalay�p ki�isel be�enilerinin �n�ne koyup �r�n bi�imlendirebilen bir yay�nc�. Ne kadar ele�tirirsek ele�tirelim bir anlamda tv yay�nc�l���n�n tavr�. (belki alakas�z ama bir r�portaj�nda Joe Quesada g�n�m�zde en kaliteli edebiyat �r�nlerinin tv i�in �retildi�ini s�ylemi�ti. Tabii Amerikan televizyonlar� s�z konusuydu ve hakl�yd� adam.)

�izgi roman yay�nc�/�reticileri pop�ler k�lt�r� de�il de ya yabanc� malzemeleri kullanan yay�nc�lar gibi d�� ak�mlar�, ya da mizah okulu k�kenli �retici/yay�nc�lar gibi y�llarca ba�ar�l� olmu� g�ncel mizah �retiminin bak�� a��s�n� baz al�p i� yap�yorlar. Benim olmas�n� istedi�im vizyon sahibi yay�nc� ise yerel pop�ler k�lt�r� izleyip, de�erlendiren, soka�� izlemekten �ok, soka��n neyi izledi�ini inceleyen, buldu�u fikri h�zla kaliteli �r�nler haline d�n��t�rebilen biri. Bir anlamda Osman S�nav'�n �izgi roman yay�nc�s� versiyonu. Mesela onun gibi bir ak�m yaratamasa da, Deliy�rek, Kurtlar Vadisi gibi tv dizilerinin pop�lerli�ini erkenden sezip piyasaya �izgi roman versiyonlar�n�, su� �izgi romanlar�n� pompalayabilecek biri (Deliy�rek dizisinin �izgi roman versiyonu denemesi Caner �zdurak taraf�ndan yap�lm��, internette baz� sayfalar� yay�nlanm��t�. Ancak ben kurumsal/profesyonel bir yat�r�m olarak �rnekledim) .

Bu tan�mlarda bir yay�nc�, misyon dergi/dergiler yay�nlamaya ba�lad���nda (ki �u an i�in bu ola�an�st� bir mali ve organizasyon g�c� gerektirdi�i i�in bir anda olmayacak, belki �u an faaliyette olan yap�lanmalar evrilecektir.) �zerinde konu�mak i�in ba�ka konular�m�z olacak. �nce okuyucu gelsin.En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|