10.10.2004

 

Fellini ve Manara

Orosto del Buono

Manara ve Fellini'yi sanat�� ve dost olarak iyi tan�yan Orosto del Buono, Manara'n�n Trip to Tulum alb�m�ne yazd��� �zs�zde onlar� anlat�yor.

Rimini’li b�y�c�n�n megalomanyas�n� ve muhte�em do�as�n� ele al�rken, sineman�n ve �izgi roman�n ikiz kaynaklar�na d�nmeliyiz. Resm� tarihler kendilerini ��yle anlat�rlar: Lumiere karde�ler taraf�ndan yap�lan ilk film "Fabrikay� terkeden i��iler" 28/12/1895'te Paris’teki Grand Cafe'de g�sterilirken, Richard F. Outcault'un Yellow Kid adl� �izgi roman� 7/7/1895'te New York World'un pazar bask�s�nda yay�nland�. Her ikisi de imajlarla anlat�yordu, biri durgun di�eri hareketliydi. Her ikisinin bir araya gelmesi de daha sonraki bir bulu�la oldu: Animasyon.
Federico Fellini �izgi romanlar� daima sevmi�tir. Do�um yeri Rimini'den Roma'ya yapt��� yolculuk onu L'Avventuroso'nun yay�nc�s� olan Nerbini'nin evine, Floransa'ya getirdi. Bu dergi orijinal halinden daha renkli bas�lan Amerikan �izgi romanlar�n� �talyanlarla kayna�t�r�yordu: Alex Raymond'dan Flash Gordon, Gizli Ajan X-9, Jungle Jim; Lee Falk ve Phil Davis'ten Mandrake; Lee Falk ve Ray Moore'dan K�z�lmaske ve di�erleri hep bu dergideydi.
K�lt�r Bakanl��� bu �izgi romanlar� �talya'da yasaklad���nda, say�s�z Fellini efsanelerinden birine g�re Federico yetenekli Toppi taraf�ndan �izilen Flash Gordon'un yerli versiyonu i�in senaryo yaz�yordu.

Benim zaman�mda bu �yk�lerin Fellini taraf�ndan �izildigine dair bir s�ylenti vard�. Fellini'nin her yapt��� i�te grafik metin �ok b�y�k bir �nem ta�ir. O be�eniyle inceler, onlar� yanl�� bir anlamaya yer vermeyecek �ekilde kullan�r.

Tulum’a Yolculuk yukar�da anlat�lan 1938 y�l�ndan de�il, 1965'ten kalm��t�r. Ayn� y�l Fellini, yap�mc� Dino de Laurentis'e "G. Mostorno’nun Yolculu�u" adl� bir film projesi �neren uzun bir mektup yollar. "G" Guiseppe i�indir. Guiseppe Mostorno, tipiye yakalanm�� bir u�akta bulunan m�zisyendir (viyolonselist). U�akta panik vard�r, pilot kontrol� kaybeder. Fakat birdenbire do�a�st� bir sakinlik u�a��n etraf�n� sarar ve onlar� b�y�k bir Gotik kilisenin g�lgesindeki bilinmeyen bir �ehrin alan�na indirir. Bir polis kamyonu yolcular� hatlar� kesik oldu�undan hi�bir telefon konu�mas�n�n yap�lmad��� bir motele g�t�r�r. Say�s�z yanl�� anlama ve d�� k�r�kl���ndan sonra, G. Mostorno �ld�g�n� anlar.

G. Mostorno'nun Yolculu�u, mezar�n �tesinde yap�lan bir yolculuktu. Bu, bo� inan�l� De Laurentis'i �ok �zer. Takip eden geli�meler de onun bat�l itikatlar�n� do�rular.

Haz�rl�k a�amas�nda, De Laurentis talihsiz konu materyalini k�narken, f�lm etkileyici bir �ekilde bozguna u�rar. �esitli beklenmedik g��l�klerle kar�ila�ir. 1966 y�l�nda filmin son r�t��leri yap�l�rken Fellini k�t� r�yalar g�rmeye ba�lar: K�ln katedrali (film i�in ilham ald��� yer) birka� saniye i�inde ta� ta� Fellini'nin �st�ne y�k�lmaktad�r. Ba�ka k�t� r�yalar s�rer ve sonunda Fellini filmi s�rd�r�meyece�ini yap�mc� De Laurentis’e bildirir. Yap�mc�, masraf ve ziyanlar i�in 11 milyar liret ister. �esitli arac�lar uzla�ma talebiyle araya girerler. Fellini'nin, �izimlerine ve hayalindeki ya�am ile ilgili yorumlar�na yer veren kitab� bu keder, hayalden kurtulma ve k�zg�nl�k d�nemine ait inand�r�c� kan�tlar ta�ir. 1967 y�l�nda Fellini mutsuzdur, giderek hastalan�r ve bir klini�e yat�r�l�r. Bu ani rahats�zl�k �zerine ��pheci De Laurentis mal� dan��manlar�n� Fellini'yi g�rmeye yollar. Dan��manlar �z�c� haberle geldiklerinde yap�mc� bir hayli kederlenir. Fellini tekrar g�nl�k hayata d�nd���nde Sergio Leone filmlerinin zengin yap�mc�s� Grimaldi ona yap�mc�s� olmak istedi�ini ve ge�mi�teki t�m bor�lar�n� �zerine alaca��n� s�yler.

Grimaldi ba�ka filmlerin yan�s�ra "G. Mostorno'nun Yolculu�u" filmini de �ekmek istiyordu, fakat f�lmin k�t� �ans�na inan�ld��� i�in proje iptal edildi. Ancak yasak b�lgelere yap�lan yolculuk f�kri Fellini'yi s�rekli cezbediyordu. 1967 y�l�nda "�l�lerin Ruhu" adl� filmin Toby Dammit adl� episodunda Mostorno'nun Yolculu�u unsurlar�yla kar�ila�iyoruz. Fiumicio'nun ger�ek olmayan alaca karanl�k i�inde yolculu�u anlat�l�r. U�aktan inip ba�ka bir d�nyadan geldi�i san�lan bir kalabal���n ortas�na �ikar.

Satyricon bu y�zy�lda mecaz� hayalcilikle yap�lm�� ���nc� b�y�k yolculuktur. �lki; 1905 y�l�nda Sunday New York Herald'da Winsor Mc Cay'�n Little Nemo’nun r�yalar�n�n alt bilin� �agrisimlarinin anlat�ld��� Freudyen �yk�leridir. �kincisi; 1934 y�l�nda Alex Raymond’un Flash Gordon �yk�leridir. ���nc�s�; 1969'un yozla�m�� Roma’s�nda K���k Nemo’nun Slumberland’i ile Flash Gordon'un Mongo gezegeni aras�nda ge�er.

Fellini'nin her filminde G. Mostorno'nun Yolculu�una bir g�nderme vard�r. Trip To Tulum gibi ertelenmi� bir filmin yerine ge�en kitab�nda oldu�u gibi bu imalar s�rer gider. G�zel sar���n, Rimini’li Sihirbaz�n �apkas�n� kurtarmak i�in Cinecitta'da havuza atlar ve kendisini kaderini belirleyecek olan u�a��n �n�nde bulur. Bu yeniden ba�layan korkun� bir yolculuktur. Marcello sular alt�ndaki u�aktad�r ve terbiyesiz �ocuk oyunlar�ndaki ayn� ismi ta�imaktad�r: Snaporaz. Fellini bu ismi ona "Kad�nlar �ehri"ndeki yolculu�u i�in vermi�tir. Bir tek farkla. Milo Manara Raphael'den a�k konusunda esinlenmi�, kendisinin daha �nceki kariyerinin tahamm�l edilmez g�zelli�ine m�nzev� bir �ekilde ba�lanm��t� (ki o tarihlerde kendisi ve Sophia Loren d�nyan�n en dayan�lmaz �iftiydi). Bu grafik �yk� Manara’n�n mant�ks�z, artist olarak de�i�en kariyeri i�in uzun zamanda ula�ilmas� beklenen bir �izgiydi. Ve Fellini i�tenlikle ve su� ortakl���yla s�zle�me imzalad�. Aralar�nda b�y�k dost Vincenzo vard�. Vincenzo Mollica, ki onsuz Tulum’a Yolculuk istenildi�i gibi olamazd�. Fakat sonra oraya var�ld� m�? E�er ula�ild�ysa bu, yolculu�un bitti�i anlam�na m� geliyor? Hala oluyor mu? Tekrar ba�l�yor mu? Kim bilebilir?

"Ve gemi yoluna devam eder"in be� ya da alt� sonu vard�r. Gemi varaca�� yere gider ve yine a��l�r. "Ay�n Sesi"nde oldu�u gibi limana yana�mak bile gerekmeyebilir.

Derleyen: Mustafa YAL�IN


 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|