22.03.2005

 

Ta�ral� Bir Osmanl� K�z�n�n Harikulade Ser�venleri

Levent Cantek

Ser�ven dergisinin ikinci say�s�nda yer alan Edebiyat ve �izgi Roman dosyas�nda erotizm temal� �izgi romanlar�yla tan�nan Soner Tuna'n�n bir uyarlamas�na de�inilmi�ti.


Fahi�e�nin Fasl�, bizim "g�d�k" �izgi roman tarihimizde edebiyattan �izgi romana uyarlanan ba�ar�l� �al��malardan biri. �yk�, Erica Jong�un Fanny (Being the True History of the Adventures of Fanny Hackabout � Jones) adl�, ger�ekten ne�eli bir roman�n�n kimi b�l�mlerine dayan�yor. �izgiler ise �anss�z oldu�unu d���nd���m bir �izerin, Soner Tuna�n�n elinden ��kma. �anss�zl�k bahsini a�mal�: Tuna, �al��t��� mizah dergilerinin �izgi olarak duru�una uymayan bir �sluba sahipti. O nedenle dergilerde uzun m�ddet yer alabilmi� de�ildir. �izginin komikle�tirilmesini gerektiren mizah dergicili�i anlay��� ile Tuna�n�n ger�ek�i-foto�rafik �izgisinin bir araya gelmesi bazen tesad�fler, bazen de zorunluluklar nedeniyle m�mk�n olmu�tur. Ya �al��t��� dergiler ekonomik s�k�nt�dad�r ya da ge�ici olarak �izgi roman a���� vard�r. Tuna, aral�klarla da olsa, neredeyse her mizah dergisinde �yk� �izdi ama hemen hi�birinde ekonomik olarak rahat ve huzurlu olmad�. �o�u edebiyat uyarlamas� olan �al��malar� ya k�sa s�rede yay�ndan kalk�yor ya da yerini o sayfalar�n as�l sahiplerine b�rak�yordu.

Fahi�e�nin Fasl�, d���k sat��lar nedeniyle s�rekli kapanma tehdidiyle varolan bir dergide, Deli�de yay�nland�. �yk�, neredeyse 6 aya yak�n bir s�reye yay�ld��� i�in, Tuna�n�n �slubunun "duygusal" de�i�imlerini de i�eriyordu. Bazen i�tahl�, �izmekten zevk alan bir �izer olarak g�r�n�rken, kimi zaman da b�kk�n ve sab�rs�z kareler b�rakt� bize. Roman�n ikinci k�sm�n�n �izgi romanda farkl� bir �izgiyle, m�rekkebi suland�rarak anlat�lmas� ise ilgin�ti. Fanny roman�nda Londra�ya gitmek isteyen, o b�y�k �ehir hakk�nda �zlem ve arzular� olan insanlarla kar��la��r�z. Tuna, roman� uyarlarken feti�le�tirilen b�y�k �ehir imgesini do�al olarak �stanbul�a d�n��t�rm��. �stanbul�da ba�layan bu yeni b�l�m� farkl� bir �izgiyle anlatmak istemesi, basit bir arkaplan de�i�ikli�i de�ildi. Ta�rada, ormanlar i�inde veya geni� ovalarda ge�en ilk k�s�m daha �ok beyaz bo�luklarla bezenirken, ikinci k�s�m Madam Evdoksiya�n�n evinde (kapal� mekanda), "karanl�kta", siyah�n farkl� tonlar�yla ge�iyor. Bu de�i�imi siyah-beyazdan renkliye ge�i� olarak okuyabilmek de m�mk�n elbette.

Tuna�y� anlat�rken onun ilk �izgi romanlar�n�n erotizm temal� oldu�unu, b�t�n �retimlerine bak�ld���nda, ayn� teman�n a��rl�kl� bir yer ta��d���n� s�ylememiz gerekiyor. Erica Jong ve Fanny�yi se�mi� olmas� da ayn� ilginin bir par�as� elbette. Fanny�nin �zelli�i, 18. y�zy�l �ngiliz romanlar�n� yeniden yorumlayan, olduk�a esprili, bir o kadar da "ele�tirel" ve erotik bir roman olmas�. T�rk�e�de de bilindikleri i�in Tom Jones ile Fanny Hill�i hat�rlatan ayr�nt�lar i�eriyor. Tuna�n�n uyarlamas�, bu nedenle, daha �nceki �al��malar�yla k�yaslanamayacak �l��de mizaha yak�n oldu.

�yk�y� �zetlemek gerekirse, anlat�c� olan kad�n, bir ta�ra kasabas�nda do�mu�tur. Gen� ya�ta y�renin zenginlerinden biriyle evlendirilir. Kocas�n� sevmeyen kad�n�n en b�y�k hayali �stanbul�a gitmek, orada ya�amakt�r. Bir g�n sa�lar�n� keser, erkek k�l���na girer ve soylu at� Karao�lan�la birlikte (sonu genelevde bitecek) maceral� bir ka��� yolculu�una ba�lar. �evresini erkek gibi g�zlemleyen ve erkek olman�n nimetlerinden faydalanan gen� kad�n, bir handa kendi cinsinden biriyle sevi�mek zorunda kal�r. Oynad��� rol sayesinde, kendi cinsinin �zelliklerini ke�fedecektir. Handa at� �al�n�nca, bir arabayla seyahatini s�rd�r�r. Yolda haydutlar�n sald�r�s�na u�rarlar. Fanny roman�nda �en Dostlar �etesi naml� �nl� haydut reisi Lancelot Robinson�un ad� Murat olarak de�i�tirilmi�tir. Gen� kad�n, arabadaki Arap U�ak S�leyman (Barbadoslu Paul) ile birlikte Murat��n �etesine � zoraki � kat�l�r. �etedeki g�revi soyguna yatakl�k etmektir. ��r�l��plak olarak kendini, gelen yolcu arabalar�n�n �n�ne atmakta, insanlar ona yard�m i�in durduklar�nda soygun ba�lamaktad�r.

E�cinsel olan Murat, S�leyman�a ilgi duyarken, gen� kad�n bu ma�rur reise a��k olmu�tur. A�k ��geni, kabuslar, fanteziler ve e�cinsel bir ili�kinin resmedildi�i karelere aktar�l�r. �ete, zaptiyelerin bask�n�na u�rad���nda gen� kad�n ka�mak zorunda kal�r. �yk�n�n, �stanbul�da ge�en ikinci k�sm� da bu ka���la ba�lar. Tuna, ikinci k�sma ge�erken ilgin� bir kare kullanm��t�r: bir �nceki karede �at��may� uzaktan izleyen gen� kad�n, "Murat ne olur �lme!" derken, devam karesi, �izim masas�nda oturan �izerin sorusuyla a��l�r: "Ne dersiniz? Murat��n �lmesi daha m� iyi olur acaba?". �yk� anlat�c�s� kad�n cevaplar: "Yoo! N�olur �ld�rme onu� Belki bir g�n kar��ma ��k�verir yine".

�kinci k�s�m, �stanbul yolunda, erkek k�l���nda y�r�yen kad�nla a��l�r. Sonras� geneleve d��mesiyle geli�en hikayelerdir. Fanny roman�n� k�smen uyarlayan Tuna, bu iki k�sm� birbirine ba�lamaya gerek duymam��, romanda Fanny ile yeniden kar��la�an Lancelot/Murat, Tuna�n�n uyarlamas�nda yer almam��t�r. Bu iki ayr� �yk� gibi duran uyarlama i�in, ilki Tom Jones, ikincisi Fanny Hill b�l�mleri olmu� denebilir.

Fahi�e�nin Fasl�, �izgi olarak Tuna�n�n etkilendi�i �izerlerden biri olan Manara�dan esinlenilmi� kareler i�eriyor. Ancak, ayn� kareler, gerek devaml�l�k, gerekse kurgunun i�leyi�i itibar�yla ak�c� ve dengeli bir yap�ya sahip. �yk�y� ba�ar�l� k�lan b�y�k oranda Erica Jong�un ironik dili ancak onu yerelle�tiren memleketle harmanlayan Tuna�n�n mahareti yabana at�l�r t�rden de�il. Fahi�e�nin Fasl�, Soner Tuna�n�n tart��mas�z en iyi �al��mas�.En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|