27.03.2005

 

Seyahate �ikma! �l�rs�n

Esin Bayraktar

Agatha Christie polisiyelerinin �izgi romana uyarlamalar� ba�ar�l� oldu mu? Esin Bayraktar, polisiye edebiyat�n ve �izgi roman uyarlamas� yap�lan Christie romanlar�n�n incelikli d�nyas�n� anlat�yor.

Sevgili Agatha Christie�nin polisiyeleri, bilgisayar oyunlar� d�nyas�n�n bir par�as� olacakm��. Ne diyelim, hay�rl� olsun. Al�ml� sinema y�ld�z� Michelle Pfeiffer��n, Agatha Clarisse Miller��n Witness for the Prosecution isimli eserinin beyaz perdeye uyarlamas�nda rol alaca��n� i�ittiniz mi? Agatha Clarisse Miller kim mi? S�ras�yla 1920�de Hercule Poirot�nun, 1930�da Miss Marple��n yarat�c�s� Agatha Christie�nin ta kendisi, ger�ek ad�. Michelle Pfeifer��n Agatha Christie kahraman� olarak nas�l g�r�nece�ini bilmem ama Hercule Poirot ile Miss Marple��n sanal ya�amdaki yerleri beni endi�elendiriyor.

Elimde Christie�ye ait �� roman�n �izgi roman adaptasyonlar� var: Nil�de �l�m, Orient Ekspres Cinayeti, On K���k Zenci. �Ufak tefekli�ine bak�p aldanmay�n!� diyebilece�imiz Dedektif Hercule Poirot, Nil�de �l�m ve Orient Ekspres Cinayeti romanlar�n�n ��z�c�s�d�r. Agatha Chtistie, romanlar�n�n ba��nda, kahramanlar�n�n adlar�n� �nem derecesine g�re verir. Hercule Poirot ise �yle bir kahramand�r ki yere mi g��e mi derken listenin sonuna kurulur: Ve HERCULE PO�ROT. �izgi roman uyarlamalar�n�n senaryosu Fran�ois Riviere�ye, �izimleri Frank Leclerco (On K���k Zenci) ve Jean Fran�ois Miniac�a (Orient Ekspres Cinayeti, Nil�de �l�m) ait. �ki roman�n kurgusunda da seyahat var. Orient Ekspres Cinayeti roman� �u c�mlerle ba�lar: "Suriye�de bir k�� sabah�yd�. Saat be�e gelmi�ti. Toros Ekspresi Halep �stasyonu�nda peronda bekliyordu".1 Hercule Poirot, bu trenle �stanbul�a gelecek, �stanbul�da Orient Ekspres�e ge�erek Avrupa�ya do�ru yolculu�una devam edecektir. Karak���n ya�and��� bir zamana tesad�f eden yolculu�u anlatan roman�n �izgi roman uyarlamas�n�n kapa��nda, vah�i do�an�n kuca��nda kara g�m�lm�� Orient Ekspres�e uzaktan bakarken d���ncelere dalm��, sigaras�n� t�tt�ren Hercule Poirot, so�uk g�zelli�in ayd�nlatt��� ak�am vakti, her �eye ra�men dimdik ayaktad�r. Tak�m elbisesi, melon �apkas�, eldivenleri, bastonu ve r�zg�rda dalgalanan boyun atk�s�yla ger�ek bir beyefendidir.2 Nil�de �l�m��n �izgi roman uyarlamas�n�n kapa��nda da Abu Simbel�de tehlikenin, heyecan�n ve soru i�aretlerinin jestleriyle, mimikleriyle bilinmeyen bir noktaya bakmaktad�r.3 Sadece seyahat etmektedir� Orient Ekspres Cinayeti roman�nda Hercule Poirot, Halep�teki gizli bir g�revi ba�ar�yla yerine getirmi�, �ngiltere�ye d�necektir. Amac�, Orient Ekspres�e aktarma yapmadan �nce �stanbul�u gezebilmektir. Nil�de �l�m�de ise M�s�r yolculu�unun amac� tatildir. Poirot, kendisinden detektiflik hizmeti isteyen gen� kad�na "... �ok naziksiniz, madam. Ama anlayaca��n�z ben tatildeyim. B�yle zamanlarda �al��mam" diyecektir.4
"M�sy� Poirot, sak�n b�y�k konu�may�n�z!" Ayr�nt�lar krali�esidir Agatha Christie. Kap� sesi, ayak sesi, su sesi, t�k�rt�, tak�rt�, f�s�lt�, yar�m b�rak�lm�� bir kadeh �arap, kay�p mendil, ak�am yeme�ine ge� inen, erken inen, inmeyen kahramanlar, bir bak��, bir g�l��, anlams�z kelimeler, anlaml� kelimeler� K���k, minicik ayr�nt�lar yazar�n kurgular�n� bezer, okuyucuyu d���nmeye zorlar ki bu, Agatha Christie romanlar�n� dahil etti�imiz polisiye romanlar�n �zelli�idir. Jean Fran�ois Miniac, Poirot�nun ger�ekten tatile ��kt���n� �izgilerle ifade eder, detektif, hurma a�a�lar�n�n arkas�ndan ��l g�ne�ini seyreder, kald��� otelin (�a�layan Oteli) teras�ndan Nil�de s�z�len yelkenlilere bakar. Konu�ma balonlar�ndaki s�zler detektifin psikolojisini anlat�r: "Harika manzara� Sonunda tatil yapt���m i�in kendimi kutluyorum."5 Fakat cinayet tatil dinlemez. �ster Nil�de sakin bir gezi hayal et, ister istanbul�da Ayasofya�y� g�r�p Orient Ekspres�in birinci mevkiinde birinci s�n�f bir yolculuk d��le. E�er polisiye roman kahraman�ysan, polisiye roman okuyucusuysan d���mler zincirine haz�r olmal�s�n. Yazar�n en fazla satan romanlar�ndan On K���k Zenci�nin �izgi roman kapa��na bakal�m: Tekneyle, engin mavilikleri a�arak Zenci Adas��na yakla�an yolcular, kar��lar�ndaki adan�n �rperten siluetine bakarken ne d���n�yorlard� acaba? Gizledikleri s�rlara ra�men g�zel bir tatilin rahatl���, gams�zl��� m� sal�vermi�ti kader ortaklar�n�? Dramatik sonlar�ndan habersiz olduklar�n� ak�llar�n�n k�y�s�ndan bile ge�iremezlerdi. S�rtlar� okuyucuya d�n�k �� adam ve okuyucunun y�z�n� inceleyebilece�i, g�l kurusu elbisesiyle siyah sa�l�, mavi g�zl� g�zel gen� bir kad�n, kurguya g�re, Zenci Adas��ndaki on ki�iden �l�me en uzak oldu�u i�in mi acaba? Adan�n �zerinde u�an ku�lar�n g�lgeleri ve g�ky�z�n�n k�rm�z�l���, olacaklar�n kara habercileri sanki.6 Hercule Poirot�nun, Miss Marple��n kat�lmad��� bir macerad�r On K���k Zenci. Gene de Agatha Christie�nin bu iki kahraman�n� olaylara kar��t�rabilir, olaylar zincirinde nas�l bir de�i�iklik yaratabileceklerini tahmin edebilir, ayr�nt�lar� g�rmenin, sorular� cevaplaman�n, bulman�n, d���nmenin mutlulu�unu tadabilir okuyucu.

Polisiye roman b�yle bir d�nyad�r i�te, sizi al�r bamba�ka alemlere g�t�r�r. Kurthan Fi�ek�in dedi�i gibi, "�polisiye romanlar ka���t�r, ka�����d�r.�7 Kurgusunda cinayet olan her roman polisiye roman de�ildir. Bir su�, daha do�rusu bir cinayet vard�r. Cinayeti i�leyen kimdir? Cinayeti nas�l i�lemi�tir? Ne zaman, nerede, neden? Resmi bir detektif ya da amat�r merakl�lar cinayeti ayd�nlatma yolunda ad�m ad�m ilerler. Kap� kom�unuz, s�rekli al��veri� yapt���n�z markette �al��an kasa g�revlisi, s�t��, a���, doktor� G�nl�k, tekd�ze hayat�n i�inde g�z�n�ze batmayan silik bir tip bile katil olabilir. Agatha Christie�nin romanlar� en g�zel �rneklerdir polisiye romanlara. Etraf�m�zdaki insanlar�n sessiz, sakin d�nyalar�nda bir cinayet planlayabileceklerine ihtimal vermeyiz. Televizyondaki yemek program�n� izlerken di�er yandan da torununa s�veter �ren ya�l� kad�n�n ak�l almaz bir cinayet entrikas�n�n par�as� olabilece�ini d���nememi�izdir. Agatha Christie�nin romanlar�n�n �evirmenlerinden biri olan G�n�l Suveren, polisiye romanlardaki cinayet ��z�m tekni�ini t�mdengelim olarak tan�mlar. ��lenen cinayet ya da cinayetler, ipu�lar� atlanmadan, hileye ka��lmadan ayd�nlat�l�r. "� Katil hi�bir zaman roman�n ba��nda a��klanmaz, dikkat ve ��pheler a��k a��k onun �zerine �ekilmez. Ancak roman�n sonlar�na do�ru maskesi d���r�l�r. Ve �zel detektif onun neden katil oldu�unu a��klar. Ger�i katilin ba�lang��ta a��kland��� romanlarda vard�r. Ama bunlar ger�ek �Klasik Polisiye Roman�da say�lmazlar".8

�tiraf edeyim, Agatha Christie romanlar�n�n bilgisayar oyunu yap�laca�� haberi beni ne kadar endi�elendirdiyse, aldatmalar krali�esinin eserlerinin �izgi romanlar� i�in de ayn� endi�eyi, daha az da olsa, hissettim. Endi�enin kayna��nda romanlardaki ince k�vr�mlar�n, belli belirsiz zikzaklar�n �izgi romanda verilip verilemeyece�i s�k�nt�s� vard�. Orient Ekspresi Cinayeti�nin birinci sayfas�n� a�t�m, Sirkeci Gar��nda (romanda olaylar Suriye�de ba�lar), vagonlar�n alt�ndan y�kselen buhar k�meleriyle, tarihi Orient Ekspres yola ��kmaya haz�rd�.9 Uzaktaki camii siluetlerine g�re daha belirgin �izilmi� Orient Ekspres ve onun Avrupai yolcular�, mek�n ile kahraman ��elerinin netle�tirilmesi a��s�ndan �nemliydi. On K���k Zenci roman�n�n �izgi roman� ise a��l���n� �ngiltere�nin u�suz bucaks�z k�rlar�nda ilerleyen 12:40 treniyle yapar. Padington�dan hareket eden trendeki yolcular, kendilerini Zenci Adas��na davet eden ki�iyi ve g�nderdi�i davet mektubunu d���nmektedir. Nil�de �l�m�de, cinayetlerin sahnesi Karnak isimli bir nehir gemisidir. Okuyucular Karnak�� eski M�s�r harabeleri ve kahverengi kayalarla sar�lm�� Nil�de, beyaz mart� misali dururken g�r�r.10 Mutlulu�u, huzuru temsil etmektedir Karnak. Ger�ekten mi? �nanmay�n sak�n�
Orient Ekspres Cinayeti, Nil�de �l�m ve On K���k Zenci�de, �izgili anlat�m�n romanlardan farkl� oldu�unu s�yleyebiliriz. �yi tan�d�klar� iddias�na giremeyecekleri Bay ve Bayan Owen taraf�ndan yaz�lm�� mektuplar�n pe�inden, on misafirin Zenci Adas��na geldikleri ana kadar parlak ve canl� renklerin kullan�ld��� �izgi romanda, adaya ad�m at�lmas�yla birlikte yava� yava� koyu renklerin, g�lgelerin, beti benzi atm�� y�zlerin s�ralanmas�, Zenci Adas��n�n asl�nda iyi bir tatil yeri se�imi olmad���n�n ispat�d�r. �yk�n�n kahramanlar�ndan Vera Claythorne, odas�n�n duvar�nda as�l� On K���k Zenci �iirini okurken �ocuklu�unu hat�rlar. ��nk�, �ocukluk g�nlerine ait bir masaldan al�nm��t�r �iir. "On k���k zenci yeme�e gitti. / Birinin lokmas� bo�az�na tak�ld�. Kald� dokuz / Dokuz k���k zenci ge� yatt�. / Sabah biri uyanmad�. Kald� sekiz / Sekiz k���k zenci Devan�u gezdi. / Biri geri d�nmedi. Kald� yedi. / Yedi k���k zenci odun yard�. / Biri baltay� kendine vurdu. Kald� alt�. / Alt� k���k zenci bal arad�. / Birini ar� soktu. Kald� be�. / Be� k���k zenci mahkemese gitti. / Biri idama mahkum oldu. Kald� d�rt. / D�rt k���k zenci y�zmeye gitti. / Birini bal�k yuttu. Kald� ��. / �� k���k zenci ormana gitti. / Birini ay� kapt�. Kald� iki. / �ki k���k zenci g�ne�te oturdu. / Birini g�ne� �arpt�. Kald� bir zenci. / Bir k���k zenci yapayaln�z kald�. / Gidip kendini ast�. Kimse kalmad�."11 Vera, huzurlu g�l�msemesiyle pencereden d��ar�ya bakar, ye�il deniz, mavi g�ky�z�, p�r�l p�r�l bir hava ve u�u�an mart�lar, mutludur� Ama uzun s�rmeyecektir.

Zenci Adas��ndaki on ki�i, koyu k�rm�z� ve ye�il renklerin hakim oldu�u b�y�k, dikd�rtgen yemek masas�na oturmu�, i�kilerini yudumlamaktad�r. Masan�n ortas�ndaki on k���k zenci heykelci�i, k�z�l g�lgeler alt�nda gerilimin �o�alt�c�s�d�rlar. Yere diz ��km��, s�rtlar�n� kamburla�t�rm��, ellerini yan tutarak garip bir �ekilde �ne uzatm��, parmaklar� a��k zenci heykelciklerinin �rt�k g�zkapaklar�, suratlar�na uykuyla �l�m�n ay�rt edilemedi�i bir hal vermi�tir. �iirdeki �l�mler ger�ekle�ecek, her �l�mle masadaki heykelciklerden biri eksilecektir. Zenci Adas��n�n on misafiri, ge�mi�lerindeki su�lar�, kimli�ini bilmedikleri katilin �al��t�rd��� gramofondan duyarlar. Hepsi de korku ve deh�et duygular�yla sar�l�p sarmalanm��lard�r. �izgilerde, g�zler, bak��lar �ndedir. Y�zler uzun, ince �eritler i�indedir ve bu �eritler yan yanad�r: "Kand�rd�m, inand�rd�m, tuza�a �ektim sizi, yakaland�n�z, s�k��t�n�z, ka�amazs�n�z, g�r�nmeyen parmakl�klarla �evirdim etraf�n�z�. Baylar ve bayanlar� Susun, dinleyin. Su�lamalar�, su�lar�n�z� dinleyin� Ge�mi�inizin karanl�k sayfalar�, i�ledi�iniz cinayetleri, �l�me s�r�kledi�iniz insanlar� sundu bana�" Katil e�ine rastlanmayan, kusursuz bir cinayet d��lemektedir. Hayatlar�n�n bir d�neminde bir cinayet i�lemi�, birinin �l�m�ne sebep olmu� on ki�i belirler, Zenci Adas��ndaki on misafir kusursuz cinayetin, e�siz cinayetlerin kurbanlar�. �l�mler arka arkaya gelmeye ba�lay�nca, On K���k Zenci �iirinin m�sralar� anlam kazan�r. On k���k zenci, Zenci Adas��na s�k���p kald�lar. Orient Ekspres yolcular�n�n kara saplan�p kalmalar� gibi. On K���k Zenci�de cinayetleri planlayan tek ki�idir, Orient Ekspres Cinayeti�nde ise on iki ki�i. Maktul Samuel Ratchett, zengin bir Amerikal��d�r. Orient Ekspres�in birinci mevkii vagonunda seyahat etmekte olan on iki yolcu, Ratchett�in cinayetinin par�as� olmak i�in al�rlar biletlerini. Ratchett, k���k Daisy Armstrong�u ka��r�p ailesinden fidye isteyen �etenin reisidir: Fidyeyi ald�klar� gibi zavall� k���k k�z� da �ld�rm��lerdir. Trajik olay�n bir �ekilde �zd��� on iki insan, on iki intikam yemini� �izgi romanda duygular�n yo�unlu�unu, gerilimin �iddetini anlatabilmek i�in eni ile boyu aras�nda b�y�k farklar olan "kareler" kullan�lm��t�r ki On K���k Zenci�de de benzer sayfalar bulunmaktad�r.
Nil�de �l�m roman�na d�n�p, Karnak isimli nehir gemisinde, odas�nda uyurken kafas�na s�k�lan kur�unla �ld�r�len Linnet Ridgeway�� hat�rlayal�m. G�zel ve zengin Linnet Ridgeway a��k olur. Hem de kime? Yak�n arkada�� Jacqueline de Bellefort�un ni�anl�s�, yak���kl� ama paras�z bir gen� olan Simon Doyle�e. Ve s�k� durun, evlenirler, balay�lar�n� ge�irmek �zere M�s�r�a giderler. Jaqueline mi? "Simon! Linnet! D�nya ne kadar k���km��. Kar��la�malar�m�z sona ermeyecek mi?"12 ��te b�yle, ni�anl�s� elinden al�nan gen� kad�n, yeni evli �ifti bir g�lge gibi de�il, a��k a��k takip eder. Romandaki kahramanlar�n �izgi romana aktar�lmalar�nda dikkat �ekici farkl�l�klar vard�r. Yirmi bir ya��nda olan Jaqoueline, k�rk ya�lar�nda bir kad�n g�r�n�m�ndedir, Simon Doyle de gene ya��na uygun �izilmemi�tir. Jean Fran�ois Miniac, iki karakterin i�lerindeki k�t�l��� d��a vurmak m� istedi acaba? Linet ise, sar� sa�lar�, pembe elbisesi, minik burnu ve elmac�k kemiklerine serpi�tirilmi� �illeriyle �ocuk ruhlu, sevgi, a�k dolu, sonsuz g�venen bir tiptir. T�knaz, kilolu, �n taraftan tepeye do�ru azalm�� sa�l�, ince, u�lar� yukar� k�vr�k b�y�kl� Hercule Poirot, ad�na uygun bir fizi�e sahip de�ilse de, beyin kapasitesiyle fark� ortadan kald�r�r.

Polisiye roman �zelliklerinden biri daha, s�rlar�n ayd�nlat�lmas�, b�t�n ��phelilerin haz�r bulunduklar� kapal� bir mek�nda ger�ekle�ir. ��z�m� bulan detektif ya da merakl� amat�r, ��phelileri toplar. Orient Ekspres Cinayeti�nde ��phelileri yemek vagonuna �a��r�r Poirot: "Buyrun, yemek salonunda sizleri bekliyorum." Nil�de �l�m�de Poirot ��yle konu�ur: "Ben daima dinleyicim olmas�ndan ho�lan�r�m. Anlayaca��n�z kendini be�enmi� bir insan�m ben. �imdi de kurumla kabar�yorum. G�r�yor musunuz, Hercule Poirot ne kadar ak�ll�, demek istiyorum."13 On K���k Zenci�de, s�rlar� ayd�nlatma g�revi katildedir. On "misafirden" biri olan Yarg�� Lawrence Wargrave, itiraf mektubunun giri� b�l�m�nde "� Katilleri cezaland�rmak yerine, cinayet i�lemek istiyordum. E�ine rastlanmad�k, kusursuz bir cinayet" c�mlelerini yazar.14 Son b�l�m�nde ise �u c�mleler yer al�r: "Kimsenin i�inden ��kamayaca�� karma��k bir cinayet i�lemeyi y�llard�r istiyordum. Gel gelelim bir sanat��n�n doyum bulmas�, yap�t�n�n ba�kalar� taraf�ndan be�enilmesi, alk��lanmas�yla olanakl�d�r ancak. Bunu yeni anl�yorum. Ben de zek�m ve kurnazl���mdan �t�r� hayranl�k toplamak isteyen bir zavall�y�m."15 Yarg��, kusursuz cinayet konusunda �ylesine kararl�d�r ki kendi �l�m�n� bile planlarken hayal �r�n� katili hesaplar�na ekler. Ger�ek, bir �i�eye konarak denize att��� itiraf mektubu ortaya ��kana kadar gizli kalacakt�r.

Agatha Christie�yi Lahitteki Ceset roman�yla tan�d�m. Orada, olay� ��zen kahraman, evin hizmet�isiydi. Bir arkada��ma �d�n� verdi�im roman geri gelmedi. Fakat Miss Marple��, Poirot�u hi� unutmad�m ve Agatha Christie�nin izini s�rd�m. Kahramanlar�n yemek odalar�nda, k�t�phanelerde toplanarak d���m�n ��z�ld��� sayfalar, merak ve heyecan�n zirvede oldu�u yerlerdi bence. ��nk� okuyucu, beynini s�namaktayd�. G�rme, tahmin etme g�c�n� �l�mekteydi. Poirot ya da Yarg�� Wargrave�de �ne ��kan be�enilme duygusu, �v�lme iste�i her insanda / okurda var olan bir histir. Polisiye roman� bu y�zden seviyorum i�te. �izgi romanlar� m�? Hay�r, Agatha Christie�nin �izgi roman adaptasyonlar�n� sevip sevmedi�imi s�yleyerek bitirmeyece�im. Soru �u: Orient Ekspresi mi, Karnak gemisi mi, Zenci Adas� m�? Bo� zaman de�erlendirmenin d���nda size ne d���nd�r�yor bu isimler ve sevgili Agatha Christie�


1 CHRISTIE, Agatha, Do�u Ekspresinde Cinayet, (�ev. G�n�l Suveren), Alt�n Kitaplar Yay�nevi, �st. 1994, s.7
2 CHRISTIE, Agatha, Orient Ekspres Cinayeti, (Uyarlama ve Senaryo: Fran�ois Riviere, �izgiler: Jean Fran�ois Miniac).
3 CHRISTIE, Agatha, Nil�de �l�m, (Uyarlama ve Senaryo: Fran�ois Riviere, �izgiler: Jean Fran�ois Miniac)
4 CHRISTIE, Agatha, A.g.e.
5 CHRISTIE, Agatha, A.g.e.
6 CHRISTIE, Agatha, On K���k Zenci, (Uyarlama ve Senaryo: Fran�ois Riviere, �izgiler: Frank Leclerco)
7 F��EK, Kurthan, "�yi Polisiye �yi Edebiyatt�r", Milliyet Sanat Dergisi, Mart 1985, Say�:155,
8 SUVEREN, G�n�l, "Poe�nun Koydu�u Kurallar Pek De�i�medi", H�rriyet G�steri, Haziran 1982, Say�: 19
9 CHRISTIE, Agatha, Orient Ekspres Cinayeti, (Uyarlama ve Senaryo: Fran�ois Riviere, �izgiler: Jean Fran�ois Miniac)
10 CHRISTIE, Agatha, A.g.e.
11 CHRISTIE, Agatha, A.g.e.
12 CHRISTIE, Agatha, A.g.e.
13 CHRISTIE, Agatha, A.g.e.
14 CHRISTIE, Agatha, On K���k Zenci, (�ev: Semih Yaz�c�o�lu), Alt�n Kitaplar Yay�nevi, �st. 1994, s.186
15 CHRISTIE, Agatha, A.g.e., s. 190En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|