10.10.2004

 

RED K�T’IN ESRARI: Yaln�z Kovboy

Ghost Writer

Red Kit'in T�rkiye'de farkl� kesimlerden hayranlar� oldu. Bir d�nem, Turgut �zal muhalif tav�rlar� nedeniyle gazete okumad���n� belirtmi�: Bir tek sal� g�nleri Milliyet al�yorum, ��nk� o g�n Red Kit ilavesi veriyorlar" bi�iminde bir espri yapm��t�. a�a��daki yaz� o d�nemlerden kalma bir Red Kit yorumu. �mzas�z.

Red Kit, marifetli bir kovboy. Banknotu havaya atar, silah�n� �eker, ate� eder ve ka��t paray� bozuk para olarak yere indirir! Eli �abuktur. Her zaman herkesten �nce davran�r, rakiplerini gafil avlar. D�elloda, kar��s�ndaki daha silah�na hamle edemeden, o duman� t�ten tabancas�n� k�l�f�na yerle�tirmi�tir bile! H�zl�d�r. Bat�'n�n olmasa bile Do�u'nun en h�zl� silah��r�d�r. Ya da, belki, rakipleri yava�t�r. Nedense hep ge� kal�rlar.

Ama, Red Kit'in as�l �nemli �zelli�i sivilli�idir. �teki �izgi roman kahramanlar�na benzemez. �rne�in, Tom Miks bir rangerdir. Kulver kalesi komutan� Albay Brown'la emir-komuta ili�kisi i�indedir. Ald��� emirleri harfiyen yerine getirir, asayi�i temin eder. Devlete ve orduya sad�kt�r. Teksas, nam-� di�er �elik Blek ise, bir ulusal kurtulu� m�cadelesi neferi, bir gizli �rg�t �yesidir. S�m�rgecilerle ba��ms�zl�k i�in sava��r.

Red Kit'in bu t�r angajmanlar� yoktur. Yaln�z bir kovboydur. Tek ba��nad�r. Her maceradan sonra �ekip gider. K�h Vah�i Bat�'da bir kente, k�h bir sahil kasabas�na... Yaln�z bir kovboydur ama, Tom Miks ve �elik Blek'in akl�na hayaline s��mayacak ki�ilerle, yerlerle ili�kisi vard�r. �tibar� �ok y�ksektir. ABD Ba�kan� ba�� s�k��t���nda, yard�ma ya da akla ihtiya� duydu�unda Red Kit'e telgraf �eker. Aralar�nda teklif yoktur. Red Kit de akl�na esti�i zaman rahatl�kla Ba�kan'� arayabilir.
Ba�kan'a ve senat�rlere sayg�da kusur etmez ama, �erifleri, rangerleri, mavi ceketlileri pek takmaz. Kanun adamlar�n� k���mser biraz. Ne de olsa, onlar bir s�r� kurala tabiidir. Red Kit kuraldan, kanundan ho�lanmaz. Kendi y�ntemleriyle kitab�na uydurur, i�i bitirir.

En �ok posta arabalar�yla u�ra��r. K�ymetli e�ya ve varl�kl� yolcu ta�iyan posta arabalar�n�n serbest dola��m�n� sa�lar. Yol g�sterir, koruyuculuk yapar. Vah�i Bat�'n�n evcille�tirilmesine yapt��� katk� az�msanacak gibi de�ildir. Soygunculara g�z a�t�rmaz, i�ki ve sigara ka�ak��lar�na nefes ald�rmaz. Red Kit'in en b�y�k d��man� Dalton biraderlerdir. Joe, Jack, Bob ve Avarel. Bu d�rt karde�, d�rt ayr� e�ilimi temsil eder. Bu d�rt e�ilim Red Kit'in d��man�d�r. Ama, "her �ey z�dd�yla kaim" misali, onlars�z da yapamaz. Di�er k�t�ler bir maceral�kt�r, oysa Daltonlar hep vard�r. Onlar�n temsil etti�i e�ilimler, kendi ki�ili�idir bir bak�ma. Ve onlarla m�cadelesi kendi bilin�alt�yla m�cadelesi gibidir. Joe kadar asab� de�ildir ama, en az onun kadar ba�ar�ya tutkundur. Ve en az Joe kadar "baba"d�r.

Avarel kadar midesine d��k�nd�r, Avarel kadar kadercidir. Hayat�n kendisine verdi�i role, "mukadderat"�na sevgiyle ba�l�d�r.

K�z�lderililerle ili�kisi biraz kar���kt�r. Onlara "beyaz adam" gibi davranmaz. Ama, onlara yak�nl�k da duymaz. Yine de oturur dertlerini dinler, adil olmaya �al���r, birlikte bar�� �ubu�u bile i�er. Ancak, sonu�ta "yukar�dakiler"in iste�ini yerine getirir. Ne de olsa, Red Kit'in bile �i�neyemeyece�i kurallar vard�r. K�z�lderililerin duygular� da kar���kt�r. ��nk� Red Kit hem "sar�benizlidir", hem de�ildir. Hem onlardan yanad�r, hem onlara kar��d�r.

Son maceralar�nda, az�l� d��man� Potpoker'dir. Usta bir silah��r ve kumarbazd�r. Olmad�k numaralar yaparak insanlar� doland�r�r, kaz�klar, "yutar". Hile ondad�r, bl�f ondad�r, yalan ondad�r. Ama, yine de sempatik bir hali vard�r. Kaybetmesine g�nl� raz� olmaz insan�n. Ne var ki, kaybeder. �erif, Red Kit ve kasaba halk� katranla t�ye bulayarak kentten atarlar onu. Ama, Potpoker d�ner ve kald��� yerden devam eder. Red Kit her nedense Potpoker'i g�r�nce sivil tavr�n� terk eder; bir polise, bir zab�taya d�n���r. Sevgilisi, kar�s� yoktur Red Kit'in, ama "D�ld�l"� vard�r. �teki atlara benzemez D�ld�l. Red Kit'e "sahibim" diye bakmaz, onu yolda�� olarak g�r�r. D���nen, konu�an, binicisini y�nlendiren bir att�r. Kendisini �ok �st�n, �ok ak�ll� bulur. Kimi zaman iyice kendini bilmez olur. Red Kit ad�na d���n�r, ona ak�l verir. Hemcinslerinin sorunlar�yla da ilgilenir. Red Kit bardayken o d��ar�da, di�er atlara nasihat eder. Bir de sevimli k�pe�i vard�r Red Kit'in. Sevimlidir ama, kafas� biraz a��r �al���r. Kimin ne yapt���n�, nelerin olup bitti�ini pek kavrayamaz. Koku alma duyusu pek geli�memi�tir, ama sezgisi g��l�d�r. Kimin kazanaca��n� sezer. Onun i�in Red Kit'in pe�inden ayr�lmaz. "Yaln�z kovboy"un i�bitirici oldu�unu sezmi�tir bir kez. Ne var ki, zaman zaman sahibinin kim oldu�unu unutur, ba�kalar�n�n pe�inden gider. Ama Red Kit hi� al�nmaz, ��nk� Rin Tin Tin'in sad�k oldu�unu, t�p�� t�p�� d�nece�ini bilir.

Uzun s�z�n k�sas�, sevimli bir kovboydur Red Kit. Ama, bir "kovboy"dur ve �izgi kahramand�r.En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|