01.05.2005

 

Yan�lsamalar�n Ortas�nda Bir Alacakaranl�k Ku�a��: Magico Vento

Batuhan Cant�rk

T�rkiye�de yak�n d�nemde yay�nlanm�� en ilgin� �talyan �izgi roman� ��phesiz Magico Vento. Western tr�kleriyle kurulu olmas�na kar��n bir korku �izgi roman� olan �al��ma, �arp�c� �izerleriyle g�zal�yor.

Ger�ek, bir de�il bir �ok d��te yatar.
Pasolini, Binbir Gece Masallar�.

�lk say�s� Haziran 1997 y�l�nda yay�mlanan Magico Vento (B�y�l� R�zgar) ilk bak��ta Sergio Bonelli Editore�nin western t�r�ne geri d�n��� olarak alg�lanm��t�. Ancak sonralar� bu izlenimin yan�lt�c� oldu�u ve bu kahraman�n farkl� bir �yerde� durdu�u anla��lacakt�. �yle ki Horror Western olarak tan�mland�ktan sonra ad� Bonelli�nin di�er korku temal� kahramanlar� Dampyr ve Dylan Dog ile birlikte an�lacakt�.

Renkli bir ki�ili�e sahip olan Giancarlo Manfredi, sinema ve televizyon i�in bir �ok senaryoya imza att�ktan sonra, �izgi roman d�nyas�na girmi� ve �e�itli �yk�ler yazm��t�. Tan�nmas� gene bir fantastik kahraman olan Gordon Link ile oldu. 1994 y�l�nda Nick Raider ile Bonelli ailesine kat�lan Manfredi, �ok say�da Dylan Dog ve Nick Raider senaryosu yazd�. Dylan Dog�daki deneyimleri, i�indeki korku a��rl�kl� bir �izgi roman yaratma g�d�s�n� ate�lemi�ti. Bir Sergio Leone hayran� olan Manfredi, i�inde H.P.Lovecraft�tan da tatlar bulunduracak s�rad��� bir western karakteri yaratmak istiyordu.

Sergio Bonelli, Dylan�daki ba�ar�s� nedeniyle �nceleri Manfredi�nin yeni bir kahraman yaratmas�na s�cak bakmasa da, sonralar� arkada��n�n iste�ine boyun e�mek zorunda kal�r. B�ylece Magico Vento�nun yarat�m s�reci ba�lar. Bruno Ramella, Andrea Venturi ve Jose Ortiz gibi usta �izerlerin eme�iyle kahraman�n grafik yarat�m� tamamlan�r. Mohikanlar�n Sonuncusu�ndaki performans� ile belleklerde iz b�rakan Daniel Day-Lewis�in y�z� Magico Vento�ya uyarlan�r. Lewis�in g�zlerindeki, ayn� zamanda hem sert hem yumu�ak olabilen �sisli� ifade Magico Vento�nun kimli�ine ve ki�ili�ine b�y�k uyum sa�lamaktad�r. Ayr�ca Lewis, farkl� rol ve ki�iliklere uyum sa�layan y�z yap�s� ve oyunculuk yetene�i ile dura�an olamayan duygulan�mlara sahip olan Vento i�i bi�ilmez kaftan olarak g�r�nmektedir.

Vento, Ned Ellis adl� kuzeyli bir askerdir. Bir ihanet sonucu olu�an patlamada kafas�na bir �arapnel par�as� yerle�mi� ve bu olay ona baz� paranormal yetenekler kazand�rm��t�r. Patlamadan sonra bilin�siz olarak yatarken Lakotalar�n b�y�c�s� Topal At taraf�ndan kurtar�lm�� ve bu kabilede ya�amaya ba�lam��t�r. Belle�inin bir b�l�m�n� yitirmi� olmas� nedeniyle an�lar� hep bulan�k ve sislidir. Bu nedenle sanki hep bir alacakaranl�k ku�a��nda ya�ar. Yay�mlanan her yeni ser�vende Ellis�in ge�mi�inin �ifresi birer birer ��z�lecek ve onun ki�ili�inin ipu�lar� ortaya ��kacakt�r.

Ba�lang�� �yk�leri hemen her zaman �rk�n� yarat�k fig�rleri ile donat�lm��t�r. Genellikle bunlar k�z�lderili folklorunun fig�rleridir. �ktomi, yalanc�l���n ve kand�rman�n iblisidir. �nsan�n emin oldu�u duygular�, kararlar� ve inan�lar� ile oynar. �nsan ruhunun sevgi, nefret gibi �at��malar�ndan yararlan�r. Ki�iye bir �ok de�i�ik form ve y�zde g�r�nebilir. Bir �ok Kuzey Amerika efsanesinde yer alan Windigo, kuzey ormanlar�n�n canavar�d�r. �nsan eti yiyerek beslenir ve kurbanlar�n�n say�s�yla orant�l� olarak gittik�e b�y�yen fiziksel �l��lere ula��r. Ku�kusuz en korkun� yarat�kt�r. Whopi (beyaz bizon kad�n) Lakota yerlilerinin ayinler yapan cad�s�d�r. Lakotalara kay�p vah�i k�z �eklinde g�r�n�r. Negatif duygular kar��s�nda de�i�ir ve �fkesi kontrol alt�na al�namaz hale gelir. Beast, yerin derinliklerinden ��kar. Son derece keskin di�leri vard�r ve etleri yedikten sonra kemiklerini t�k�r�r!

Ser�venlerde gazeteci Willy Richards B�y�l� R�zgar�a e�lik eder. Edgar Allan Poe ile benzerli�inden dolay�, Poe olarak tan�nan Richards ara�t�rmac� gazetecili�i ve d�r�stl���nden dolay� Washington�daki ��kar �evrelerinin ve i� kartellerinin hedefi haline gelmi�tir. Bunlardan biri olan karanl�k i�adam� Hogan ile neredeyse sonsuza dek s�recek bir sava� s�rd�recektir. Hogan��n Ellis�in babas�n�n katili oldu�u ortaya ��kmas�ndan sonra bu kutsal �at��maya Ellis de dahil olacakt�r. Eski bir alkolik olan Richards, huzursuz ve h�r��n bir yarad�l��a sahiptir. Dostu nedeniyle kendisini do�a�st� olaylar�n ortas�nda bulur ve bundan b�y�k rahats�zl�k duyar. Paranormal olaylara ku�ku ve g�vensizlikle yakla��r daha �tesi onlardan korkar. Manfredi�nin Magico Vento�nun alabildi�ine mistik kimli�inin yan�na Poe gibi ku�kucu birini koyarak bir denge yaratmak istedi�i a�ikard�r. Kad�nlarla ili�kisi �o�u zaman sorunlu olsa da, yak�n arkada��na g�re daha do�ald�r. Manfredi nedense, Magico Vento�da cinsellikten �zenle ka��nmakta, olduk�a mesafeli durmaktad�r. Bu tercih, olgun bir �izgi roman i�in �eli�kili ve tart���l�r g�r�nmektedir. Manfredi ise bu durumu �ncelikle Bonelli�nin yay�n politikas�na ba�lamakta, ayr�ca temelde korku t�r�nde yer alan ve i�inde tuhaf ve �rk�n� olaylar� bar�nd�ran bir �izgi romanda cinselli�in yersiz ka�aca��n� ve rahats�zl�k yarataca��n� �ne s�rmektedir. Belki de bu nedenle, Ned Ellis�in karma��k ve sorunlu psikolojik profilini ba�ar�l� ve ger�ek�i kurgularken, cinsel ya�am�n� y�zeysel b�rakmay� tercih etmi�tir.

Dizinin ba� k�t�s� Howard Hogan, kelimenin tam anlam�yla saf k�t�l��� simgeler. Sanki �eytan�n insan bedeninde hayat bulmu� halidir. Grafik kimli�i edit�r Renato Queirolo�nun ve �izer Bruno Ramella�n�n birlikte �al��mas�yla olu�turulmu�tur. Hogan, g�� ve para ba��ml�s�, ki�isel ��karlar� d���nda hi�bir �eye de�er vermeyen, amac�na ula�mas�n� engelleyen her �eyi ve herkesi kolayca yok edebilen ac�mas�z bir i�adam� ve katildir. Ancak bu �s�radan� k�t�l���n�n d���nda �ok �zel yetenekleri de vard�r. D��manlar�n�n varl���n� hissetti�inde onlarla ilgili kabus ve hal�sinasyonlar g�rmesini sa�layan garip bir paranormal yetiye sahiptir. Okuyucu dizinin ilk b�l�mlerinde onun Poe�nun az�l� d��man� oldu�unu sansa da, bunun bir yan�lsama oldu�u k�sa s�rede ortaya ��kacakt�r. ��nk� as�l sava� Magico Vento ile Hogan aras�ndad�r!.. Hogan, Ned Ellis�in babas�n�n katili ve annesinin sevgilisidir. �kili aras�ndaki son hesapla�man�n ��ikago Yang�n�� adl� ser�vende Hogan��n �l�m� ile sonland��� d���n�l�rken bunun da bir �yan�lsama� oldu�u anla��lacak ve Hogan yeniden beyaz �aman�n yoluna ��kacakt�r...

Magico Vento, ilk bak��ta bir korku �izgi roman� gibi g�r�nmesine ra�men, derinlerinde K�z�lderili k�lt�r�ne sayg� ve hayranl�k bar�nd�r�r. Ned Ellis�in Topal At taraf�ndan kurtar�lmas�ndan itibaren, onun beyazdan �ok bir Lakota oldu�unu g�r�r�z. Ellis�in �yk�s�, Lakotalar�n hayatta kalabilmek i�in verdi�i umutsuz sava��, tutkulu dinsel ve bedensel aray��lar�n� anlat�r ayn� zamanda... Beylik tan�mla beyaz adam�n, yani Anglosakson �rk��l���n, binlerce y�ll�k bir k�lt�r�, vah�i bir ba�nazl�kla �ok k�sa bir s�rede nas�l yok etti�ini i�imiz yanarak duyumsar�z. Dizide yer alan korkun� yarat�klar bile zengin K�z�lderili folklar�n�n birer par�alar�d�r ve hepsinden al�nacak ki�isel ve toplumsal dersler vard�r, �zellikle bizim gibi ortak belle�i zay�f olan halklar i�in... Nitekim dizinin �lkemizde hen�z yay�nlanmayan b�l�mlerde bu zengin k�lt�re daha fazla yer verilecek �yk�ler (Milazzo�nun da ekibe kat�lmas�yla) bu y�nde de�i�ime u�rayacakt�r.


  (...)

  Yazının tamamı ve diğer ayrıntılar Ser�ven'in 4.sayısında yer almaktadır.


  En Son Eklenen 5 İnceleme

  Tuna�nın Ağıdı: Plevne
  03.11.2007
  T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

  Kızlar İ�in Manga:
  11.10.2007
  Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

  Harry Potter ve The Books Of Magic
  03.10.2007
  Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

  Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
  28.01.2007
  �izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

  Zoraki Casus: Max Friedman
  28.01.2007
  Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|