05.06.2005

 

Vampirella�n�n Ya�am�

Kosta Ceran

Korku edebiyat� ile erotizmi harmanlayan pop�ler imgelerden biri �izgi romandan geldi. Kosta Ceran, korku �izgi romanlar�n klasiklerinden biri haline gelen Vampirella�n�n yay�n ya�am�n� inceliyor.

Halk inan���na g�re Vampir, kurban�n� �ld�rmeden �nce onunla bir oyun oynar. Yakla��p koklar, kokusunu haf�zas�na kaydeder, sonra k�sa s�reli�ine uzakla�mas�na izin verir. Tekrar yakla��r, tekrar uzakla��r. Av ile avc� �l�mle dans edercesine kendi etraflar�nda d�ner durur. Ta ki av yorulup kendini ecelinin di�lerine teslim edene dek. Klasik korku filmlerinde de benzer bir teleturjiye rastlar�z. Ne var ki bu filmlerde av ve avc� hep kar�� cinstendir ve vampir kurban�n�n boynunu �s�rmadan �nce �per, hatta yalar. Kan�n�n emildi�ini hisseden kurban ac�dan ba��rmaz, aksine zevkten k�vran�r. Bu gibi sahneler, hi� ��plakl�k i�ermemelerine kar��n tamam�yle erotiktir. Kan emmek sevi�menin yerini alm��t�r. Doyuma ula�an vampirin g�zlerindeki tatmin, orgazm�n ta kendisidir.

Erkek vampirlerin egemen oldu�u sinemadan farkl� olarak �izgi roman, di�i vampirleri tercih etmi�tir. Normal kad�nlardan hi� eksi�i olmayan bu di�i kan emiciler, ac�kt�klar�nda en yak�ndaki insan�n hayat suyunu i�mek gibi bir huy edinmi�lerdir. Ne var ki s�rf bedenen de�il, ayn� zamanda ruhen de insanlara benzerler ve s�k s�k a�ka kurban olurlar. Bu durumda �ld�rmek i�in de�il, a�l�klar�n� gidermek i�in a��klar�n�n boynunu �az�c�k� �s�r�rlar. Ve bu da �ok yo�un erotizm i�eren bir olgudur. Filmlerdeki egzantrik ve nekrofil vampirlerden bir di�er farklar� da �o�unlukla g�ne�ten rahats�z olmamalar�d�r. Hatta bronzla�maktan da ka��nmazlar. �ehirde gezinir ve hatta al�� veri� yaparlar. Fakat gene de dolunay�n ayd�nlatt��� karanl�k sokaklar ve kimsesiz serseriler onlara daha cazip gelir. �lgin� olan �udur ki, erkekler bu yarat�klar� normal kad�nlardan daha �ekici bulur ve onlar� korumak i�in gerekirse kendi hayatlar�n� tehlikeye atarlar. Buna kar��l�k di�i vampirler de a��k olduklar�nda erkeklerini ger�ekten sever ve onlar�n banka c�zdanlar�yla veya toplumsal konumlar�yla ilgilenmezler. Ve ne de ailevi durumlar�yla! ��te Vampirella�n�n ba�ar�s�n�n ard�ndaki s�r...

Korku dergileri, 60�l� y�llarda Amerika�da bir hayli ilgi �ekerdi. Bir taraftan d�nemin korku filmlerinin ba�ar�l� olmas� korku t�r�n�n yayg�nla�mas�n� sa�larken; di�er taraftan da kullan�lan �iddet, cinsellik vb. sebeplerden �t�r� toplumun olaya ho� bakmamas� bu t�r�n marjinal bir boyut kazanmas�n� sa�lam��t�. Marjinal yay�nlar ise her zaman ilgi �ekerdi. �ok b�y�k tirajlara ula�amamakla beraber, bu dergiler sabit ve sad�k bir okuyucu kitlesine sahip olduklar�ndan, her d�nem i�in k�rl� birer yat�r�m olmu�lard�r. Warren Publishing, i�te bu y�llarda yay�nlad��� Famous Monsters of Filmland (1958) , Creepy (1964) ve Eerie (1965) gibi dergilerle tan�nm��t�.
1969 y�l�nda Warren, farkl� bir okuyucu kitlesine seslenmeye karar verdi. Bu kitle, �ok daha se�ici davran�yordu ve basit korku hik�yelerinden fazlas�n� istiyordu. Warren Yay�nc�l�k��n sahibi James Warren, yeni i�erikli bir dergi projesi haz�rlama i�ini Forrest J. Ackerman�a verdi. Ackerman, Famous Monsters�ta gayet ba�ar�l� olmu� bir ki�iydi ve okuyucunun nelerden ho�land���n� �ok iyi biliyordu. Kendisi de bir korku merakl�s� ve koleksiyoncu olan Ackerman, biraz da o y�llarda pop�ler olan Jane Fonda�l� Barbarella filminden esinlenerek, Vampirella karakterini yaratt�.

Ayn� y�l (Eyl�l 69) Vampirella #1 bayilere da��t�ld�. �lk say�n�n kapa�� Frazetta�ya aitti ve 50� fiyatla Frank Frazetta, Neal Adams, Reed Crandall, Billy Graham ve Tom Sutton imzal� hik�yeler i�eriyordu. Bu ilk say�n�n ilk hik�yesi olan Vampirella of Drakulon, kahraman�m�z� hayli ac�mas�z bir vampir olarak tan�mlamaktayd�. Vampi, a�l���n� gidermek i�in her �eyi yapabilecek bir ki�ili�e sahipti. Kendi gezegeni kurakl��a yenilip de dolu dolu kan akan nehirler tozlu birer dere yata��na d�n��t���nde, bir uzay gemisine atlayarak hi� tan�mad��� D�nya�ya gelmekten �ekinmemi�ti. Ne var ki kendisi i�in paha bi�ilmez olan ya�am s�v�s�, yaln�zca bu gezegen sakinlerinin damarlar�nda mevcuttu ve onlar� avlamak o kadar kolay de�ildi.

�lk yedi say�da, hepsi de bu do�rultuda ilerleyen hik�yeler yay�nland�. Okuyucunun tepkisi de pek fena say�lmazd�. �spanyol a��rl�kl� �izer tak�m�n�n �abalar� sonu� vermi� ve Vampirella, finansal a��dan ��kmaza giren Warren��n kurtar�c�s� olmu�tu. Frazetta�n�n yan�s�ra Enrich ve Sanjulian��n kapaklar� her say�da yeni okuyucular�n dikkatini �ekiyordu. Esteban Maroto ile Jose Gonzales�in resimledi�i �yk�lerde Vampi t�m seksapelini g�zler �n�ne seriyordu. Ancak sekizinci say�dan itibaren hik�yeleri Archie Goodwin yazmaya ba�lad� ve Goodwin�in Vampirella�ya bak��� tamamen farkl�yd�. Vampirella #8, ilk Goodwin tarz� hik�yeleri yay�nlad� ve okuyucu taraf�ndan o denli benimsendi ki, derginin 1983�teki son say�s�na dek hi� kimse bu �izgiyi de�i�tirmeyi d���nmedi (veya cesaret edemedi).

Say� #11 Pendragon karakterini okuyuculara tan�tt�. Sevimli ve egzantrik bir karakter olan Pendragon, Vampi�nin dostu ve yol-kader arkada�� olarak takip eden say�larda hik�yedeki yerini ald�. Vampi�nin birinci y�ld�n�m�n� i�aret 12. say�, ayn� zamanda Jose Gonzales�in de �izgilerini m�jdeliyordu. Gonzales, Vampi�yi belki de ta en ba�ta �izilmesi gerekti�i gibi, yani seksi bir vampir olarak �izmeye ba�lad�. Ak�llarda kalan Vampirella imaj� da bu oldu zaten: �l�mc�l ama �ekici bir di�i yarat�k!

Vampirella art�k g��l� bir karakter yap�s�na kavu�mu�tu. Gerek kad�n, gerekse erkek okuyucular�n kendileriyle do�rudan �zde�le�tirebilecekleri bir kahramand�. Bunun sonucu olarak, bir zamanlar�n �ucuz� Vampi hik�yeleri de yerlerini �ok daha cidd� ve sa�lam senaryolara b�rakmaya ba�lam��t�. Bu �izgide yarat�lan yeni karakterler, okuyucular�n da be�enisini toplayarak, 10 y�ldan uzun s�recek bir ya�ama kavu�tular...

Dergi, yay�n hayat�n�n ilk yar�s� boyunca tahmin edilemeyecek bir pop�lariteye sahip oldu. Ancak, hayat�n�n ikinci yar�s� ne yaz�k ki ilk yar�s� kadar ba�ar�l� olamad� ve dergi, eski hik�yelerin tekrar bask�lar�yla yoluna a��r aksak devam edebildi. Nitekim, do�umundan 14 y�l sonra, Mart 1983�te, Vampirella #112 bayilere da��t�ld�. Bu son say�, pek de son say�ya benzemiyordu asl�nda. �nceki say�lardan hi� bir fark� yoktu ve hatta yeni hik�yeler bile m�jdeliyordu. Ne var ki, bu yeni hik�yeler hi� bir zaman g�n �����n� g�remedikleri gibi, 112. say� da Vampi�nin mezar ta�� oldu. Warren, bir daha a�mamak �zere kap�lar�n� kapam��t�, ve de hi� kimse Vampirella�ya tam olarak neler oldu�unu ��renemeyecekti...

Neden oldu? Vampi neden �ld�? Buna kesin bir cevap vermek zor, ama maliyet art��� gibi klasik etkenler bir tarafa, san�r�m en b�y�k sorun derginin sabit bir yazar-�izer kadrosu olu�turamamas�yd�. Bu da s�ras�yla hik�ye k�s�rl���na ve derginin yava� yava� okuyucu kaybetmesine sebep olmu�tu (#30�un tiraj� 95.000 civar�ndayken #112�de bu rakam 65.000�lere d��m��t�). Bilindi�i �zere 80�li y�llar�n ilk yar�s�, marjinal kesimin ilgisini Korku�dan Bilim-Kurgu�ya kayd�rd��� zamanlard�. D�nem, Star Wars ve E.T. d�nemiydi...
(...)

Yaz�n�n tamam� Ser�ven 4'te..


En Son Eklenen 5 İnceleme

James Bond �izgili Romanları
07.12.2009
James Bond, son y�zyılın pop�ler mitlerinden biri. T�rkiye�de polisiye romanın en �nl� araştırmacısı sayılan Erol �yepazarcı, Bond�u �izgi romanlarına da değinerek irdeliyor. ...

Rh+ ve Yayınlanan �izgi Romanların Listesi
22.01.2009
1993 yılında �ıkmış, kısa �m�rl� �zigi roman dergilerimizden biri olan RH+ ile ilgili bir d�k�m yayınlıyoruz....

Hakkım Sana Haram Olsun
16.12.2008
Mizah dergilerimizde tefrika �izgi roman geleneği neredeyse unutuldu. Hakkım Sana Haram Olsun, bu geleneğin son �rneklerinden başarılı bir siyasi �izgi roman....

Fevkal Beşer
06.12.2008
Memo Tembel�izer�in Penguen dergisinde �Ge�miş Zaman� adıyla yayınlanan k�şesinde �nceleri g�n�m�z�n d�nyasının bundan yaklaşık 100 yıl �nceki Osmanlı İmparatorluğuna taşı...

Persepolis: Kederli Kahkaha
25.11.2008
Persepolis, İranlı Marjane Satrapi�nin Fransızca yayımlanmış otobiyografik �izgi romanı. Yakın zamanda �izgi film uyarlaması �lkemizde de g�sterime giren Persepolis, yayımlandığ... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|