05.06.2005

 

Bir A�ustos G�n�nde Angoul�me�den �zlenimler

Kemal Reha Kavas

�izgi roman�n ba�kenti say�lan Fransa�n�n Angoul�me �ehrini ve �nl� m�zesini gezen Kemal Kavas izlenimlerini anlat�yor.

Ge�ti�imiz A�ustos ay�nda dil e�itimi i�in Paris�te yaz okulunda bulundu�um s�rada bir �izgi roman merakl�s� olarak uzun s�redir ad�n� duydu�um, �izgi roman m�zesi ve ara�t�rma merkeziyle �nl� ve d�nyan�n �izgi roman ba�kenti olarak kabul g�ren Angoul�me kentini g�rmek istedim. Haritaya bak�nca epeyce uzak g�r�nen (G�neybat� Fransa�da Paris-Bordeaux tren hatt� �zerinde bulunan) bu kente g�n�birlik gidip gelmek h�zl� tren sistemi sayesinde m�mk�n oldu. Angoul�me hakk�nda bu k�sa ziyaret esnas�nda edindi�im izlenimleri sizlerle payla�mak istiyorum.

�izgi roman severler haricinde pek kimse taraf�ndan ad� san� duyulmam�� olan bu kent hakk�nda genel bir bilgi edinmek i�in (g�n�m�zde hemen herkesin yapt��� gibi) internete ba�vurdum. Konumuzla do�rudan ilgili olmasa da s�k de�inilen tarihi bir olay olmas� nedeniyle tesad�fen kar��ma ��kan ilgin� bir malumattan bahsetmeden ge�emeyece�im. Me�erse Kanuni Sultan S�leyman�a mektup yazarak yard�m �a�r�s�nda bulunan me�hur kral Fran�ois�in soyu da Angoul�me kontlar�na dayanmaktaym��. G�n�m�zde turistik �ekim g�c� tart���l�r seviyede olsa da Angoul�me�in k�kl� bir tarihi oldu�u gerek mimari dokusundan gerekse kentin 800 ya��na basm�� olmas�ndan anla��labilir. Belediyenin resmi internet sitesinin kent i�in yaratmaya �al��t��� imaj ise �festivaller kenti� kavram� �zerine oturtulmu� durumda. Kentteki turizm faaliyeti gelenekselle�mi� olan alt� adet festivalle canland�r�lmaya �al���l�yor.

S�z� edilen festivallerin uluslararas� ortamda en �ok isim yapm�� olan� 1972�den beri d�zenlenmekte olan Angoul�me Uluslararas� �izgi Roman Festivali (Angoul�me Festival International de la Bande Dessin�e). Festival s�ras�nda �izgi roman d�nyas�nda son bir sene i�erisindeki geli�meler tart���l�yor ve sonunda da her sene �y�l�n �izgi roman�� �d�l� sahibini buluyor. Festivali d�zenleyen kurum ise Angoul�me�de 1989�den beri faaliyet g�steren �Ulusal �izgi Roman ve G�r�nt� Merkezi� (Centre National de la Bande Dessin�e et de l�Image) Merkez kurulmadan �nce organizasyonu Angoul�me M�zesi b�nyesindeki �izgi roman b�l�m� �zerinden y�r�tm��. 15. y�l�n� kutlayan merkezin amac� kenti d�nyan�n �izgi roman ba�kenti haline getirmek. Ser�ven�in ikinci say�s�ndan hat�rlayaca��n�z gibi bu kurumda bilimsel dan��manl�k g�revini y�r�ten Jean-Pierre Mercier ge�ti�imiz Mart ay�nda Ankara Resim Heykel M�zesi�nde d�zenlenen ve gelenekselle�tirilmesine �al���lan �izgi roman sergisi ve at�lye �al��malar� vesilesiyle �lkemizi ziyaret ederek Fransa�daki geli�meleri bizlerle payla�m��t�. Ba�ka bir nedenle Fransa�da bulundu�um s�re i�erisinde yapt���m Angoul�me ka�ama��n�n kendi ad�ma gayri resmi bir iade-i ziyaret olaca��n� umarken daha sonra Mercier�in Frans�zlar��n �o�u gibi A�ustos ay�n� tatil i�in se�mi� oldu�unu ��rendim. Bu durum gezimin bilgilenme boyutunu epeyce sekteye u�ratt�ysa da ziyaretimden en y�ksek derecede yararlanabilmek i�in �abalad�m.

A�ustos ay� Fransa�y� g�neybat�- kuzeydo�u ekseninde kesen uzun tren hatt�n�n iki ucunda bulunan Paris ve Bordeaux i�in ger�ekten �ok hareketli ge�iyor. Bu ay Frans�zlar taraf�ndan tatil ay� olarak kabul edildi�i i�in T�rkiye�de pek de al���k olmad���m�z bir �ekilde esnaf bile en turistik mevsimde bir ay s�reyle kepenkleri kapat�p kap�s�na tabela asarak ba�kentten ka��yor. �n�n� �arap �retimimden alm�� olan Bordeaux�da ise Temmuz ve A�ustos aylar�nda �arap festivalinin yaratt��� hareketlenme ya�an�yor; etkinlikler co�rafi nedenlerle turistik �ekim g�c� olan kenti daha da cazip hale getiriyor.

D�rt saat kadar s�ren yol sonras� Angoul�me gar�na vard���mda nas�l bir ortamla kar��la�aca��m� heyecanla bekliyordum. �izgi roman mevsimi olmad��� internetteki festival program�ndan zaten anla��lmaktayd�. G�n i�inde de �ehir �ok sessiz ve sakindi. S�rt�mdaki b�y�k�e �anta ve boynumdaki foto�raf makinesiyle �evremdeki insanlarda epey ilgi uyand�rm�� olmal�y�m. Bunu daha sonra kentin i�ini gezerken de hissedecektim. Galiba A�ustos ay�nda pek de turist g�rmeye al���k de�illerdi. Paris�e d�n�� biletimi ayarlamak i�in g�revliye �size bir yer sorabilir miyim?� diyerek yakla��nca derdimi anlatmama f�rsat b�rakmadan �izgi roman merkezinin yerini tarif etmeye ba�lad�. Bir turistin burada ne arad���n� tahmin etmek zor olmasa gerek. �izgi roman merkezine gitmeden �nce kent meydan�nda ve ana caddelerde yapt���m y�r�y��lerde baz� apartman cephelerinin bina �l�e�ine getirilen devasa �izgi roman sayfalar�yla s�slenmi� oldu�unu g�rd�m. Kentin ya�am kayna��n�n �d�nya �izgi roman ba�kenti� temas�na ba�lanm�� oldu�u g�zlenebiliyordu.

Tren Gar�ndan ��karak kentin etraf�nda kuruldu�u nehir boyunca s�ren yirmi dakikal�k y�r�y�� sonras�nda kendimi bir anda arad���m binan�n kar��s�nda buldum. Bir anda diyorum ��nk� sert bir viraj�n a�z�nda konumlanm�� oldu�u i�in yakla��rken s�rpriz etkisi yarat�yor. �zellikle de yap�y� d��tan saran kemerli pencerelerle dolu ve nitelikli bir ta� i��ili�iyle �r�lm�� uzun ve eski duvar�n arkas�na yerle�tirilmi� yeni binan�n cam ve �elik giydirme cephesinin sabah g�ne�iyle yaratt��� par�lt�lar g�r�nmeye ba�lay�nca i�imi bir heyecan sard�. Bahsetti�im eski duvar kimi yerlerde yeni bina i�in bir s�n�r olarak kullan�lm�� ve �n�nden ge�en karayolundan fiziksel olarak ay�ran bir e�ik olu�turmu�. Merkez yap�lmaya ba�lan�rken orada halihaz�rda bulunan bu duvar par�alar�na sayg�da kusur edilmeyerek eskiyle yeninin ho� bir beraberli�i ama�lanm�� olsa gerek. Bu benim i�eri girmeden �nceki ilk d���ncem oldu. Mercier�in yoklu�u sebebiyle bende mesleki bir merak uyand�ran bu konuda bilgi alamad�m.

Ana giri�in kar��s�ndan yaya ve ta��tlar� i�eri alabilmek i�in kesintiye u�rat�lm�� duvar�n s�n�r�n� ge�erek ana avluya girdi�imde hen�z vaktin erken oldu�unu fark ettim. Saydam �zellikteki cephe sayesinde i�eride �al��anlar�n yo�un bir faaliyet i�erisinde olduklar� hissedilse de merkezin halka a��l���na daha bir saat vard�. Ben de aradaki vakti bu yaz�ya e�lik eden ve yap�n�n yola bakan �n cephesini anlatan eskizle u�ra�arak de�erlendirdim. Vakit gelince i� mekan� incelemeye koyuldum. ��erideki rampa ve merdiven gibi d��ey dolan�m ara�lar�yla olu�turulmu� karma��k mekan kurgusunun birbirinden i�erik ve i�lev olarak �ok farkl� olan sergi salonlar�n�n ayr��t�r�lmas� amac�yla ba�ar�l� bir �ekilde kullan�lm�� oldu�unu belirtmek istiyorum. Giri�in hemen sa��nda bulunan kitap��, merkezin kendi yay�nlar�n�n da bulundu�u �ok zengin bir �izgi roman (ve �izgi roman� konu edinen ara�t�rma) �e�itlili�i sunuyor. En �st kattaki k�t�phane i�in de ayn� �ey ge�erli. K�t�phaneye �ye olarak buradan �d�n� kitap alman�z m�mk�n. Ayr�ca bu mekan, ferahl��� ve do�al ���k kalitesiyle keyifli bir okuma ve ara�t�rma ortam� sunuyor. Sabah�n erken saatleri olmas�na kar��n k�t�phanede ya�anan doluluk bu d���ncemi do�ruluyordu.

Bir �izgi roman merakl�s�n�n burada kendini (g�nlerce) kaybetmesinin i�ten bile olmad���n� s�yleyebilirim. A��rl���n� Frans�zca konu�ulan �lkelerde �retilmi� olan eserlerin olu�turdu�u ve beni zenginli�iyle derinden etkileyen �izgi roman koleksiyonu gerek eser gerek yazar ve �izer ad� g�z �n�ne alarak arama imkan� sunan bir veri taban�yla da takviye edilmi� durumda. G�ncel eserlerin yan� s�ra sizi �ocuklu�unuza d�nd�rebilecek say�lar� da bulman�z sa�lanm��. K�t�phane i�erisindeki ya� ortalamas�n�n epey k���k olmas� dikkatimi �ekti. Bu belki de i�eride kulakl�kla �izgi film izleme olanaklar�n�n sa�lanm�� olmas�ndan kaynaklan�yor olabilirdi. En �st ve en alt katlardan bahsetmi�ken ortada kalan iki kat� atlamamam gerekir. Buralarda birbirinden ba��ms�z �izgi roman ve foto�raf sergileri tasarlanm��.

Kurgulanmas�nda Jean-Pierre Mercier�in de yer ald��� ve karanl�k mekanlarda ���k oyunlar� kullan�larak olu�turulan en b�y�k sergi d�nyaca �nlenmi� �izgi roman kahramanlar�n� kategorize ederek onlar� bir soya�ac� i�erisinde konumland�rma amac�n� ta��maktayd�. Bu sergide merakl�s� i�in paha bi�ilmez de�erde olan �nl� �izgi roman sanat��lar�n�n ellerinden ��km�� orijinal taslak eskizlerini g�rmek de m�mk�nd�. �rne�in Tenten�in bilinen maceralar�ndan birinin herkesin ilk g�r��te hat�rlayaca�� bir sayfas�n�n ilk eskizlerinin sayfan�n bug�n piyasada yay�nlanan renkli haliyle yan yana e�le�tirilerek sergilenme �eklini �ok ba�ar�l� buldum. Yaratma an�ndaki �izginin dinamizmini hissetmek ve �izerin o hepimizin bildi�i son �r�n�ne varana kadar ne t�r teredd�t ve karar a�amalar�ndan ge�ti�ini �izgisinden takip edebilmek benim gibi �ocuklu�undan beri �izme iddias� ta��yan, Tenten, Asteriks ve Red Kit gibi klasikleri yak�ndan takip etmi� olan bir merakl� i�in de e�siz bir deneyim halini ald�. Sergideki eserler aras�nda kaybolmu� oldu�umu fark etti�imde merkezin kapanmas�na �ok az vakit kalm��t�.

Paris�te ge�irdi�im bir ay ve Angoul�me�deki bu k�sa deneyimden ��kartabilece�im sonu� �izgi roman�n her ya� grubuna ait ortalama Frans�z��n hayat�nda �nemli bir yer te�kil etti�idir. Paris�teki ilk g�nlerimde Sen nehri k�y�s�n�n kenar�na yerle�mi� sahaflardaki �izgi roman oran�n�n y�ksekli�i ve �e�it zenginli�i dikkatimi �ekmi�ti. �ehri daha �ok tan�maya ba�lad�k�a Paris�in merkezindeki prestijli Saint-Germain ve Saint-Michel gibi bulvarlar�n �zerinde sadece ve sadece �izgi roman ve buna ba�l� maket, oyuncak ve k�rtasiye gibi ek �r�nler sunan ma�azalar�n bollu�unun da fark�na vard�m. Toplumdan bu konuda yo�un bir talep oldu�u sunulan eserlerde ka��ttan tutun da grafik �zelliklere ve i�eri�e varana kadar her boyutunda ortaya konan kaliteden kendini a��k�a belli etmekteydi. Hi� de ucuz say�lamayacak sert kapakl� alb�mlerin sadece �izgi roman �zerine uzmanla�m�� kitap��lardan de�il, ayn� zamanda tren garlar�ndaki, metro istasyonlar�ndaki ve hatta s�permarketlerdeki kapsam� ve �l�e�i �ok daha s�n�rl� olan kitap reyonlar�ndan da temin edilebildi�ini g�rmek �a��rt�c�yd�. ��erik ve grafik ifade bi�imleri a��s�ndan b�y�k �e�itlilikle kar��la��yordunuz: Bo� vakitleri ho� hale getirebilecek olanlardan insano�lunun zihnini �a�lard�r me�gul etmi� felsefi konular�n irdelendi�i �al��malara ve hatta �izgi roman� bir sanat objesi haline getirmeye �al��an yakla��mlara varana kadar geni� bir yelpazeden s�z ediyorum.

Fransa�da ya�ad���m deneyimin �izgi roman k�lt�r� edinme ve daha farkl� boyutlar�yla ki�isel geli�imimde �ok faydal� oldu�unu d���n�yorum. Bir senedir ��rendi�im Frans�zca�da a�ama kaydetmemde �izgi roman merak�m�n �nemli katk�s� oldu. Dil ��renmede metne e�lik eden g�rselli�in �ok faydal� oldu�u bir ger�ek ve bence �izgi roman �r�nleri bunu �ok g�zel sa�l�yor. Bat� Avrupa�ya yolu d��en herkese Angoul�me�i ziyaret etmelerini tavsiye ederim. G�n�m�zde h�zl� tren sisteminin haritalardan okunan uzakl�klar� par�alad��� bu b�lgede mutlaka bir g�n� b�yle bir ziyarete ay�rmaya de�er.En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|