12.06.2005

 

Suat G�n�lay��n �lk D�nem Hik�yelerinden...

M.Cemgil

Suat G�n�lay, son yirmi y�l�n en renkli �izgi romanc�lar�ndan biri. M.Cemgil, G�n�lay��n ilk d�nem �al��malar�ndan ikisini de�erlendiriyor.

Mizah dergilerinde komik olmayan �yk�ler anlatmak zordur. Komik olmayan �izgilerin ayn� dergilerde yer almas� ise daha da zordur. �stisnalar olmu�sa bile bunlar i�in daha �ok �aresizlikten kullan�lan, ge�ici olarak �yer� dolduran �al��malard�r demek yanl�� olmaz. Bu �yk�ler ayn� say�da ba�lay�p bitmiyorsa devam ediyorsa �vahamet� bir par�a katlan�r. Bu t�r �al��malar�n mizah dergilerine tiraj kaybettirdi�ine y�nelik g��l� bir inan�� hakimdir.

Suat G�n�lay, seksenli y�llar�n ikinci yar�s�na, G�rg�r��n kalabal�k kadrosunda yeterince �izme �ans� bulamayan gen� �izerlerden biri olarak girmi�ti. �lk d�nem �yk�lerini, hep yapmak istedi�i �yk�ler olarak g�r�rsek, �G�rg�r�da �izme �ans�n� uzun y�llar bulamayacakt�� diye bir yorum yapabiliriz. O�uz Aral��n dergicilik anlay��� i�inde G�n�lay��n ilk d�nem �yk�lerinin yer almas� tek kelimeyle imk�ns�zd�.

Ayn� d�nemlerde Simaviler�e rakip olan G�ne� gazetesinin G�rg�r�a alternatif olacak bir dergi yay�mlamay� istemesi, kadro �i�kinli�i y�z�nden istediklerini yapamayan bir �ok G�rg�r �reticisi gibi G�n�lay�a da bir �ans yaratt�. G�ne� grubunun Limon dergisi, tamam� G�rg�r�dan yeti�mi� gen�lerden olu�an bir ekiple ��kmaya ba�lad�. Dergi, bir G�rg�r ikamesi olarak ona benzemekle benzememek aras� tarz aray���ndayd�. Limon�u kimi a��lardan daha eski -ve ba�ka bir G�rg�r alternatifi denemesi olan- Mikrop�a benzetmek m�mk�nd�. G�n�lay ise Limon�un �izgi romanc�s� (Galip Tekin�i) olarak d���n�lm��t�. Derginin arka kapa��nda tek sayfal�k �yk�ler anlatmaya ba�layan, �izerin en �nemli �ans� edit�ryal olarak kendine fazla kar���lmamas�yd� san�r�m. G�rg�r�a kar�� bir tarz olu�turmak isteyen derginin aray��lar�, G�n�lay��n hem �izgisini geli�tirmesine hem de yukar�da de�inilen t�rden istisnai denemelerine imk�n tan�d�. �Evimde duvar�ma asar�m ama dergide yay�nlamam� diyecek t�rden bir edit�rle kar��la�mamak elbette b�y�k �anst�. G�n�lay, sonralar� mizah dergileriyle uyumlu �yk�ler anlataca��, bi�em aray��lar�n� komik �izgili �yk�lere d�n��t�rd��� bir evrimden ge�ti. Hatta Limon�daki ilk d�nem �yk�leriyle bug�n� k�yaslarsak nerdeyse iki farkl� �izerden bile bahsedilebilir. Ge�irdi�i evrim, ba�ka bir yaz�n�n konusu elbette, ayr�ca yanl�� da anla��lmas�n, bu evrimi �zoraki evlilik� olarak g�rmek abart�l� olur. G�n�lay, mizah dergilerinde mutlak komiklik beklenmeyen �izgi romanlar�n me�ruiyetini sa�layan isimlerden biri oldu�u i�in, kendisini kadar mizah dergilerindeki mevcut anlay��� da d�n��t�rm��t�r. Bir ba�ka deyi�le evrim tek tarafl� olmam��t�r.

Ba�a d�nersek, �izerin ilk d�nem �yk�leri, kareleme anlay���ndan kurguya, �yk� anlat�m�ndan tiplemelere kadar frankofon �izgi romanlar� and�rmaktad�r. �izim tekni�ine bak�ld���nda ilk g�ze �arpan m�rekkebi suland�rarak (lavi) �iniyi kullanmas�d�r. Laviyi renk ya da derinlik vermek i�in kullan�rken, karelerde net siyah s�n�rl� olarak yer almaktad�r. Tiplemelerin t�knaz, enine iri veya kal�n �izilmesi, kemikli y�zler, so�uk ve rutubeti �a�r��t�ran k��l�k giyecekler kullan�lmas� kimi zaman Frans�z �izer Bilal�i hat�rlatmaktad�r. Bilal�in dura�an, her biri �resim� olan karelerini tarz olarak hissettiren sahne tasar�mlar�ndan dahi s�z edilebilir. Bilal �a�r���mlar�n� o denli �nemseyerek yazm�yorum. ��k�� �yk�leri ve ilk aray��lar olarak okunmas� gereken bu �retimlerde G�n�lay farkl� bir �izer oldu�unun i�aretlerini de a��k�a vermi�ti. Otantik ayr�nt�lara g�sterdi�i �zen, fantastik ��elerle y�kl� d�nyas�n� yerelle�tirme �abas� yenilik�i olarak hemen fark edilmekteydi asl�nda.

Bu d�nemde �retilmi�, k�sa aral�klarla da olsa arka arkaya yay�mlanm�� iki �yk�den s�z edece�im. Yay�n s�ras�na g�re ilki Sultan Ahmet�in Kamburu (1986), di�eri Y�lmaz Kaptan (1987). Ayn� d�nemden, sonralar� devam� �izilen ve hatta �izgi d�nyas�nda kendi �l�e�inde bir moda yaratan Son Kuvvac� da se�ilebilirdi. Bu iki uzun �yk�y� se�memin nedeni ironiden �ok ser�vene yak�n olmalar�. Mizah dergilerinin genel �er�evesiyle uyu�mamalar�. Yaz�n�n en ba��nda belirtti�im ayr�ks�l���n �rnekleri olmalar�. �lk �yk�, 1950 y�l�nda �stanbul Sultanahmet Camiinde ya�anan bir �ecinni� hadisesine dayan�yor. G�n�lay, d�nemin �stanbul�unu �yk�n�n kendi i�erisindeki ger�ekli�ini besleyecek d�zeyde yans�tmay� denemi�. K�yafetler, arabalar, reklam panolar�, sokaklar vs ger�eklik hissiyat� verecek kadar birbirleriyle tutarl� olu�turulmu�. Bir atmosfer yaratmak ama�land���ndan yans�t�lan zaman�n ger�ekten 1950 olup olmad��� �nemsizle�iyor bu nedenle. G�n�lay, Ayasofya�n�n �eytana tapan kambur papaz�n�n intikam almak i�in geri d�nen ruhu fikrine dayand�rm�� �yk�s�n�. Sultanahmet Camiinin imam� olan Be�ir�in i�ine giren k�t� ruh, onun geceleri cinayetler i�lemesine neden olmaktad�r. Be�ir, G�n�lay��n kimi �yk�lerinde de kulland��� bir sahhaf tiplemesi ve bir arkada��n�n yard�m�yla d�zenlenen bir t�r ayinde, k�t� ruhtan -kendisi de �lerek- kurtulur.

�kinci �yk� olan Y�lmaz Kaptan ise ilkine g�re daha iddial� olmay� gerektiren bir i�eri�e sahipti. Yak�n bir gelecekteki d�nya sava�� sonras� Marmara Denizine s�k���p kalm��, a�l�k, hastal�k ve yak�t i�in birbirlerini alt etmeye �al��an iki vapurun m�cadelesiyle a��lan ilk sayfalar fantastik duru�u itibar�yla ba�tan �arp�c�yd�. Yerli �izgi romanlar d���n�ld���nde ne mizah dergilerinde ne de gazete ve dergilerde tarz olarak benzer bir denemeye o tarihe kadar giri�ilmemi�ti. Daha �nemlisi Y�lmaz Kaptan, G�rg�r ve sonras�nda olu�an �izgi roman anlay��� i�inde komik olmayan tek kahraman say�labilir. �yk�n�n anlat�m bi�imi, klasik ser�ven kal�plar�na uygun olarak olu�turulmu�tu. Hareket �zerine kurulu, mutlu sonla biten bir �yk�yd� Y�lmaz Kaptan.

Ba�lang��ta dayan��ma i�inde olan ve sava�tan ka�an iki ayr� gemi insan�n�n k�tl�k nedeniyle birbirlerine sald�rmalar�yla ba�layan �yk�, Y�lmaz Kaptan��n denize d��mesiyle farkl�la��yor. Gen� bir kad�n taraf�ndan kurtar�lan Y�lmaz Kaptan, denize d��t��� zaman sonu �l�mle biten bula��c� bir hastal��a kap�l�yor. Ayn� hastal��a kap�lm�� olan gen� kad�nla birlikte, bu hastal��a deva oldu�u rivayet edilen aleti bulmak i�in �zmir�e do�ru yola ��k�yorlar. 88 model bir Anadol ile yolculuk eden ikili, bir tarikat taraf�ndan esir ediliyorlar, sonra ka��yorlar vs.. Denizde g�rd���m�z deforme silah ve ara�lar, teknoloji ile ilkelli�in birbirine kar��t��� gere�lerin �e�itlemelerini karada da g�r�yoruz. Atmosfer, Hollywood sinemas�n�n fantastik filmlerini and�ran bi�imde d�zenlenmi�. �nemli bir fark, G�n�lay��n bu ilham� yerelle�tirmek i�in u�ra�mas� olmu�. Hastal�klar� ilerleyen ikili, rivayet edilen aleti, denizin ortas�nda yar� bat�k bir Rus gemisi enkaz� i�inde buluyor. Denizdeki canl�lar y�z�nden gemiye ula�amad�klar�ndan �aresizce sonlar�n� beklemeye ba�l�yorlar ki Y�lmaz Kaptan��n gemisi/adamlar� ortaya ��k�yor, kurtuluyorlar...

Yukar�da de�indi�im gibi G�n�lay, �yk� anlay���n� zamanla de�i�tirdi ve bu t�rden denemelere bir daha girmedi. Bu, Limon�un tarz�n�n �oturmas�na� ve hayata kar�� geli�tirdi�i �slubun belirginle�mesine ba�lanabilir. Derginin ya�ad��� evrilmeyle birlikte G�n�lay�dan �yk�c� olarak beklenenlerin de�i�ti�i de s�ylenebilir. Elbette bu de�i�im birdenbire olmam�� uzun y�llara yay�lan �ok say�da �yk�yle ger�ekle�mi�tir.

Ser�ven Say� 5'te t�m ayr�nt�lar...


En Son Eklenen 5 İnceleme

James Bond �izgili Romanları
07.12.2009
James Bond, son y�zyılın pop�ler mitlerinden biri. T�rkiye�de polisiye romanın en �nl� araştırmacısı sayılan Erol �yepazarcı, Bond�u �izgi romanlarına da değinerek irdeliyor. ...

Rh+ ve Yayınlanan �izgi Romanların Listesi
22.01.2009
1993 yılında �ıkmış, kısa �m�rl� �zigi roman dergilerimizden biri olan RH+ ile ilgili bir d�k�m yayınlıyoruz....

Hakkım Sana Haram Olsun
16.12.2008
Mizah dergilerimizde tefrika �izgi roman geleneği neredeyse unutuldu. Hakkım Sana Haram Olsun, bu geleneğin son �rneklerinden başarılı bir siyasi �izgi roman....

Fevkal Beşer
06.12.2008
Memo Tembel�izer�in Penguen dergisinde �Ge�miş Zaman� adıyla yayınlanan k�şesinde �nceleri g�n�m�z�n d�nyasının bundan yaklaşık 100 yıl �nceki Osmanlı İmparatorluğuna taşı...

Persepolis: Kederli Kahkaha
25.11.2008
Persepolis, İranlı Marjane Satrapi�nin Fransızca yayımlanmış otobiyografik �izgi romanı. Yakın zamanda �izgi film uyarlaması �lkemizde de g�sterime giren Persepolis, yayımlandığ... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|