12.06.2005

 

Dylan Horrocks�in Hicksville�i : �izgi Roman Severler ��in Bir �topya

Aykut & Erkut Erdem

Yeni Zelandal� �izer Dylan Horrocks, Hicksville adl� �izgi roman�nda bize ger�ekte varolmayan bir kasabay� anlat�yor. Hicksville, �yle bir kasaba ki postac�s�ndan bal�k��s�na kadar bu k���k kasabada ya�ayan herkes her t�rden ve dilden �izgi romanla ilgilenen ger�ek birer �izgi roman sever.

Hicksville, Yeni Zellandal� gen� bir �izerin Dylan Horrocks��n ilk uzun �izgi roman�, asl�nda �yle �ok yeni bir �al��ma da say�lmaz, toplu olarak ilk kez 1998 yay�nlanm��, bizdeki kopyas� 2001 y�l� bas�m�. Ge�ti�imiz aylarda bir rastlant� eseri ke�fetmemize ra�men Hicksville �imdiden k�t�phanemizin nadide �izgi romanlar raf�nda yerini ald�. ��yle s�yleyebiliriz: Hicksville, �zerinde �ok d���n�lm��, en az Scott McCloud'un Understanding Comics'i kadar da bilgilendirici bir �al��ma.

Hicksville, ilk kitab�n� Jack Kirby �zerine yazm�� olan ve �Comics World Magazine� adl� dergide �al��an Leonard Batts��n Yeni Zelanda�ya gelmesiyle ba�l�yor. Ta Amerika�dan bu uzak k�taya gelmesinin nedeni yazmakta oldu�u yeni kitab�. Bu kitap da ilki gibi yine bir biyografi �al��mas�, bu kez Jack Kirby�nin selefi kabul edilen Dick Burger hakk�nda. Yeni Zelanda�ya geli�inin as�l amac� Dick Burger��n ge�mi�ini ara�t�rmak, acemilik y�llar�n�n ge�ti�i kasabas� Hicksville�e giderek onu d�nyaca �nl� bir �izer yapan �Captain Tomorrow: Rebirth� adl� �izgi roman�n nas�l ortaya ��kt���n� anlamak vs... Merak�n� cezbeden ise Dick Burger�le yapt��� r�portajda ona Hicksville�i sordu�unda hi�bir cevap alamam�� �stelik bir de naho� �ekilde kovulmu� olmas�.

Leonard Batts, uzun s�ren u�ak yolculu�u, ard�ndan yine en az onun kadar yorucu bir kara yolculu�u ile Hicksville�e ula�may� ba�ar�r, do�al olarak o g�n yapt��� ilk i� kendine kalacak bir yer ayarlay�p derin bir uyku �ekmek olur. Uyand���nda hemen yan� ba��nda bir �izgi roman durdu�unu fark eder, anlamad��� bir Do�u Avrupa dilindeki �izgi roman� kar��t�rmaya ba�lar. �Tam bu anda� i�eriye orta ya�l� ev sahibesi Bayan Hicks elinde kahvalt� tepsisiyle birlikte girer. Sohbet ederler, Batts, ona Hicksville�e geli� amac�n� a��klar, ard�ndan biraz �nce okudu�u �izgi roman� g�sterip sorar: �Siz de galiba �izgi roman okuyorsunuz�. Ald��� cevap, eh bir par�a �a��rt�c�d�r: �Herkes gibi ben de okuyorum� olur. Kahvalt�s�n� bitirdikten sonra evden ��karak birlikte Hicksville�i gezmeye ba�larlar. Biraz �nce evde ya�ad��� �a�k�nl�k yolda g�rd�kleri postac�n�n �ngiliz ekol� k�sa �izgi romanlar� takip etti�ini ��rendi�inde daha da artar. Ama as�l �oku Bayan Hicks�in kitap d�kkan�na girdi�inde ya�ayacakt�r. D�kkan�n raflar�nda her dilden binlerce �izgi roman durmaktad�r, bunlar�n aras�nda Action Comics�in (�stelik birden fazla kopya bulunan) ilk say�lar� hemen dikkatini �eker. Heyecanla Bayan Hicks�e bu dergilerin de�erini bilip bilmedi�ini sordu�unda Bayan Hicks�in verdi�i cevap Hicksvilleliler�in ger�ek �izgi roman sevgisini �zetlemektedir: �Hi� bir fikrim yok, burada Hicksville�de bu tarz ayr�nt�lara �nem vermeyiz, ama anl�yorum bug�nlerde bu tarz ilk say�lara rastlamak zor...�. Kasabal�lar�n �izgi romanla bu kadar i�i�e oldu�unu ��rendi�inde onlara Dick Burger hakk�nda sorular sormak i�in can atmaya ba�lar. Ancak postac�s�ndan bal�k��s�na kadar �izgi roman� �ok sevdi�ini ��rendi�imiz kasabal�lar, aralar�ndan ��kan �izer Dick Burger�dan ��renemedi�i bir sebepten dolay� nefret etmektedirler. Batts her kimle konu�tuysa onlar�n g�z�nde Dick Burger��n bir �l�den farkl� olmad���n� anlar. ��te bu �muamma�, kitab�n merak uyand�r�c� unsurunu olu�turur.

Araya girip itiraf edelim; �izgi roman sevgisini art�rmak ad�na hepimizin ara s�ra ger�ekle�tirdi�i misyonerlik faaliyetleri mutlaka olmu�tur. �izgi romanla pek ilgilenmemi�, ama bize g�re belli bir de�er ta��yan bir arkada��m�z�n eline bir iki �izgi roman tutu�turmu�uzdur. Genelde bu �izgi romanlar t�r�n�n en ba�ar�l� �rnekleri olur: Neil Gaiman��n Sandman��, Hugo Pratt��n Corto Maltese�si veya Alan Moore�un V For Vendetta�s� gibi. Bu eylemler sonucunda bazen ba�ar�l� olup �saflar�m�za� yeni birilerini katar�z, bazen de kendi heyecan�m�z� onlara aksettiremedi�imizi anlar, �z�l�r�z. Bir d���n�n, d�nyada �yle bir yer var ki orada ya�ayan herkes iyi bir �izgi roman okuru, hem de �yle belli bir t�re veya �lkeye ba�l� olmadan d�nyan�n herhangi bir yerinde �retilen, her t�rl� �izgi romanla ilgilenen, onlar �zerinde d���nen, tart��an kimseler. ��te Dylan Horrocks b�yle bir yeri anlat�yor, Yeni Zellanda�daki Hicksville adl� k���k bir kasabay�.

Yaz�n�n ba�l���nda belirtti�imiz gibi Dylan Horrocks, Hicksville�de biz �izgi roman severler i�in bir �topya yaratm��. Ger�ekte Latince�de �hi�bir yer� anlam�na gelen �topya kelimesi, Thomas Moore�un ayn� adl� eseriyle birlikte edebi bir anlam kazanm��t�r. Moore ve onu izleyen farkl� �topya yazarlar�n�n amac� ger�ekte var olmayan hayali bir yeri okuyuculara ger�ekmi� gibi anlatabilmek ve bizi buna ikna etmektir. Sonu�ta Dylan Horrock��n Hicksville�de bu i�i �ok iyi ba�ard���n� s�yleyebiliriz. �nl� �izer Seth�in �ns�zde dile getirdi�i gibi kitab� bitirdikten sonra Hicksville�in ger�ek olmad���n� bilse bile insan oraya gitme iste�i duyuyor.

Hicksville�in ana konusunu Dick Burger karakteri ve Leonard Batts�in Hicksville ziyareti olu�turuyor g�z�kse de kitapta birbiri i�ine ge�mi� bir�ok yan hik�ye mevcut. �stelik Dylan Horrocks, bu hik�yeleri anlat�rken g�rsel anlat�m sanat�n�n farkl� y�ntemlerini kullanm��. Gazeteci Batts�in Hicksville notlar�n� arkada��na yazd��� mektuplarla d�z yaz� olarak verirken Dick Burger�in ger�ek ki�ili�ini yine Hicksville�den ��kan bir �izer olan (ama ba�ar�l� olamay�p kasabaya geri d�nen) Dick Burger��n �ocukluk arkada�� Sam �zerinden anlat�yor. Sam�in otobiyografik �izgi roman� �Stars� ile sa�lanan geri d�n��lerle Dick Burger�� tan�yor, ayr�ca Amerika�daki �izgi roman end�strisinin de bir panoramas�n� g�rm�� oluyoruz. Yeri geldik�e Dick Burger��n �Captain Tomorrow�undan sayfalar da yer al�yor Hicksville�de. Kitaptaki bir di�er k���k �izgi roman da Batts�e gizlice sayfalar� b�rak�lan (i�inde �nl� ka�if Kaptan James Cook�u g�rd���m�z) yerel bir Yeni Zelanda hik�yesi. Dick Burger�in neden kasabal�lar taraf�ndan sevilmedi�inin s�rr� ise kasaban�n deniz fenerinde ya�ayan Kupe�de gizli. Kitab�n bir di�er �nemli karakteri ise yine Sam gibi kasabaya yeni geri d�nen Grace adl� bir kad�n. Ge�mi�te Dick Burger ve Kupe aras�nda kalm�� bir kad�n olmas� kitaptaki melodramatik etkiyi de tamaml�yor. Yan olaylara ve k���k hik�yelere ra�men kitab� bitirdi�inizde t�m bu olaylar�n etraf�nda as�l anlat�lan�n Hicksville kasabas�n�n kendisi oldu�unu anl�yoruz. Yaz�m�zda Dick Burger�dan neden bu kadar nefret edildi�ini a��klamamay� uygun g�rd�k ama ��yle s�yleyelim; deniz feneriyle de ilgili bu s�rr� ��rendi�inizde sizin de i�inizden Hicksville�e gitmek gelecek...

Ayr�nt�lar Ser�ven 5'te..


En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|