19.06.2005

 

En B�y�k Sorun

Orhan Berent

"T�rkiye'de �izgi roman yay�nc�l���nda en b�y�k sorun nedir ya da sorunlar nedir diye soruldu�unda hemen bir yan�t bulmak �ok zor" diyer ba�lam�� s�ze Orhan Berent. Ser�ven'de forum k��esinde tart��t���m�z konuyu sitemize ta��d�k.

Y�llard�r bu konuda yaz�l�p �izilenlere bak�lacak olursa makro d�zeyde bir tak�m sorunlar hep �n plana ��kar�l�yor. �izgi roman�n kendisiyle do�rudan ilgisi olmayan, fakat b�y�k bir �neme sahip da��t�m olgusuna vurgu yap�l�yor. Bu konuda s�k�a telaffuz edilen bir re�ete de son y�llarda epey tart���l�yor. Sadece �izgi roman satan d�kk�nlar�n a��lmas� gerekti�inden bahsediliyor s�kl�kla. Yani bir anlamda �izgi roman da��t�m�n� ulusal da��t�mdan ay�racak ayr� bir da��t�m modeli �zerinde duruluyor. ��phesiz bu t�r ana soruna ba�l� tali ��z�mlerin tart���lmaya ba�lanmas� yararl� olabilir ama bu bizi as�l sorundan uzakla�t�rma potansiyeli de ta��makta, dikkat edilmeli.

�izgi roman camias�ndakiler ise lokomotif bir yerli �retim dergisinin gereklili�ini konu�maya ba�lad� epeydir. Bir�ok ki�i bu sorunun �nemlili�ini her f�rsatta �ne s�r�yor. �yle ya, �retim olmadan �izgi roman�n sorunlar�ndan nas�l bahsedebiliriz ki? �thal �r�nler okuyucusuna ula�t�r�l�yor, alternatif da��t�m yollar� benimseniyor ya da kitap��lardaki m�tevazi sergiler yoluyla okurun dikkati �ekiliyor vs Peki ya yerli �retim olmazsa ne olur?

Kimileri T�rkiye'de �izgi roman okuyucusunun �lmedi�ini ancak bir tak�m de�i�ikliklerden ge�ti�ini s�yl�yor. Bir yere kadar do�ru oldu�u s�ylenebilir. L-Manyak ve Lombak �rne�inde oldu�u gibi mizah dergilerinden t�remi�, �izgi roman dergisi say�labilecek bir�ok yay�n 1990'l� y�llar�n ba��ndan beri T�rkiye'de ilgiyle kar��lanm�� ve �reticisini memnun etmi� durumda. Bu yolu takip etmenin gereklili�ini savunuyorum. Resimli Roman gibi aray��lar�n yararl� oldu�unu da d���n�yorum. E�er bir �eyler �retiliyorsa ve bu devaml�l�k arz ediyorsa zaten okuyucunun ilgisi kendili�inden geliyor. Elbette bunun da belli ba�l� baz� �artlar� var. �rne�in misyon bir derginin yerel olma �art� var ya da mizah dergicili�inden gelmi� isimlere belli bir s�re yaslanmalar� gerekiyor. Ancak tabii bu yaz�ld��� kadar kolay de�il. Her �eyden �nce dergi ��karmak i�in maddi g�ce ihtiya� var. Ama bence �retmek ve cesur ad�mlar atmak daha �nemli. Nedenini anlayamad���m bir karamsarl�k kimi �reticilere de bula�m�� durumda maalesef. Okur azl���ndan dem vuruluyor. Ancak okurun �n�ne bir �ey konulmazsa okur ne yaps�n ya da nas�l �o�als�n. Bir �eyler ortaya ��ks�n ki okur bunlar� se�ip y�nelsin. Benim en b�y�k sorun dendi�imde akl�ma bunlar geliyor.

Konu s�k�nt�s�, nitelikli yazar vb bunlar a��lacak sorunlar. Bunlar� �ne s�renleri de ben ciddiye alm�yorum zaten. Bu tip iddialar salt �izgi roman�n de�il fakat t�m yaz�nsal �r�nlerin sorunu. T�rkiye birka� y�l �nce etnik bir �at��man�n e�i�inden d�nd�. Var m� bunun roman�n� ya da filmini yapan. Yok demek zorunday�m. Eh, siz her a��dan yereli yakalayamazsan�z ya da bir ba�ka deyi�le kendi �lkenize yabanc�la�m��san�z, �rettikleriniz de ba�kalar�n�n d��leri, ba�kalar�n�n �izgileri olur. Bunlar�n �ok b�y�k sat�� rakamlar�na ula�aca��n� d���nmek de hayalcilik olur. Misyon bir dergi �nce kendi topraklar�nda ne olup bitti�ine bakarsa, gerisinin pek kolay gelece�ini d���n�yorum. Bir�ok ki�i ne olup bitti�ini bile sa�l�kl� d���nemiyor. Bana g�re mizah dergilerinden t�reyen Lombak ve L-manyak gibi �r�nlerin ilgiyle kar��lanmas�nda az ya da �ok yereli yakalamalar�n�n etkisi var. Sonu�ta baz� insanlar Cihangir'deki bir evde olan biteni anlatan bir �izgi roman�, uzak �lkelerden ithal edilmi� mutantlar�n Taksim meydan�nda cirit atmas�ndan daha kendilerine yak�n buluyor. Art�k gen� T�rk ceng�verinin eline ���n tabancas� verip, kuca��na sar���n bir g�zel oturtman�n ve bunlar� uzayda dola�t�r�p T�rkler Uzayda demenin de modas� ge�ti. �nce kendi topraklar�m�zda ne olup bitiyor ona bakal�m, sonra da misyon bir dergide bunlar� ne kadar yans�tabiliriz diye d���nelim.
En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|