19.06.2005

 

Hal Foster, Al�akg�n�ll� Bir �nc��

Richard Marschall

Foster, T�rkiye�de tarihi �izgi roman modas�na kaynakl�k eden ola�an�st� nitelikli �izgilere sahip bir �nc�-�izer. Ad� ve �al��malar� �izgi romanla �zde�le�mi�, ilham verici d�hilerden biri.

�izgi dizileri-bantlar� (continuity strips) ve hatta ser�ven t�r�n�n g��l� unsurlar�, Hal Foster �izgi romanlar �izmeye ba�lamadan �nce de vard�. Fakat bu sanat bi�iminin do�u�undan yakla��k otuz be� y�l sonra �izim tekniklerini - ve �izerin duyarl�l�klar�n� ve standartlar�n�- �izgi romanla tan��t�ran ki�i Foster�d�. Ger�ek�i tasvirler ve sofistike kompozisyonlar ondan �nce merak uyand�racak bir bi�imde eksikti.

�nc� �izer Harold Rudolph Foster, 16 A�ustos 1892�de Halifax, Nova Scotia�da do�du. Dokuzuncu s�n�fa yani on yedi ya��na kadar okula Winnipe, Maitoba�da devam etti. �izim yapmay� hep seviyordu ve daha sonraki y�llarda h�zl� �izmeyi ��rendi�ini ��nk� Manitoba�da havan�n eldivenlerden uzun s�re uzak kalmas�na izin vermeyecek kadar so�uk oldu�unu �akayla kar���k s�yl�yordu. On sekiz ya��nda, yerel t�ccarlardan Hudson�s Bay Company�nin kataloglar� i�in �izimler yapt�. 1921�de (Amerika�ya ilerde kal�c� olarak yerle�melerinden �nce bir s�re ya�ad�klar� yer olan) Topeka�da Kansas�tan gen� bir kad�nla evlendi. Kanada buhran�n sanc�lar� i�indeydi, Foster da sanat okulu ve sanat alan�nda i� aramak i�in Chicago�ya gitmeye karar verdi. B�ylece o ve bir arkada�� binlerce mili bisikletle kat ettiler. Bayan Foster �ok ge�meden pe�lerinden gitti, ��nk� bu gen� sanat�� sadece �ehrin en iyi okullar�ndan dersler almakla kalmam�� ayn� zamanda, �zel d�kk�nlar i�in sanat rekl�mlar�ndan Popular Mechanics dergisi i�in renkli kapaklar yapmaya kadar her t�rl� i�te �al��arak b�lgenin en ba�ar�l� ill�strat�rlerinden biri olma yolunda ilerlemi�ti. �izgi roman kariyerine ba�lamas�na sebep olan �ey rekl�mc�l�kta yapt��� i�ler oldu. 1928�de daha �nce birlikte �al��t���, rekl�mc�l�k i�leri yapan giri�imci Joseph H. Neebe, gazetelerde tefrika halinde yay�nlamak ve resimlendirmek i�in Tarzan��n (Tarzan of the Apes) yay�n haklar�n� sat�n ald�. Edgar Rice Burroughs�un 1912 tarihli karakteri zaten y�llard�r filmlerde g�r�len pop�ler bir karakterdi ve bu karakterin yan �r�n� olarak bir �izgi bant� gayet do�al kar��land�. Asl�nda herkes taraf�ndan do�al kar��lanmad�. Tarzan��n �izeri J. Allen St. John bu uyarlamayla yeterince ilgilenmedi ve Foster ikinci se�enekti.

Asl�na bak�l�rsa ba�lang��ta Neebe bu fikri gazetelere lay�k�yla satamad�. Sonunda uyarlamay� da��tabilmek umuduyla, gazetelere �al��an k���k bir sat�� �rg�t�, New York Metropolitan Gazete Servisini buldu. Bu kez gazeteler oltaya geldiler ve Tarzan heyecan verici bir olaya d�n��t�. Foster��n haz�rlad��� tefrikalar bir �izgi band�ndan �ok resimli hik�ye �eklindeydi. Altm�� g�nl�k b�l�mler halinde resimler �zerinden metin akan n�kteli k�sa hik�yeleri i�eriyordu. Ger�i �izimler biraz tutuktu, �zellikle ucuzla�t�r�lm�� bir tarzdayd� ama bu pop�ler orman kahraman�n�n h�lihaz�rda bir izleyici kitlesi vard�. �ronik bir �ekilde, okuyucular�yla bulu�tu�u 7 Ocak 1929, bir ba�ka yeni dizi olan Buck Rogers��n da okuyucular�na merhaba dedi�i g�nd�. Bu bilimkurgu dizisi (�izeri Dick Calkins�in denemi� olmas�na kar��n) ger�ek�i �izilmemi�ti, fakat o da Tarzan gibi, bilin�li bir �ekilde di�er �izgi hik�yelerden ayr�l�yordu. O zamana kadar �izgi romandaki az say�daki yol g�stericiler aras�nda, bir melodram olan K���k Yetim Annie (Little Orphan Annie); aksiyon ve melodram olan George Storm�un Bobby Thatcher��; aksiyon ve komedi i�eren Wash Tubbs vard�. Chaffin ve Forrest��n Tailspin Tommy�si Lindbergh modas�n�n barok bir istismar�yd� ve ortal�kta Frank Merriwell�i de i�ine alan hepsi ucuz, modas� ge�mi� romanlara benzeyen pek �ok Frank Merriwell tipi �izgi roman vard�. Ayr�ca edebi klasiklerin gen� okuyucular i�in yay�nlanan tek t�k, d�zensiz �izgi bant versiyonlar� da piyasadayd�. Fakat Tarzan ve Buck Rogers daha de�i�ikti, di�erlerinin olmad��� bi�imde egzotik, samimi ser�venlerle doluydular ve pop�ler oldular. Gelecek on y�l�n ve hatta daha �tesinin �izgi roman g�r�n���n� de�i�tiren ser�ven bantlar� sa�ana��n� m�jdelediler.

Foster tefrikalar�n sadece ilk hik�yeleri �zerinde �al��t�; ger�i yapt���n� sadece bir �i�� olarak g�r�yordu ve �zellikle gurur duydu�u bir �ey de�ildi. O d�nemde, �izgi bantlar onun i�in sanat rekl�m� i�lerinden bir ad�m daha gerideydi ve Rex Maxon��n geli�iyle daha de�er verdi�i i�lerine geri d�nd�. Ancak 1931�de Tarzan Pazar g�nleri de yay�nlanmaya ba�lad� ve Foster onu �izmeye raz� oldu. Tarzan sayfas� i�in hat�rlad��� s�zler �unlard�: �zaten hakk�m olan bir �eyi tats�z tuzsuz bir yemek kar��l��� sat�p satmayaca��m�n sorulmas� beni bir par�a g�cendirdi,� ama Bunal�m y�llar�yd� ve Foster daha sonra ��yle d���nd�: ��u anda bir par�a yemek sahibi olmak g�zel de�il mi?�

�lk ba�larda Pazar g�nleri yay�nlanan Tarzan onun ilk d�nemlerinde �izdi�i g�nl�k yay�nlara benziyordu � ho� ama sadece ill�stratifti ve her resmin alt�ndan akan bir metin vard�. Daha sonra, her ne kadar Foster konu�ma balonlar� kullan�m�na y�nelmese de, ustal�kla kendi �izgi roman tekni�ini olu�turmaya ba�lad�. Yak�n planlarla duygusal etki, g�lgeli planlarla ruh durumu ve gerilim denemeleri yapt�. �izdi�i karakterlerin ki�iliklerini olu�turmaya ba�lad�. Tarzan��n Pazar g�n� yay�nlanan sayfas�n� olu�turan bantlar aras�nda, hareket ya da g�lgeleme gibi unsurlar�n olu�turdu�u bir ak�m geli�ti. Foster, Pazar g�n� yay�nlanan renkli sayfalarda �ok az rastlanan bir teknik olan kal�n, siyah g�lgelere itimat etmeye ba�lad�.

Foster��n Tarzan�� canl� ve ilgin� bir tarzda geli�ti ve bir�ok �izer, �zellikle de Alex Raymond i�in bir ilham kayna�� oldu. �te yandan Foster, Tarzan�a kar�� d��a vuramayaca�� bir nefret besliyordu. ��in do�rusu, Tarzan ile ilgili neredeyse her �ey onun i�in tats�z hale gelmi�ti. Di�er yazarlar�n senaryolar�n� �izmekten ho�lanm�yordu, �nerileri aptalca, �izimlerini yapt��� senaryolar� baya�� buluyordu ve kendine ait bir �izgi roman �retmek konusunda gizliden gizliye bir h�rs besliyordu. Ve isteksiz �izer hevesli bir �izgi romanc�ya d�n��m��t�. Bu durum, i�ine kapan�k Foster i�in iyi bir geli�meydi, fakat yetenek avc�s� William Randolph Hearst�� tan�yanlar i�in pek de s�rpriz olmad� ve 1935�te efsanevi yay�nc�, Foster�� aray�p buldu. Hearst, Foster�a bug�n nadiren rastlan�lan bir �neride bulundu. Foster kendi istekleri do�rultusunda bir bant yaratmak ve bant�n t�m haklar�n�n sahibi olmak �zere davet edildi. Ancak, Foster bir ba�l�l�k hissiyle yeni �izgi bant�n� �nce Metropolitan��n varisleri olan United Features�a �nerdi ve onlar da bu �neriyi kesin olarak reddettiler. B�ylece Foster, Hearst��n �srarl� ve ya�c� King Features �al��an�n� (sat�� sorumlusunu) sevindirdi.

(...)

Der. ve �ev.: Esin Belit Sa�

Ayr�nt�lar ve yaz�n�n devam� Ser�ven Say�5'te..


En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|