30.06.2005

 

Sin City: G�� ve Kad�nlara Dair

S�leyman Sipahi (n.d. Gambit)

Sin City, yak�n d�nem Amerikan �izgi roman�n�n �ok be�enilen ve �ok da ele�tirilen �arp�c� �rneklerinden biri. Robert Rodrigez ve dizinin yarat�c�s� Frank Miller y�netmenli�inde sinemaya uyarlanarak farkl� bir ilgi g�ren Sin City �n�m�zdeki aylarda �lkemizde de �ok konu�ulacak.

K�hne bir kentin, kenar bir mahallesinde lo� bir oda. Ortada kalp �eklinde bir yatak ve �st�nde yine kalp �eklinde bir s�r� yast�k. Yatakta korkutucu irilikte bir adam ve yan�nda �melekler nas�l kokuyorsa �yle kokan� bir kad�n... Sevi�irler, sonras�nda Marv uyan�r ve birinin tanr��as�n� �ld�rd���n� g�r�p bunu yapan� bulaca��na ve ona �detece�ine dair intikam yemini eder. Fakat intikam�n� h�zl� ve sessiz de�il, Goldie ile oldu�u gibi, hem yava� hem de g�r�lt�l� ve kirli alacakt�r.

Kula�a �ok da matah bir konu gibi gelmiyor de�il mi? Belki de ger�ekten de�il. Konu olarak daha �nce bir�ok kitapta, filmde, �izgi romanda defalarca i�lenmi� kli�e bir intikam hik�yesini bu sefer Sin City�nin ad� alt�nda okuman�n farkl�l��� nerede diye sorulabilir. �te yandan ��yle de d���n�lebilir: Sin City bu kadar �d�l (ve ele�tiri) almas�n� neye bor�lu? Baz� hik�yeler vard�r ki konu, �izim, anlat�m ve karakterler tamamen b�t�nle�mi�tir, bir saatin her di�lisinin farkl� �aplara sahip olup farkl� y�nlere d�nmelerine ra�men sonu� olarak tek bir amaca hizmet etmeleri gibidir. Sin City�yi bu kadar farkl� k�lan �izimleri, karakterleri, anlat�m bi�imi, sertli�i ya da erotik olmas� de�il. Sin City�yi �nl� yapan en �nemli etken t�m bu fakt�rlerin m�kemmel bir harmoni olu�turmas�.

Marv giyinirken polis sirenleri duyulmaya ba�lam��t�r bile. Polisler nizami bir sekilde merdivenleri ��karken Marv haz�rl�klar�n� yapm�� ve s�rekli kulland��� iki �� uyu�turucu hap�n� mideye indirmi�tir: �Asl�nda onlar �a��r�lmal�yd�, polisler. Fakat herkes polislerin ne i�in �al��t�klar�n� ve onlar� mutlu tutman�n ne oldu�unu biliyor. Birileri bu i� i�in iyi para �demi�� diye homurdanmaktad�r. Marv��n nas�l zorlu biri oldu�u takip eden sahnelerde anla��l�r: Kap�y� par�alar, polisleri da��tarak binadan d��ar� ��kar ve bir polis arabas�n� gasp ederek uzakla��r.

Hik�yede �ok a��k anlat�lmasa da Marv��n �artl� tahliye ile serbest b�rak�ld���n�, polis g�zetiminde tutuldu�unu anlar�z. Marv, kendisini g�zetimde tutan polis memuru Lucille�nin evine girer ve yara berelerini temizler, alb�m tan�t�mlar�nda s�k�a kullan�lan yara bantl� haline kavu�ur (!). �ntikam�n� almas� i�in eski bir dostuna ihtiyac� vard�r, Gladys ad�n� verdi�i silah�na. K�r olmu� annesinin evine gider ve h�l� eski �eklinde duran odas�ndaki sand�ktan Gladys�i ��kar�r. Bu s�rada eski an�lar�n� tazeleyen odadaki kokudan dolay� her zamanki gibi a�lam��t�r. Okuldayken kavga etti�i sert bir �ocuktan alm��t�r silah�. �ocuk �ld��� i�in Gladys�i art�k �zlemeyecektir. Silaha okulda tan�d��� Glady�s adl� g�zel bir ��renci k�z�n ad�n� vermi�tir. Gladys�� eline ald���nda �bir an i�in� birbirlerini hissederler. Gladys�e Goldie�den ve ne yapmalar� gerekti�inden bahseder.

Sin City�deki di�er t�m kad�nlar gibi Glady�s de g��l� bir karakter olarak anlat�lm��t�r. �rne�in dizinin devam�nda ortaya ��kan Esther tutsak d��t���nde serbest b�rak�lmak i�in yalvarmaz, hi�bir zaman a�lamaz. Oysa Marv gibi ac�mas�z birisi sadece eski bir kokuyu duyarak a�layabilmektedir. Gerek a�lamas� gerekse silah�yla konu�mas� gibi ayr�nt�lardan Marv�in akli dengesinin yerinde olmad���n� anlamak g�� de�il asl�nda. Bir �delinin� ya�ad�klar�n� okumak niye zevkli diye d���n�yorum da belki ilk sebep kendine �zg� bir tarz� olmas�. Belki de hepimiz bazen delilerin yapt��� gibi i�imizden geldi�ince davranmak istiyoruz ve birileri bizim yerimize bunlar� yap�nca ho�umuza gidiyor olabilir.

Tarz demi�ken, Marv�in ac�mas�zl���ndan bahsetmek gerekiyor. �ki kiralik katil, Marv�i, t�m Sin City serisinin en �arp�c� kad�n karakterlerinden olan, (sado-mazoist �a�r���mlara sahip) Nancy�nin striptiz yapt��� bardan, arka soka�a ��kar�rlar. Marv �nce hemen birini �ld�r�r. �tekine ise �zerindeki paltoyu ��karmas�n�, b�yle g�zel bir paltonun kan lekesi olmas�n� istemedi�ini s�yler. Adam paltosunu ��kar�r ��karmaz te�ekk�r ederek karn�n bir kursun s�kar. Sonra kan kaybetmekte olan kiral�k katilin di�lerini k�rarak Goldie�nin katili hakk�nda baz� bilgiler al�r ve tekrar te�ekk�r ederek kafas�na bir kursun daha s�kar. Konu�ana dek birisini kafas�n� klozete sokar, bir eliyle araba kullan�rken di�er eliyle �kurban�n�n� kafas�n� yere s�rterek s�r�kler, rahibi �ld�r�r vd� Derken Goldie�nin yamyam katilini bulur. Goldie�nin katiline g�sterdi�i ac�mas�zl��� hik�yeyi okuyacaklara b�rakal�m, ama �final� bizi Sin City�de ya�ananlar�n, ay�n arka y�z�nde d�nen dolaplar�n �olduk�a derin� ve gizli bir sistemin par�as� oldu�unu g�sterecektir.

Haritada as�l ismi Basin olan �ehri niye herkesin Sin City olarak adland�rd���n�n a��klamas� �iddetli ya�an ya�mur alt�nda y�r�yen Marv�in d���nceleri ile anlat�l�r sekizinci b�l�mde. Ya�murun durmas�yla birlikte �ehrin eski k�sm�nda hayat k�sa zamanda eski haline d�nm��t�r. So�u�a ra�men t�m mallar sergidedir. Bir zamanlar (alt�na h�cum zaman�nda) pop�ler bir yer olan Basin City, sonras�nda bir hayalet �ehre d�n��m��t�r. �ehir sakinlerinden Roark ad�nda birinin akl�na bir fikir gelmi�, t�m paras�n� harcayarak Paris ve benzeri yerlerden en �nl� fahi�eleri �ehre getirmi�tir. Haber �abuk yay�lm�� ve k�sa s�re sonra �G�nah �ehri� bat�daki en ��hretli �ehir olmu�tur. Las Vegas�a bir g�nderme yap�ld��� d���n�lebilir. Yedi farkl� kitaba ismini veren Sin City�nin g�r�n��� izbe, eprimi�, karanl�k, tekinsiz ve sislidir. �ehrin dar sokaklar�nda ��p y���nlar� vard�r (ortamdaki sis ve kasvet Gotham�� da �a�r��t�rmaz de�il hani). Hemen her yerde eski model, b�y�k Amerikan arabalar�n�n olmas� da ilgin�tir.

1980�lerde Marvel Comics�in Daredevil��n� Born Again adl� maceras�yla yeniden canland�ran ve �izgi roman tarihinde y�ksek itibar� olan Batman Kara ��valyenin D�n����n� (The Dark Knight Returns) yazarak �izgi romana olan ilgiyi artt�ran, bir�ok �d�le sahip olan Frank Miller, Sin City�ye ba�lamadan �nce zaten yeterince tan�nm�� ve ba�ar�s�n� kan�tlam��t�. Ama as�l �s��ramas�n�� Sin City�yi yaz�nca yapt� diyebiliriz. Zira Miller, ba�kas�n�n karakterini yazarken belirli kal�plara ba�l� kalmak zorunlulu�unu mecburen ya��yordu. Sin City�yi yaratarak tamamen kendi tercihlerine ba�l� olan, dolay�s�yla �zerinde istedi�i gibi oynamay� yapabildi�i bir �al��maya ba�lad� ve bunda �ok ba�ar�l� oldu.

Yaz�n�n tamam� ve di�er ayr�nt�lar Ser�ven 5'te...


En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|