18.07.2005

 

Filmi Nedeniyle Garf�eld Hakk�nda Bir Ka� Not

Linda Stark

�i�ko, tembel ve lazanya d��k�n� kedinin 1978�de ba�layan ser�veni g�n�m�ze kadar uzanmakta ve hareketleriyle bedeninin a��rl���na uymayacak bir s�ratle devam etmekte.

Garfield t�m kedili karikat�rler ve bantlar aras�nda her anlamda en �dolgun� olan�. 1990�larda Peanuts��n seviyesine ula�an Garfield��n, Indiana eyaletindeki fabrikas� Paws Inc. (Patiler A�) 1988�de 3000 �e�idi ge�en binlerce Garfield e�yas�n�, 2500�den fazla g�nl�k gazetede yay�nlanan bant� �retmekteydi. Paws�da g�rev alan yakla��k 40 ki�i burada �al��abilmek i�in, her�eyden �nce Garfield�� ayn� kalemden ��km���as�na �izebilecek seviyeye gelene kadar �izim derslerine kat�l�yorlar. Espiriler ve diyaloglar h�l� Garfield��n yarat�c�s� Jim Davis�e ait. �ini, Valette Grene kara kalem Gary Baker��n elinden ge�iyor.

Garfield�den �nce, Davis be� y�l boyunca Gnorm Gnat ad�nda bir b�cekle u�ra�m��, fakat ajanslar�n ilgisini �ekmeyi ba�aramam��. Okurun bir b�cekle �zde�le�emedi�ini d���n�p Gnorm Gnat�den vazge�mi�, bir kedi kullanmakta karar k�lm��. Garfield�� ilk kez 1976�da �izmi�, fakat ajansa ba�lanmas� 19 Haziran 1978�i bulmu�. �nceleri bant�n ad�, Garfield��n sahibi Jon Arbuckle��n ilk ad�n� ta��yormu�. Fakat Davis esas c�mleyi her seferinde Garfield��n s�yledi�ini farkedince bant�n ad� Jon�ken Garfield�a d�n��t�r�lm��.

Bug�n Garfield d�nya �ap�nda be�eni kazanm�� bir bant. Bu noktaya gelmek kolay olmam��; ba�larda a��r aksak ilerleyen bant� King Features hemen reddetmi�, Chicago Tribune-New York News Ajans�, be� ay beklettikten sonra geri �evirmi�. Sonunda United Features, Davis ile s�zle�me imzalam��. �lk tepkiler de pek parlak de�ilmi�: Ulusal dergilerden bir tanesi, bant�n hayat�n�n k�sa olaca��n� �ne s�rm��; Amerika�n�n �nl� tebrik kartlar� Hallmark ise karakteri kullanmay� kabul etmemi�. Gazete m��terisinin art��� da yava� ilerliyormu�. Neredeyse iki y�l sonra bile (May�s 1980), sadece 180 gazetede Garfield ��k�yormu�.

Sonra �birdenbire� beklenmedik bir�ey olur. Dizinin ilk kitab� Garfield at Large New York Times bestseller listesinin en tepesine t�rmanarak 100 hafta boyunca yerini korur ve 4 y�l s�resince listeden d��memeyi ba�ar�r. G�nl�k gazeteler bant� almak yar��a girerler, takip eden �� y�l boyunca m��teri listesi g�nde bir gazete oran�nda artar. Bu arada ba�ka derlemeler de yay�nlanmaya devam eder ve Kas�m 1982�de Times��n bestseller listesinde ayn� anda 7 Garfield kitab� yeralmaktad�r.

Bill Blackbeard ile Malcolm Whyte��n yorumuna bak�l�rsa, bu kadar sevilmesinin nedeni, Garfield��n �kendimizi bir b�rakabilsek olaca��m�z her�ey�i temsil etmesine ba�l�d�r; yani, �i�man, tembel, edepsiz, kendini be�enmi� ve bencil, ama yine de sevimli ve tatl�. Garfield bo�az�na �ok d��k�n (�zellikle de lazanyaya tap�yor), uykunun kutsall���na inan�yor, Pazartesilerden, diyetlerden, rejimlerden, �alar saatlerden ve k�peklerden nefret ediyor. K�pekleri kayalardan daha d���k bir t�r olarak g�rmekte ve zaman�n�n �nemli bir k�sm�n�, sahibinin evini payla�mak zorunda kald��� ak�ldan yoksun k�pek Odie�yi s�zl� ve fiziksel olarak taciz etmekle ge�iriyor.

Garfield�da b�t�n unsurlar en kolay anla��l�r ortak paydaya indirgenmi� durumda. �izimler �ok basit, siyah ve kesin �izgilerle olu�turulmu�. Konu�ma balonlar� ve arkaplan olabildi�ince sade, dikkati da��tmayacak �ekilde yap�lm��. Her bant �� e�it kareden olu�makta; ortadakinin �er�evesi a��k b�rak�lm��. Garfield�da karakterler �arp�c� s�zlerle �ne ��k�yor. Bu s�zler s�kl�kla Garfield e�yalar�n�n �zerinde de kullan�l�yorlar. Aralar�nda hat�rlanmaya de�er birka��: �Mide ziyan edilmeye gelmez�, �bana iyi bir fare g�ster, ben de sana a�z� kokan bir kedi g�stereyim�, ya da �Hayat g�zel bir banyo gibidir; i�indeyken iyi hissedersiniz, ama ne kadar uzun kal�rsan�z o kadar buru�ursunuz�. Davis �izerken karakterlerinin y�z ifadesinde, �zellikle de g�zlerin �zerinde yo�unla��yor (ne de olsa g�zler ruhun aynas�d�r). 1978�de Cartoonist PROfiles�da ��kan bir r�portaj�nda �karakterlerin hepsinin g�zbebeklerini �izerek ba�lar�m. Kafalar� g�zlerin etraf�n� doldurarak �izerim, v�cutlar� da en sona b�rak�r�m� demi�.

Garfield d�nyaca �nl� bir karakter oldu�undan, Davis belli konulardan ve politik yorumlardan ka��n�yor. Hatta mevsimleri, bayramlar�, kafiyeli espirileri, kelime oyunlar�n� ve konu�ma dilini kullanmayacak kadar ileri gidiyor. Ana karakterin insan de�il de hayvan olmas�, ona mizah konusunda daha fazla serbestlik sa�l�yor. Kedi olarak Garfield, ne siyah, ne beyaz, ne erkek, ne di�i, ne gen�, ne ya�l�, b�ylece �rka/cinsiyete/ya�a ba�l� bir karakterin s�yleyebilece�inden ve yapabilece�inden �ok daha fazlas�n� s�yleyip yapabiliyor. Ger�i kimi jest ve tutumlar�n� g�z�n�nde bulundurursak, �rne�in Arlene�in varl��� ve Garfield��n ona kar�� davran��lar�na bak�l�rsa, Garfield KES�NL�KLE erkek de�il mi sizce?

Davis kedilerin kaynad��� bir �iftlikte b�y�m��. Bu y�zden ger�ek kedileri �rnek almamaya �zen g�stermi�. Bunun yerine, (Cartoonist PROfiles��n Eyl�l 1986 r�portaj�nda da belirtti�i gibi) �ger�ek bir kedinin fiziksel niteliklerini al�p bir �izgi karakterinde ��z�mlemeye �al��aca��ma, kedi �zelliklerini al�p bir forma, �ekle dahil ettim. Y�llar ge�tik�e, ger�ek bir kediden, bir kedinin karikat�r�ne/�izgi versiyonuna d�n��t� giderek. Dolay�s�yla espiriye daha elveri�li olmas� i�in �zelliklerinde darvinci bir evrim oldu. B�ylece, g�ne�e naz�r yatan, yoluna ne ��karsa deviren, k�peklerden nefret eden ger�ek bir kediye d�n��t�, ama insan� arzular� olan ve s�ras� gelmi�ken, sabahlar� kahve i�mesini sa�layan ba�parma��na sahip bir kedi karikat�r�ne d�n��t�.

Garfield��n inan�lmaz ba�ar�s� bizi rahats�z eden �eyleri kurcalamas�na, �slubunun basitli�ine, cazibesinin evrenselli�ine ba�lanabilir. Davis�a g�re, bir hafta i�inde �o�unlukla ama�lad��� �e�itlilik ��yle: bir-iki �ok g�ld�ren, �o�u zaman tamam�yle g�rsele dayal� espiri; d���nmeye sevkedecek bir bant; birka� tane de hayat hakk�nda genel bir beyanda bulunan �ho� d���nce�, veya belki duvara asabilece�iniz al�nt�lanabilir nitelikte bir c�mle. Bu �zellikler Garfield��n t�m zamanlar�n en k�rl� ve medyatik olarak en kullan��l� karakterlerinden birisi olmas�na sebep olmu�tur. Ne de olsa Emmy�ler kazanan, en az yar�m d�zine �primetime� ve Cumartesi sabah� program�n�n y�ld�z� olan, ve bir�ok �bestseller� kitaba konu olan bir kediden bahsediyoruz.
Garfield, T�rkiye�de ilk kez �izgi roman-kolik edit�r Oktay G�nensin tercihiyle Cumhuriyet Gazetesi�nde yay�nlanmaya ba�lad� (1991?). Gazetenin ya�ad��� i� �eki�meler nedeniyle ayr�lan �izerlerin alternatifi olarak d���n�lm��t�. En az�ndan �ncesinde tamamen yerli �izerlerin bantlar�ndan olu�an bir sayfaya dahil oluyordu Garfield. Tepkiler (!) �ekmedi de�il: Piyale Madra�n�n �nl� kedisi Piknik�in g�nlerce kendi bant�ndan Garfield�e do�ru bakmas�-k�skan�l�k histerisi olduk�a ho� bir ironiydi. Dizi, G�nensin�in dahil oldu�u ekibin gazeteden ayr�lmas�na ba�l� olarak kesildi. G�nensin, Yeni Y�zy�l Gazetesi�nin ��k���nda Garfield�i da yan�nda g�t�rmeyi ihmal etmedi (1994). �te yandan Garfield, global �l�ekli ba�ar�s�n� T�rkiye�ye ��zellikle hediyelik e�yalar�yla- zaten ta��m��t�. �izgi roman olarak alb�mleri b�y�k sat��lara ula�masa da, kartpostallar�, boyama kitaplar�, maskotlar�, oyuncaklar� -lisansl� ya da de�il- b�y�k yayg�nl�k kazanm��t�. �izgi filmi televizyon kanallar�nda g�steriliyordu. Dizi, Yeni Y�zy�l kapand�ktan sonra d�nemin benzer okuyucu kitlesine hitap eden bir ba�ka gazetesine, Radikal�e ge�ti, halen yay�n� devam ediyor.En Son Eklenen 5 İnceleme

James Bond �izgili Romanları
07.12.2009
James Bond, son y�zyılın pop�ler mitlerinden biri. T�rkiye�de polisiye romanın en �nl� araştırmacısı sayılan Erol �yepazarcı, Bond�u �izgi romanlarına da değinerek irdeliyor. ...

Rh+ ve Yayınlanan �izgi Romanların Listesi
22.01.2009
1993 yılında �ıkmış, kısa �m�rl� �zigi roman dergilerimizden biri olan RH+ ile ilgili bir d�k�m yayınlıyoruz....

Hakkım Sana Haram Olsun
16.12.2008
Mizah dergilerimizde tefrika �izgi roman geleneği neredeyse unutuldu. Hakkım Sana Haram Olsun, bu geleneğin son �rneklerinden başarılı bir siyasi �izgi roman....

Fevkal Beşer
06.12.2008
Memo Tembel�izer�in Penguen dergisinde �Ge�miş Zaman� adıyla yayınlanan k�şesinde �nceleri g�n�m�z�n d�nyasının bundan yaklaşık 100 yıl �nceki Osmanlı İmparatorluğuna taşı...

Persepolis: Kederli Kahkaha
25.11.2008
Persepolis, İranlı Marjane Satrapi�nin Fransızca yayımlanmış otobiyografik �izgi romanı. Yakın zamanda �izgi film uyarlaması �lkemizde de g�sterime giren Persepolis, yayımlandığ... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|