09.08.2005

 

Honour Among Punks

Emre Kuzuo�lu

Polisiye olaylar ve kad�nlar� anlatan, Guy Davis�in �izgileriyle lezzet katt��� ilgin� bir �izgi roman var kar��m�zda, �stelik Punk!

"Hi� aldat�ld���n�z� d���nd�n�z m�?"
...1978 y�l�n�n ba��nda, Sex Pistols konserinde, vokalist Johnny Rotten, bu soruyu sorduktan sonra, binlerce ki�inin �n�nde gruptan ayr�ld���n� a��klam��t�. D�nya medyas�nda punk m�zi�in �imaj�� olarak g�r�len Sex Pistols'�n da��lmas� �o�u m�zik ele�tirmeni i�in bu ak�m�n ��k�� haberiydi. Olay, beklenildi�i gibi punk d�neminin sonu olmad� ama medyan�n ve insanlar�n ilgisi/tepkisi giderek azalmaya ba�lad�.

Punk, 70'lerin ba��nda k�sa s�rede Amerika, �ngiltere ve Avrupa'da h�zla yay�lm��t�. Kendilerini toplumdan d��lanm�� hisseden y�zlerce gen� �Ben buraday�m ve sizden ayr� olarak var�m� demek i�in reng�renk sa�lar�n� Mohawk K�z�lderilileri gibi kestirip, deriler, y�rt�k ti��rtler, �ivili bileklikler, darac�k k�sa kotlar ve i��i botlar� giyip, sokaklara ��kt�lar. K�l�k k�yafet asl�nda sadece bir ba�lang��t�. Do-it-yourself (Kendin yap) d���ncesi ile eline gitar alan herkes tek akortlu, basit melodilerle kendi m�zi�ini �almaya ba�lad�. Anar�ist fanzinler elden ele dola�t�. Gelece�e inanmayan punklar, hep bug�n� ya�ad�lar. Asi, c�retk�r davran��lar� ve kendilerini toplumdan ayr� g�rmeleri, zaman i�inde onlar� bir topluluk, punk'� ise bir alt k�lt�r haline d�n��t�rd�. B�ylece, kendi i�inde kurallar bar�nd�ran, hem bireyci hem de e�itlikten yana dinamik bir hareket olu�tu.

Fakat, kendilerini �D��ar�dakiler� olarak tan�mlayan insanlar�n yapt��� m�zi�in k�sa bir s�re i�inde pop�ler olup, toplum i�inde bir trend haline gelmesi �Punk m�zik�in samimiyetinin sorgulanmas�na yol a�t�. Punk baz�lar� i�in i��i s�n�f� beyaz gen�lerin, 70'lerdeki ekonomik dengesizli�e tepkisi olarak ��km�� bir m�zik t�r� olarak kal�rken, kimilerince de Vivienne Westwood ad�nda u�uk bir modac� ve sevgilisi m�zik menajeri Malcolm Mclaren'in (New York Dolls ve Sex Pistols ile �al��m��t�) ellerinde �ekillenmi� avant-garde bir ak�m olarak de�erlendirildi. Kar�� geldi�i sistemin i�ine s�r�klendi�i iddia edildi. Yine de, bu m�zi�in (ya da etkisinin baz� ki�ilerce ��kar ama�l� kullan�lmas�n�n) de�il ama �punklar�n� samimiyetine daima inan�ld�.
K�sa bir d�nem s�rse de, toplumda �ok etkisi yaratan ak�m, insanlar�n kafalar�n� kar��t�rmaya devam etti. Son y�llara kadar hakk�nda bir�ok ara�t�rma yap�ld�, makaleler ve kitaplar yaz�ld�. Punk, �zellikle de 80'lerin ortalar�ndan sonra, pop�laritesini kaybetmesi ile giderek daha bilin�li, artistik ve e�lenceli bir hal ald�. Toplum taraf�ndan kabul edilir oldu. Bas�lan fanzinler sayesinde Punk felsefesi giderek derinlik kazand�. M�zik ve ta��d��� ruh yeniden kendi sert-s�cak kabu�una �ekilmeye ba�lad�. Sava� ve fa�izm kar��t�, kad�n ve e�cinsel haklar�n savunucusu bir�ok punk �rg�t kuruldu�

��te bu y�llarda, Guy Davis'in, her anlamda punk ak�m�ndan etkilenerek yaratt���, Gary Reed'in de diyaloglar�n� yazd���, Honour among Punks (Punklar i�in Gurur) adl� �izgi roman serisi yay�mland� (1989). Hik�ye, polisiye tarz� ile merak uyand�r�rken, Punk k�lt�r�n� de bir kad�n�n bak�� a��s� ile anlat�yordu. Davis�in ger�ek�i �izimleri okura farkl�, karanl�k bir d�nyan�n kap�lar�n� a��yor; siyah-beyaz detayl� �izimler, sisli karanl�k sokaklar, gece kul�pleri ve publar, �izgi romana gizemli bir hava kat�yordu. Hik�ye, iki d�nya sava��n�n da ya�anmad��� bir kurguda 1980'lerde, punk hareketinin merkezi olan Londra�n�n Baker Caddesi�nde ge�er. Askeri ihtiya�lara dayal� geli�meler ya�anmad��� i�in teknoloji hen�z 80'li y�llarda olmas� gerekti�i kadar ilerlememi�tir. Victoria d�neminin hala g��l� bir �ekilde hissedildi�i �ehrin �zerinde zeplinler dola�maktad�r.

Hik�yenin kahraman�, eski bir polis m�fetti�i olan Sharon Ford�dur. G�n�n�n �o�unu, bir kitap ma�azas�n�n �st kat�ndaki evinde, resim ve ara�t�rma yaparak, gecelerini ise punk ve gotik kul�pleri dola�arak ge�irir. Uyu�turucu ile olan problemleri y�z�nden polis te�kilat�ndan uzakla�t�r�lan Sharon, uzun p�tikare paltosu, keskin g�zlem yetene�i, t�mevar�mc� ��kar�mlar� ve kokain ba��ml�l��� ile Sir Arthur Conan Doyle'un unutulmaz Sherlock Holmes karakterinin �arp�k bir 20. as�r yans�mas�d�r.

Guy Davis, Sharon Ford�u yarat�rken, genelde yap�ld��� gibi kas g�c�n� simgeleyen �izgi kahramanlardan (Superman/Supergirl, Batman/Batwoman, Hulk/She-hulk) yola ��kmak yerine, zek�s� ile d��manlar�n� alt eden, edebiyat d�nyas�na ait bir karakterden (Sherlock Holmes) yararlanm��t�r. �o�u �izgi roman karakterinin aksine, Sherlock Holmes��n erkekli�i �n planda de�ildir. Kad�nlara so�uk davran�r. K�t�leri yakalarken amac� topluma iyilik yapmak de�ildir. Derdi daima kendisiyledir. T�pk� Holmes gibi Sharon da unutmak, ba��ml�l�klar�ndan uzak durmak, toplum ve sistemle olan anla�mazl�klar�n� geride b�rakmak i�in Baker Caddesi�nin �evresindeki gizemli olaylar�, cinayetleri ��zer. Dedektiflik, her iki karakter i�in de bir hobi de�il terapidir. Fakat tam bir beyefendi olan Holmes'�n aksine Sharon, sokak k�lt�r�nde ya�ar. Y�zy�l �nce Holmes ve Baker Caddesi �ocuklar� aras�ndaki ili�ki, Honour Among Punks�da, Sharon ve sokak serserileri aras�nda daha da g��l� bir �ekilde verilir. Holmes��n aksine Sharon, her �eyi ile bir punk't�r. Di�erlerinin onu �a��rd�klar� isimle; Harlequin, bu k���k kom�n i�indeki t�m anla�mazl��� ve su�u ��zmeye �al��an ve �Punk Gururu�na inanan bir nevi uzla�t�r�c�d�r.

Sharon'�n di�er kad�n kahramanlardan ba�ka bir fark� da d�� g�r�n���d�r. Bir punk olmas�n�n d���nda, �o�u kad�n �izgi roman kahramanlar�n (Vampirella, Julia, Catwoman, vs.) aksine etine dolgun, sert y�z hatlar� olan, neredeyse �irkin denilebilecek bir kad�nd�r. G�zl�k takar. Ne k�yafetlerinde ne de davran��lar�nda g�zel veya �ekici olmak gibi bir amac� yoktur. Asl�nda serinin geneline bak�ld���nda Davis ve Reed'in, t�m kad�n karakterlerde arzulanan, g�zel objeler yerine, iyi ya da k�t� ama ki�ilikli kad�nlar yaratt�klar� s�ylenebilir. Zaten ger�ek punklar aras�nda da kad�nlar daha �ok cinsiyetsiz g�r�nt�leri ile dikkat �ekerler. ��nk� �nemli olan bir karakter sahibi olmak, birey olmakt�r: Ayr�m, yani e�itsizlik cinsiyetle ba�lar.

Sharon'un evinde kirac� olarak ya�ayan ve ev i�lerini yapan, Amerikal� gen� t�p ��rencisi Susan Prendergast ise hik�yeye farkl� bir renk katar. Sar� sa�lar�, �i�man v�cudu ve dolgun dudaklar� ile Susan, zay�flasa g�zel bir k�z olabilir sanki... Onun hik�yedeki rol�, Doktor Watson'� oynamakt�r. Sharon'�n maceralar�n� onun g�nl�kleri ile anlat�l�r. Eve ta��nd��� ilk zamanlarda Sharon ve �evresine kar�� ezik olan Susan zamanla kendisine g�venen bir "birey" olmaya ba�lar.
Di�er bir �nemli karakter de Sharon'�n sevgilisidir. Asi ve sinirli yap�s� ile bilindik punk imaj� �izen Sam, Samantha, Baker Caddesi�nin iki g��l� grubundan Gothic'lerin �yesidir. Topluma ve sisteme kar�� nefretle doludur. Bir travestidir. �o�u zaman Sharon'la, sa�lamaya �al��t��� adaletin ve dengenin gereksizli�i �zerine kavga eder. �abalar�n�n hi� bir �eye yaramayaca��n� s�yler. Sam hik�yedeki kay�p �ocuktur. Umutsuzdur. Gelece�e inanmaz. Zaten ikinci macera Children of the Night'da (Gecenin �ocuklar�) Sam'in karanl�k y�z� ortaya ��kar ve Sharon, adalet kavraman�n var olmad���n�, varsa bile herkese g�re de�i�ti�ini en ac� �ekilde anlar...

Asl�nda hik�yede yer alan �� kad�n karakter ne kadar s�ra d��� g�sterilmek istense de, bir �ekilde tipik di�il rolleri �stlenirler. Punklar� bir anne gibi koruyan, polise ve topluma kar�� onlar� her zaman g�zeten Sharon, gen� bir k�z gibi nedensiz yere, s�rekli h�r��nla�an, kavga ��kartan Sam ve bir �ocuk kadar i�e kapan�k ve masum olan Susan, de�i�ik bir �evrede ya�asalar da yine de bilinen rolleri oynarlar.

Bu anlamda Honour Among Punks'da olaylara genel bak�� a��s� biraz da ne olursa olsun hi�bir �eyin fazla de�i�emeyece�ine y�neliktir. Klasik Punk k�lt�r�nde oldu�u gibi gelece�e inanmamak ve umutsuzluk vard�r. Daha ilk macerada Sharon, punk gruplar� birbirlerine d���rmek i�in i�lenen seri cinayetlerin, asl�nda tarihi eser ka�ak��l���n� �rtmek i�in �zengin k�t� adamlar�n� kulland��� bir perde oldu�unu ortaya ��kart�r. Gene servet sahibi bir zengin, Baker Caddesi�nde kendi hayatlar�n� s�ren �ulsuz insanlar� (hem de kendi sistemine ba� kald�ran punklar�) kendi ��karlar� i�in kullanm��t�r. Noir adl� bir �ete reisi, farkl� gruplara mensup insanlar� serserilerine �ld�rt�r. Punklar� birbirine d���r�p Londra polisinin ilgisini Baker Caddesine �eker. B�ylece b�y�k bir ka�ak��l�k organizasyonunu maskelemeye �al��maktad�r. �al�nan eserler ise Davenport isimli bir zenginin elinden yurtd���na sat�lmaktad�r. Sharon ve Susan, Sir Davenport ile �ete reisi punk Noir'�n ayn� ki�i oldu�unu ortaya ��kart�rlar. Yurtd���na ise �al�nan eserlerin taklitleri g�nderilmektedir. Punklar�n uzak durmak istedikleri �arp�k d�zen yine onlara bula�m��t�r. Oynanan oyun sadece daha karma��k bir hale gelmi�tir.

Bir sonraki hik�yede ise Sharon, daha �nce kad�nlara �iddet uygulayan, tecav�z zanl�lar�n� do�rayan bir seri katilin pe�ine d��er. Bir �ekilde adaletin a��r d�nen �arklar�ndan kurtulan bu adamlar birer birer Baker Caddesi ve �evresinde �l� bulunurlar. Tabii polisin g�z� yine punk �etelerinin �zerindedir. Sharon belki de ilk kez ��zemeyece�i kadar karma��k bir dava ile kar�� kar��yad�r. Cinayetlerin gizemi yava� yava� ��z�l�rken Sam ile Sharon aras� gittik�e gerilmeye ba�lar. Sam, Sharon'� bencillikle su�lar: Yapt��� t�m ara�t�rmalar, davalar sadece kafas�n� da��tmak i�indir. Sam'e g�re asl�nda punklar da, adalet de Sharon i�in �nemli de�ildir. O sadece kendi egosunu tatmin etmek istemektedir. Sharon katilin kimli�ini buldu�unda y�zle�mek zorunda kald��� ger�ek, ac� vericidir...

Honour Among Punks�da asl�nda biraz da, punklar�n hayal etti�i ya�am sorgulan�r. Sharon giderek ideallerinin ger�ekler kar��s�nda yok oldu�unu g�r�r. �nand��� Punk gururu yava� yava� bir �akaya d�n���r. Belki de, Punk Lord'u Lady Gothic kendisine Harlequin (�akac�) ad�n� bu y�zden takm��t�r. �st�n zek�s� bile bu sefer Sharon�n�n kendisine sordu�u �Neden?� sorusunu yan�tlayamaz. Oysa cevab� Sam bir�ok kez y�z�ne hayk�rm��t�r:

�Why the fuck does there always got t�be reasons?�*

Sharon Ford aldand���n� d���nmeye ba�larken, Honour Among Punks serisi de, t�pk� ger�ek hayatta Punk ak�m� gibi, biraz yar�m biter�

* Neden her zaman s.k.. bir neden olmak zorunda?En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|