19.08.2005

 

Literat�re Katk�!!

Memo Tembel�izer

Gen� ku�a��n maharetli �izerlerinden Memo�dan, �izgi d�nyas�, �ocuklu�u, karikat�ristli�i ve �izgi romanc�l���na dair bir yaz�...

Bana ne i�le me�gul oldu�umu soracak olursan�z cevab�m �udur: �Karikat�ristim�
Efendim, eskiden beri bizim aile i�inde anlat�l�r, ben okumay� okula gitmeden evvel, �ar�af dergisinden s�km���m. ilk defa, �Burda hamlet yaz�yor, burda omlet yaz�yor� diyerek �ar�af dergisindeki hamletli omletli bir ba�l��� okumu�um. Yani san'ate ve yeme�e olan temay�l�m ta o vakitten tecelli etmi�. Y�llar sonra H�b�r'da, daha do�rusu HBR'de �al��t���m zamanlarda bir g�n Zafer Temo�in'in elinde �ar�af dergisinin birinci cildini g�rd�m. Ald�m kar��t�rmaya ba�lad�m, ve o hamletli omletli ba�l��a rastlad�m. Nas�l helecanland�m anlatamam. Ne de olsa ki�isel tarihimin �nemli bir sahifesinin belgesiydi bu. Hatta anne babam�n �ar�af dergisini ilk ��kt��� zaman almaya ba�lam�� olmalar� ve fakat sonra almay� b�rakm�� olmalar� gibi arkeolojik bir bilgi bile edindim bu belgeden. Fakat o ciltte, benim i�in �ok daha �nemli ba�ka bir �eye, beni karkat�rist yapan karikat�re rastlad�m. �stelik ilk g�rd���m zamandan beri, yani d�rt ya��mdan itibaren tamamen unutmu� oldu�um ve o g�n o cilde bakarken ilk defa hat�rlad���m, ve beni ne kadar derinden etkilemi� oldu�unun fark�na vard���m bir karikat�re... �izerini maalesef bilmedi�im bu karikat�rde, sulu boyayla ger�ek�i ve renkli bir �ekilde resmedilmi� bir ��plak kad�n diz ��km��, �iniyle ve tarama ucuyla siyah beyaz �izilmi� bir merdiven bacaklar�n�n aras�ndan yukar� ��k�yor ve malum yeri kapatan yine �ini ve tarama ucuyla �izilmi� bir kap�ya var�yordu. Ciltte bu karikat�r� g�rd���m anda �� d�rt ya�lar�ndayken bu karikat�re uzun uzun bakt���m�, hen�z erotik merkezleri aktive olmam�� �ocuk akl�mla anlamland�ramad���m bir alaka ile o karikat�r�n i�ine dal�p gitti�imi ve o karikat�r�n benli�imin temeline kaz�nm�� oldu�unu anlad�m. Ve anlad�m ki beni karikat�ristlik yoluna sevk eden ana d�rt�, o merdivenin basamaklar�n� bizzat kendim �izip t�rmanarak oradaki kap�ya ula�abilmek arzusu imi�.

Peki o kap�ya varabildim mi? Varmaz olur muyum efendim, vard�m tabi ki. Basamaklar� �izip �izip t�rmand�m, �zene bezene kap�y� �izdim, sonra kap�n�n tokma��n� �izdim. sonra tuttum o tokma��, �evirip kap�y� a�t�m. Ve de kap�n�n arkas�ndakini �izdim. Sonra kendimi mahkeme salonunda san�k sandalyesinde buluverdim. Hakim sordu: ��izdiklerinde m�stehcenlik var m�?�. Ben �hay�r� dedim, ama on bir ki�ilik bilir ki�i kurulunun on bir �yesinin on biri de �evet� dediler. �ahsen ben ifade �zg�rl��� ad�na kendimi feda edip kap�n�n alt�ndakini �izmekte direterek hapislerde s�r�nmeyi g�ze alm��t�m, fakat gel g�r ki yasalar beni de�il sorumlu m�d�r� hapse at�yorlar idi. Sorumlu m�d�r�n benim ad�ma hapse girmeye g�n�ll� olmas�n� �ok isterdim tabi ama olmad�. Ben de kap�y� kapatt�m. Sonra biraz daha kap� �izmekle oyaland�m. Fakat bilader, kap� kap� kap� kap�, �m�r kap� �izmekle ge�er mi? Ben de d���nd�m �bu hayatta ve bu �izerlik aleminde benim bir kad�n�n bacak aras�ndan ba�ka da alakadar oldu�um �eyler olmas� laz�m, de�il mi?..� Evet dedim, olmas� laz�m. Ve az �nce karikat�ristli�ime dair anlatt���m g�zelim freudyen macera ��pe gitti. �imdi tekrar ba�layal�m.

Efendim, ben orta birinci s�n�ftan itibaren G�rg�r dergisini okumaya ba�lad�m. Zaten ders �al��mak yerine resim �izmeyi, ve hatta arkada� edinmek yerine yine resim �izmeyi, ve hatta her hangi ba�ka bir �ey yapmak yerine hep resim �izmeyi tercih eden bir �ocuk olarak �izerli�e �ok hevesli idim, ve G�rg�r dergisine delicesine tutkundum. �nsan mizah dergisi okuru olunca, mizah dergisini yapan ve kendini g�ld�ren �izerlerin i�tenlik ve ne�eyle dolup ta�t�klar�n� pe�inen kabul ediveriyor, ve o insanlar� delicesine bir tutkuyla sevebiliyor. ��te ben de G�rg�r dergisinin �izerlerini delicesine bir tutkuyla seviyor ve onlar�n aras�nda, onlardan biri olmak istiyordum. Bir g�n efendim, bir de bakt�m ki derginin ikinci sayfas�nda �izerler kendilerini tan�tmaya ba�lam��lar. Her hafta bir �izer, tamamen kendi kafas�na g�re bir �slupla yazarak ve dahi �izerek kendisini anlat�yor. Ben de heyecan ve merakla okuyor ve sab�rs�zl�kla bir sonraki say�y� ve �izeri bekliyorum (en �ok Galip Tekin'i bekledi�imi de �u noktada belirteyim). Ve de efendim, ben de onlardan biri olmak istiyorum ya, evde deftere sanki bir G�rg�r �izeriymi�imcesine kendimi anlatt���m sayfalar �izmeye ba�lad�m. ��te nebileyim, �urada do�dum, resim yapmay� �ok severim filan gibi �eyler. Sonra bi de bakt�m hep kendimi �iziyorum. (bir de c�plak kad�nlar, ama ge�mi�tik di mi o mevzuyu). Ne yalan s�yleyeyim, insan�n kendini �izmesi kadar g�zel bi �ey yok �u hayatta. O kazma kazma di�lerimi, o p�rtlek p�rtlek g�zlerimi, kel kafam�, salak surat�m�, o i�ine d��t���m bin bir t�rl� beceriksizli�imi k�h m�bala�al� bir �ekilde bin kat iyiymi� gibi k�h bin kat daha betermi� gibi �izerek hem salakl���mdan dolay� kendimden intikam al�rken ve hem de t�m salakl���ma ra�men kendimden s�z etmenin megalomanca k�vanc�n� ya�arken, nas�l zevk al�yorum, nas�l i�imin ya�lar� eriyor anlatamam.

��te efendim, Limon'da yay�nlanan ilk amat�r karikat�r�mde de ben vard�m, Pi�mi� Kelle'deki ilk profesyonel (ya da daha do�rusu stajyer) karikat�r k��emde de ben vard�m. Memo Tembel�izer aslen benim de�il o k��ede yapt���m ilk tipin ad�yd�, ve o bendim. �nce Memo Tembel�izer'de tembelli�imi anlat�yordum, sonra L-manyak �ehitleri'nde vakti zaman�nda G�rg�r'daki �ok �zendi�im o ne�eli kanka ortam�n� anlatt�m. Sonra A��k Memo'da manitas�zl���m� (amiyane tabirle 'abazanl���m�') anlatt�m. Ve daval�k oldum (hay allah, mevzu yine oraya geldi yahu). Daval�k olup manitas�zl���m� �izemez olunca dedim ki bari �u asosyallikten kurtulay�m, kendime manita yapay�m. Yapt�m da. Sonra Ben Bir E��e�im'de manitam� �izdim. Sonra manitam beni terketti (tam da Oky'nin terketmeli terkedilmeli �arp��ma's�n� �izerek sabahlad���m bir g�n)... Evet, ben bir e��ektim...

Tek mesele hatunun beni terketmi� olmas� de�il. �lkin tembelli�imi y�celtiyordum, fakat g�n geldi hakikaten tembel olmama ra�men (hatta s�rf tembel oldu�um i�in) �ok �al��mam gerekti�ine inand�m. Kankalar�m� �iziyordum, fakat ya� oldu otuz k�sur, d�n yirmi d�rt saatimi birlikte ge�irdi�im sevgili dostlar�m bir bir evlendi barkland�, ortamlar�m�z de�i�ti. Erotizm �izdim, daval�k oldum. Manitam� �izdim, beni terketti. "Eeeeeh, yeterin ulaaan!" diye feryad edesim geldi karde�im!.. Bu mudur yani?!.. �izerlik bu mudur?!.. Tamam kendini �izmek benim i�in halen �ok zevkli, fakat �izerli�in tamam� kendini �izmekten mi ibarettir?.. Hay�r, b�yle olmamal�, �izerlik arzumun temelinde ba�ka bir �eyler daha olmal�!.. Olmal�!!!... Evet, olmas�na olmal� da, �u durumda tekrar ba�a d�nd�k demektir...

Efendim, ya��m alt� yedi filan, ilkokul bilmem ka�a gidiyorum. Yani �ar�af okudu�um zamanlardan sonra, G�rg�r okudu�um zamanlardan �nce. Yaz tatilinde Ankara'daki teyzemlere gittik. Ben i�erki odalarda �teyi beriyi kar��t�r�rken bir balya okunmu� G�rg�r dergisi buldum. Ve tabi ki hepsini ba�tan sona yutarcas�na okudum. Ve bildi�imiz d�nyadan ayr� b�ylesine acayip, b�ylesine heyecan verici, b�ylesine zengin ve ayn� zamanda b�ylesine e�lenceli bir ba�ka d�nya olmas� kar��s�nda �a��r�p kald�m. O an G�rg�r'a a��k oldum. Y�llarca hep G�rg�r'� d���nd�m. �zellikle iki �eyden �ok etkilenmi�tim. Birincisi Galip Tekin'in Acayip Palas adl� bir hikayesi (ki sonradan ��rendi�ime g�re ilk fantastik �yk�s�ym��), di�eri de B�lent Arabac�o�lu'nun En Kahraman R�dvan'� (ki sonradan ��rendi�ime g�re o macera ilk maceras�ym��). Neyse efendim, y�llar sonra, orta bire giderken bir g�n gaste bayiindeki bir G�rg�r'da "�n�m�zdeki say� yeni macera ba�l�yor" diyen bir En Kahraman R�dvan ilan� g�rd�m. Ve azmettim, o g�nden sonra d�zenli �ekilde G�rg�r almaya ba�lad�m. Ve G�rg�r okudu�um uzun y�llar boyunca hep Galip Tekin gibi, �lban Ertem gibi hikayeler yazmaya �al��t�m. Evet, �izgi ve mizah olarak Kemal Aratan'� �ok sevdi�imi ve �izgimin temelinde Kemal Aratan'�n �izgisi oldu�unu s�yleyebilirim. Ve temelde �izerden �nce mizah�� oldu�umu da s�yleyebilirim. Ama o y�llar boyunca �ok az karikat�r esprisi d���nd�m. Hep �yk� �izmek istedim. Daha sonra Pi�mi� Kelle'de karikat�r �izdi�im zamanlarda da ve onun sonras�nda da C�st�n ve B�st�n'le �o�unlukla �yk� �izmek �zerine konu�tuk (tamam tamam, mizah �zerine daha �ok konu�tuk, mizah��y�z karde�im). Ve nihayetinde L-manyak'ta �izmeye ba�lay�nca �ya�as�n �izgi romanc� olduk� diye �ok sevindik. L-manyak'tan geldik efendim Lombak'a, peki (kendi ad�ma konu�ay�m) ben bir �izgi romanc� olabildim mi? Ne gezer efendim... Misal sorun bana �ne i� yap�yorsun Memo?� diye, cevab�m �udur: �Karikat�ristim!�... Yahu L-Manyak'a girdi�im 97 senesinden beri, nerdeyse sekiz senedir, yani meslekteki �mr�m�n yar�s�ndan fazlas� s�resince, (son alt� ayd�r Penguen'de �izdi�im k��eleri saymazsak) tek kare dahi karikat�r �izmeden bilfiil �izgi roman �iziyorum, yine de karikat�ristim bilader!... Neden?!..

Bunun nedeninden evvel bir de yine yaz tatillerinde gitti�imiz Bursa'daki amcamlar�n gaste bayiinden s�z edeyim. Efendim aile b�y�klerim vakti zaman�nda �ar�af al�p okumu� ki�iler olsalar da benim "g�rg�r m�d�r z�rz�r m�d�r" o dergiyi almam� hi� ho� kar��lamad�lar. G�rg�r'� gizli gizli al�rken o ya�larda ba�ka bir dergi alabilmeme olanak yoktu. Fakat ne zaman Bursa'daki amcamlara gitsek ben b�t�n g�n onlar�n gazete bayiinde b�t�n �izgi romanlar�, Tom Braks'tan Mandrake'ye, Zembla'dan Zagor'a hepsini deli gibi ba�tan sona okurdum. ��te �r�mcek Adam ve Conan'la da burada tan��t�m ve tan��t�ktan sonra da b�y�y�nce Conan'� alenen okuyabilmeye ve bizzat kendim �r�mcek Adam olmaya karar verdim (�r�mcek Adam'dan �nce Hopdediks olmak istiyordum, �ocukluk i�te). Bu arada Asteriks, Tenten ve Red Kit'in de benim i�in m�him olduklar�n�, lakin ziyadesiyle m�layim eserler olduklar�ndan, beni e�lendirdiklerini ama ruhumu deruni anlamda etkilemediklerini belirtmek isterim. ��te o vakitler okulda defterime �izdi�im ��plak kad�nlardan ve kendimden sonra en �nemli s�ray� �r�mcek Adam ve Conan te�kil etmekte idi (Conan��n okunu�unun konan oldu�unu ��renmek beni nas�l y�km��t�r anlatamam). Bu arada yine k���k bir ayr�nt�y� belirtmeden edemeyece�im; neden Zagor gibi Tom Braks gibi �talyan �izgi romanlar�ndan �ok etkilenmeyip �r�mcek adamdan etkilenmi� oldu�umu �imdi d���n�yorum da, �r�mcek adam "gen�" bir karakterken �talyan �izgi roman karakterlerinin bana hep tak�m elbiseli, kerli ferli, "adam" ve "yeti�kin" g�z�km�� olduklar�n� anl�yorum. Nebileyim, Mandrake �ok ilgin� maceralar ya��yordu mesela ama kendimi hi� smokinli ve b�y�kl� bir karakterin yerinde hissedemiyordum. (Conan'a olan sevgimi ise tabi ki Arnold'dan ba��ms�z de�erlendiremeyiz)

��teee... Olay budur.. Demek ki neymi�, mesleki temelimin en m�him bir par�as� Galip Tekin, �lban Ertem, En Kahraman R�dvan, �r�mcek Adam ve Conanm��, yani �izgi romanm��!.. Peki ben �u an neciyim? Karikat�ristim...

�imdi evvela karikat�ristli�i sevdi�imi ve sahiplendi�imi ifade edeyim. Bu y�zden ben kendime karikat�ristim diyorum. Mizah, mesle�imin de�il bizzat �ahs�m�n varolu� bi�imi ve bu y�zden karikat�ristlik kavram�yla duygusal bir b�t�nl�k arzediyorum. Fakat gel g�r ki kafas� gayet teknik �al��an bir insan�m ben. Bu y�zden gerek benim ve dergi arkada�lar�m�n yapt���m�z i�in bu camiadaki ad�n�n karikat�ristlik olmas� hususunda, gerekse �al��t���m derginin �izgi roman dergisi klasman�na sokulmas�nda varl���n� hissetti�im isteksizlik hususunda inceden bir serzeni� i�erisindeyim. Karikat�rse karikat�rd�r, �izgi romansa �izgi romand�r karde�im... Ne yani...

Evvela �u var ki mizah camias�nda bulunan biri pe�inen karikat�risttir; yazarm��, �izgi romanc�ym��, bunlar istisnaidirler ve parmakla g�sterilecek azl�ktad�rlar. Fakat yok de�ildirler de�il mi? Evet. O halde �izgi roman �izerli�inde karikat�rist addedilmek ile �izgi romanc� addedilmek aras�nda bir ge�i� var demektir. Bunu g�rmek i�in, karikat�rist demeyip �izgi romanc� dedi�imiz �izerlerin �izdi�i �izgi roman�n �izgisine ve �izgi romanc� demeyip karikat�rc� dedi�imiz �izerlerin �izdi�i �izgi roman�n �izgisine bakmal�y�z. Hemen g�ze �arpan fark nedir? �izgi romanc� dedi�imiz �izerlerin �izgilerinin daha resimsi, daha anatomik oldu�udur. Evet, ben de b�yle d���nerek bir keresinde Conan benzeri bir Lombak �ehitleri �izmi�tim. Gayet anatomik v�cutlar, �ok ��k hareketler, atlamalar z�plamalar filan. O say� yay�nland���nda b�t�n T�rkiye'nin "Ya�as�n �izgi romanc� Memo!.. Ya�as�n �izgi romanc� Memo!.." nidalar� e�li�inde beni omuzlar�nda ta��yacaklar�n� sanm��t�m. Ama tabi �yle bi�ey olmad�. O vakit dedim ki mesele anatomide de�ilmi�, mevzunun ba�ka bir numaras� varm��... Evet, �ok d���nd�m, ama sonunda o noktay� ke�fettim!..

Evet, o nokta g�zlerdir efendim. �izgi romanc� ki�ilerin �izgilerine bakt���m�zda g�rece�izdir ki g�zler ya hi� g�r�nmemektedir, ya nokta veyahut �izgi �eklindedir, ya �ok k���klerdir, ya b�y�k olsa da eliptiklerdir, ya resimsel ger�ek�iliktedir; ama asla ve asla biti�ik ve k�resel de�illerdir. G�zler ne �l��de biti�ir ve k�reselle�ir ise, ifade ne �l��de karikat�rize bir abart� ve keskinlik kazan�r ise o �izgi, �izgi roman severlerin iltifat�ndan o derece uzakla�maktad�r; �izgi roman tan�mlamas�n�n o derece d���na itilmektedir. Bu durumun, �izgi roman severlerin �izgi roman� ciddi bir sanat dal� olarak g�rmek istemelerinden ve mizahi olana �izgi roman demeye dillerinin varmamas�ndan kaynakland��� kanaatindeyim. Tabi bu e�ilimin tek tek her �izgi roman severin kendi i�inde geli�tirdi�i bilin�li bir tercih olmaktan �ok, T�rkiye'de bu bak�� �er�evesinde olu�mu� �izgiroman anlay���n�n yaratt��� genel bir alg�lay�� oldu�unu d���nd���m� de belirteyim. Bu �yle bir bak�� ki, internette baz� forumlarda Lombak ve benzeri di�er dergilerin �izgi roman dergisi olmay�p karikat�r dergisi olduklar� tart���labiliyor. Karde�im, alt� sayfa, sekiz sayfa hikaye anlatan karikat�r m� olur? Her komik �eye karikat�r m� demek zorunday�z? D�nyan�n en gayr� ciddi hikayesini d�nyan�n en biti�ik g�zl� adamlar�n� �izerek bile anlatsam, bir kareyi ge�ip bir bant oldu�u vakit o art�k teknik olarak �izgi romand�r. �lla di�erlerini komik olanlardan ay�rmak istiyorsak onlara resimli roman diyebiliriz, grafik roman diyebiliriz, ciddi roman, sanatsal roman filan diyebiliriz... Ama �izgi roman kavram� bunlar�n hepsini kaps�yor olmal�d�r. Bu kadar karde�im. Allaallaaaa...

Bi de i�in ��yle can s�k�c� bir taraf� var, ayn� gayr� ciddiyette �izilmi� yabanc� bir eser hemen �izgi roman olarak kabulleniveriliyor... Mesela Edika, karikat�rist mi? Yoo, �izgi romanc�. Mesela Franquin, karikat�rist mi? Yoo, �izgi romanc�. Neden? ��nk� bat�l�lar (veyahut Japonlar, ki onlar da uzak bat� say�l�r) her ne yap�yorlarsa sanatsal yap�yorlard�r, gayr� ciddi de olsalar sanatsal bir gayr� ciddiyet i�indelerdir. Bu Avrupa merkezci bak�� nedeniyle T�rkiye'deki her durum bat� normlar�na g�re tan�mlan�r. Bu bak��a g�re neden �izgi romanc� olmad���m� �ok inand�r�c� �ekilde ��yle izah edebilirim: ��nk� ben mizah dergisinde �iziyorum, Avrupa'da ise benim �izdiklerim mizah dergisinde de�il �izgi roman dergisinde �izilir. Yani ben Avrupa'da mevcut bulunmayan bir pozisyon i�gal etti�im �u T�rkiye'de nas�l Avrupai bir tan�mlama olan �izgi romanc�l�k s�fat�na haiz olabilirim ki, de�il mi... Bu kadar basit... Durum b�yle olunca �izgi roman ara�t�rmac�s� olan ki�iler de her zaman evvela bat� �izgi romanlar�n� inceler, T�rk eserlerini bat� eserleri �zerinden de�erlendirir, T�rkiye'deki �izgi roman literat�r� bat� �izgi roman�n� konu edinmi� olur. T�rk �izgi roman� literat�rs�z ve �gayr� ciddi� alanda kendi kaderine terk edilince gen�li�inde mizah dergisi okumu� ana babalar bile kendi �ocuklar�n�n g�rg�r z�rz�r gibi uyduruk dergiler okumalar�n� istemez, bu pespaye mesle�i se�melerine r�za g�stermezler.

Evet, t�m bu anlatt�klar�mdan sonra tekrar sorun bana �ne i�le i�tigal ediyorsun Memo?� diye, hemmen s�yleyeyim: �Karikat�ristim!�.. Fakat her ne kadar karikat�rist olsam da �izme arzumun temelinde kad�n �izmek, kanka �izmek ve kendimi �izmekten sonra �izgi romanc�l��� ke�fetmi� bulunuyorum. S�rf bu yeni ke�fetti�im mecraya akabilmek umuduyla iki y�z sayfal�k bir �izgi roman �izmeye koyulmu� durumday�m. Ve �stelik ayn� �yk�de hem kendimi �iziyorum, hem arkada�lar�m� �iziyorum, hem de erotik hatunlar �iziyorum. Valla bu felsefe de beni bi ka� sene, en az�ndan �u hikayeyi �izdi�im s�re boyunca idare eder. Bak�n karde�im, ben bu hikayeyi bitirene kadar T�rk �izgi roman�na s�per bi literat�r yapt�n�z yapt�n�z, yapmad�n�z punk grubu kurup kendimi m�zi�e verecem ona g�re.En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|