03.09.2005

 

�syank�r, �fkeli Bir K�z, Pat O�Shane

Simge K�rcan

Ken Parker�in ilk d�nem hik�yelerinde yer alan �nemli tiplemelerden biri Pat O�Shane. Simge K�rcan, onun yer ald��� ser�venleri izleyerek psikolojisini ve �kad�nl�k� rol�n� inceliyor.

G�zel bir may�s g�n�, hayattaki tek yak�n� olan a�abeyi ile Deerlane�a gelir Pat (Patricia) O�Shane. Ona bak�l�rsa kaybettikleri babalar�n�n ard�ndan hep hayallerindeki �iftli�i kurmak i�in yola ��km��lard�r. A�abeyi ise i�ki ve kumar ba��ml�s�d�r. Biriktirdikleri paray� kumarda ikiye katlamak gibi amac� vard�r. Pat hakk�ndaki ilk fikri bu �eli�kiyle ��reniriz, arkas� da gelir: A�abeyini beklerken kendisine yak�nla�maya �al��an bir ya��t�n�, kendine �zg� savunma y�ntemleri ile savu�turan Pat, �uslu� durmay�p direni�ini sergiler, ki�ili�ini ortaya koyar, istemedi�i bir �eyi yapmamakta kararl�d�r. �lk sahnelerden onun ne kadar g��l� oldu�unu anlar�z. Ayn� �zg�ven ve biraz da merakla as�lacak adam�n (do�al olarak Ken Parker�in) duru�mas�na girer, ama bu izleyicilik neredeyse hayat�n� de�i�tirir. Ken Parker �ete liderli�i ile su�lanmaktad�r ve as�lacakt�r. Bu s�rada Pat�in a�abeyi �ete elemanlar�ndan biri taraf�ndan kumar masas�nda �ld�r�l�r. Pat hayat�n�n karar�n� vermi�, Ken�i hapisten kurtar�p katilin pe�ine d��meye ikna etmi�tir (!). Katil ile paralar�n� bulmaya kesin kararl�d�r Pat. Oysa etraftaki �b�y�kler� a�abeyinin cesedine bile g�stermemi�lerdir �oras� k���k k�zlar i�in uygun de�ildir� bahanesi ile. Ne var ki Pat, bu adamlar�n sand���ndan �ok daha, g��l� ve y�reklidir. Ken ile birlikte yola ��kt�klar�nda, Pat�in hayal g�c�n�n ne denli geli�mi� oldu�unu, bu d�� g�c� ile nas�l �ger�eklikler� yaratt���na da �ahit oluruz. K�r�lganl���, �ocukluk ile kad�nl�k aras�ndaki ince �izgideki ger�ekli�ini, kendi ki�ili�ini olu�turma �abas�n� izlerken, zaman zaman �fkesini de yak�ndan hissederiz. �fkelenmek, tepkisini dile getirmek genel olarak kad�nlara yak��t�r�lmayan bir tutumdur. Kad�nlar uysal ve sakin �olmal�d�rlar�. Pat O�Shane ise k�zg�nl���n� ve hislerini a���a ��kartan bir gen� kad�nd�r. Hayatta ald��� darbeleri, annesinin terk edi�ini, babas�n�n ve a�abeyinin �l�m�n� k���k ya�ta ya�arken daha fazla �z�lmemek i�in kendine �rd��� kabu�u, sert g�r�nme �abas�n� yak�ndan izleriz. Kendini ve kurallar�n� a��k�a ortaya koyarak uslu k�z olmaktan ��kmaya �al��maktad�r. �te yandan ondan beklenen kad�nl�k rol� ile kendi kimli�i aras�nda da bocalamaktad�r. �rne�in babas�n�n ���d�n� yerine getirmek i�in Ken�in gururunu ok�amaya, daha ilgi �ekici olmak i�in elbisesinin i�ine �ama��rlar� soku�turmaya �al���r. Bu ikilem onda �eli�kiye sebep olmaktad�r. Oldu�u gibi biriyken ba�ka t�rl� davranmaya zorlan�lmak i�inde f�rt�nalar kopmas�na sebep olur. Bir an �nce b�y�meye, di�er kad�nlar gibi olup hayat�na devam etmeye �ok heveslidir. Ken Parker�in �bedenin geli�meye ba�lad���nda d���ncelerin de de�i�ecek... Daha sakin ve dengeli bir kad�n olacaks�n� s�zleri de Pat�in kendi kimli�i ile ters d��mesine yol a�acak, elbisesine soku�turdu�u k�yafetlerle b�y�d���n� kan�tlamaya �al��acakt�r. Ken bu konu�mayla toplumun kad�ndan olan beklentisinin s�zc�s� olur asl�nda, daha dengeli ve sakin olmak, istenen budur. Oysa Pat dengeli ve sakin de�ildir, boyun e�memektedir, kurallar� �i�ner, kimsenin onu susturmas�na izin vermez, kararl�d�r. Pat�in cesaret, ba��ms�zl�k ve hatta ya�ama sevinci, terbiyesizlik, ars�zl�k olarak g�r�lmektedir. E�er Pat, Ken�in dedi�i gibi bir kad�n olacaksa kendinden uzakla�acak, ki�ili�ini ba�kalar�n�n d���ncelerine g�re bi�imlendirecektir. Gen� kad�n yenilgiler kar��s�nda boyun e�memekte, ya�ad��� t�m ac�mas�zl�klara ra�men kendi kurallar�yla (yelkenleri suya indirmeden) risklere girip yoluna devam etmektedir. Her ne kadar maceralarda Ken�a ba��ml� gibi g�r�nse de asl�nda etraf�n� y�netmekte, kimsenin onu susturmas�na izin vermemektedir. Mutlulu�u ya�amas�n� da bilmektedir Pat. Mutluyken fazla g�ze batmayay�m diye d���nmemektedir. Hayat�n� ger�ekten bir baladdaki ini� ��k��lar gibi ya�amaktad�r. Amac�na ula�m��t�r, ba��na gelenleri kabullenip bir kenara �ekilmek, a�abeyinin katline boyun e�mek yerine, hem intikam�n� alm��, hem de paralar�na kavu�mu�tur.

S�rada ikinci hedefi vard�r (Profesyoneller/S�cak �ehir). A�abeyinin cebinden ��kan mektupta annesinin ad�n� ve yerini ��renmi�tir. Yine yan�nda dostu (�a�k��) Ken vard�r. Annesinin onu tan�mayaca��ndan ya da istemeyece�inden korkmaktad�r. Gidi�ini geciktirmeye �al��makta, bir hayal k�r�kl��� daha ya�ayabilece�i endi�esine kap�lmaktad�r. Arad��� adreste annesi olmad���n� s�yleyen kad�n� g�rd�kten sonra �z�nt�s� artm��, �fkesini Ken�e y�nlendirmi�tir. Bu arada oteldeyken bir �eli�ki daha ya�ar (tesad�fen iki a����n yatak sohbetlerine �ahit olur), cinselli�i ��renme iste�i ile iyi aile k�z�n�n b�yle �eyleri izlememesi durumu aras�nda kalm��t�r, karar�n� izlemekten yana koyar, ��nk� o �uslu� k�z de�ildir ve ��renmeye, toplumun kad�na ��retti�i kurallar� y�kmaya ba�lam��t�r. Duyduklar�n� Ken�e anlatmak i�in heyecanla odaya d�nd���nde ba�lar�na gelecekten habersizdir ve ikisi birlikte kendilerini bir soygun plan�n�n i�inde bulurlar. Otelde izledi�i kad�n ve erkek de bu soygun plan�n�n bir par�as�d�r. Bu soygun plan� s�rerken annesi sand��� kad�n ile ba�ba�a kalan Pat, kad�nla aras�ndaki garip ileti�imi de anlamaya �al��maktad�r. Kad�n t�pk� annesi gibidir, annesi gibi yemek yapmakta, onun gibi bakmaktad�r. Burada Pat yine m�thi� hayal g�c�n� m� konu�turuyor yoksa ger�ekleri mi s�yl�yor tam ay�rt edemiyoruz. O kad�n�n annesi olmas�na �ok ihtiyac� vard�r, en gereken zamanlarda yan�nda olmayan annesini hi� de�ilse kad�nl��a ad�m�n� atarken yan�nda istiyordur. Tek bir cevap bekliyordur asl�nda: �sen benim annemsin de�il mi?� diye sorup onun boynuna atlarken. Bu sahne �zellikle yar�m b�rak�lm��. Her okuyan kendi hayal g�c�ne g�re bir �eyler �retebilir. Benim verdi�im cevap, kad�n�n ger�ekten Pat�in annesi oldu�u y�n�nde, ama Pat�in bu sorunun cevab�n� ge�ekten �evet� olarak isteyip istemedi�inden ��phe de duyuyorum. ��nk� e�er cevap evet ise ve Pat bunu duyacaksa, bir kopu�, bir kay�p daha ya�ayacak, annesinin bir su�lu oldu�unu ��renecektir ve tam kavu�mu�ken onu hapishaneye yollayacakt�r. Oysa annesi ba�kas�yla ka�m�� olsa bile temiz, iyi y�rekli bir kad�nd�r onun g�z�nde. Belki de kad�n, �hay�r� cevab�n� vererek k�z�na b�y�k bir iyilik yapar. En az�ndan bu iyili�i yapm��t�r.

Art�k serinin Ranchero adl� ���nc� maceras�nday�z. Ken ve Pat birbirlerine iyice al��m�� olsalar da s�rprizlere a��kt�rlar. Pat tam hayal etti�i gibi bir �iftlik bulmu�tur. Ancak f�r�ldak bir doland�r�c� olan Kevin onlar� doland�rm�� ve paralar�n� alm��t�r. Paralar�n� geri kazanmak i�in Ken bahisli bir boks ma�� yapmak zorunda kal�r. Pat art�k annesinin de�il, hayalinin pe�indedir, yani �u �nl� �iftli�ine kavu�ma hayalinin. Ken�i �ok sevip ona ba�l� olsa da bir yalan s�yler ve paras�n� rakibin �zerine yat�r�r. Ken yenilince de (g�zya�lar�n� tutamam��t�r) �iftlik i�in gereken paray� toplam��t�r. Pat kendisinden beklenece�i gibi fikirlerini kendine saklamam��, oynanan oyunda bir rol alm�� durumdad�r.

Bir okuyucu olarak son maceray� (Ayr�lan Yollar / �nsanlar, Hayvanlar ve Kahramanlar) okumak, bitirmek, Pat O�Shane�e veda etmek hi� i�imden gelmemi�ti. Hatta san�r�m bu nedenle okumay� geciktirmi�tim. �te yandan bu gen� kad�n�n Ken ile yollar�n�n nas�l ayr�laca��n�, Pat�in yeti�kinler ve erkekler d�nyas�nda kendi ayaklar� �zerinde nas�l var olaca��na dair merak�m da b�y�m��t�. Ger�i Pat�in yine beklendi�i gibi (Ken olamayaca�� i�in) bir erkekle kalaca��n� az �ok tahmin ediyordum. Pat �iftlik i�in s�r�y� ve adamlar�n� toparlam��, macera, heyecan dolu yeni bir yolculu�a ba�lam��t�r. Bu yolculuk ona �a�k��� da tan�tacak, farkl� duygular ya�amas�n� da sa�layacakt�r. Ken ile ayr�lma sahnesi ise melankolik ve romantiktir. Pat art�k b�y�m��t�r, kendine ait bir yerle�ik bir hayat� olacakt�r. Art�k daha fazla dola�mak istememekte, Ken�le gitme fikrine yana�mamaktad�r. Yani �z�lse de yine ne istedi�ini bilmektedir. Onun hayat�nda b�y�k bir anlam ta��yan ve yer kaplayan Ken�den ayr�l�rken g�zya�lar�n� cesurca ak�tmakta, duygular�n� saklamak zorunda hissetmemektedir, bu �zg�rl��� kendine vermi�tir.

Pat O�Shane, ya�ad��� d�nemde bile h�r, bu h�rriyete �kendisi olarak� varm�� bir cesur gen� kad�n. Elbette zaman zaman toplumun beklentileri, dayatmalar�n� ya�amakta, ona g�re davranmakta. Pat�in en g�ze batan �zelli�i vazge�meme huyu ve inat��l���. Psikolog Ute Ehrhardt��n �Di�il Vazge�i�� ad�n� verdi�i bir tan�dan bahseder (2000) ve alt�na direnmekten vazge�i�, entellekt�ellikten vazge�i�, kendini kan�tlamaktan vazge�i�, kendi normlar�ndan vazge�i�, ekonomik ba��ms�zl�ktan vazge�i�, e�itimden, ba�ar�dan vazge�i�, mek�n ve zamandan vazge�i�i koyar. Bu kategorilerden maceram�zda g�rd�klerimiz var. �rne�in Pat direniyor, kendisine s�ylenen her �eyi kabul etmiyor, itiraz ediyor. Bunu da kendisinden vazge�memek amac�yla yap�yor. �rne�in a�abeyi �ld�r�ld�kten sonra k��esine �ekilip oturmuyor, hi� teredd�t etmeden i�in pe�ine d���yor. En nihayet de kendi paras�n� kazanaca�� bir �iftli�i ve s�r�s� oluyor. B�t�n bunlar� s�ylerken g�zard� etmememiz gereken bir �ey de var elbette. Ken Parker�in hep yan�nda olmas�. Pat �zg�r, ne istedi�ini bilen ve bunu dillendiren bir karakter olarak yarat�lm�� olsa da, hik�yedeki ana karakterin bir erkek olmas� sebebiyle bir taraf�yla ona ba�l�, hatta kimi zaman ba��ml� bir �er�evede anlat�lm��t�r. Yine Ken gitti�inde Pat hayat�n� ba�ka bir erkekle, Nathan ile devam ettirecektir. Pat O�Shane, Ehrhardt��n �Asi, k�t� k�z� tiplemesine zaman zaman yak�nla�an bir karakter. Burada asi tan�mlamas� kendi isteklerini net bi�imde s�yleyen, yerle�ik fikirleri sorgulayan, b�y�k d���nen, susturulmaya izin vermeyen, kendi kurallar�n� koyan, risk alabilen, do�ru bildi�i yolda ilerleyen, ba�ar�lar�yla gurur duyan kazanmay� seven kad�nlar� betimlemekte.

Bir okur olarak Pat O�Shane�in bende b�rakt��� tortu �fkeli gen� bir kad�n� izlemekten fazlas�. Bu gen� kad�n nas�l kendi ayaklar� �zerinde durmaya �al���yor, kendini nas�l ortaya koyuyor, nas�l espiriler yap�yor, bunu g�rmek, geli�imini takip etmek �ok daha keyifli idi. �mk�ns�z gibi g�r�n�yor ama kim bilir belki ileride Pat ile Ken�in yollar� tekrar kesi�ir, bu balad devam eder�

Not: Yaz�da ele al�nan 4 say� s�ren hik�ye dizisi ilk olarak Pat O�Shane�in �yk�s�, Profesyoneller, Ranchero ve Ayr�lan Yollar isimleri ile Tay Yay�nlar�; daha sonra Pat O�Shane�in �yk�s�, S�cak �ehir, Ranchero ve �nsanlar, Hayvanlar ve Kahramanlar isimleriyle ikinci kez Rodeo Kitap taraf�ndan yay�nlanm��t�r.


En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|