12.09.2005

 

T�bitak ya da Takma�

M�nir Alati

Yak�n d�nemlerin pop�ler �izerlerinden biri olan Emrah Ablak��n T�bitak �al��mas�, ilgin� tiplemeleri ve zaman� iyi yakalayan esprileriyle ilgiyi hakediyor.

�Bence Emrah Ablak insan�n kendisine yak��an� giymesidir��
(Bir internet d���n�r�)


Bilim ne �l��de �bize� g�re? Cem Y�lmaz, bilimi her zaman bir bi�imde reddeden bir toplum oldu�umuzun alt�n� �iziyor g�sterilerinde. �E�leniriz biz� diyor; �y�llarca bilimsel olarak tam anlam�yla a��klanamam�� e�cinselli�i berber koltu�una oturup iki dakikada ��zebilen; n�kleer bir at��� paspaslarla iten, radyasyondan ko�arak ka��labilece�ini zanneden; yurt d���nda atom m�hendisli�i okuyup gelmi� bilim adam�na �atom kar�nca� diye lakap tak�lacak birisi olmas� d���nda ehemmiyet vermeyen insanlar�n olu�turdu�u bir toplumuz��. Bilgiye a� olan ama bilgiyle y�z y�ze gelince onu hemen ink�r eden, ondan ka�an insanlar� Ba��ndan �ok b�y�k bir deprem tecr�besi ge�tikten hemen sonra, deprem konusunda yeti�tirdi�i en �nemli bilim adam�n� tan�yan, onun her dedi�ini dinleyen, not alan ama tehlike ge�er ge�mez onu �seksi erkek� se�enler� E�leniyor muyuz ger�ekten, yani yaln�zca �e�leniyor� muyuz? Hayata nas�l bak�yoruz ki, Konya�ya inen UFO�ya ta� at�p k�f�r ederek yakla��yoruz biz? Yoksa bize g�re de�il mi �u �bilimsellik�?

Emrah Ablak, bilim-bilimsellik ve �biz�le ilgili keyifli �yk�ler yaz�p �iziyordu Lombak�ta. �T�bitak� i�te b�yle do�du. Basit �izgileri ve parlak fikirleriyle, �zg�n mizah tarz�yla karikat�rler ve �yk�ler �izen Emrah Ablak, T�bitak�ta, yerelli�ini hemen belli eden, derinlemesine bakmaya gerek kalmaks�z�n �tan�d�k� denilebilecek �yk�ler anlat�yor okuyucusuna. T�bitak her �eyden �nce komik bir �yk�. Zorlamalara ba� vurmaks�z�n, �dur �u okuyucuya �nemli mesajlar vereyim� demeksizin, bilimsellik konusunda hal-i p�r-i melalimizi ortaya koyuyor Ablak T�bitak�ta.

Emrah Ablak, kariyerine Avni�de ba�lad�. D�g�l, Fos, Parazit, H�b�r, �ebek, �izgili Pijama, Kaday�f, L-Manyak, Kemik ve Penguen�de �izgi ser�venini devam ettirdi. Olduk�a s�k� bir �geyik�i� olan Ablak��n T�bitak�� yaratmas�nda ve hikayelerin sevilmesinde, �T�rk�� ve T�rkiye�yi alg�lamadaki yetene�inin ve �zg�n mizah anlay���n�n pay� olduk�a fazla oldu.

T�bitak, �u �ok �nemli icatlar�n yap�ld���, iktidarlar�n �aman ba��na bizden bir adam yerle�tirelim� dedikleri bilim merkezi� Ablak bu merkezi �ylesine e�lenceli �iziyor ki, Ablak��n okuyucusu i�in �T�bitak� kelimesi �nemli bir kurumdan �nce e�lenceli �yk�leri, temizlik�i Bayram��, �ar�zal�� profes�r Azmi�yi �a�r��t�r�yordur herhalde. Ablak, g�nde sekiz saat televizyon ba��ndan ayr�lmayan, bilimden/bilimsellikten pek de haz etmeyen, bilimsel konular� arkada� aras�nda ayak �st� ��zmeyi ye�leyen (bilhassa cinsellik), icatlar� topluma sa�layacaklar� yarardan ziyade parasal de�erleriyle alg�layan, �zetle bilimle pek de alakas� bulunmayan bizler(!) i�in tam da �bize g�re� �iziyor.

�Pros�r� ya da �prefersor� veya �prefersen�r� yani Profes�r Azmi Canku� ile temizlik g�revlisi Bayram��n ba�lar�ndan ge�enler anlat�yor. Ablak��n T�bitak��nda. Profes�r Azmi ve temizlik�i Bayram��n birlikte ya�amad�klar� macera kalmaz neredeyse: Yeri gelir, Bayram biner bir mod�le profes�r�n damarlar�nda gezinir. Yeri gelir, radyasyona kar�� ba����kl�k kazanm�� Bayram ile Profes�r askerlerin haz�rlad�klar� bir roketle Mars�a giderler (ger�i Bayram��n Mars y�zeyinde kafas�na att��� ta� y�z�nden ba�l��� delinen profes�r�n, Bayram taraf�ndan, patla�� bulmak �zere, i�i su dolu bir le�ene sokulup ��kart�l�rkenki g�r�nt�s� �lkede biraz hayal k�r�kl��� yarat�r ama olsun Mars�tad�r bizimkiler). �al��t�klar� kurumu ��lg�n bir bilim adam�n�n intikam i�in koydu�u bombadan kurtard�klar� da olur (yine de patlar bomba); insanl��a hizmet ad�na, inceleme yapmak i�in mezarl�ktan ceset �ald�klar� da (mezardan �ald�klar� ceset elim bir trafik kazas�nda canlan�r) �

Kiminde d�nya �zerinde yaln�zca 150 bin litre bulunan ve profes�r�n sadece 22 santilitre bulabildi�i, literat�re �a��r su� diye ge�mi� �bilim suyu�nu afiyetle mideye indirir Bayram. Mimindeyse Profes�r Azmi�nin kendi elleriyle d�rt y�lda in�a etti�i �par�ac�k fizi�i laboratuar��nda (Ablak��n profes�r Azmi�nin icatlar�na ve yapt��� deneyler s�ras�nda kulland��� ara� gerece, ortamlara verdi�i isimler, uzay filmlerinde kar��la�t���m�z t�rde bilimkurgu isimlerdir: �Par�ac�k Fizi�i Laboratuar��, �Lahent Pedemi�, �Proton �nhibit�r��, �Relativistik A��r �yon �arp��t�r�c�s�� vs, ancak Star Wars filmlerinin �I��n K�l�c�� kadar tan�d�kt�r) olu�turdu�u alev topunu �nce s�p�rgesiyle s�nd�rmeye �al���r Bayram, s�nd�remeyince de �st�ne i�er. Bu esnada �zerine zimmetli devlet mal� olan s�p�rgesi yand��� i�in �fkelenir de. Annesinin ad� verildi�i i�in �nce �ok k�zd��� sonra da duygusal bir ba� kurdu�u tavuk, profes�r�n �al��malar� sonucu ba�ka bir tavuk cinsinden civciv yumurtlay�nca d�nya paraya mal olmu� o tek �rnek civcivin tepesine indirir yumru�unu�

Bir kamu kurulu�unda gece bek�isi olarak �al��an birini tan�m��t�m. �al��an kad�nlar�n neden belli bir ya�tan sonra bo�anma oranlar�n�n artt���na ili�kin �u �bilimsel� tespitini dinlemi�tim: ��indii, aha bu kurumda bi gad�n var. Aha bu gar�n�n herif 130 kilo idi, beyle ok�z kimin! �indi eli para dutunca her gun 130 kilo �eker mi bu gad�n? bulunca paray�, tak�l�yo kafas�na gore 60 kilo, 70 kilo, art�k Allah ne verdiyse��.��te T�bitak��n, b�y�k ihtimalle �� Anadolulu, kara ya��z, hafif �ablak� suratl�, k�yl� kurnaz� (!), her �eye maydanoz, k�f�rbaz (Bayram��n k�f�rbazl���, onun komikli�i i�in tamamlay�c� unsurdur. Bayram, k�f�r eden adam olmasayd�, kendi ger�ekli�inden uzak olacakt� K�f�r Bayram�da yerelli�i ve alt-kimli�i vurgular), tembel ve melankolik temizlik�isi Bayram�� okuyunca bek�i dostumu hat�rlad�m. Sanki yolun ortas�nda durmu�, kimseye ald�rmadan, mal m�lk yerinde mi diye donunu �eki�tirirken kar��la�abilece�imiz ya da bir devlet dairesine gitsek i�imizi ancak keyfi oldu�unda yapaca��n� bize garip bir s�r�tma ile hissettirecek o ulu memurlardan birisi gibidir T�bitak��n Bayram efendisi� Bir ku�uyla kavgaya tutu�abilir Ku�ulu parkta? Deney yapmak i�in soyunmu� bilim adam�n� �sap�k� diye o an d�vebilecek hatta kendisiyle sevi�mek istedi�ini d���n�p korkudan a�layabilecek birisi�

Bayram Efendi, bir kabus, bir ba� belas�d�r Profes�r Azmi�nin hayat�nda. T�bitak�ta neredeyse t�m �yk�ler Bayram��n tahamm�l edilemez bir adam olu�u ve profes�r�n tutkulu bilim a�k� �zerine kurulur. Birbirlerine inan�lmaz derecede z�t yarat�lm�� iki karakterin her an kar�� kar��ya geldikleri k�lt�rel �at��malar g�n�m�z mizah�nda da �ok s�k tekrarlanan bir durumdur. Birbirine uzak k�lt�rlerin toplumun zoraki olu�mu� ortak alanlar�nda bir araya geli�i ister istemez komik durumlar yarat�r. Bayram ile Profes�r Azmi karakterleri de ayn� bina i�inde, �ok farkl� iki mesle�i s�rd�ren; birbirlerinden �ok farkl�, birbirlerine �ok uzak karakterlerdir. ��te temizlik�i adamla bilim adam�n�n ger�ek ya�am ko�ullar�nda m�mk�n g�z�kmeyen �birliktelikleri� kendili�inden komi�i ortaya ��kart�r. Bayram��n yan karakterler �ayc� Ali Emmi ve halkla ili�kler m�diresi Berrin Han�m ile ili�kileri de k�lt�rel �at��malar�n ortaya ��kard��� tezatl�klar� destekler. Bayram��n �concon�, �ciks� k�z Berrin�e duydu�u hayranl�k neticesi, onunla konu�urken e�ilip b�k�lmeleri, �ayc� Ali Emmi ile s�rd�rd��� dedikodu ve ak�l dan��ma seanslar� kompozisyonu tamamlar niteliktedir. Berrin bir ba�ka �st-k�lt�r grubunu, �ayc� Ali ise Bayram�a �ok daha yak�n ama Bayramdan farkl� olarak daha mazbut bir ya�am tarz�n� �rnekler.

Bayram�� ilgin� k�lan bir �zelli�i de, kendisini s�rekli olarak ezilen, a�a��lanan biri olarak konumland�rmas� ancak insanlar�n ba��na ne bela a�arsa a�s�n kabahati kendisinde g�rmemesidir. Dikkatsizli�i ya da ihmalkarl��� uzun zaman alm�� bilimsel bir �al��may� baltalasa da, b�y�k miktarlarda paran�n yok olmas�na neden olsa da o hi�bir �ekilde su�u �stlenmez, hatta bazen ortada bir su� dahi g�rmez. �rne�in; �ok �nemli bir deney s�ras�nda yer �ekimsiz ortam odas�nda ortaya ��k�p deneyi berbat etti�inde ve Profes�r Azmi ona �Senin yer�ekimi odas�nda ne i�in var?� diye ��k��t���nda Bayram, �Garde�im bin kez s�yledim. Benim s�zle�memde odalar ve b�rolar yaz�yo.. B�t�n odalar�n temizli�i benim �st�me zimmetli� diye cevap verir. Profes�r, �Bu oda senin bildi�in odalardan de�il� dedi�inde de, �O zaman yaz�n gap�n�n �st�ne, �Bayram efendi anlamaz yaz�n. Bayram �k�zd�r bilmez� diye yaz�n�� diye ��k���r. Bayram bununla da yetinmez, ba��r�p �a��r�r hatta a�lar. Bayram��nki bir idrak sorunu ya�amas�ndan ve pi�kinlikten ziyade kendi k�lt�r�ne ve sosyal pozisyonuna ili�kin bir �g�steri�dir. Yaln�zca profes�rle olan ili�kisinde de�il, halkla ili�kiler m�diresi Berrin�le ya da �ayc� Ali Emmi ile olan diyaloglar�nda da bu g�sterinin devam� g�r�l�r.
Bayram ve Profes�r�n ili�kisindeki devaml�l��� ise profes�r�n �iyi adam� olu�u sa�lar. �nan�lmaz derin idealizminin yan�nda, Profes�r Azmi her zaman iyi niyetli ve affedicidir. Bazen kendisini zaptedemeyip Bayram��n g�rtla��na yap��sa da (Bayram uranyum tank�nda ya da depremsi ortam platformunda uyudu�unda; d���n davetiyesini basmak i�in girdi�i profes�r�n bilgisayar�ndan, onun �ok uzun y�llar saklad��� bir projeyi sildi�inde�) sonunda hep yumu�ar ve Bayram�la ili�kisini s�rd�r�r.

Emrah Ablak, Bayram Efendi ile atak ve kendisini ilme vakfetmi� asabi Profes�r Azmi�yi �ylesine komik �iziyor ki; T�bitak�� okuyup da keyiflenmemek, Bayram, Profes�r ve arkada�lar�n� tan�y�p da g�lmemek daha �nemlisi onlar� sevmemek imkans�z oldu� Ablak, Psiko�da, Superman�de, karikat�rlerinde oldu�u gibi T�bitak�ta da konu�ma balonuna gerek b�rakmaks�z�n g�ld�recek kadar komik suratl� adamlar, bu adamlar�n ba�lar�ndan ge�en �yerli� ve aksiliklerden kurulu olaylar, bildik ��irinlikler� �iziyor. Emrah Ablak��n �zg�n espri tarz�, bizim toplumun kendine has tatlar�yla birle�ince leziz bir �al��ma ��k�yor.

���rendi�imiz her yeni bilgi, arkas�ndaki mekani�i, dinami�i; ��rendi�imiz her olgu, bir g�ven a��l�yor. Bir basamak daha ��kman�n �nce mant�ks�z gelen bir �nermeyi birden anlaman�n mutlulu�u ya�an�yor. Di mi lan?� demi� Emrah Ablak. Di mi ya�Olsun, tespit bazen sadece tespittir. Neyse, ekmek getirin dibini de s�y�ral�m�En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|