25.09.2005

 

Kurt Puslu Havay� Sever

G�khan Demirkol

G�khan Demirkol yine bir �lban Ertem incelemesi yap�yor. ��kertme adl� hikayeyi irdelerken E�k�ya edebiyat�na da de�iniyor.Kurt bunal�nca k�ye iner, Kul bunal�nca da�a ��kar.�(Atas�z�)

Anadolu topraklar� belki de d�nyada en fazla ayaklanma ve isyan�n ya�and��� topraklardan birisidir. Resm� tarihin g�z�nde daima �yasa d���� olan bu eylemler halk taraf�ndan �o�unlukla bir yi�itlik destan� �eklinde alg�lanm�� ve ya�ananlar daha �ok t�rk�lerle g�n�m�ze kadar ula�abilmi�tir. Bu t�rk�lerde Hekimo�lu, �ak�rcal�, K�ro�lu gibi merkezi otoritenin �e�k�ya� olarak tan�mland��� isimleri halk taraf�ndan zulme kar�� gelen birer kahraman olarak benimsenmi� ve sahip ��km��t�r. �lban Ertem de b�yle bir kahramanl��� ��kertme adl� hik�yesinde.

Ertem, ���kertme� t�rk�s�ne kaynakl�k eden ya�anm�� bu ger�ek hik�yeyi �nce Joker�de 1993 y�l�nda �izmeye ba�lam��, derginin kapanmas�yla yar�m kalan hik�yeyi H�b�r�da bir y�l kadar sonra yeniden �izmi�tir.

Olaylar 20. y�zy�l�n ba�lar�nda Bodrum�da ge�er. Dirmil k�y�nden Halil Efe, Mand�rac� �smet�in kar�s� G�ls�m�e yan�kt�r. G�ls�m de Halil�e kar�� bo� de�ildir ama bu iki a����n vuslat�n�n �n�nde Mand�rac� �smet�ten �ok daha di�li biri vard�r: �erkez Kaymakam! Kaymakam, G�ls�m�e g�z koymas�na kar��n �smet�in varl��� emellerini ger�ekle�tirmesine engeldir. Halil ile aralar�nda bir nevi kan davas�na d�n��en rekabet Kaymakam�n konumu itibar�yla Halil�i �e�k�yal��a� s�r�kler. Ertem�in okuyucuya verdi�i bu genel bilgilerden sonra hik�ye, ka�maya karar veren Halil ile G�ls�m��n �erkez Kaymakam taraf�ndan takip edilmesiyle geli�ir. Halil, G�ls�m�� ka��rmak i�in �smet�in evine geldi�inde pusuya d��er kurtulmay� ba�ar�r. ��kan �at��mada silah arkada�lar�ndan Celal Hoca ve Uzun �smail�i kaybetti�i gibi Mand�rac� �smet de �lm��, Halil �ok daha zor bir durumda kalm��t�r. Bu cinayetin Kaymakam taraf�ndan kendisine y�klenece�ini �ok iyi bilmektedir. G�ls�m ile Halil i�in tek kurtulu� yolu Aspat�a gitmektir. Halil, kendilerini Aspat�a g�t�rmesi i�in arkada�� �brahim �avu��tan yard�m ister. Ka�ak�� Yani�nin gemisi ile Aspat�a do�ru yelken a�t�klar� s�rada kopan f�rt�na ile G�m��l�k koyuna s���n�rlar. Bu s�rada tayfalardan biri ortadan kaybolur ve Yani de kanun ka�a�� yolcular�n�n yemeklerine bal�k otu atarak uyutur. Halil ve G�ls�m kendilerine geldiklerinde Aspat yerine Bitez Yal�s��nda olduklar� anlad�klar�nda art�k �ok ge�tir. Yani�nin ihaneti sonucu kurulan pusuda Halil askerler taraf�ndan �ld�r�l�r. B�t�n�yle aksiyona dayal� hik�ye b�yle �zetlenebilir.
Toplumsal E�k�ya m� Adi su�lu mu?
E�k�yan�n tarih sahnesinde boy g�stermesi her zaman toplumsal huzursuzluk d�nemlerine rastlam��t�r. Merkezi otoriteyi (kral / padi�ah) do�rudan kar��s�na almayan bu eylemler merkezi otoritenin temsilcisi konumundaki yerel unsurlara kar�� y�r�t�len bir m�cadele h�viyeti ta��r. Halk�n tepkisi ise farkl�d�r; onlar, bu m�cadeleyi �o�unlukla toplumsal muhalefetin s�zc�s� olarak alg�lar. E�k�ya tan�m�nda bu ikilem a��k bir �ekilde g�r�lebilir. E�k�ya, �Zulme kar�� ba� kald�ran� ve ��� alan� gibi tan�mlamalar�n yan�nda �dahili emniyeti bozan�, �katil�, �habis� gibi tan�mlamalarla da ifade edilir (Yetkin, 2003:8). Bu tan�mlamaya bakarak kimi zaman halk�n s�zc�s� olan e�k�ya ile adi su�lu olan �e�k�yay� birbirinden nas�l ay�rabiliriz ? Hobsbawm, bu durum i�in �toplumsal e�k�ya� kavram�n� geli�tirir, bu kavram�n adi su�lu ile ayr��t��� noktalar�, toplumsal rol�n� ve onu tan�mlayan imgeleri s�ralam��t�r (Hobsbawm, 1997:14). Toplumsal e�k�ya / adi su�lu ay�r�m�ndaki ilk nokta kullan�lan dildir. Adi su�lular kendi �zel dillerini yarat�rken toplumsal e�k�ya yerel dilleri ve leh�eleri kullan�r. �kinci nokta inan� sistemidir. Hobsbawm�a g�re adi su�lular antinomiand�rlar (her t�rl� ahl�k kural�na kar�� ��kan kimse), toplumsal e�k�ya ise genel de�erlere ve inan� sistemine kar�� olmak ��yle dursun bunlar� payla��r. Di�er bir farkl�l�k ise adi su�lular�n geni� bir co�rafyaya yay�lmalar�d�r. Toplumsal e�k�ya ise bildi�i co�rafyan�n d���na ��kmaz. Son fark, reisli�in adi su�lularda babadan o�ula intikalidir. Hobsbawm�n�n s�ralad��� bu unsurlardan faydalanarak�lban Ertem�in Halil�i i�in bir profil �izebiliriz. Metinde Halil ve arkada�lar� aras�nda kullan�lan �zel bir dile (argo gibi) rastlam�yoruz. Bununla beraber Halil�in genel de�er yarg�lar�na kar�� olmad���n� Ertem bize Mand�rac� �smet�in vuruldu�u sahnede g�sterir. On be� ya��ndaki bir k�z�n (G�ls�m) bir tarla ve bir e�ek kar��l��� altm�� ya��ndaki bir adama (Mand�rac� �smet) sat�lmas�, Halil � G�ls�m a�k�n�n toplum g�z�nde me�ru say�lmas� i�in yeterlidir. Hatta bu me�ruiyet Halil�e sevdi�i kad�n� ka��rma hakk�n� da sa�lar. Ancak ka��rma eyleminde �smet�in vurulmas� halk a�z� ile tam bir �kahpeliktir� ki Halil de bunu �Adam�n kad�n�n� ka��r�yoruz. Bi de �ld�rmek! ��� be!� s�zleriyle ifade eder. Halil ve arkada�lar�n�n ya�am alan�n�n geni� co�rafyalara yay�ld���ndan s�z edemeyiz. Gerek metindeki takip sahneleri gerekse de Halil�in �su� i�ledi�i alanlar dar bir co�rafyada �Bodrum ve �evresi- ge�er. Son olarak Halil�in konumu babadan o�la ge�en bir stat� de�ildir. Kendince ve etraf�na toplanan insanlarca hakl� bulunan bir m�cadeleye giri�ti�i i�in bu konumu kazanm��t�r. T�m bunlara bakarak Halil i�in �toplumsal e�k�ya� ibaresini kullanabiliriz. Peki metinde Halil�in rol� ve halkla ili�kisinde onu tan�mlayan imgeler nas�l ele al�nm��t�r?

Hobsbawm, e�k�yan�n �kanun ka�akl��� hayat�na bir haks�zl���n kurban� olarak ya da otoritenin su�lu buldu�u ve halk gelene�ine g�re bir su� olu�turmayan bir hareket y�z�nden zul�m g�rerek ba�lad���n�� belirtir. Metnin ba��nda �lban Ertem, Halil�i okuyucuya tan�t�rken �...hafif e�k�ya, bi incede bitirim. Ama delikanl� �ocuk, sevilen biri� ifadesini kullan�r. Buradaki �hafif e�k�yal�k� Halil�in bahsetti�imiz anlamda bir kanun ka�a�� durumundan �ok onun k�lhanbeyli�ine dair bir i�arettir (Yal�m, 1998). Halil�in kanun ka�akl���, Kaymakam��n G�ls�m�e g�z koymas�ndan sonra Halil�in Kaymakam��n at�n� �almas� ile ba�lar. Burada bir haks�zl���n kurban� olma ya da zul�m g�rmeden bahsedemeyiz. Ama halk gelene�ine g�re Halil�in yapt��� su� de�ildir. Ortada gayri resmi bir ili�ki bulunmas�na ra�men Halil bir anlamda �helalli�ine� g�z koyan bir �namussuzu� cezaland�rm��t�r. Kaymakam�a kesilen bu ceza sonucu �at h�rs�z�� olmaktan �teye gidemeyen Halil maa� arabas�n� soyup paray� yoksullara da��tarak G�ls�m�e olan a�k� ve e�k�yal���n� tamamen me�rula�m��t�r. Halil art�k halk gelene�ine g�re su�suzdur. Bu noktada bir kar��la�t�rma yapabilmek i�in e�k�ya imgesinin halk t�rk�lerindeki temsiline bakmak faydal� olacakt�r. Halk t�rk�lerinde e�k�yan�n su�suzlu�u imgesine �rnek olarak Deli Molla T�rk�s� verilebilir: A�a��dan gelir Molla�n�n g��� / Al kanla doludur kefenin i�i / Yoktur a�alar yoktur Molla�n�n su�u / Ah avland�m der Deli Molla (Deli Molla T�rk�s�)

Halil�in halk gelene�ine g�re su�suz say�lmas�ndaki bir di�er g��l� etken G�ls�m��n ona olan a�k�d�r. Halil ve Kaymakam, ba�kas�n�n kad�n�n� elde etmeye �al��t�klar� i�in ayn� oranda su�ludurlar ama Halil, G�ls�m taraf�ndan se�ilen ki�i oldu�u i�in Kaymakam�a g�re su�suzdur.

�kinci imge �e�k�yan�n haks�zl�klar� d�zeltmesidir�. E�k�ya kanun ka�a�� hayat�na bir haks�zl��a u�rayarak ba�lad���ndan ilk hedef bu haks�zl��� d�zeltmektir. Ayn� durumda olanlar i�inde �da�a ��kma� cesaretini g�steren tek ki�i oldu�undan, e�kiya di�erleri taraf�ndan kendilerinin s�zc�s�, intikam k�l�c� olarak alg�lan�r. Metne bakarak Halil i�in b�yle bir durumdan bahsedemeyiz. O ne topra��ndan at�lm�� k�yl�leri korur ne de y�ksek vergilere kar�� m�cadele verir. E�k�yan�n haks�zl�klar� d�zeltme temas� halk t�rk�lerinde s�k�a vurgulan�r: K�ro�lu�yum kayalar� yarar�m / Halk�n k�l�c�y�m hakk� arar�m / �ahtan padi�ahtan hesap sorar�m / Uykudan uyanan kat�l�r bana (K�ro�lu)

���nc� imge ise �zenginden al�p yoksula vermektir�. Bu e�k�yan�n toplumsal imaj� i�in �nemli bir unsurdur. Otoriteye kar�� giri�ilen m�cadelede e�k�yan�n ba�ar�ya ula�mas� arkas�na ald��� toplumsal deste�i korumas�na ba�l�d�r. Asl�na bak�l�rsa yoksulun soyulmas� da nerdeyse imkans�zd�r. Ayr�ca yoksula kar�� ho�g�r�l� ve yard�msever olmak �iyi� insan olarak e�k�yan�n ahlaki g�revidir. Halil�in maa� arabas�n� soyup paray� yoksullara da��tmas�n�n alt�nda da bu unsurlar yatar. Ancak araban�n soyulup paran�n yoksullara da��t�ld���n� metinde ���nc� a��zdan, Halil�in arkada�� Uzun �smail�den ��reniyoruz. �smail�in tan�kl���n� destekleyecek birisi mesela paradan pay alan bir k�yl� ya da olay s�ras�nda orada bulunan bir jandarman�n s�zlerinin metinde yer almamas� ilgin�tir. Zenginden al�p yoksula verme temas�na halk t�rk�lerinde s�k�a rastlan�r: Kavgaya girince ko� gibi y�r�r / Martini d�rb�n� cihan� g�r�r / Zenginden al�rda z���rde verir / Fukara babas� sen misin ��llo (��llo�nun T�rk�s�)

D�rd�nc� imge �e�k�yan�n kendini savunma ya da hakl� bir �� alma d���nda hi�bir zaman insan �ld�rmemesdiri�. Bir kanun ka�a��n�n g�� kullanmas� ka��n�lmazd�r. Ama halk gelene�ine g�re adil ve me�ru bir �ld�rme daima onurlu bir harekettir. Zevk i�in i�lenen bir cinayette utan� vericidir. Ba�ka bir deyi�le, e�k�ya silah�n� d��man� i�in kulland���ndan �ld�rme eylemi adil ve me�rudur. Ertem�in hik�yesini ba�tan sona kadar takip temas� �zerine kurdu�undan ka�anlar ile kovalayanlar �o�u zaman kar�� kar��ya gelir ve �at��ma ka��n�lmaz olur. Bu �at��malarda �ld�r�len daima Halil�in arkada�lar�d�r. Jandarmalar ise bu �at��malardan yaral� olarak ��karlar. Ayr�ca �at��malar genellikle kurulan tuzaklarla ��kar ve Halil s�cak temastan her zaman ka��n�r. Onu ba�ka �ans� kalmad���nda ate� ederken g�r�r�z. Adil ve me�ru �ld�rmeye �rnek ise Kambur�un �l�m�d�r. �lk g�r�nd��� andan itibaren okuyucuya Kaymakam�dan bile daha itici gelen Kambur, Halil�i �ld�r�p G�ls�m�� kendine ay�rmay� planlamaktad�r. ��ten pazarl�kl� bu sinsi adam�n Halil taraf�ndan �ld�r�lmesi tamamen bir me�ru m�dafaad�r. K�st�kl� Osman Efe T�rk�s��nde insan �ld�rmeme imgesi ��yle dile getirilmi�tir: Gece ile g�nd�z benim karar�m / Yoktur din karde�e benim zarar�m / Elimde martinim d��man arar�m / D��t�m bir �rma�a a�lar giderim / K�z�l�rmak gibi �a�lar giderim...

Hobsbawm��n be�inci imgesi �e�k�ya e�er ya�arsa onurlu bir vatanda� olarak halk�na geri d�nerdir�. Her ne kadar merkezi otoriteyi kendine hedef olarak almasa da e�k�yan�n merkezi otorite taraf�ndan yok edilmesi �artt�r. Sonu�ta e�k�yalar ya takip s�ras�nda vurularak ya da yakalan�p as�larak �ld�r�l�r. K�sacas� �l�m e�k�ya i�in ka��n�lmaz sondur. Bunun sebebi otoritenin cezaland�rma eyleminin alt�nda yatan �ibret� d���ncesidir. E�er e�k�ya takip s�ras�nda �ld�r�l�rse ba�� kesilip halk�n g�rebilece�i bir yerde te�hir edilir e�er canl� yakaland�ysa merkezi otoritenin sembol� olan binalar�n -kaymakaml�k, h�k�met kona�� gibi- �n�nde as�larak �ld�r�l�r. Bu y�ld�rma politikas�n�n alt�nda yatan bir ba�ka neden affedilen e�k�yan�n otoriteye kar�� gerekti�inde da�a ��kabilecek bir potansiyele sahip olmas�d�r. Hik�yede Halil�in �ld�r�lmesi Kaymakam��n emellerine ula�mas� i�in �art olan bir ko�uldur. Finalde G�ls�m��n ya�am�na Bodrum�da devam etti�ini ��reniriz ki bu Kaymakam��n amac�na ula�t���n� g�sterir. E�k�yan�n �l�m�ne Gerali T�rk�s� �rnek verilebilir: �ndim �u Ayd�n�a kollar�m ba�l� / Kona��n �n�nde urgan�m ya�l� / N�ettim n�eyledim sana Karaosmano�lu / Nedir bu hay�nl���n der aslan Gerali...

Alt�nc� imge de �halk�n e�k�yaya hayranl�k beslemesi, yard�m etmesi ve desteklemesidir�. Yoksullara yard�m eden, g�c�n� k�t�ye kullanmayan, adaletli ve yard�msever E�k�ya halk�n g�z�nde iyi bir insan imgesi olu�turur. Varl��� halk�n ona hayranl�k beslemesi ve yard�m etmesi i�in yeterlidir. Halk deste�inin bir di�er sebebi ise ekonomiktir denilebilir. E�k�ya hayat�n� s�rd�rebilmek i�in elde etti�i ganimetin b�y�k bir k�sm�n� k�yl� ile payla��r. Hik�yede halk�n Halil�e kar�� hayranl���n� ya da deste�ini g�steren herhangi bir sahne ile kar��la�may�z. Sadece Aspat�a gitmeleri i�in yard�m eden �brahim �avu��tan bahsedebiliriz. Fakat �brahim �avu��un yard�m�n�n alt�nda Halil�e kar�� beslenen bir hayranl�ktan s�z etmek yanl�� olur.

Yedinci imge �toplulu�un hi�bir �yesi e�k�yaya kar�� otoriteyle i�birli�i yapamayaca��ndan ancak ve her zaman ihanet y�z�nde �l�r�. Halil�in �l�m� de ihanet y�z�ndendir. Kay�k�� Yani, jandarman ve Kaymakam�dan korktu�u i�in Halil�e ihanet etmi�tir. Bu hik�yedeki ikinci ihanettir. �lki hik�yenin ba��nda Halil�in Uzun �smail�i G�ls�m�e g�nderdi�i sahnede ya�an�r. Halil�in kendi �etesinin i�inden birisi hainlik yapm��t�r. Buradaki ilgin� nokta hainlerin sadece halk nazar�nda de�il asker / jandarman�n da g�z�nde �a�a��l�k� bir insan olmas�d�r. E�k�yan�n ihanete u�ramas� halk t�rk�lerinde en s�k rastlanan temalardan birisidir: Bakt�m ki Varilci durur bir yana / Arkam� �evirdim inand�m ona / Ne bilirdim pu�tluk edecek bana / D�nyada pu�t olan namdar olmaz (Sand�k�� ��kr� T�rk�s�); �iftlice muhtar� pu�ttur pezevenk / Hekimo�lu geliyor u�kur ��zerek (Hekimo�lu T�rk�s�) veya Tokmakl� Hasan �avu� evin a��k m� sand�n / Gerenizli K�rt Re�id�i dostun mu sand�n (Hasan �avu� T�rk�s�)

Sekizinci imge �en az�ndan teoride g�r�nmez ve kur�un ge�irmez bir insan� olmas�d�r. E�k�yan�n g�r�nmezli�i, �ok iyi bildi�i, sevilip, korundu�u bir co�rafyan�n d���na ��kmamas� bir ba�ka deyi�le emniyette olmas� anlam�na gelir. Bu g�r�nmezli�in sa�lad��� fayda onun �ld�r�lemez oldu�u d���ncesinin yayg�nla�mas�d�r. Halk i�in e�k�ya adaletin mutlak sa�lay�c�s� oldu�u i�in onun �l�m�ne inanmak t�m umudun yok olmas� anlam�na da gelir ve �l�ml� olabilece�i her zaman inkar edilir. Bu d���nceyi destekleyen bir di�er ��e ise b�y� ve muska gibi inan��lard�r. Her e�k�yan�n mutlaka onu k�t�l�klerde koruyan bir muskas� vard�r (�ener �en�in �E�k�ya� filminde muskas�n�n onu kur�unlardan koruyaca��na inanmas� gibi). hik�yede Halil�in kurulan pusulardan kurtulmas� bu imgeye bir g�ndermedir. Takip s�ras�nda d�rt bir yandan ya�an kur�un ya�muruna kar��n Halil bir �izik bile almadan kurtulur. Halk t�rk�lerinde e�k�yan�n �l�ms�zl��� d���ncesi daha �ok destans� bir havada aktar�l�r: �nce Mehmet Akg�bek�ten g�rledi / Jandarmalar kulak verip dinledi / On yedi kur�unu yedi �lmede / Tut elimden �nce Mehmet gidelim (�nce Mehmet T�rk�s�)

E�k�yan�n �l�ms�zl��� d���ncesini otorite cesetleri te�hir ederek y�kmaya �al��m��t�r. E�k�ya �ld��� i�in halk�n ya�ad��� hayal k�r�kl��� t�rk�lerde bir sitem �eklinde v�cut bulur: Seni asan da�l� m�yd� ? / Hem ipleri ya�l� m�yd� ? / Elo�lu seni asarken / Senin kolun ba�l� m�yd� ? (Kas�mo�lu Memedali T�rk�s�).

Dokuzuncu ve son imge ise �adaletin kayna�� olan kral�n ve ya imparatorun de�il yaln�zca yerel y�netici ve beylerin d��man� olmas�d�r�. E�k�yan�n da�a ��kmas�ndaki ama� sistemin yeniden in�as�ndan �ok u�rad��� haks�zl��� d�zeltmektir. Bu nedenle sisteme cephe almak yerine ki�i veya ki�ilere kar�� m�cadele verir. Yani onun davas� tamamen ki�iseldir. Ertem�in hik�yesinde Kaymakam, Halil�in g�z�nde Devlet-i Aliye-i Osmaniye�nin bir kaymakam�ndan �ok G�ls�m�e g�z koyan �rz d��man�ndan ba�ka bir �ey de�ildir.

E�k�yan�n vergi tahsildar� ya da yerel y�netici ile giri�ti�i m�cadele kendisi taraf�ndan ki�iselle�tirilmi� olsa da Otorite Sistem i�in e�k�ya kurallar�na kar�� ��kan bir asidir ve ne �ekilde olursa olsun ba�� ezilmelidir. Bu d���ncenin ipu�lar�n� yine t�rk�lerde bulmak m�mk�nd�r: Haydaro�lu akl�n yok mu ba��nda / Ni��n Al-Osman�a asi olursun / Her ne zul�m eyledimse d�nyada / Ettiklerin c�mle bir bir bulursun (Haydaro�lu T�rk�s�); Gelmemi� cihana b�yle bir asi / Tuttu matem ile fezay� ah� / Kabul oldu m�minlerin duas� / M�rd oldu �er Himmet, iller donans�n (�er Himmet T�rk�s�)

�lban Ertem�in kahraman� i�in adi su�lu ya da s�radan bir e�k�ya demek m�mk�n de�il elbette ama halk efsanelerine konu olacak t�rden biri oldu�u da s�ylenemez. Ertem, kahraman edebiyat�na mesafeli olan hik�yecili�inde olaylar�n geli�im �izgisini kendine �zg� bir bi�imde yorumlam��. Hatta, hik�yesinin Halil�i mi yoksa sonu k�t� biten bir a�k hik�yesini mi anlat�yor tart���l�r. Tiplemelerin i�leni�i olmasa bile hik�yenin kendisi hayata yak�n duruyor. ��kertme hik�yesini �zel k�lan, aksiyona dayal� kurgusu, tiplemelerin oturmu�lu�u ve devaml�l�k de�il, daha �ok efsane ile hayat aras�nda gidip gelen ger�eklik aray���.

Ser�ven Say�:4


Kaynak�a
Sabri Yetkin, Ege�de E�k�yalar, Tarih Vakf� Yurt Yay�nlar�, �stanbul, 2003, s.8
Eric J. Hobsbawm, E�k�yalar, �ev. Orhan Akal�n, Necdet Hasg�l, Avesta Yay�nlar�, �stanbul, 1997, s.14
�zcan Yal�m, T�rk�e�de Yak�n ve Kar��t Anlaml�lar S�zl���, �mge Yay�nlar�, Ankara, 1998
Mehmet Bayrak, E�k�yal�k ve E�k�yal�k T�rk�leri, Yorum Yay�nlar�, Ankara, 1985, s.253
En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|