02.10.2005

 

Red Sonja: �unu da Bilin ki Prensim�

Tanyel Ali Mutlu

Conan��n �lkemizde kazand��� pop�lerlik nedeniyle yay�nlanan Red Sonja, cinselli�ini meydan okuyucu bir yemine ba�lam�� bir kad�n sava���yd�.

Poe ve Lovecraft gibi, yazd�klar�n�n yan� s�ra egzantrik ki�ili�i ve trajik �l�m� ile de ilgi �eken bir yazar olan R.E.Howard, en tan�nm�� kahraman� Barbar Conan��n hik�yelerini d��sel Hiborya �a���na yerle�tirmi�tir. Howard��n M� 10.000�li y�llara denk d��t���n� belirtti�i Hiborya �a��, Conan��n h�rs�zl�ktan paral� askerli�e, korsanl�ktan krall��a uzanan maceralar�n�n �izgi roman sayfalar�na ta��nmas�nda ve hem Amerika�da hem de T�rkiye d�hil yay�nland��� b�t�n �lkelerde bir d�nem �ok pop�ler olmas�nda en �nemli etkenlerden biridir. Conan'� �izgi romana uyarlayan Roy Thomas, Conan the Barbarian serisinin Ekim 1970 tarihli ilk say�s�n�n ilk sayfas�nda okura, "Bizimle Hiborya �a��'na gelin!" diye seslenir. Howard��n Hiborya �a��, t�pk� Tarzan��n orman�, Flash Gordon�un Mongo gezegeni ya da Tolkien�in Orta D�nya�s� gibi, anlat�lan hik�yenin as�l ilgi �ekici y�n�, en orijinal bulu�udur. Kaba kuvvetin ve b�y�n�n h�k�m s�rd��� bu d��sel zamanda iyi ile k�t�n�n m�cadelesi bir l�kst�r. Conan�� kahraman yapan g�c�d�r ve kral olmadan �nce ta��d��� as�l s�fat �Barbar�d�r. �a��n di�er �nemli de�eri b�y�d�r ki, Conan i�in her zaman g�venilmez, en az�ndan ��pheyle yakla��lmas� gereken bir olgudur. Klasik anlamda iyi ve k�t�n�n olmad���, g�� m�cadelesinin b�y� ve k�l��la yap�ld��� Hiborya �a���nda kad�nlar�n, fiziksel zay�fl�klar� nedeniyle, �kurban� rol�nde kar��m�za ��kmas� ka��n�lmazd�r. Ancak, gerek Howard taraf�ndan kaleme al�nan orijinal Conan hik�yelerinde gerekse Conan�� ve Hiborya �a���n� �izgi roman sayfalar�na ta��yan Roy Thomas ve ard�llar� taraf�ndan yaz�lan hik�yelerde kad�nlar�n oynad��� roller, bu ac�mas�z �a�da ayakta kalabilmekte zorlanan, ya bir erkek taraf�ndan korunup kollan�p onunla kader birli�i yapan ya da ka��r�p tecav�z edilen, �ld�r�len, kurban rol�yle s�n�rl� kalmaz. Fiziki zay�fl�klar�n� zek�lar� ve cinsel cazibeleri ile kapamaya �al��an, iyi niyetli ama kendi ��karlar�n� korumay� ��renmi� kad�nlar, fiziki zay�fl�klar�n� �a��n di�er iktidar vas�tas� b�y� ile telafi eden b�y�c� kad�nlar, Conan hik�yelerinin s�k tekrarlanan fig�rleridir.

Hiborya �a���n�n en ak�lda kal�r kad�n karakterleri ise sava��� kad�nlard�r. Howard taraf�ndan yaz�lan son Conan hik�yesi olan Red Nails�de (K�z�l T�rnaklar, Weird Tales, Temmuz-Aral�k 1936) Conan��n yol arkada�� K�z�l Karde�lik�ten Valeria�d�r. K�l�� kullanmadaki ustal��� onu kendi kaderini belirleme hakk�na sahip bir birey yapm��t�r, giri�tikleri kavgalarda Conan��n korumas�na ihtiyac� olmad���n� s�kl�kla dile getirir. Conan�la yollar� bir sure kesi�en, kara k�y�lara korku salan korsan Belit de (Queen of the Black Coas, Kara K�y�lar�n Krali�esi, Weird Tales, May�s 1934), t�pk� Valeria gibi, k�l�� kullanmada g�sterdi�i ustal�k sayesinde, kendi kaderini tayin etme hakk�na sahip bir karakterdir. Hem Valeria hem de Belit, t�m erkeksi y�nlerine ra�men, kendilerini Conan��n ellerine b�rakmaktan ya da di�ili�in en kli�e tav�rlar�ndan olan abart�l� k�skan�l�k n�betlerine tutulmaktan geri kalmazlar. K�l�� kullanma konusundaki ustal�klar� onlar� kaba g�c�n ve b�y�n�n h�k�m s�rd��� bir �a�da, korunmaya muhta� zay�f yarat�klar, boyun e�en zevk objeleri olmaktan, k�sacas� edilgenlikten ��karm�� ama kad�nl�klar�n� yok etmemi�, tam aksine, erke�ini se�me hakk�n� vermi�tir.

Conan hik�yelerinde yer alan say�s�z kad�n sava��� karakter i�inde en ilgin� olan� ve zamanla kendi �izgi roman dergilerine, romanlar�na, sinema filmine kavu�an� Hirkanya�l� Kad�n Sava��� Red Sonja�d�r (1). Red Sonja�n�n ilgin�li�i daha okura sunumundan ba�lar. Conan��n g�rd��� ilgi nedeniyle �Conan��n yarat�c�lar�ndan� diye (T�rkiye�de buna �Conan��n K�z Arkada��� unvan� da eklenmi�tir) pazarlanmas�na ve Howard��n bir karakteri oldu�u her say�da belirtilmesine ra�men, Howard��n Red Sonja karakterine yer verdi�i bir hik�yesi bulunmamaktad�r. Red Sonja karakterine kaynakl�k eden Howard hik�yesi, Ocak 1934 y�l�nda Oriental Stories dergisinde yay�nlanan ve Conan��n Hiborya �a��nda de�il 1526 y�l�nda ge�en, Shadow of the Vulture (Akbaban�n G�lgesi) isimli hik�yedir. Osmanl� ordusunun ku�att��� Viyana�n�n Alman ��valyeler taraf�ndan savunulmas�n� anlatan ve Red Sonja isminin hi� ge�medi�i bu hik�yede Howard, bir yan karakter olarak, Son-Ya of Rogatino�ya yer verir (2). Rogatino�lu (Rusya) Son-Ya (y ile), bir yandan hik�yenin as�l ana karakteri von Kalmbach ile Viyana�y� Osmanl� ak�n�na kar�� savunurken bir yandan da Kanuni Sultan S�leyman��n hareminde esir olan k�z karde�ini kurtarmaya �al��maktad�r. Ne tecav�ze u�ram��t�r ne de kendini k�l��la yenemeyen bir erke�in olamayaca��na ili�kin bir yemini vard�r.

Red Sonja�n�n �izgi roman sayfalar�nda g�r�nmesi Conan��n �izgi roman uyarlamalar�n�n ilk senaristi Roy Thomas sayesinde olur. Thomas, Howard��n sadece ismini verdi�i bu yan karakteri yeniden yaratma s�recini Conan the Barbarian��n �ubat 1973 tarihli 23. say�s�nda ba�lat�r. Howard��n Akbaban�n G�lgesi hik�yesini Hiborya �a���na uyarlayan Thomas, orijinal hik�yedeki Viyana�y� Makkalet, Osmanl�lar� Turanl�lar, von Kalmbach�� Conan ve Son-Ya of Rogatino�yu da Red Sonja olarak de�i�tirir. Thomas bir sonraki say�da da Sonja karakterine yer verir, zaten hik�yenin ad� Song of Red Sonja�d�r (Red Sonja�n�n �ark�s�). Hik�yenin sonunda Sonja, Conan�la birlikte �ald�klar� de�erli tac� al�p, Conan�a kelimenin her anlam�yla tekmeyi basarak kendi yoluna gider. Bu iki hik�ye boyunca okura sunulan, eli k�l�� tutan, erkek gibi sava�an, erkek gibi i�en, erkek gibi k�freden sava��� bir kad�nd�r sadece. Barry Winsdor-Smith taraf�ndan resimlenen bu hik�yelerde, �rme z�rhtan bir yelek ve k�sa bir �ort giyen Sonja, hen�z �nl� bikini-z�rh�n� da giymemi�tir.

�ubat 1974 y�l�nda yay�nlanmaya ba�layan Savage Sword of Conan serisinin 1. say�s�nda yer alan Curse of the Undead Man (�lmeyen Adam�n Laneti) isimli hik�yede Red Sonja, Conan��n ve okurlar�n kar��s�na bir kez daha ��kar. John Buscema ve Pablo Marcos taraf�ndan resimlenen hik�yede Sonja, ilk kez beline kadar uzanan k�z�l sa�lar� ve �nl� bikini-z�rh� ile g�r�n�r. Grafik olarak bug�n bilinen g�r�n�m�ne kavu�an Sonja�n�n �nl� yeminine ne bu hik�yede ne de gene Conan maceralar�na konuk oldu�u, ayn� y�l Ekim ve Kas�m aylar�nda yay�nlanan, Conan the Barbarian serisinin 43. ve 44. say�lar�nda rastlanmaz. Sadece Conan��n erkeksi imalar�na/isteklerine kar��l�k vermedi�i ve her defas�nda Conan�dan ayr�l�p kendi yoluna gitmek istedi�i g�ze �arpar. Sonja�n�n dokunakl� orijini, Howard'�n King Kull, Solomon Kane gibi kahramanlar�n�n yer ald���, Kull and Barbarians serisinin Eyl�l 1975 tarihli 3. say�s�nda, The Day of the Sword (K�l��lar�n G�n�) isimli hik�yede anlat�l�r (3). Eski bir asker olan babas�, annesi ve iki erkek karde�i ile birlikte, sakin bir hayat s�ren Sonja�n�n hayat�, yollar� �iftliklerinden ge�en askerler y�z�nden bir g�nde de�i�ir. Ailesi �ld�r�l�r ve Sonja tecav�z edildikten sonra ate�e verilen evde yanmaya terk edilir. G��l�kle evden ��kmay� ba�aran Sonya�y� d��ar�da, ne erkek ne de kad�n olan ama her iki cinsin g�zel ve g��l� taraflar�n� kendinde bar�nd�ran bir g�r�nt� beklemektedir. G�r�nt�, t�m ailesini kaybeden ve tecav�ze u�rayan Sonja�ya, g��l�, gezgin bir sava��� olabilmeyi vaad eder. Ancak bu g�c�n bir kar��l��� vard�r: Hak�a bir vuru�mada k�l�� g�c�yle kendisini yenemeyen hi�bir erke�in olmayaca��na dair bir yemin. Bir ka� saat i�inde sahip oldu�u her �eyi kaybetmi� olan Sonja, bu yemini etmekte hi� de zorlanmaz. Art�k O, erkeklerin istedikleri gibi itip kaka bilecekleri zavall� bir gen� k�z de�il, K�l��l� Di�i �eytan, Red Sonja�d�r.

Ak�lda kalan, ilk duyu�ta ezberlenen bu b�y�k yemin asl�nda Thomas��n bir bulu�u de�ildir. David C. Smith ve Richard L. Tierney taraf�ndan yaz�lan ilk Red Sonja roman� olan The Ring of �kribu�nun (Ace, 1981) �ns�z�nde Thomas, Sonya�n�n �nl� yeminini �rlandal� �air ve oyun yazar� W.B. Yeats�in Cuchulain oyunundan ald���n� itiraf eder. G��l�n�n g��s�z� ezdi�i bir �a�da ayakta kalabilmek i�in Sonja�n�n hi� d���nmeden etti�i bu yemin Red Sonja hik�yelerindeki yeg�ne orijinallik, Red Sonja�y� say�s�z kad�n sava��� aras�nda farkl� k�lan tek �zelliktir.

Sonja�n�n g�� ile kad�nl��� aras�nda yapt��� se�im nedeniyle ya�ad��� zorluklar, Marvel Comics taraf�ndan Kas�m 1975-Kas�m 1976 tarihleri aras�nda yay�nlanan 7 say�l�k ilk Red Sonja serisinde, �zellikle Bruce Jones taraf�ndan yaz�lan hik�yelerde, s�kl�kla vurgulan�r. Serinin ikinci say�s�nda yer alan Blood of the Hunter (Avc�n�n Kan�) hik�yesinde, tek baca�� olmayan ve fiziksel eksikli�i nedeniyle Sonja taraf�ndan �nemsenmedi�ini d���nen Dunk�n ile Sonja aras�nda ge�en diyaloglar etkileyicidir. �Ne yaman bir sava��� oldu�unu herkese g�sterdin� �stedi�in buydu de�il mi? Beni d���nd�ren, nas�l oluyor da bu kadar �ekici ve g�zel bir kad�n b�t�n zaman�n� �rme z�rh�n�n i�inde ge�irip, sava� alanlar�nda bir erkek gibi g�steri yap�yor... Erke�e benzedi�ine yemin ederim, surat�na bakan bir erkek m�svettesi g�r�r�, diyen Dunk�n, k�l�c�n� �ekip �st�ne y�r�yen Sonja�y� k��k�rtmaya devam eder; �Sarho� olmasayd�m beni bir erkekten daha duygusuzca �ld�rebilirdin de�il mi, di�i sava���.� Dunk�n��n yaralay�c� s�zlerinin ard�ndan Sonja etti�i yemini sorgular: �Merak ediyorum, hi�bir erke�i kendime dokundurtmamaya yemin etmekle do�ru mu yapt�m. Belki aptal bir k�z taraf�ndan yap�lm�� aptalca bir yemin.� Ertesi g�n Dunk�n�� k��k�rtma s�ras� Sonja�dad�r. Sonja�n�n, �Nefret etti�in ben miyim yoksa b�t�n kad�nlar m�� s�zlerine, Dunk�n Sonja�y� dudaklar�ndan �perek kar��l�k verir. Erkeksi dokunu�lara k�l�c�n� �ekerek kar��l�k veren Sonja bu kez kar��s�ndakini itmeye bile kalk��maz. Ne var ki bu yak�nla�ma ertesi g�n Dunk�n��n �ld�r�lmesiyle son bulur. Serinin 3. say�s�nda yer alan ve gene Bruce Jones taraf�ndan yaz�lan Balek Lives (Mekanik Adam) maceras�nda, pe�indeki atl�lardan ka�mak isteyen Sonja at�n� bir u�uruma s�rer. At kar�� tarafa ula�may� ba�aramaz ve Sonja u�urumdan d��erek �l�r. Bu d��me ve ard�ndan gelen �l�m, Sonja�y� pe�indekilerden kurtarmak i�in bir b�y�c�n�n yaratt��� yan�lsamadan ibarettir asl�nda. Ancak bu yan�lsamadan Sonja da etkilenmi� ve ger�ekten d��t���n� sanm��t�r. Bu k�sa d���� an�nda �lece�ini sanan Sonja�n�n a�z�ndan tamamlayamayaca�� �u c�mle d�k�l�r: �Conan� Ben sana asla�� Kendisini k�l��la yenemeyen hi�bir erkekle birlikte olmayaca��na yemin eden bir kad�n�n son s�zlerinin bir erke�e olan sevgisini dile getirememesinden duydu�u pi�manl�k olmas� dokunakl�d�r.

Red Sonja hik�yelerinin en �nemli potansiyelinin Sonja�n�n tecav�ze u�ramas�ndan hemen sonra, ba�ka se�ene�i yokken, etti�i yemin oldu�unun fark�na varan (�zellikle Bruce Jones�un yazd��� hik�yelerdeki) Red Sonja, asl�nda kimi zaman s�per kahramanlarda g�r�lenlere benzer ikilemler ya�ayan bir karakterdir. �zellikle �r�mcek Adam Peter Parker'da g�r�len, kahraman�n s�radan hayata duydu�u �zlemle kahraman�n sorumluluklar� aras�nda ya�ad��� ikilem, Red Sonja'da, kendi ba��na ayakta kalabilmek ile kad�nl���n� ya�ayabilmek aras�nda ��kar kar��m�za. Sonja�n�n ya�ad��� bu ikilem, karaktere insani bir yan, psikolojik bir derinlik kazand�rarak, Sonja�y� eli k�l��l� bir aksiyon fig�r� olmaktan kurtar�r. �stelik Red Sonja'n�n durumu, Peter Parker�dan daha hassas ve daha tutars�zd�r. ��nk� "beni k�l��la yenemeyecek bir erkekle birlikte olmayaca��m" yemini, �istesem de beni k�l��la yenemeyen bir erkekle birlikte olamam� ifadesinin yan� s�ra, �istemesem de beni k�l��la yenen herhangi bir -hatta her!- erkekle birlikte olmak zorunday�m� ifadesini de i�ermektedir. �lk duyu�ta san�lan�n aksine Sonja'n�n yemini kendisine s�n�rs�z bir �zg�rl�k getirmemi�, ko�ullu bir ayakta kalma �ans� tan�m��t�r sadece: Bir kad�n�n g��le kad�nl��� aras�nda yapt��� bir tercih de�il, tecav�ze u�ram�� savunmas�z bir kad�n�n �n�ndeki tek se�enektir, bir zorunluluktur.

Bruce Jones taraf�ndan yaz�lan hik�yelerde g�r�len akl� biraz kar���k ama kendisiyle bar���k ve etti�i yemini "hi�bir erkek bana elini s�remez" kadar geni� yorumlamayan Sonja karakteri, serinin Roy Thomas ve Clara Noto taraf�ndan yaz�lmaya ba�lamas�yla de�i�ir. Bruce Jones hik�yelerinde, yemini nedeniyle erkeklerden uzak duran Red Sonja, k���k bir bikini ile �rtt��� (ya da sergiledi�i) v�cuduna yap�lan �vg�leri ve erkeklerden gelen teklifleri alayc� bir �ekilde geri �evirirken, Thomas ve Noto taraf�ndan yaz�lan hik�yelerde, Sonja�n�n yemini nedeniyle ya�ad��� i� �eki�melere yer verilmemesi, Sonja�y�, ka�lar�n� �at�p k�l�c�na davranmaya hevesli, erkeklerden nefret eden bir kad�na, hik�yeleri kuru aksiyon hik�yelerine d�n��t�r�r. Art�k erkeklere kar�� daha sald�rgan, daha sert ve derinlikten uzak k�l��l� bir kad�n sava��� vard�r �izgi roman karelerinde. Yedi say� ile s�n�rl� kalan birinci seri ve 15. say�s�nda sona eren ikinci serinin �izgi roman a��s�ndan tek ilgi �ekici y�n� Frank Thorne�un ola�an�st� g�zellikte �zg�n �izgileridir (4). Ancak Thorne�un �izgilerinin, Hiborya �a�'�n�n Conan serisinde yakalanan ger�ek�i atmosferden �ok, Binbir Gece Masallar��n�n Do�u'suna benzer masals� bir d�nya yaratt���n�, sayfa kurgusunun izlenmesi zor ve karma��k oldu�unu belirtmek gerek. Frank Thorne�un 7 say�dan sonra ayr�lmas�yla iyice zay�flayan ikinci seri, May�s 1979 tarihinde sona erer.

Bruce Jones sonras�nda yaz�lan ve tamam�na yak�n� Thomas��n imzas�n� ta��yan hik�yelerden iki tanesi ilgi �ekicidir. Hik�yelerden ilkinde Red Sonja�n�n bir erkekle birlikte olmama yemini di�erinde ise yenilmezli�i sekteye u�rar. K�rm�z� Kristal�in S�rr� hik�yesinde okur, Red Sonja�n�n bir erkekle birlikte olmas�na tan�k olur (5). Lanetli bir m�cevherin etkisiyle Red Sonja�n�n r�yalar�nda ya�anan a�k sahnelerinde, kendini ilk kez bir erke�in kollar�na b�rakan Sonja mutludur. Ne var ki d��lerde gelen bu mutlulu�un arkas�nda �eytani bir g�� vard�r ve Red Sonja hik�yenin sonunda gene tek ba��na, ya�mur alt�nda yollara d��erken resmedilir. Conan the Barbarian serisinin Nisan 1980 tarihli 115. say�s�nda yay�nlanan A War of Wizards (B�y�c�ler Sava��) hik�yesinde ise, b�y�k a�k� Belit�in yas�n� tutan Conan, Belit�in �l�mden haberi olmayan Sonja�n�n Belit hakk�ndaki s�zlerine sinirlenir ve k�l��lar �ekilir (6). D�v�� s�ras�nda, yere d�k�lm�� �araba basarak kayan Sonja, Conan��n hamlesini kar��layamaz ve k�l�c�n� elinden d���r�r. Yerdeki �arap birikintisinin bu yenilgiye etkisi tart���labilirse de Sonja yenilgiyi kabul etmek zorunda kal�r. Ancak Conan hen�z Belit�i unutamam��t�r ve Sonja ile birlikte olmak istemez. Hik�yenin sonunda, Belit�i hayata d�nd�rmek i�in Sonja�y� kurban etmek isteyen b�y�c�ye izin vermeyen Conan, b�y�c�y� �ld�r�r. Conan ve Sonja, Conan hik�yelerinin de�i�mez sahnelerden biri olan, b�y�c�n�n �l�m�nden sonra y�k�lmaya ba�layan kuleden son anda ��kmay� ba�ar�r. Conan, Sonja�dan, bir kez daha, kendisi ile birlikte gelmesini istedi�inde Sonja�n�n verdi�i cevap asl�nda t�m Red Sonja serilerinin �zetidir: �Olmaz Conan, seninle gitmeyi �ok istememe ra�men... Anlam�yor musun? O do�a�st� g�r�nt�n�n bana verdi�i g�c� koruyabilmem i�in, beni d�v��erek yenmeyen hi�bir erke�in olamam. Belki bir g�n hem kad�n hem de sava��� olmay� ba�arabilirim. Ama �imdilik ikisi aras�nda bir se�im yapmal�y�m... Ve sava���l��� se�iyorum.�

Robert E. Howard, ilk conan hik�yesi olan The Phoenix on the Sword��n (K�l��taki Anka, Weird Tales, Aral�k 1932), �Know O� Prince�� diye ba�layan ilk c�mlesinde Hiborya �a���n� anlat�r ve Conan�� h�rs�z, haydut, paral� asker gibi s�fatlarla tan�mlar. Bu �iirsel sat�rlar, Marvel Comics taraf�ndan yay�nlanan Conan serilerinin tamam�n�n ilk sayfas�nda tekrarlan�r. Kendisine ait �izgi roman serisine kavu�tu�unda Red Sonja i�in de, Howard�dan esinlenilerek, her hik�yenin ba��nda yer alan ve �Know also O� Prince�� diye ba�layan bir giri� yaz�l�r. Ancak Hiborya �a���n�n k�l��l� di�i �eytan�n�n, etti�i yemin d���nda, �ayr�ca� s�yleyecek pek fazla s�z� yoktur asl�nda. A�ustos 1983 tarihinde Marvel Comics taraf�ndan yay�nlanmaya ba�layan ���nc� ve son Red Sonja serisi de uzun �m�rl� olmaz, May�s 1985�te yay�nlanan 7. say�s�yla sona erer. Sonja bundan sonra, sadece bir seriye ba�l� olmayan �zel say�larla ya da Conan maceralar�nda konuk olarak ��kabilecektir okurun kar��s�na.(7)

Dipnotlar
1- 1982 ve 1983 y�llar�nda Ace taraf�ndan, tamam� David C. Smith ve Richard L. Tierney imzas�n� ta��yan 6 tane Red Sonja roman� yay�nlan�r. 1985 y�l�nda, Conan��n ikinci sinema filmi Conan the Destroyer��n y�netmeni Richard Fleischer taraf�ndan y�netilen sinema filminde Red Sonja karakterini Brigitte Nielsen canland�r�r.

2- Savage Sword of Conan serisinin May�s 1978 tarihli 29. say�s�ndaki The Wizard and Red Sonja Show isimli hik�yede, Son-Ya of Rogatino karakteri de yer al�r. Hik�ye, T�rk�e olarak Alfa Yay�nevi taraf�ndan, ilk Red Sonja serisinin 19 A�ustos 1983 tarihli 11. say�s�nda, Red Sonja ismiyle yay�nlanm��t�r.

3- Red Sonja hik�yelerinin T�rk�e isimleri ve yaz�da yer alan diyaloglar, 1 Nisan 1983�30 Eyl�l 1983 tarihleri aras�nda Alfa Yay�nevi taraf�ndan yay�nlanan, 14 say�l�k birinci seriden al�nm��t�r.

4- Marvel Comics taraf�ndan yay�nlanan 7 say�l�k birinci serinin tamam�n� resimleyen Thorne, ikinci serinin ilk 7 say�s�n� da resimleyecektir. Sonja serisinden ayr�lan Thorne 1979 y�l�nda, Ghita of Alizar isimli bir kad�n kahraman yaratm��t�r. Hik�yelerinde erotik sahneler yer alan Ghita of Alizar, grafik olarak Red Sonja�ya bire bir benzemektedir. Sadece bikini-z�rh�n yerini deriden yap�lma bir bikini alm��t�r.

5- Orijinal say� ve ismi tespit edilemeyen bu hik�ye, Alfa Yay�nevi taraf�ndan yay�nlanan birinci Red Sonja serisinin 30 Eyl�l 1983 tarihli 14. say�s�nda yay�nlanm��t�r.

6- Hik�ye, Alfa Yay�nevi taraf�ndan yay�nlanan birinci Red Sonja serisinin 29 Nisan 1983 tarihli 3. say�s�nda yay�nlanm��t�r.

7- Telif hakk� art�k Marvel Comics�e ait olmayan Red Sonja, Nisan 2005 tarihinden itibaren Dynamite Entertainment taraf�ndan yay�nlanmaya ba�layacakt�r.En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|