11.10.2005

 

�atoda �enlik Var: Tenten, Kastafiore�nin M�cevherleri

Esin Bayraktar

Tenten�in Opera sanat�na g�ndermeler yapt��� polisiye ser�venini inceleyen Esin Bayraktar Herge�in g��l� ayr�nt�c�l���n� da irdeliyor.

�u d�nyada, anla��lamamak ne fenad�r... Yanl�� anla��lmak, kendini anlatamamak, asl�nda her�ey yolundayken, etrafta, yolunda gitmeyen ayr�nt�lar varm�� ��phesi vermek... Bak�yoruz �imdi; Milano B�lb�l� Bianka Kastafiore, projekt�r ����� i�inde Verdi ya da Rossini�den bir aryay� s�ylerken bamba�ka alemlerdedir. K�rm�z� elbisesi, sar� sa�lar�, abart�l� makyaj� ve ��hretli m�cevherleriyle p�r�l p�r�l, capcanl� kar��m�zdad�r. Kastafiore�nin M�cevherleri maceras�n�n kapak resminde, projekt�rlerle ayd�nlat�lm�� Bianka Kastafiore�nin ulvi duru�u �ncelikle dikkatimizi �eker. Fakat projekt�r �����n�n d���nda kalan g�lgeler, Kastafiore�nin d�nyas�n�n d���ndaki d�nyalar� saklar. Kaptan Haddok, duygular�n� a��k�a sergilemekten �ekinmez, kulaklar�n� t�kar; Tenten�in haylaz k�pe�i Milu, korkudan, saklanacak yer olarak piyanonun alt�n� se�er. Hatta zavall�c���n korkusu �ylesine yo�undur ki s���na��n�, hi� ho�lanmad��� kedi familyas�n�n bir �yesiyle dahi payla��r. Tenten ise okurlara d�nm��, i�aret parma��n� dudaklar�na g�t�rm��, muzip�e g�msemektedir: �����t... Sak�n komu�may�n... �nl� opera sanat��s�, Milano B�lb�l� lakapl� Bianka Kastafiore s�yl�yor...�. Opera sanat��lar�n�n talihsizli�idir; ne diyelim... Komedi unsuru olarak kullan�lmak kaderlerine yaz�lm��. Tenten maceralar�n�n ortak �zelli�i de, birbirin anlamayan, birbirini yanl�� anlayan, abart�l� derecede �fkeli, abart�l� derecede sakin, abart�l� derecede sade, abart�l� derecede u�uk kahramanlar�n bir araya toplanm�� olmalar�d�r. ��lerinde en normali Tenten�dir, dersek yanl�� olmaz.

Kaptan Haddok, aksili�inin, huysuzlu�unun alt�nda iyi, yard�msever bir insand�r. Tek istedi�i, b�y�k �atosunda kafa dinlemektir. Milano B�lb�l� Bianka Kastafiore�nin ziyaretine gelmesi, Kaptan Haddok�un isteyece�i son �eydir. Tenten�le yapt��� y�r�y��ten d�nm��, keyfi yerinde, viski dolu barda�� elindeyken, u�a��n getirdi�i mektup, ne�e ka��racak haberi ta��m��t�r; Kastafiore, kibarca, kendini Mulensar �atosuna davet etmi�tir (!) Kaptan i�in yapacak tek �ey vard�r; valizlerini toplay�p hemen seyahate ��kmak.

Polisiye �yk�lerde, minicik ayr�nt�lar, c�sselerinden beklenmeyecek a��rl�klar koyar kurguya. �atodaki b�y�k ve geni� merdivenin k�r�k basama��, Haddok�un seyahat plan�n� alt �st eder. Kendi ifadesiyle, Bianka Kastafiore�nin elinden yakas�n� kurtarma tela��yla merdivenlere at�l�r ama tela�tan, k�r�k basama�a dikkat etmez, d��er ve aya�� al��ya al�n�r. Milano B�lb�l��n�n elinden kurtulu� yoktur. K�r�k basamak �yk�n�n ilerleyen sayfalar�nda, d���m b�l�m�n�n olu�umuna yard�m edecektir. Kaptan Haddok �yk� boyunca, k�r�k basama�� tamir ettirmek i�in �aba harcar ama aksilikler basama��n tamirini engeller. Mermerciye telefon edilir, hatlar kar���r, mermerci yerine kasap ��kar. Sonunda ula��labilen Mermerci s�n�rlar�n �tesinde sakin, Haddok ise s�n�rlar�n �tesinde �fkelidir. Aradan �� hafta ge�er basamak h�l� yap�lmam��t�r. Haddok delirmek �zeredir. Mermerci ise, sakin sakin kar�s�yla konu�makta, insanlar�n bu acelecili�ini anlamad���n�, kalp hastal�klar�n�n �o�almas�na �a�mamak gerekti�ini s�ylemektedir. Z�tl�klar, anla�mazl�klar komedisidir Tenten maceralar�.

Mulensar �atosu yak�nlar�nda kamp kuran �ingeneler, olay� renkli ve esrarl� bir havaya b�r�nd�r�rler. Kaptan Haddok�un aksili�inin, huysuzlu�unun alt�nda �eker gibi bir kalbe sahip oldu�unu s�ylemi�tik. Fakat tav�rlar�, konu�malar� o kadar serttir ki, insanlar Haddok�u anlayamazlar ya da ge� anlarlar. Tenten ve Haddok ormanda yolunu �a��r�p kaybolan k���k �ingene k�z�yla kar��la��rlar. Ama�lar� k���k k�za yard�m etmektir, lakin Haddok�un konu�mas�, davran��� k�z� korkutur. K���k k�z ka�arken panikleyerek yere d��er, kafas�n� a�aca �arpar. K���k k�z� al�p kampa, ailesinin yan�na g�t�rmek Haddok�a d��er. Kampta, ihtiyar �ingene kad�n�n�n Kaptan��n el fal�na bakmak istemesindeki �srar� ve Kaptan��n elini g�r�nce att��� ���l�k, okuyucunun merak�n� �eker. Kad�n, gariptir, ya�anacak maceray� anlat�r. Bianka�n�n geli�i, m�cevherlerin �al�n��� Kaptan��n kaderinde yaz�l�d�r. Kaptan yumu�ak kalplili�ini bir kez daha g�sterir ve ��pl���n yak�n�na kamp kurmak zorunda kalan �ingeneleri Mulensar �atosu�nun otla��na davet eder. �ingeneler, ge� de olsa, Kaptan�� anlam�� ve sevmi�lerdir. Haddok�a hi�bir kar��l�k beklemeden sevgi sunan biri daha vard�r asl�nda: Milano B�lb�l� Kastafiore. Kaptan�n kalbiyse, y�z� kadar serttir �nl� opera sanat��s�na kar��.

Kastafiore�nin M�cevherleri maceras�n� okurken, opera konusundaki bilgisizli�imi farkettim. Polisiye kurguyu �rerken operay� da kullanan Herg�, operadan hem komedi unsuru olarak hem de d���m ��esini bi�imlendirirken faydalanm��t�r. Macerayla ba�lant�l� olan H�rs�z Saksa�an operas�n�n bestecisi Giacchino Antonio Rossini�nin erken ya�ta m�zi�i b�rakarak, yemek tarifleri yazmaya ba�lamas�n�n ve �Rossini Bifte�i� ad�yla an�lan bir et yeme�i olmas�n�n, telefonda s�rekli Kaptan Haddok�un kar��s�na ��kan Sanzo Kasab��n�n bir ilgisi var m�d�r acaba?

Haddok�un, Kastafiore�den ho�lanmama nedenlerinin ba��nda, garip konu�malar�, garip c�mleleri yer al�r. Seslenirken �Kuu kuuu...�, g�lerken �H� h� h�...� diye sesler ��karan bu kad�n, Kaptan i�in ne kadar da iticidir. Hizmet�isi �rma ve piyanisti Wagner ile gelmi�tir Mulensar �atosu�na. �rma da, Wagner de ileride, m�cevher h�rs�zl��� olay�nda ��pheliler listesinde olacaklard�r. Tenten maceralar�n�n en belirgin �zelli�i olan anla��lmazl�klar komedisini Kastafiore ile, maceralar�n de�i�mez kahramanlar�ndan Profes�r Turn�sol�un tan��t�r�lmalar�nda bir kez daha g�r�r�z. Kastafiore, Profes�r�, balonla seyahat eden bir sporcu olarak tan�rken, Turn�sol da Kastafiore�yi �nl� bir ressam olarak bilmektediir. Milano B�lb�l��n�n Kaptan��n ad�n� bir t�rl� do�ru telaffuz edemeyi�i ayr� bir mizaht�r: Kodak, Kapak, Kapok... Kad�nca��z a�z�yla ku� tutsa da yaranamayacakt�r art�k Kaptan�a. Hediye getirdi�i papa�an�n, Kaptan��n elini �s�rmas�ysa, Kaptan��n �fkesine tuz biber eker.

Tam anlam�yla klasik bir polisiye �yk�yle kar�� kar��yay�z. Z�mr�t �ay�rlar�n ortas�nda sakin bir �ato, �atonun sahibi eski denizci, d�nyaca �nl� opera sanat��s�, hizmet�isi ve piyanisti, �ingeneler, bir bilim adam�, u�ak, detektifler ve opera sanat��s�n�n me�hur m�cevherleri. Tenten�in g�zlemledi�i �nemli ayr�nt�lardan biri de, �atonun etraf�nda dola�an ��pheli �ah�slard�r. Piyanist Wagner�in davran��lar� da soru i�aretleriyle doludur. �atonun koridorlar�nda ilk ���l�k yank�land���nda, Kaptan Haddok, kendisinden ba�ka t�m seyrcilerin papa�an oldu�u, sahnede de Kastafiore�nin giysileri i�inde bir papa�an�n �ark� s�yledi�i komik bir r�ya g�rmektedir. Kaptan��n r�yas�n� b�len ���l�k Kastafiore�ye aittir. Penceresinde g�rd��� g�zlerden, duydu�u garip seslerden korkmu�tur. Fakat O�nu tedirgin eden �ey, m�cevherlerinin �al�nma ihtimalidir. Macera, gerekli gereksiz pek �ok kafa kar��t�r�c� ayr�nt�yla bezenmi�tir. Bu ayr�nt�lar� dikkate alan tek ki�i Tenten�dir.

Kastafiore�nin ���l�klar�yla gerginle�en gecenin sabah�, sigortac� Serafen Lampiyon�un �atoya u�ramas�, sigortac�dan da ��phelenmemize sebep olur. Adam zaten d�� g�r�n�� itibariyle, kurnaz, i�ini bilen, parag�z biridir. �stelik i�e bak�n ki, Kastafiore�nin m�cevherleri sigortas�zd�r. Sonunda Kaptan Haddok�un korktu�u ba��na gelir; Kastafiore provalar�na ba�lar. �atoda �Ha ha ha ha .....� sesleri, piyano t�ng�rt�lar� aras�nda Kaptan ��ld�rma noktas�ndad�r. Kaptan��n imdad�na yine Tenten yeti�ir. Getirdi�i tekerlekli sandalye, aya�� al��l� eski denizcinin evden ��kabilmesini sa�lar. Anla�mazl�klar komedisi bah�ede de s�rer. Yeni yeti�dirdi�i g�ller anlatan Turn�sol�a Kaptan bah�ede dola�an yabanc�lardan bahsetmektedir. Kaptan Haddok�un tek derdi �atosunda sakin ya�amakt�r. Fakat anlamayan, anla��lamayan insanlar�n yaratt��� kar���kl�k Kaptan��n ba��na patlar. Kastafiore�nin pe�inden gazeteciler Mulensar �atosu�na gelmi�tir. Milano B�lb�l��n�n �zel hayat� hakk�nda sansasyonel bir haber pe�inde olan gazetecilere, Profes�r Turn�sol istediklerini verir. Kaptan ve Kastafiore aras�ndaki ili�ki hakk�ndaki sorular�, yeti�tirdi�i g�llerle ilgili sanan Profes�r, �Milano B�lb�l� eski bir denizci ile evleniyor� ba�l�kl� gazetelerin ��kmas�na sebep olur.

Bah�ede dola�an kimli�i belirsiz adamlar, Kastafiore�nin yatak odas�n�n penceresindeki gizemli g�zler, canavar ���l���, Milano B�lb�l��n�n hizmet�isinin kaybolan alt�n makas� gibi ayr�nt�lar birden unutulur, gazetedeki as�ls�z haber kahramanlar�m�z�n g�ndemine oturur. Mulensar �atosu�na gelen tebrik telgraflar�n�n arkas� kesilmemektedir. Mulensar Bando Tak�m�, Kaptan��n evlili�ini kutlamak i�in �atonun �n�nde �zel bir konser vermektedir. Kastafiore ile r�portaj yapmak isteyen televizyon ekibinin �atoya geli�iyle Kaptan��n sigortalar� atar. �stelik, t�m bu karga�an�n sebebi olan Profes�r Turn�sol da, evlilik karar�n� kendisinden gizleyen sevgili arkada�� Haddok�a k�rg�nd�r. Anla�mazl�klar komedisi s�rer durur, kurgu git gide arap sa��na d�nerken Kastafiore, Faust operas�n�n M�cevher Aryas��n� s�ylemeye ba�lar. Gounod�un, Goethe�nin Faust�undan yola ��karak besteledi�i bu eser sayesinde Bianca Kastafiore b�y�k �n kazanm��t�r. Kastafiore, M�cevher Aryas��n� s�ylerken elektrikler kesilir ve ard�ndan Kastafiore�nin ���l��� �atoda ikinci kez yank�lan�r: �Tanr�m m�cevherlerim...� Kesilen elektri�in karanl��a bo�du�u karelerde dahi so�ukkanl�, mant�kl� tek ki�idir Tenten. Sesleri takip ederek, �atodan ka�an birini farkeder. Bu, bir foto�raf��d�r. Elektrik geldi�inde anla��l�r ki, me�hur m�cevherler �al�nm��t�r. Olaylar polisiye kurguya sad�k kalarak devam eder; d���m noktas� bellidir: Kastafiore�nin m�cevherleri nerede? Tan�d�k y�zler dahil olur hikayeye, ikiz dedektifler D�pont ve D�pond. Sakarl�k �ampiyonu ilan edebilece�imiz ikizler, �ans eseri dedektif s�fat�n� alm�� iki �a�k�nd�r. Otomobilleriyle s�k�a kaza yaparlar, hal�ya tak�l�rlar ve uyar�ld�klar� her konuda, dikkatli g�r�nseler de, uyar�lar�n i�e yaramad���n� ispatlarlar. G�revleri Kastafiore�nin m�cevherini korumak olan ikizler, kendilerinden beklenebilece�i gibi, m�cevherler �al�nd�ktan sonra gelmi�lerdir �atoya.
Rossini�nin H�rs�z Saksa�an operas�nda, bitti san�ld��� yerde opera tekrar ba�lar. Kastafiore�nin m�cevherleri �al�nd� san�l�rken, m�cevherlerin ortaya ��kmas� gibi. Kastafiore televizyon �ekimine inerken, m�cevher �antas�n� da yan�na alm��, oturdu�u kanepenin yast���n�n alt�na saklam��, ard�ndan da unutmu�tur. Olay tatl�ya ba�lan�p, ortal��� M�cevher Aryas��n�n tatl� nameleri sarar. Fakat namelerin pe�inden gitmeyecek ki�i yine Tenten�dir: �Bu hikaye de b�ylece tatl�ya ba�land�... Fakat gene de o foto�raf��n�n ka�mas� can�m� s�kmaya devam ediyor� dedi�ine tan�k oluruz.

Ka�an foto�raf��n�n s�rr� ertesin g�n�n gazetelerindedir. Kastafiore�nin yak�ndan �ekilmi� foto�raf�, �nl� primadonnay� ��ld�rt�r. O vakte kadar zarif, kibar ki�ili�iyle izledi�imiz Bianka Kastafiore, kilolar�n� haber yapan ve gizlice foto�raf�n� �eken gazeteciler y�z�nden k�plere binmi�, a�z�n� bozmu�tur.

M�cevherler �al�nd�, �al�nmad� derken ger�ekten �al�n�r. Bu defa ak�llar� buland�racak yanl�� ayr�nt�lar yoktur. Piyano sesi, Kastafiore�nin ���l���, k�r�k basama�a bas�p d��en birinin g�r�lt�s�, i� i�e ge�mi�tir sanki. M�cevherlerin hepsi de�ilse de en de�erli par�as� olan z�mr�t kay�pt�r. Kastafiore, Gopal Mihracesi�nin z�mr�d�n�n �al�nmas� kar��s�nda ac�lara b�r�nm��t�r. Z�mr�d�n bir mihraceye ait olmas�, h�rs�zl���n esrarengizlik boyutunu geni�letmektedir. Tenten maceralar�nda, Do�u�nun mistik y�n�n� olaylara eklemek al��kanl���n� g�r�r�z ki, bu al��kanl�k Tenten�in sevilme sebeplerinden biridir.

H�rs�z Saksa�an operas� da b�y�k bir �iftlikte hizmet�ilik yapan Ninetta, evin o�luna a��kt�r. Ama zavall� k�zca��z h�rs�zl�kla su�lan�r. Kastafiore�nin M�cevherleri�ne bak�yoruz, sakar dedektifler D�pond ve D�pont i� ba��ndad�r. H�rs�zl��� ara�t�r�p, ��phelileri sorgulayacaklard�r. �ki kafadar�n sorgu y�ntemleri de kendileri kadar komiktir. Pe� pe�e dizdikleri sa�malamalar, okuyucuyu da kendilerini de yorar. En sonunda o kadar yorulurlar ki, ba�ka biri taraf�ndan ortaya at�lan fikri, mant�kl� ya da mant�ks�z diye d���nmeden, kabul ederler. H�rs�z Saksa�an operas�nda hizmet�i k�z�n h�rs�zl�kla su�lanmas� gibi, Kastafiore�nin hizmet�isi �rma h�rs�zl�kla su�lan�r. Hatta dedektiflerimize g�re, �rma hikayedeki di�er hizmetli, Kaptan Haddok�un u�a�� Nestor�la birlikte i�lemi�tir su�u. �rma'n�n bu ithama cevab�, dedektifleri kendi bastonlar� ile d�vmek olur. �lk ��z�mleri do�ru ��kmayan Dupond ile Dupont'a, yeni bir ��z�m bulma konusunda Turn�sol yard�mc� olur. Turn�sol'un elindeki sarka� g�neyi, yani �ingenelerin kamp�n� g�stermektedir. Detektifker ��z�m� hemen benimser: Z�mr�d�, kesinlikle �ingeneler �alm��t�r. Tenten, �ingenelerin su�lu oldu�una inanmamaktad�r. Aksilik; �ingeneler de kamp yapt�klar� yerden ayr�l�p yollara d��m��lerdir. Katafiore�nin z�mr�d�n� �al�p ka�t�klar�na inanan polis, �ingeneleri yolda yakalar. Arabalar�nda yap�lan aramada, �rma�n�n alt�n makas� bulunur. �ingenelerin a��klamas� yeni soru i�aretleri getirir akla: K���k bir �ingene k�z�, makas� kamp�n yak�n�nda bulmu�tur. B�y�k �o�unluk su�lunun bulundu�unu d���n�rken Tenten�in akl�ndaki sorular �unlard�r: Kastafiore�nin kald��� odan�n penceresinin alt�ndaki ayak izleri kimindi? Piyanist Wagner, Kastafiore�den gizli nereye gidiyordu? �at� kat�ndaki ayak seslerinin esrar� neydi? Kastafiore�nin odas�ndan i�eri bakan hayalet g�zler de neyin nesiydi? Gopal Mihracesi�nin z�mr�d� neredeydi?

Piyanist Wagner�in at yar��� merak� az kals�n ba��na i� a�ar. Kastafiore�nin, s�rekli piyano �alma emrini, teybe koydu�u bir piyano kayd�yla yerine getiriyor ve kasabaya at yar��� oynamaya gitmektedir. Ba�tan sona operaya bulanm�� �yk�de, piyanist Wagner�in, piyano konusundaki yeteneksizli�i ile besteci Richard Wagner�in piyanoyu iyi �alamay��� aras�nda bir ba�lant� vard�r herhalde. Bahislerde oynad��� atlar�n isimleri de opera kahramanlar�ndan al�nm��t�r: Sarah, Semiramis, Orian. Tenten, Wagner�i ��pheliler listesinden siler. Tavan aras�ndaki ayak seslerinin sahibiyse, tavan aras�n� yuva edinen bir puhu ku�udur. Kastafiore�yi korkutan bak��lar�n ve ���l���n sahibi de bu ku�tur. Z�mr�d�n bulunmas�, Bianka Kastafiore�nin Mulensar �atosu�ndan ayr�lmas�ndan sonra ger�ekle�ir. Kastafiore Milano�da, Rossini�nin La Gazza Ladra operas�nda oynayacakt�r, yani H�rs�z Saksa�an'da. �a�r���m diye buna denir. Tenten, H�rs�z Saksa�an ad�n�n aralad��� kap�dan ge�erek neticeye var�r. Netice, �atonun bah�esindeki kavak a�ac�n�n tepesindedir. K���k �ingene k�z�n, �rma�n�n alt�n makas�n� buldu�u yer, ipucu vermi�tir Tenten�e. Makas�n dibinde bulundu�u kavak a�ac�, h�rs�z saksa�an�n yuvas�n�n ve �al�nan z�mr�d�n adresidir.

Z�mr�t bulundu! Peki k�r�k basama�a ne olur? Mermerci gelir, basama�� tamir eder. �imentonun kurumas� i�in bir iki g�n basama��n kullan�lmamas� gerekir. Kaptan Haddok basama�� kullan�r, �slak �imento, �zerindeki mermerle birlikte kayar, Kaptan yeniden d��er. �yk� boyunca pek �ok ki�i d��er k�r�k basamak y�z�nden, son d��en Kaptan Haddok olur. Profes�r Turn�sol, Bianka Kastafiore�yi H�rs�z Saksa�an�da dinlemek �zere Milano�ya giderken, Kaptan �...z�mr�t bulundu...� diye ba��rd� arkas�ndan. �...g�mr�k m�?... evet g�mr�k...� diye cevaplar O�nu Turn�sol. Kulaklar� hemen hemen hi� duymayan bir hayran edinmi�tir kendine Kastafiore... �u d�nyada, anla��lamamak ne fenad�r... Yanl�� anla��lmak, kendini anlatamamak, asl�nda her�ey... Tenten�in yanl�� anla��lmalar komedisi oldu�unu s�ylemi� miydik?En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|