27.11.2005

 

Zararl� �ocuk Yay�nlar� Sorunu: Okumak Ruhsal Varl���m�z�n Besinidir

G�lten Day�o�lu

Altm��l� y�llarda yaz�lm�� �izgi roman kar��t� yaz�lardan birini yay�nl�yoruz. Yaz� o d�nem Yunus Nadi yar��mas�nda ikinci olan bir ��retmene, sonralar� �nl� bir yazar olacak G�lten Day�o�lu�na ait.

Okumak, insan� hayvanlardan ay�ran de�erli bir yetenektir. �nsan� canl�lar �leminde �st�n k�lan bu yetenek, de�erli oldu�u kadar tehlikelidir de. Nas�l, fizik yap�m�z�n sa�l��� ve varl��� uygun ortamlarda uygun ko�ullarla al�nan besinlerle sa�lan�rsa, ruhsal yap�m�z�n sa�l��� ve geli�mesi de e�itim ve ��retimle sa�lan�r. Bug�n e�itim ve ��retimin temel un�suru �okumak� t�r. Ger�ekten ruh�sal d�nyam�z, okuma yoluyla geli�ir, olgunla��r. Bu y�nden al�n�r�sa �okumak� ruhsal varl���m�z i�in de�erli bir besin kayna�� du�rumundad�r.

Okumak ruhsal d�nyam�z� her zaman olumlu y�nden mi geli�tirir? Yaz�k ki buna evet diyemeyece�iz. �yle olsayd� d�nyan�n �nemli bir sorunu kolayca ortadan kalkm�� olacakt�. Okumak, okunan materyalin cinsine g�re ruhsal varl���m�z� bazen iyiye, g�zele ve do�ruya, bazen da k�t�ye, �irkine ve yanl��a do�ru geli�tirir.

Demek ki her okunan bizim i�in yararl� olmuyor. Besinlerimizi fizik yap�m�za g�re nas�l se�iyorsak, okuduklar�m�z� da se�meli, zihn� ve ruhsal d�nyam�z� geli�i g�zel �eylerle doldurmamal�y�z. Okumak yoluyla ruhsal sa�l���m�z�n bozuldu�u bir ger�ektir. Bu yolla, �ocuklukta yava� yava� bilin�alt�na s�zan k�t� e�ilim tohumlar�, meyvelerini genel olarak yeni yetmenlik ve yetmenlik �a��nda vermeye ba�lar. O zaman da i� i�ten ge�mi� olur.

S�z�m�z�, k�sa yoldan, piyasada yayg�n halde bulunan, ba�tanba�a �ubuk resimlerle sayfalara serilen, kural d��� ser�venleri, parlak pl�stik kapaklan ve ilgin� adlar�yla, �ocuklar�m�z� kendine �eken ve onlar� ruhsal y�nden s�m�ren, zararl� �ocuk yay�nlar�na getirmek istiyorum. Bu yay�nlarla ilgili g�r��lerimi, ger�ek hayattaki olu�lar�yla, yani uzun s�reden beri bu konuda yapt���m ara�t�rma, soru�turma ve g�zlemlerimin ����� alt�nda ortaya koymaya �al��aca��m.
Velilerin ve ��rencilerimin d�rt�leriyle zararl� yay�nlar sorununa e�ilmeye ba�lad���m zaman, bu ko�nuda kendi �ap�mda neler yapabilece�imi enine boyuna d���n�p ta��nd�m. �lk i�, bu kitaplardan birer tane elde edip okuyarak inceleme yoluna gittim. Sonra ara�t�rmalar�m� geni�lettim. Vapurda, otob�ste, dolmu�ta, sinemada, ev ziyaretlerinde tan�d���m veya tan�mad���m kimselere bir yolunu bulup, bu konuda sorular sorarak fikirlerini almaya ba�lad�m. Yaz aylar�nda gitti�im baz� Anadolu �ehir, kasaba ve k�y yerlilerine de ayn� sorular� y�nelttim.

Veliler ne diyor?
Bu ara�t�rmalar�m s�ras�nda ay�r� �evrelerde ya�ayan y�z veli�ye: ��ocu�unuz bu kitaplar� okuyor mu? Okuyorsa siz bunu nas�l kar��l�yorsunuz?� diye sordum. 87 velinin cevaplar� �a��lacak kadar birbirlerine benziyordu. Hepsi de: �Evet okuyor, engel olmaya �al���yorum fakat olam�yorum. Evde ders kitaplar�n�n aras�na saklay�p yine okuyor. Dayak, ceza fayda vermiyor. �ocuklar�m�z bu kitaplar� okuya okuya d�v��ken, k�r�c�, tembel ve y�zs�z oluyorlar. Evde ve sokakta hep oyuncak tabancalarla adam �ld�rmek oyunlar� oynuyorlar. �ama��r iplerinden kement yap�p, ev hal�k�n�n boynuna ge�iriyorlar. Y�zlerini �izgi �izgi boyay�p, kafalar�na tavuk t�ylerinden yap�lan ta�lar giyiyorlar. Sonra da bet sesler ��kar�p, ev i�inde ve sokakta ko�turuyorlar. �ocuklar�m�z�n i�i d��� i�te bunlarla dolu. K�sacas� �ocuklar�m�z bu kitaplar� okuyarak sanki ba�ka d�nyan�n insanlar� oluyorlar. �yle ki �o�u zaman, birbirlerini as�l adlar�yla de�il, kitaptaki adamlar�n adlar�yla �a��r�yorlar. Onlar� bu kitaplardan kurtar man�n hi� bir yolu yok mu acaba?� diye dertli dertli soruyorlard�. Buradan ��kan sonu�; s�z konu�su olan yay�nlar yurdumuzda yayg�n olarak okunmakta (�zellikle, veliler taraf�ndan) kesinlikle ho� g�r�lmemektedir. �yle ki pek �ok veli, �ocuklar�n�n okuldaki ba�a�r�s�zl�klar�n� bu yay�nlara ba�lamaktad�rlar.

Velilerin y�zde 87�sinin cevapla�r�ndan derlenen bu g�r��ler asla bir fantezi de�ildir. Ger�e�in t� kendisidir. T�rkiye �ap�nda bu konuda yap�lacak bir anketin yukar�daki ac� ger�e�i daha ac�l� bir �ekilde ortaya koyaca�� kan�s�nda�y�m.

�ocuklar ne diyor?
Bir k�sm�, yukar�da s�z konusu olan ailelerin �ocuklar�, bir k�sm� ba�ka ailelerden olan y�z �ocu�a da ayr� ayr� zamanlarda �u sorular soruldu: �Bu kitaplar� okuyor musun, ni�in okuyorsun, kitap kahraman� hi� bir kitapta �lm�yor, bunu bile bile onunla ilgili olaylardan nas�l zevk al�yorsun, bu kitaplarda �ok s�k adam �ld�r�yorlar, bu sana �z�nt� ve korku vermiyor mu, kendini kitap kahraman�n�n yerine koydu�un oluyor mu?�

Ya�lar� sekiz ile on alt� aras�nda olan bu �ocuklar�n deyi�lerine g�re: �Bu kitaplar �ok ho�tu. Hepsi de severek okuyorlard�. Her �ocuk okudu�u kitab�n kahraman�na hayrand�. Kargadan ho�lan�yor, kahramanlar� d��man taraf� yenince sonsuz bir sevin� duyuyorlard�. Adam �ld�rmek ola�and�. Hele kahraman�n d��manlar� topyek�n �lmeliydi. Hi� birine adam �ld�rme olay� �z�nt� veya korku vermiyordu. Aksine, kahramanlar� d��man� �ld�rd�k�e seviniyorlard�. Kahraman, d��manlar�n�n elinden elbette kurtulacak, �lmeyecekti. G�zde adam ne yolda bir dolap �evirerek d��manlar�n� atlat�p, �l�mden kurtulacakt�? �ocuk, i�te bu oyunlara hayrand�. Kahraman�n iki eliyle tabanca kullanmas�, kement atmas�, at ko�turmas�, ok at���, b��ak �eki�i, �apkas�n� giyi�i, hatta sigaray� a�z�nda tutu�u �ocuklar�n d��lerine giriyordu. Onun b�t�n davran��lar�n� be�eniyorlard�. Okuduk�a i�leri co�uyordu. Pek tabi� ki kendilerini, hayran olduklar� kahraman�n yerine koyuyorlard�. Baz�lar� da b�y�y�nce onun gibi olmak istiyorlard�. Bu kitaplar� okumak �ok kolayd�, yaz�lar� az resimleri �oktu. ��indeki yaz�y� okumadan bile olay� kolayca izleyebiliyorlard�. Halbuki ders kitaplar�nda (onlar�n deyi�iyle) tonla yaz� vard�. Yaz�dakiler bir t�rl� insan�n akl�na girmiyordu. Onlar� anlamaya �al��mak zor geliyordu. Hele bu kitaplara al��t�ktan sonra, ders kitaplar�n� okumak insan� s�k�yordu. Ders �al���rken, ders kitaplar�n�n aralar�na bu kitaplar� koyduklar� do�ruydu. F�rsat bulduk�a bunu okulda bile yap�yorlard�. Yaz�k ki ana babalar� ve ��retmenleri bu kitaplar� okumalar�n� istemi�yor, onlara rahat vermiyorlard�.

Kim hakl�?
Bu durumda velilerle ��retmenler mi hakl�, yoksa �ocuklar m� hakl�yd�? ��phesiz veliler ve ��retmenler hakl�yd�. ��nk� �ocuklar�n i�lenmemi� k�rpe zihinleri, olgunla�mam�� u�ar� ruhlar�, daima ho� ve kolay olana do�ru bir e�ilim g�sterir. Bu bir ger�ektir. B�y�kler ise ya�lar� ve deneyleri sebebiyle daha ileri g�r��l�d�rler. Onlar, �ocuklar�n�n bu ya�ta zararl� yay�nlar�n etkisiyle z�t y�nden e�ilip b�k�ld�klerini, k�t� al��kanl�klar kazanmakta olduklar�n�, �ok iyi bilmektedirler.

Unesco Raporlar�na G�re Zararl� Yay�nlar Okuma K�lt�r�n� Yok Ediyor
Bu kitaplar�n, �ocuk ruhuna yapt��� olumsuz etkileri, bug�n d�nyan�n belli ba�l� �lkeleri de kabul etmi�tir. Unesco Gen�lik Enstit�s� uzmanlar�, �e�itli y�nleriyle zararl� yay�nlar� ve bunla�r�n etkilerini incelemi�lerdir. Elde edilen sonu�lar bir rapor halinde d�nyaya sunulmu�tur. Bu raporlarda zararl� yay�nlar�n ilm� kaynaklara dayanan tipik ve etkin zararlar� somut �rneklerle belirtilmektedir. ��yle ki: Zararl� yay�nlar �ocukta, ��retmen taraf�ndan geli�tirilme�e �al���lan okuma k�lt�r�n� yok eder. Okuma k�lt�r�, okuma zevki ve okuma sabr�yla elde edilir. Okuma zevki: Eline ge�eni de�il, se�me kitaplar� okumakla geli�ir. Okuma sabr� ise, b�kmadan, yorulmadan, s�rekli olarak okuyabilmektir. ��retmen, �ocu�a okuma k�lt�r�n� kazand�r�rken onda bir iki al��kanl���n yer etmesine �al���r. Oysa zararl� yay�nlarda d���n, sanat ve duygu yoktur. Olaylar zorbal��a dayan�larak i�lenir. Bu y�zden okuyucunun sald�rganl�k i�g�d�s�n� kam��larlar. Onlar� okumaya al��anlar, okumay� sadece bir e�lencelik olarak kabul ederler. Bu hal onlar�n ders kitaplar� kar��s�nda g�stermeleri gereken, �al��ma ve direnme g��lerini k�rar. �yi ve kaliteli yay�nlardan tad alma al��kanl�klar�n�, okuma zevklerini soysuzla�t�r�r. Okuma sabr�n� ise yok eder. ��nk� bu kitaplar bol resimlidir. Olaylar resimler aras�na s�k��t�r�lm��, hi� bir dil kural�na uymayan bozuk d�zen birka� c�mleyle birbirine ba�lanmaktad�r. B�ylece olay� kavramak �ok kolayla��r. Oysa ders kitaplar�, okuma sabr�n� ve zihni etkinli�i gerektirmektedir. �ocuk, zararl� yay�nlarla edindi�i al��kanl�k sebebiyle, ders kitaplar�na da ��yle bir g�z atmak �ster. B�ylece ortaya ba�ar�s�z ��renciler ��kar.

Resim aptall���
Almanya�da zararl� yay�nlan oku�makla geli�en bu al��kanl��a �Resim Aptall���� ad� verilmek�tedir. Ger�ekten bu yay�nlar, �ocuklar�n zihinlerini tembelle�tirip k�rle�tirmekte; onlarda iyilik, g�zel�lik ve do�ruluk �l��lerinin z�t y�n den geli�mesine sebep olmaktad�r. Bundan ba�ka bu tip yay�nlar�n y�zde doksan�n�n temel konusu olan adam vurma, insan �ld�rme olay� ile �ocuk, o kadar �ok ha��r-ne�ir olur ki insan �ld�rmek, onun bilin� alt�na ola�an bir davran��m�� gibi s�zar. Bu sebeple �ocuk, bir g�n kolayca su�a itilebilir. �ocuk bu yay�nlar� okuya okuya, kuvveti bir hak arac� olarak benimser. B�yle olunca da toplumsal sorunlar�n� yasalar yoluyla de�il de kaba kuvvet yoluyla ��zme yoluna gidecektir. Art�k Yurtta�l�k kitaplar�nda: �Bir haks�zl��a u�rad����m�z zaman haklar�m�z� kendimiz almaya veya korumaya kalk��mamal�, bunu kanunlara b�rakmal�y�z� �eklinde belletme�e �al��t���m�z ger�ek ders, �ocu�u istedi�imiz gibi etkileyemez. Bu �zelliklerine ra�men zararl� yay�nlar�n, kullan�lm�� olanlar� bile para etmektedir. Baz� sokaklarda kullan�lm�� kitaplar k���k �ocuklar taraf�ndan sat�lmakta veya kiral�k olarak verilmektedir. Oku�yucular, bir kitab� on kuru� kar��l���nda okuyabilirler. �ocuk on kuru�u pe�in verip, hemen orac��a ��melir. Yutarcas�na kitaba dalar. Bu sebeple orada hemen kendinden ge�mi� bir okuyucu toplulu�u belirir. Ger�ekte bu k���k okuyucu guruplar�n�n yapt�klar� i� en az, uyu�turucu madde almak ka�dar ruhu tahrip edici, iradeyi k�r�c�, su�a y�nelticidir. Oysa biz bunlara sadece g�l�p ge�eriz. �ocuklar�m�z�n, zararl� yay�nlar�n etkisiyle okulda ba�ar�s�zl��a u�rad�k�lar�n�, hatta bu y�zden okulu terk ettiklerini, ba��bo� kal�p topluma dert olduklar�n� d���nmeyiz. ��retmen, bu ko�ullar alt�nda ��renciye tam anlam�yla faydal� olamamaktad�r. Bir�ok konularda ak�nt�ya k�rek �ekme durumuna d��mektedir. Zararl� yay�nlar�n �ocuklar�m�za yapt��� etkilerin tepkileri ileride, tedirgin ve sap�k bir ruhun tepkileri gibi olacakt�r ve olmaktad�r da. Hepimizin tan�d��� Donki�ot, zaman zaman bi�zi g�ld�ren, g�ld�r�rken i�imizi s�zlat�p g�zlerimizi dolduran o ak�l almaz ser�venlere nas�l at�lm��t�r? Bu saf k�yl�, nas�l yar� deli bir kahraman haline gelmi�tir? Durmadan ��valyelik hik�yeleri, ola�an�st� kahramanl�k masallar� okuyarak. Cervantes daha o as�rda oku�nan zararl� kitaplar�n, i�lenmemi� zihinlere, saf ruhlara ne t�rl�-etkiler yapabilece�ini Donki�ot'u yaratarak b�y�k bir ba�ar�yla belirtmi�tir.

Ya Madam Bovary! Temiz ve saf bir k�yl� k�z� iken, evlendikten sonra, �ylesine a�a��l�k davran��lara giri�me g�c�n� nereden alm��t�r acaba? Gustave Flaubert roman�nda, Emma Bovary'nin yeni yeti�ti�i s�ralarda, a�a��l�k kad�nlar�n hayat ser�venlerini okuya okuya -o hale geldi�ini belirtmektedir.

�e�itli g�r��ler
Aram�zda bu yay�nlar�n zararla�r�n� ink�r yoluna gidenler de bulunmaktad�r. Bunlar�n bir k�sm� ticar� ama�larla bu yolu tutmakta, bir k�sm� da ger�ekten zararlar�n� kavray�p, tehlikeyi sezemedikleri i�in b�yle davranmaktad�rlar. Onlar bu yay�nlar� �u �ekilde savunmaktad�rlar:

- Zararl� yay�nlar �ocuklara okuma al��kanl��� kazand�rmaktad�r. Yakla��k olarak �ocuklar bu yay�nlarla okuma sabr�n� elde ediyorlar.�
- Bu yay�nlar, kahramanlar�n davran��lar�, olaylar�n �r�l�p ���z�l��leri y�n�nden, okuyucunun i�inde bulunan ser�ven i�g�d�s�n� doyurmaktad�rlar,
- D�nyan�n b�y�k ve uygar �lkelerinde de yayg�n olarak okunmakta yasaklanma yoluna gidilmemektedir. T�rkiye�de ni�in okunmas�n?

Kar��t G�r��ler
Zararl� yay�nlar� savunanlar hangi ruh hali i�inde bulunurlarsa bulunsunlar, iddialar�nda yan�lmaktad�rlar. Bu konuda titizlikle haz�rlanm�� bilimsel raporlara ve y�llardan beri yapt���m pratik ara�t�rmalara dayanarak buna kuvvetle inan�yorum. Bu direnmeler �u �ekilde cevapland�r�labilir:

1- Zararl� yay�nlar yukar�da belirtildi�i gibi �ocuklarda okuma al��kanl���n� ve sabr�n� geli�tirmez. ��nk� �ocuk, yaz�lar� okumadan bile olay� resimlerden izleyerek kavrayabilir. Oysa okuma sabr�, bir yaz�y� dikkatle okuyup yaz�n�n s�ylemek istedi�ini kavray�p anl�yarak geli�ir. Birincisinde, zihni etkinlik iz halindedir. �kinci �ekilde ise �ocuk, kesiksiz olarak zihni etkinlik g�stermekte, b�ylece yaz�dakileri anlama�a �al��maktad�r. O halde, zararl� yay�nlar�n �ok okunmas� �ocu�un okuma al��kanl���m geli�tirmez. Aksine onlar� okuma�ya al��an �ocuklar, zihni etkinlik gerektiren yaz�lar� okumaya ��enirler.

2- �kinci iddia da yersizdir. �stanbul �niversitesi Psikoloji b�l�m� taraf�ndan yap�lan bir deney, bu konuda bilimsel bir dayanak te�kil eder. Deney, Emniyet M�d�rl��� �ocuk B�rosunda bulunan 100 su�lu �ocuk �zerinde yap�lm��t�r. Deneyin �Resim Testi� b�l��m�nde �ocuklara: �Akl�n�za gelen bir �eyin resmini yap�n� denilmi�. Resimler topland�ktan sonra bu kere �ocuklara agresif resimler g�s�terilmi�, yine ak�llar�na gelen bir �eyin resmini �izmeleri s�ylenmi�. �ocuklar, ilk olarak bal�k, ku� vesaire resimleri �izdikleri halde, ikinci kere tabanca, b��ak v.s. resimleri �izmi�lerdir. Buradan ��kan sonu�: �ocuklar, g�rd�klerinin, okuduklar�n�n kolayl�kla etkisi alt�nda kalmaktad�rlar. Bu konuda deneylere dayanan �rnekler �o�alt�labilir. O halde zararl� ya�y�nlar, konular� y�n�nden �ocuklar�m�z�n ser�ven i�g�d�lerini doyurmuyor, aksine onlar� yanl�� y�nden etkileyip, i�lerinde yeni ve eri�ilmesi g�� ser�ven isteklerinin do�mas�na sebep oluyorlar. �ddia edildi�i gibi �ocu�un gerilen sinirlerini gev�etip, onu huzura kavu�turmuyor, aksine gerginle�ip huzursuzla� mas�n�, bu ruh hali i�inde kural d��� davran��lara at�lmas�n� sa�l�yor.

3- ���nc� iddia da yersiz say�l�r. ��nk� bu kitaplar�n bol bol okundu�u �lkeler, gerek beslenme, e�itim ve gerekse olumlu hayat ko�ullar� y�n�nden ger�ekten geli�mi� ve uygar �lkelerdir. Bizim �lkemiz bunlar�n yan�nda az geli�mi� bir durumdad�r. Bu sebeple zararl� yay�nlar bizim insan�m�z� daha kolay etkileyebilmektedir. Hal b�yleyken bu kitaplar�n uygar �lkelerde serbest�e okunmakta olmas� bizde de b�yle yap�lmas�n� gerektirmez. Zararl� �ocuk yay�nlar� toplumumuz i�in zararl�d�r. Mill� E�itim, dolay�s�yla ulusal kalk�nmam�z� baltalamaktad�r. Gelece�imizi eline alacak olan �ocuklar�m�z, bu yay�nlar�n etkisiyle iyi yeti�ememekte, ruhsal ve zihni y�nden zararl� ve tehlikeli al��kanl�klar elde etmektedirler. G�r�l�yor ki yurdumuzda bu t�rl� yay�nlara kar�� sava�man�n zaman� �oktan gelmi� ve ge�mektedir.

Faydal� Yay�nlar ve Sonu�
Yurdumuzda bug�n �ocuk kitaplar�, eskiye oranla daha �ok okunmaktad�r. ��renciler, okul kitapl��� d���nda yeni yeni hik�ye kitaplar� aramaktad�rlar. Yaz�k ki, �ocuk kitab� yazmak bizde h�l� k���msenen bir konudur. Zararl� yay�nlar, �ocuk kitaplar�na kar�� g�sterilen bu kay�ts�zl�ktan fazlas�yla yararlanmaktad�rlar. Bug�n meydan zararl� yay�nlara kalm�� bulunmaktad�r.

Uygar �lkelerde de zararl� ya�y�nlara rastlanmaktad�r. Bunlar, sadece �ocuk yay�nlar�n�n basit bir kolunu te�kil ederler. Kar��lar�nda �st�n derecede faydal�, yetkili kimseler taraf�ndan haz�r�lanm��, iyi bask�l�, bol resimli, boy boy, �e�it �e�it kitaplar vard�r. G�r�yoruz ki �ocuk kitaplar� ele al�n�nca, �ok y�nl� bir problemle kar�� -kar��ya bulunuyoruz. Bir yanda b�t�n s�m�r�c�l��� ile zararl� yay�nlar, bir yanda her y�nden yetersiz, geli�i g�zel haz�rlanm�� �ocuk kitaplar� ve bunlar� ucuz fiyatla alarak bas�p piyasaya s�ren yay�n evleri, bir yanda k���msenip s�m�r�len ve bu y�zden umutsuzluk ve isteksizlik i�in�de bulunan iyi niyetli �ocuk kitab� yazarlar� ve nihayet ailede hatt� okulda gere�i gibi okuma k�lt�r� alamayan �ocuklar�m�z.

Ne yapmal�?
Zararl� yay�nlar sorununu a��klad�ktan sonra, s�ra ��z�m yoluna geliyor. Bunun i�in ne yapmal�? Bu yay�nlar� yasaklama yoluna m� gitmeli yoksa, bunlar�n kar��s�na g�d�ml� olarak haz�rlanm�� faydal� yay�nlar m� ��karmal�? Kanaatimce ikinci �yol dan� verimli ve i�lek bir yoldur. Mademki �ocuklar�m�z bol resimli, ser�ven ve heyecan dolu konulardan ho�lan�yorlar, biz de ayn� yollardan hareket ederek �ocuklar�m�z� iyiye, g�zele ve do�ruya y�nelten, e�itim ve ��retim kitaplar�na uygun �ocuk kitaplar� haz�rlama yoluna gitmeliyiz. Pl�nl� bir �al��ma sonunda bol resimli, temiz bask�l�, d�zg�n c�mlelerle �r�lm�� eserler meydana getirilirse, zararl� yay�nlara duyulan ola�an�st� ilgi azalacak, belki de bu yay�nlar, za�manla iyi yay�nlar aras�nda eriyip silineceklerdir.

Nas�l sa�lanabilir?
Bug�nk� durumda �ocuk yay�nlar� ile etkin olarak ��retmenler ilgilenmektedirler. O halde zararl� yay�nlar�n kar��s�na ��karaca��m�z faydal� yay�nlar�n haz�rlanmas�nda, �ocuk kitaplar�yla u�ra�an veya bu i�i ba�arabilecek ��retmenler seferber edilmelidir.

1964 y�l�n�n Temmuz ay�nda Ankara�da a��lan ��ocuk Kitaplar� Yazarlar� Seminerini� izlemi��tim. Seminere yer darl��� sebebiyle, ancak yirmi ki�i kat�labilmi�ti. Seminer, yazarlar y�n�nden �ok faydal� oldu. Orada bulunan arkada�lar da ayn� fikirdeydiler. Buradaki �al��malar, yaz� hayat�m�za yeni bir y�n verdi. Bizleri geli�i g�zel yazmaktan kurtard�.

Mill� E�itim Bakanl���, her y�l Haziran ve Eyl�l aylar�nda bir hafta s�reyle ilkokul ��retmenleri i�in seminerler d�zenlemektedir. �e�itli konularda d�zenlenen bu seminerlerden, faydal� �ocuk yay�nlar� haz�rlama konusunda da yararlanmak m�mk�nd�r. �Yararl� �ocuk Kitaplar� Haz�rlama� konusu, bilgi ve g�rg� geli�tirme seminerlerinin ama�lar�na ve d�zenleni� prensiplerine uymuyorsa bu konuda yeni bir seminer d�zenleme yoluna gidilmelidir. Bu seminerlere, �ocuk kitaplar�yla ilgili ��retmenler, severek kat�lacaklard�r. Bunun yan�nda� seminerlere iyi niyetli �ocuk kitab� yazarlar�n�n, piyasada �ocuk kitab� konu�sunda olumlu �al��malar yapmakta olan yay�nevi sahiplerinin, bu konuyla ilgilenen ortaokul ��retmenlerinin ve �ocuk kitaplar�n� resimlemeye yetkili ve istekli olan ressamlar�n kat�lmalar� da sa�lanabilir. Mill� E�itim Bakanl��� bu ����r� a�arsa, k�sa zamanda �Yararl� �ocuk Kitaplar� Haz�rlama� konusunda ger�ekten de�erli eleman ve kurulu�lar meydana ��kacakt�r. Seminerler sonunda haz�rlanan ve semineri y�neten kaynak �ah�slarla yazarlar�n yapacaklar� ele�tirme toplant�lar�nda elden ge�tikten sonra bas�lan eserlerin ad listeleri, hatta m�mk�nse birer �rnek kitapla birlikte okullara ula�t�r�l�r. Ders y�l� ba��nda ��retmenler bunlar� inceleyip, s�n�flar�na g�re, istedikleri kitaplar�n listesini haz�rlarlar. Listedeki kitaplardan bir k�sm�n� s�n�f kitapl���na alan, ��retmen, di�er kitaplar�n isimlerini de ��rencilere bildirir.

Bu arada seminer �al��malar� d���nda haz�rlanan kitaplar da, h�len oldu�u gibi yine Talim Terbiyece incelenip, Tebli�ler Dergisiyle okullara sa�l�k verilebilir. Yaln�z bunlar�n �ekil, konu ve ruh y�n�nden, seminerlerde alman kararlara ve yap�lan �al��malara uygun olmas�na �nem verilmelidir. B�ylece o kitaplar da okullarda y�ll�k kitap listelerine al�nabilir. Kana atimce bu �ekilde �ocuk yay�nlar� g�d�ml� olarak y�netilmi� olur ve piyasaya k�sa zamanda ger�ekten de�erli kitaplar yay�labilir. B�y�k �ehirlerde d�zen�lenen bu seminerlerde yeti�en kaynak �ah�slardan, Zararl� Yay�nlar Kanun Tasar�s�nda kurul�mas� s�z konusu olan (�zellikle zararl� �ocuk yay�nlar�yla ilgili) ele�tirme komisyonlar�nda da faydalan�labilir.

�htiya� vard�r
B�ylece, Mill� E�itimin �nemli bir dal�n� te�kil eden �Okul ve ders kitab� d���nda� okuma yoluyla yap�lan e�itim ve ��retimin y�netimi, yetkili ve g�venilir ellere ge�mi� olacakt�r. Buna ihtiya� vard�r. ��nk� okul �a�� �ocu�unun hayat�n�n yar�s�, okulda ve ders kitaplar�yla ge�iyorsa, di�er yar�s� da evde, sokakta ve ders d��� hik�ye kitaplar�n� okumakla ge�mektedir.

Okulda verilen e�itim ve ��retimin tam etkili olmas� i�in, e�itimci olarak, �ocu�un okul d��� hayat�na da el uzatmal�y�z. Yaz�k ki bug�n �ocuklar��m�z, �o�unlukla ba��bo�, zararl� yay�nlar�n pen�eleri aras�nda, k�t� ve tehlikeli bir �ekilde yo�rulmaktad�rlar.

Yeti�mekte olan ku�ak, ilen�de olumsuz davran��lara giri�irse sorumlulu�u, ana babalarla biz e�itimcilerin olacakt�r. Yeni ku�ak, olumlu �al��malarla ulusal kalk�nmay� geli�tirir, yurdumuzu asr�n uygarl���na ula�t�rma �abas� g�sterirse, bundan duyulacak sevin� ve �v�n�te en b�y�k pay yine bizim olacakt�r. Yeni ku�a��n ruhsal varl���, ba���bo� bir durumda bizim ilgimizi beklemektedir.

25-26-27 Kas�m 1965 tarihlerinde Cumhuriyet Gazetesinde yay�nlanm��t�r.En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|