Blankets

Blankets, Craig Thompson�un (d.1975) �nemli �d�ller kazanmış grafik romanı. Ger�i kapakta, �illustrated novel� yazmayı tercih etmiş. Amerika i�in bilinen anlamda comics anlayışından farklı olduğunu g�sterebilmek i�in sıklıkla başvurul ...

>> devamı

K���k Prens

K���k Prens, �ok sayıda dile �evrilmiş bir best-seller. Masalsılığı nedeniyle �ocuk kitabı sayılan �alışma yazarı Antoine De Saint Exup�ry'nin en �nemli kitabı olarak g�sterilebilir. Kişisel gelişim yazınının veya p ...

>> devamı

Cep Telefonunda �izgi Roman

Times gazetesi �izgi roman tarihinde d�n�m noktası olabilecek bir gelişmeyi haber yaptı.Gazetenin haberine g�re İngiltere'de yakında �izgi romanlar, belirli bir �cret karşılığında resimli mesaj formatında kare kare insanların cep tel ...

>> devamı


Balina �topyası

Anime alanında 21. y�zyılın ilk başyapıtı Mind Game'e imza atan Studio 4�C, 1986 yılında Eiko Tanaka, Koji Morimoto ve Yoshiharu Sato tarafından kuruldu. St�dyo kısa zamanda batılı izleyicinin beklentilerine g�re �alışan benzerler ...

>> devamı


Korkunun kol gezdi�i Gotik Anadolu

'Deli G�c�k', korku ve deh�et �yk�lerinin yan� s�ra, t�feklerin, u�urumlar�n, haydutlar�n eksik olmad��� bir �e�it Gotik Vah�i Anadolu sunuyor. Deli G�c�k'�n tekinsiz bozk�r�, Conan'�n Hiborya �a�� ya da Yarasa Adam'�n Gotham �ehrinden daha emniyetli de�il. Ama bu Karanl�k Anadolu'da, 'Memleket Usul� Adalet' sa�layan Deli G�c�k yeminini taahh�t ediyor.

>> devamı

Deli G�c�k-Alacakaranlık Zamanlar

Deli G�c�k, �izgi roman dizisinin ikinci alb�m� Alacakaranl�k Zamanlar ad�yla yay�nland�. 232 sayfal�k �izgi roman kitab�nda 16 �izgi roman, il�strasyonlarla zenginle�tirilmi� 3 �yk� bulunuyor. Levent Cantek�in edit�rl���nde ��kan alb�mde Aziz Tuna C., Murat Ba�ekim, �zg�r Kurtulu�, Emre Kuzuo�lu, �mer Bahri G�rdebak ve Can Da� yazar olarak kat�l�yor. Co�kun Kuzgun, U�ur B�lent Sert�elik, �a�r� Co�kun, Murat G�rdal Akko�, Ozan K���kusta, Sel�uk �ren, Ethem Onur Bilgi�, Murat Ba�ol, Varol G�kdamar, Emre Y�ce �izgi roman sayfalar�yla; Mert Yava��a, Koray Kuranel, Turgut Demir, Elif Varol Ergen, Zeynep �zatalay, Melike Acar, Y�ld�ray ��nar, Fatih Okta, M.K. Perker ve Kenan Yarar il�strasyonlar�yla yer al�yor. Kitab�n sonunda Can T. Yal��nkaya'n�n korku �izgi romanlar� �zerine bir yaz�s� da bulunuyor. Kapak resmi Mahmud A.Asrar�a ait.

+ Arkaik Bir Vicdan�n Ser�venleri - Levent Cantek
+ Bir Lin� Ve Tahamm�ls�zl�k Hik�yesi � �yk�: Aziz Tuna C. Yaz. Murat Ba�ekim-Aziz Tuna C. �iz. Co�kun Kuzgun
+ Ate�in �ocuklar� � Yaz. Emre Kuzuo�lu �iz. Sel�uk �ren
+ Alkar�s� - Yaz. �zg�r Kurtulu�. �iz. �a�r� Co�kun
+ G��- Yaz. Can Da�. �iz. U�ur B�lent Sert�elik
+ Hiyleci � Yaz. Aziz Tuna C. �iz. Ethem Onur Bilgi�
+ Bedel � Yaz. Murat Ba�ekim �iz. Murat Ba�ol
+ �elebi - Yaz. Aziz Tuna C. �iz. Ozan K���kusta
+ Hayal Et Yaz. Aziz Tuna C. �iz. Zeynep �zatalay
+ Cinlerin Bek�ili�i - Yaz. �zg�r Kurtulu� �iz. Murat G�rdal Akko�
+ H�z�r Gibi Yaz. Hakan Tacal �iz. Varol G�kdamar
+ Ta� � Yaz. Bahri G�rdebak �iz. Emre Y�ce
+ Kaynana- Yaz. Murat Ba�ekim �iz. Mert Yava��a
+ �t �kram� � �yk�: Murat Ba�ekim Senaryo: Aziz Tuna C. �iz. U�ur B�lent Sert�elik
+ Ars Longa Vita Brevis - Yaz. Aziz Tuna C. �iz. Murat Ba�ol
+ Irmak K�z� � �yk�: �zg�r Kurtulu� Senaryo. Aziz Tuna C. � �zg�r Kurtulu� �iz. Murat G�rdal Akko�
+ Karla y�kanan Kad�n - Yaz. Aziz Tuna C. �iz. Varol G�kdamar
+ Ni�anc� � Yaz. Aziz Tuna C. �iz. Emre Y�ce
+ Vicdan � Yaz.Aziz Tuna C. - Murat Ba�ekim, Senaryo: �zg�r Kurtulu�, �iz. Murat G�rdal Akko�
+ Canavarlar, Deliler, �izgi Romanlar ve Di�er Lanetli Hik�yeler� Yaz. Can T.Yal��nkaya


Alacakaranlık Zamanlar

Deri y�zen katiller, keskin nişancılar, Helenistik ormanlarda Yunan askerleri, ecinnilerin b�y�k anası, loğusaların musallatı, c�zamlılar, Nasrettin Hoca, Don Kişot, konuşan k�pekler... ve daha başka karakterler Deli G�c�k��n eskimiş �arıkları ile y�r�d�ğ� Osmanlı taşrasında, hasım ya da m�ttefik olarak karşısına �ıkıyor. Dostların dermanları G�c�k��n işine yarayacak mı, orası me�hul. Zira bu kez cendere daha bir amansız, kahramanımız i�in...

Deli G�c�k, �izgi roman dizisinin ikinci alb�m� Alacakaranlık Zamanlar adıyla yayınlandı. Edit�rl�ğ�n� Levent Cantek'in yaptığı 232 sayfalık �izgi roman kitabında 16 �izgi roman, il�strasyonlarla zenginleştirilmiş 3 �yk� bulunuyor. Levent Cantek�in edit�rl�ğ�nde �ıkan alb�mde Aziz Tuna C., Murat Başekim, �zg�r Kurtuluş, Emre Kuzuoğlu, �mer Bahri G�rdebak ve Can Dağ yazar olarak katılıyor. Coşkun Kuzgun, Uğur B�lent Sert�elik, �ağrı Coşkun, Murat G�rdal Akko�, Ozan K���kusta, Sel�uk �ren, Ethem Onur Bilgi�, Murat Başol, Varol G�kdamar, Emre Y�ce �izgi roman sayfalarıyla; Mert Yavaş�a, Koray Kuranel, Turgut Demir, Elif Varol Ergen, Zeynep �zatalay, Melike Acar, Yıldıray �ınar, Fatih Okta, M.K. Perker ve Kenan Yarar il�strasyonlarıyla yer alıyor. Kitabın sonunda Can T. Yal�ınkaya'nın korku �izgi romanları �zerine bir yazısı da bulunuyor. Kapak resmi Mahmud A.Asrar�a ait.


James Bond �izgili Romanları

James Bond, son y�zyılın pop�ler mitlerinden biri. T�rkiye�de polisiye romanın en �nl� araştırmacısı sayılan Erol �yepazarcı, Bond�u �izgi romanlarına da değinerek irdeliyor.

>> devamı

Rh+ ve Yayınlanan �izgi Romanların Listesi

1993 yılında �ıkmış, kısa �m�rl� �zigi roman dergilerimizden biri olan RH+ ile ilgili bir d�k�m yayınlıyoruz.

>> devamı


Onur Ba�arslan: "Bir Gece R�yamda G�rd�m"

Bonelli �izgi romanlar�n�n Rusya'daki ilk yay�n�n� bir T�rk vatanda�� Onur Ba�arslan ger�ekle�tirdi. Kendisiyle bir r�portaj yapt�k

>> devamı

 koloni
  Tasar�m: Aykut & Erkut ERDEM
Get Firefox!

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong|