13.10.2004

 

Ya sevi� ya d�v��!

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

41 y�l �nce bir gazetede ba�layan Karao�lan, �izgi romanlar i�inde cinsel ili�kinin en �ok resmedildi�i anlat�

�ocukken Karao�lan filmlerine gitti�imizi hat�rl�yorum. Karao�lan dergilerini de arada kar��t�r�rd�m. Ama �zel bir merak�m yoktu Karao�lan'a. Araya uzun zaman girdi, eski filmler televizyonda zaman zaman g�sterilse de kahraman�m�z �izgi roman karakteri olarak unutulup gitti. �� y�l �nce Leman Yay�nlar� birka� cilt yay�mlad�, ge�en y�l Lal Kitap t�m seriyi yeniden basmaya giri�ti. Ben de Karao�lan'daki e�lenceyi hayli gecikmeli olarak ke�fettim. Ve ge�en hafta, harika bir kitap ge�ti elime. Levent Cantek'in yazd��� Erotik ve Milliyet�i Bir �kon: Karao�lan.
Cantek, Karao�lan'�n 60'l� y�llarda yakalad��� pop�laritenin zeminini sorguluyor; 1962'de Ak�am gazetesinde g�nl�k bant olarak ba�layan 41 y�ll�k ser�veni anlat�yor. Vard��� sonu�lardan biri �u: "T�rkiye'de yay�mlanan yerli ya da yabanc� b�t�n �izgi romanlar i�inde cinsel ili�kinin en fazla resmedildi�i anlat� Karao�lan'd�r."

Nam�k Kemal bir g�n...
Karao�lan'da ke�fetti�imi s�yledi�im e�lence, bu cinsellik dozu i�te. Standart bir Karao�lan maceras�nda �� t�r plan vard�r. �yk�y� ba�latmak ve ge�i�leri yapabilmek i�in �izilmi� diyalog - g�ndelik hayat kareleri, �arp��ma d�v��-sava� kareleri, sevi�me kareleri. Birinci t�rdeki planlar mecburiyetten �izilmi�lerdir ve az�nl�kta kal�rlar. Karao�lan maceralar�nda ya d�v���l�r ya sevi�ilir.
Baz� �eyler, asli i�eri�inden ve kurgusundan ba��ms�z olarak komiktir. Pek nezih bir �rnek olmayacak ama me�hur 'Nam�k Kemal f�kralar�' mesela. Nam�k Kemal f�kralar�n�n ilk c�mleleri komiktir. "Nam�k Kemal bir g�n geneleve gitmi�...", "Lezbiyen bir kad�n Nam�k Kemal'i yeme�e �a��rm��..." F�kran�n giri�i bu kadar tuhaf, bu kadar sa�ma olduktan sonra, gerisinin bir �nemi yok. Milli �air bir g�n geneleve gidiyor, lezbiyen kad�n Nam�k Kemal'i yeme�e �a��r�yor. Art�k genelevde ne ya�ansa ne olur, yemekte �airin ba��na ne gelse ka� yazar? Olay ilk c�mleden bitiyor.
'Konulu porno filmler' de bu a��dan e�lencelidir. 'Konu' b�l�mleri porno b�l�mlerinden daha zevklidir. Diyelim film 70 dakika. 60 dakikas�nda sevi�ilecek, kalan 10 dakikada 10 ayr� sevi�me sahnesine ortam yarat�lacak. �ahane diyaloglar ��kar ortaya. Genellikle oyunculuk da berbat oldu�u i�in, 'k�t�n�n komi�i'ne merak duyanlar �ok ne�eli anlar ya�ar. Komedi pornoyu bast�r�r.

'Yava� ol bre kaltak!'
Karao�lan'a d�nelim: Kim dost kim d��man, kim ihanet ediyor, kahramanlar�m�z k�st�r�ld�klar� ge�itten ��kmay� ba�arabilecek mi? Karao�lan maceralar�, bunlara �ok tak�lmad���n�z zaman daha e�lenceli. D�v���l�yor, �arp���l�yor, sava��l�yor. Hoop, sevi�me ba�l�yor. Sevi�me bitiyor, yeniden sava�a. D��man biraz etkisiz hale gelince yine sevi�meye.
Sevi�me �ncesi, sevi�me ve sevi�me sonras� balonlar�ndaki �slup ayr� g�zelliktedir. �stelik sevi�en yaln�zca Karao�lan de�ildir. �rne�in, 'Delice'nin D�rt K�z�' maceras�nda, Delice Bey'in cariyeleriyle bir kap��mas� vard�r ki... Hem bey hem pehlivan olan Delice, g�re�ten gelir, cariyelerine masaj yapt�r�r. Can� ac�y�nca ba��r�r: "Aaahh! Yava� ol bre kaltak! Sana oras� k�t� ac�yor dedim, belki de k�r�k var!" B�yle ba�layan diyalo�un bir yerinde, cariyelerden biri en s�ylenmeyecek laf� s�yler: "�ay�rda bile�ini tutacak yok beyim. Amma son g�nlerde d��ekten fazla ka�ar oldun!" Delice Bey do�rulur, belindeki pe�tamal� ��zer, arkadan �izilmi� Delice'nin kal�alar� g�r�n�r, Delice ba��r�r: "Ne dedin!? Ula gidinin kar�s�, bu bana s�ylenecek laf m�? ���n�z de gelin buraya!" Tam grup seks ba�layacakken, Delice Bey acil bir i� i�in �a��r�l�r, k�zlara "�u i�i birine y�k�p gelece�im!" der, i�ini halleder, geri d�ner ve yine k�krer: "Nerede o Delice Bey'e meydan okuyan kanc�klar? At�n bre bir kilim �u g�bek ta��na!"

G�bek ta��nda kilim
G�bek ta�� s�cakt�r, Delice Bey de k�z��m��t�r ama di�er yandan fevkalade 'cool'dur. G�bek ta��na kilim att�rmak ka� ki�iye nasip olur?
Karao�lan, T�rklerin kahramanl���n� ve g�c�n� anlatmak amac�yla yarat�lm�� bir karakter. Komiklik olsun diye �izilmi� de�il tabii ki. En pop�ler y�llar�nda komik olarak alg�land���n� da sanm�yorum. Ama bug�n, b�yle bak�nca, �ok e�lenceli. Ya da bana �yle geliyor.
E�lence i�in Karao�lan maceralar�n� okuman�z yeterli. Karao�lan'a ve t�m 'milli' �izgi romanlara tarihi toplumsal zeminden bakan iyi bir kitap isterseniz, o zaman da Levent Cantek'in ara�t�rmas�n� okuman�z gerekiyor.Kaynak: Can Kozano�lu, Milliyet, Pop�ler K�lt�r, 2.10.2003


En Son Eklenen 5 Yazı

B�y�klerin oyuncak��s�
16.05.2005
Ba�larda sadece ABD�de pop�lerdi. Ancak o kadar kaliteli �retiliyordu ki, oyuncaklara �ocuklardan �ok yeti�kinler ilgi g�stermeye ba�lad�. Ana modeli heykelt�ra�lar �iziyordu. Ard�ndan her detay� i�in ayr� kal�plar al�n�yor ve elle boyan�yo...

S�permen Tekrar U�uyor
01.05.2005
Kripton gezegeninden gelen, bir�ok insan�st� g�ce sahip olan k�rm�z� pelerinli "�elik adam" S�permen... Hayat�n� her normal insan gibi ge�irmeye �al��an, biraz sakar, �ap�al hatta korkak, S�permen g�r�nd��� anda ortadan kaybolan gazeteci Cl...

Baba-oğul, işleri balon doldurmak
24.04.2005
Fato�-Basri, Tenten, Zagor, K���k Prens, Mister No, Mandrake... T�m bu �izgi romanlar�n kopya �izimlerini ya da T�rk�e kaligrafilerini o yapm��. Yaparken de Lucky Luke'u Red Kit'e �evirmi�, Fantom'u ormanda on kaplan g�c�ne ��karm��. O�ul �...

Son model D�nya D�zeni
17.04.2005
"Ha postal ha pelerin, ne fark eder ki? Hepiniz mevcut yozla�m�� d�zeni tehdit eden her �eyi ezmekle g�revli �niformal� zorbalars�n�z. Gidin ve sahiplerinize Odin'in o�lunun sava� tezgahlayan ve masumlar� �ld�ren bir askeri sanayi tesisi he...

Beraber y�r�d�k biz bu yollarda...
13.04.2005
Okulun a��lmas�na �� hafta vard� ve ben, H�rriyet'in sayfalar�nda tan�d���m �izgi bant�, kar��mda dergi olarak bulmu�tum. Hen�z ilkokul birinci s�n�fa ad�m�m� at�yordum... Okumay� da ��zd���m s�ylenemezdi. �lk say�s� al�nd�, sonra ikincisi,...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|