15.10.2004

 

Teksas m� Dallas m�?

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

Al�nt�lad���m�z yaz� olduk�a eski tarihli. Doksanl� y�llar�n ilk yar�s�nda unutulmaya y�z tutmu� �izgi romana y�nelik iyimser gazete yaz�lar�ndan biri. Z�lf� Livaneli imzas�n� ta��yan yaz�, �izgi roman�n okumaya te�vik edici y�n�ne i�aret ediyor..

Bug�n gazetesinde bir haber yay�mland�: Ankara'da �l Halk K�t�phanesi bir ara�t�rma yapm��. G�nde en fazla ��-be� �ocugun gitti�i kitapl��a �izgi romanlar alm��lar. Prof. Nil�fer Tuncer'in �nerisiyle al�nan Teksas, Tommiks, Red Kid gibi �izgi romanlar en g�r�n�r raflara yerle�tirilmi�.

Sonu� �a�irt�c�: Bir ay i�inde k�t�phaneye devam eden �ocuk say�s� 800'� bulmu�. Resimli romanlar� bitiren �ocuklar, di�er kitaplar�, romanlar�, hikayeleri okumaya ba�lam��lar.

Prof. Tuncer �ok do�ru bir i� yapm��. �izgi romanlar, okuma zevkini tetikleyen anahtar kitaplard�r. U�suz bucaks�z zevkli bir d�� evreninin kap�lar�n� a�arlar. G�n�m�zde yaz�lar�n� okudu�unuz bir �ok yazar i�e Teksas, Tommiks ile ba�lam��t�r. T�rk ayd�n ku�aklar�n�n ilk okuludur bu kitaplar.

�elik Blek’le tan��t���m g�n� hi�bir zaman unutmayaca��m. K�z�lay'daki bir gazetecide g�rd���m Teksas cildini s�rf meraktan alm��ttm. Daha �nce hi� duymad���m ve 50 kuru� �deyerek ald���m bu kitap, yepyeni ve sonsuz zevkli bir d�nemin ba�lang�c� oldu.
K�rm�z� ceketli �ngiliz askerlerine kar�i koyan ve zay�flar� koruyan sar� sa�l�, k�rk �apkal� �elik Blek en b�y�k kahraman�m�zd�. Onun arkada�i k���k Rodi'ye imrenirdim. �illi Rodi, Prof. Oklit�s’le birlikte a�ird�klar� "turta"y� bir kaya arkas�nda g�vdeye indirirken yakalan�r. Ve kendisini k�sk�vrak tutan k�rm�z� ceketlinin elinden �irpinarak kurtuldu�u yetmiyor gibi bir de onun dizine tekme atard�.

�elik Blek'in, zalimlerin surat�na patlatt��� her yumruktan garip sesler �ikardi: Smack!, Pack!, Tock! gibi... B�t�n bu sesleri "c" harfini kullanarak okurduk. O d�nemde kolejde �ngilizce �grenmemize ra�men, bu kelimeleri �ngilizce telaffuz etmek akl�m�za gelmezdi.

Y�zba�i Tommiks ise bir ba�ka alemdi. K�t� niyetli General Kalavera'y� yenen kahraman Nevada Rancer’lerinin sevincine kat�l�r ve onlar�n yuvalar� olan Kulver kalesine birlikte d�nerdik.

Kahraman Tommiks'in, albay�n k�z� Suzi'yi g�r�nce y�z� k�zar�rd�. Yay bacakl� Konyak�� ve �i�ko Doktor hep bir f��� konyak bulur ve zom olurlard�.

Ayd�nlar�n, Turgut �zal'� Red Kid okumakla su�lamas�na hep �a�irm���md�r. D��ar�da Lucky Luke ad�yla bilinen bu enfes �izgi roman, kendi t�r�n�n en sofistike �rnegidir. Bana g�re Red Kid okumak son derece zevkli ve anlaml� bir al��kanl�kt�r.

Resimli romanlar i�inde d�nya �apinda tan�nanlar Lucky Luke ve Ten Ten'dir. �kisi de Bel�ika yap�m�d�r. Eskiden Teksas Tommiks'i herkesin bildi�ini san�rd�m. Y�llar ge�tik�e anlad�m ki, bir �talyan firmas�n�n bast��� bu g�zelim �izgi romanlar� sadece biz biliyoruz.

Benim ya�imdaki T�rk ayd�nlar�n�n �ogu i�e Pekos Bill ile ba�lad�. Sonra Teksas, Tommiks, Kinova, Red Kid ve Ten Ten’le devam etti. Zagor ve Swing �agi bizden sonrayd�. Biz o d�nemde Jack London, Panait �strati, Hemingway, Dos Passos okuyorduk. Daha sonra Plekhanov’lara, Kafka’lara, Sartre'lara ge�tik.

Ve devam edip gidiyoruz.

Bilmem yan�l�yor muyum ama; Teksas’la yeti�en ku�aklar�n, Dallas'la yeti�en ku�aklardan daha �ansl� oldu�unu d���n�yorum.


Kaynak: Z�lf� Livaneli, Sabah gazetesi 199?, Koloni say�: 2, Haziran 1993


En Son Eklenen 5 Yazı

B�y�klerin oyuncak��s�
16.05.2005
Ba�larda sadece ABD�de pop�lerdi. Ancak o kadar kaliteli �retiliyordu ki, oyuncaklara �ocuklardan �ok yeti�kinler ilgi g�stermeye ba�lad�. Ana modeli heykelt�ra�lar �iziyordu. Ard�ndan her detay� i�in ayr� kal�plar al�n�yor ve elle boyan�yo...

S�permen Tekrar U�uyor
01.05.2005
Kripton gezegeninden gelen, bir�ok insan�st� g�ce sahip olan k�rm�z� pelerinli "�elik adam" S�permen... Hayat�n� her normal insan gibi ge�irmeye �al��an, biraz sakar, �ap�al hatta korkak, S�permen g�r�nd��� anda ortadan kaybolan gazeteci Cl...

Baba-oğul, işleri balon doldurmak
24.04.2005
Fato�-Basri, Tenten, Zagor, K���k Prens, Mister No, Mandrake... T�m bu �izgi romanlar�n kopya �izimlerini ya da T�rk�e kaligrafilerini o yapm��. Yaparken de Lucky Luke'u Red Kit'e �evirmi�, Fantom'u ormanda on kaplan g�c�ne ��karm��. O�ul �...

Son model D�nya D�zeni
17.04.2005
"Ha postal ha pelerin, ne fark eder ki? Hepiniz mevcut yozla�m�� d�zeni tehdit eden her �eyi ezmekle g�revli �niformal� zorbalars�n�z. Gidin ve sahiplerinize Odin'in o�lunun sava� tezgahlayan ve masumlar� �ld�ren bir askeri sanayi tesisi he...

Beraber y�r�d�k biz bu yollarda...
13.04.2005
Okulun a��lmas�na �� hafta vard� ve ben, H�rriyet'in sayfalar�nda tan�d���m �izgi bant�, kar��mda dergi olarak bulmu�tum. Hen�z ilkokul birinci s�n�fa ad�m�m� at�yordum... Okumay� da ��zd���m s�ylenemezdi. �lk say�s� al�nd�, sonra ikincisi,...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|