19.10.2004

 

Perker Devler Arenas�nda

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

Amerika’da �izerlik ya�am�n� s�rd�ren Kutlukhan Perker, Mad ve Heavy Metal gibi dergilere �al��malar�n� kabul ettirdi. T�rkiye’de �al��malar�n� kullanan Vatan gazetesi kendisiyle bir r�portaj yapt�.
DC Comics Superman ve Batman'i, Marvel �r�mcek Adam'�, Dark Horse ise �u s�ralar g�sterime giren Hell Boy'u d�nyaya kazand�rd�. �imdi bu �� dev �izgi roman �irketine �izmeye ba�layacaks�n. Bu nas�l ger�ekle�ti?

San Diego'da her y�l d�nyan�n en b�y�k �izgi roman festival ve fuar� olan San Diego Comic Convention yap�l�yor. �nl� �izerler, yazarlar kanl�yor, son zamanlarda �izgi romanlar sinemaya uyarland���ndan bu t�r filmlerde rol alan �nl� oyuncular da oraya geliyor. Burada Dark Horse, DC Comics, Marvel gibi �izgi roman �irketlerinin masas� yer al�yor ve d�nyan�n her yerinden gelen amat�r ve profesyonel �izerler s�raya girip �al��malar�n� oradaki edit�rlere g�steriyor, bu �irketlerle g�r��me �ans� buluyor. Kat�lan 300 - 400 ki�inin �al��malar� inceleniyor ve aralar�ndan se�il en fazla 10 ki�inin ismi ertesi g� n� fuardaki monit�rlerden yay�nlan�yor. Ben de DC ve Marvel'a �al��malar�m� b�rakt�m. Ertesi g�n DC'ye 6 ki�i se�ilmi�ti ve biri de bendim. Marvel'da da ismim vard�. Edit�rler bana "S�per kahraman �izmedi�i halde se�ilen bir tek sen vars�n" dediler; benden var olan s�per kahramanlar� �al��mam� istediler ama kendi �izgimi bozmamam� istediler. �imdi her ikisi i�in de baz� karakterler �zerinde �al��aca��m.

Dark Horse ile de �al��maya ba�l�yorsun...

Dark Horse ile daha �nce ba�lant� kurmu�tum. Orada daha net bir proje var. Pulitzer �d�ll� yazar Michael Cha-bon'un yaratt��� Kavalier ve Clay adl� iki kahraman var. Bunlardan biri �izgiro-man yazan di�eri de �izer. Hikaye bu iki adam�n 1920'li - 30'lu y�llar�n Amerika-s�'nda b�y�k ekonomik ��k�nt� s�ras�nda Superman gibi bir �izgi roman kahraman�m yaratmalar� s�recini anlat�yor. Hikeyede Kavalier ve Clay Escapist diye bir karakter buluyorlar. Escapist, Houdi-ni gibi bir karater. Sirkte g�steri yap�yor ama bir tak�m gizli g�revlere de �a��r�l�yor. Chabon'un yaratt��� bu hikaye sonradan �ok �nl� oklu. Hatta Kavalier ve Clay'in ger�ek ki�iler oldu�u san�ld�. �imdi Dark Horse �irketi hayali �izgi roman Escapist'i ger�ekten bir �izgi roman haline getirmeye karar verdi. Y�lda d�rt kere kitap format�nda yay�nlanacak, i�inde farkl� yazarlar ve �izerlerin ortakla�a i�leri var. �nl� �izerler sadece birer seferlik Escapist'i yap�yorlar. Ben de ���nc� say� i�in bir
ill�strasyon yapt�m. Bir sonraki say�ya ise bir Escapist maceras� yap�yoruz. Bir yazar arkada��m �yk�y� yaz�yor ve ben de hikayeyi �izece�im.

T�rkiye'deyken �izgi roman gibi seriler yapm�� miydin?

Burada bir tek �ocuk serisi olarak Pilot'u yapm��t�m. Bizde �izgi roman sekt�r� yok. Ama seriler var. Ben de seri olarak Semt Hikayeleri'ni yapm��t�m, bir de Yeni Biny�l'da Dedektif Tuz diye bir karakter yapm��t�m. Avrupa ve Amerika'da-ki en b�y�k fark da bu asl�nda. Amerika'da sadece Superman gibi ba��ms�z karakterler kitaplar ve dergiler halinde piyasaya ��k�yor ama �izgi roman dergisi yok. Avrupa'da ve tabii T�rkiye'de ise bu t�r kitaplar �ok az ama �izgi roman dergileri yay�nlan�yor. Sonradan bu dergilerde ya da gazetelerde yay�nlananlar toplan�p ancak alb�me d�n��t�r�l�yor. Amerka'da tek bir �izgi roman dergisi var o da Heavy Metal. Ve tek bir mizah dergisi var o da Mad. B�yle bir k�lt�rde yeti�ti�in zaman onlar�n �izgi roman anlay���n� tam olarak kavramak zaman al�yor

Amerika'ya giderek kendi �ans�n� nas�l yaratt�n?

�izmek sadece yetenekli olmakla alakal� de�il. Stratejiyi iyi geli�tirmek de gerek. Bunun i�in de �ok iyi takip etmeli ve �ok okumal�. Ben Asteriks ile ba�lad�m okumaya. Sonra da Amerikan �izgiro-manlann�, Frans�z ve Bel�ike k�kenli �izerlerini ke�fettim. �ocuklu�umdan beri �ok fazla para harc�yorum �izgi kitaplar�na, hem ill�strasyon kitaplar�na hem �iz-giromanlara. 15 -16 ya�lar�nda sahaflardan eski G�rg�rlan, �a�aflan topluyor-dum. Ya��m ilerleyip para kazanmaya ba�lad�k�a yabanc� kitaplar� da almaya ba�lad�m. Mizah dergilerinde �al���rken arkada�lar�m "bu kadar para verilir mi bu kitaplara" diyordu. Society Of Illus-trators'un y�ll�k katalogunu da biriktiriyordum. 7-8 sene sonra ill�strasyonlar� yay�nlanan bir �izer oldu�umda bir strateji izlemeye karar verdim ve "Society Of Illustrators'a �ye olabilir miyim acaba" diye �ans�m� denemek istedim, �nce bir k�s�m i� g�nderdim. "Tamam birinci a�amay� ge�tin" dediler. Sonra benden yay�nlanm�� i�lerimi g�ndermemi istediler. Profesyonel bir organizasyon oldu�undan �ye olmak i�in hayat�n� y�zde 80 �izerek kazanman gerekiyor. Ve sonra beni kabul ettiler. T�rkiye'de ba�ka hi�bir �izerin b�yle bir ba�lant�s� yok. E�er b�yle bir merak�m olmasayd�, bu yay�nlar�n pe�inden ko�masayd�m bu konulardan haberim bile olmayacakt�, ne �zge�mi�im ne de tekni�im geli�ecekti.

Amerika'ya giderken hi� bir ba�lant�n yok muydu?

Bir ba�lant� kurup da gitmedim oraya, bombo� gittim. Elimde sadece Society Of Illustrators �yeli�i, yani bir Amerikan organizasyonunun beni profesyonel �izer olarak kabul etti�ine dair bir referans vard�. Ba�ta i�ler elbette zor oldu. Ama bu �yelik i�e yarad�. �zge�mi�imde Society Of Illustrators �yesi yazd���n� g�renler "bu adamda bir �ey vard�r" dedi.

New York Times ve MAD gibi �nl� yay�nlarla �al��maya nas�l ba�lad�n?

Tek tek randevu alarak oldu. Hepsine tek tek gittim. Oraya gittikten sonra art�k korkmamak gerekiyor. Mesela New York Times'� arad���mda beni art direkt�rle g�r��t�rmediler. Randevu ald�m. Adam benimle ilk g�r��t���nde "elimde yeterince �izer var, ba�ka �izere ihtiyac�m yok" dedi sonra i�lerimi g�rd� ve hemen kontrat imzalad�. Tabii NY Times'da i�lerim yay�nlanmaya ba�lay�nca i�ler kolayla�t�. ��nk� �nemli bir referans�m oldu. Ve gerisi geldi. �imdi �zge�mi�ime New York Times, MAD, Heavy Metal, The Progressive'i alt alta yazabiliyorum.

Amerika'n�n en �nl� mizah dergisi MAD'in ortam� nas�l peki?

�ok daha ciddi yerler oralar. Buradaki G�rg�r ortamlar�yla alakas� yok. Zaten Warner Bros'un binas�nda bir kat MAD, duvarlarda eski say�lar�n kapaklan, orijinal bask�lan var. Ama hi� ��lg�n ve darmada��n�k bir ortam yok. �ok profesyonel adamlar. Buradaki �izerlerin masalan kahvehane masas� gibidir, kalemlik, masa lambas� yoktur, i�ler son g�n sabahlanarak bitirilir. Orada ise insanlar her g�n gidip d�zenli olarak �izim yap�yor.

Bu ortamlarda girip ��karken �ok hayran oldu�un biriyle tan��t�n m� hi�?

Oldu tabii. Mesela Bernie Fuchs gibi bir adam var �ocuklu�umdan beri �ok hayran�m. 70 k�sur ya��nda, Amerika'da en gen� Hail Of Fame �d�l� alm�� �izer. Bir g�n Society Of Illustrators'da ��len yeme�i yiyorduk. Direkt�r geldi ve "Seni Bernie Fuchs ile tan��t�rmam� ister misin?" dedi. �ok heyecanland�m. Tan��tm-l�nca ona ne kadar hayran oldu�umu s�yledim. Bana inanmad� "Sen T�rkiye'den geliyorsun beni ne kadar tan�yorsun" dedi. Ben de ona Connecticut'da ya�ad���n�, k�z�n�n �talya'da foto�raf��l�k okudu�u gibi detaylan s�ralad�m. �ok �a��rd�. Sonra aram�z �ok iyi oldu. Hatta bana orada kalmam i�in referans mektubu veren il�strat�rlerden biriydi.

T�rkiye'de sevdi�in �izerler kimler?

En sevdi�im T�rk �izerleri Kemal Aratan ve B�lent Arabac�o�lu. �izer olarak yeti�memde ve �izgilerimin geli�mesinde katk�lan oldu. �ahin Erko�ak ise bence T�rkiye'nin en �nemli il�strat�rle-rinden ve �izgi romanc�lanndan biri.
Kaynak: 5/9/2004 Vatan Gazetesi-K�rm�z� �lavesi, Mine Akverdi


En Son Eklenen 5 Yazı

Hastalıklı Romantizmler �ağı
26.08.2005
S�z sanatı yapmanın hi� de m�nasip ka�mayacağı bir konudan bahis a�acak olsak da, şu bir ger�ek ki g�nahk�rlıklarla dolu bir yaz oldu. Tori Amos'un 'Sin&Sensuality;' yani 'G�nah ve Duygusallık' s�zc�klerini...

Fantastik olmak i�in radyasyon laz�m
19.08.2005
Fantastik D�rtl� ya da sevenlerinin adland�rd��� bi�imde F4, Amerikan �izgi roman� a��s�ndan bir d�n�m noktas�d�r. �lk say�s�ndan itibaren bir ekibin ser�venleri olarak ��kmas�, gizli kimlik olay�n� reddetmesi, bir s�per kahraman birli�inde...

Hayaller Ger�ek oldu
17.08.2005
Bazı �izgi roman hayranları i�in S�perman'in şehri Metropolis'le Batman'in şehri Gotham, ikisine de ilham veren New York kadar ger�ektir. New York sever �izgi romancılar sevinsin, ��nk� artık New York �ık&...

"Timsah utanmazdır ama kızlar onu se�er"
14.08.2005
Daral: Fabrikat�r �nal day�n�n o�lu. E�itim g�rm��, hali vakti yerinde. Hayata dair meseleleri olan, d�nyay� anlamland�rmaya, kendini geli�tirmeye �al��an ancak di�er yanda her ortamda daralan, �ok da mutlu olmayan biri.

Timsah: ��i, pa...

Miyazaki'nin K�zlar�
09.08.2005
Cumartesi g�n� �ok iyi bir i� yapt�m, kendime birka� DVD ald�m. B�ylece de, hi� hesapta olmayan bir hayal �lemine tepetaklak dalma f�rsat�m oldu: Bir Miyazaki d�nyas�. Nefis peyzajlar, eski kasabalar, �u ya da bu �ekilde havalanan insanlar,...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|